Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Městský úřad »

Odbor stavební a životního prostředí »

Zprávy

 
Ve čtvrtek 17.7.2014 od 7:30 do 17:00 hodin dojde k úplné uzavírce komunikace na výjezdu z Hrádku nad Nisou přes Libereckou ulici z důvodu její opravy. 15.7.2014 Zdroj: Odbor stavební a životního prostředí Stavební úřad v Hrádku nad Nisou svolává na pondělí 3.12.2012 od 16.00 hodin do velké zasedací místnosti Městského úřadu v Hrádku nad Nisou jednání . 28.11.2012 Zdroj: Odbor stavební a životního prostředí Vážení spoluobčané, Na základě usnesení zastupitelstva Města Hrádek nad Nisou č. 1/ZM/32/10 o pořízení nového územního plánu Hrádek nad Nisou jste byli vyzvání k podání žádostí a podnětů k vypracování zadání územního plánu Hrádek nad Nisou. Zastupitelstvo Města Hrádek nad Nisou svým usnesením č. 1/ZM/32/10 rozhodlo o pořízení nového územního plánu. Výzva k podání žádostí a podnětů k vypracování zadání nového územního plánu Hrádek nad Nisou byla zveřejněna 14. 4. 2010. Uzávěrka byla stanovena na 31. květen 2010. Vzhledem k akutním potřebám řešení povodňových škod, které přerušily zahájený proces, se vedení města rozhodlo poskytnout občanům města další možnost podílet se na jeho vytvoření a proto 16.2.2011 pořizovatel výzvu zopakoval. S ohledem na zákonné podmínky procesu pořizování pořizovatel rozhodl o ukončení přijímání žádostí a podnětů pro zařazení do nového územního plánu ke dni 29.2.2012. 2.2.2012 Zdroj: Odbor stavební a životního prostředí Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou schválilo dne 19. května 2010 usnesením č. 5/262/ZM/10 pořízení Změny č.15 Územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou. 18.8.2011 Zdroj: Odbor stavební a životního prostředí Vydávání rybářských lístků Dnem 1. 7. 2011 nabývá účinnosti zákon č. 104/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů. Jednou ze změn zákona o rybářství je přesunutí kompetence k vydávání rybářských lístků z obecních úřadů obcí s rozšířenou působností na obecní úřady obcí s pověřeným obecním úřadem. 28.6.2011 Zdroj: Odbor stavební a životního prostředí Ministerstvo životního prostředí požádalo Město Hrádek nad Nisou ve smyslu § 16 odst. 3, zákona č. 100/2001Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí o zveřejnění záměru „Revitalizace výrobní síly Elektrárny Turów, a.s., na základě energetického bloku o výkonu okolo 460 MW na místě likvidovaných energetických bloků č. 8, 9 a 10“. Jedná se o mezistátní posuzování záměru prováděného mimo území České republiky. 18.5.2011 Zdroj: Odbor stavební a životního prostředí V souvislosti s přípravou nového územního plánu obce Hrádek nad Nisou probíhá dotazníkové šetření mezi obyvateli města. Firma Tima Liberec, s. r. o. se sídlem: Třešňová 612, 549 01 Nové Město nad Metují a kontaktní adresou Erbenova 376/2, 460 08 Liberec 8 provádí v ulicích města dotazníkové šetření, na které byli obyvatelé města upozorněni zprávou SMS. Další možnost účasti v dotazníkovém šetření bude dána vložením dotazníku do periodika Hrádecko. Vyplněný dotazník odevzdávejte na podatelnu Městského úřadu Hrádek nad Nisou. Dotazník bude rovněž zveřejněn v elektronické podobě na stránkách města. 22.4.2011 Zdroj: Odbor stavební a životního prostředí Město Hrádek nad Nisou připravuje nový územní plán. Zastupitelstvo Města Hrádek nad Nisou svým usnesením č. 1/ZM/32/10 rozhodlo o pořízení nového územního plánu. Výzva k podání žádostí a podnětů k vypracování zadání nového územního plánu Hrádek nad Nisou byla zveřejněna 14. 4. 2010. Uzávěrka byla stanovena na 31. květen 2010. Vzhledem k akutním potřebám řešení povodňových škod, které přerušily zahájený proces, se vedení města rozhodlo poskytnout občanům města další možnost podílet se na jeho vytvoření. 16.2.2011 Zdroj: Odbor stavební a životního prostředí Od odpoledních hodin 5.1. 2011 do 9.1. 2011 bude v rozsahu od křižovatky Turistická x Lipová směrem do ulice Turistická k RD1(výstavba povodňových domků Hrádek nad Nisou), v nezbytné části komunikace uzavřena. Částečná uzavírka slouží k uložení inženýrských sítí pro napojení dokončovaných povodňových domků. 6.1.2011 Zdroj: Odbor stavební a životního prostředí Městský úřad Hrádek nad Nisou (dále jen „pořizovatel“) pořizuje v souladu s ustanovením § 6 odst. 2 a v souladu s § 24 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) změnu č.15 územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou. Pořizovatel v souladu s ustanovením § 47 odst. 2 stavebního zákona oznamuje projednání NÁVRHU ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 15 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HRÁDEK NAD NISOU 22.11.2010 Zdroj: Odbor stavební a životního prostředí 1. 10. 2010 nastoupil do funkce - vedoucí Odboru stavebního a životního prostředí Městského úřadu Hrádek nad Nisou pan ing. Milan Rada. 6.10.2010 Zdroj: Odbor stavební a životního prostředí Od 4. ledna 2010 do 30.4.2010 provedl Stavební úřad v Hrádku nad Nisou celkem 32 kontrolních prohlídek stavby za účasti majitele stavby. Na základě těchto prohlídek bylo v 18 případech zahájeno s majiteli těchto nemovitostí přestupkové řízení vůči stavebnímu zákonu (č. 183/2006 sb.) 17.5.2010 Zdroj: Dušan Kopecký vedoucí odboru stavebního a ž.p. Vážení spoluobčané, na základě usnesení zastupitelstva Města Hrádek nad Nisou č. 1/ZM/32/10 o pořízení nového územního plánu Hrádek nad Nisou, Vás vyzýváme k podání žádostí a podnětů k vypracování zadání územního plánu Hrádek nad Nisou. 14.4.2010 Zdroj: Odbor stavební a životního prostředí Na základě usnesení rady ze dne 4.11.2009 byly upraveny úřední hodiny na odboru stavebním a životního prostředí Městského úřadu v Hrádku nad Nisou. 5.11.2009 Na základě interního předpisu Města Hrádek nad Nisou musí mít všechny žádosti spojené s povolením stavby (ohlášení, stavební povolení) ve složce dokladů smlouvu o smlouvě budoucí pro zřízení věcného břemene odsouhlaseného RM popř. ZM, a to v případě, že je stavba připojována na inženýrské sítě, které vedou pozemky Města Hrádek nad Nisou. 21.10.2009 Pořizovatel oznámil prostřednictvím veřejných vyhlášek projednávání návrhu zadání změn územního plánu města číslo 12 a 13. Tento článek nabízí k nahlédnutí dokumentaci k těmto změnám: Veřejné vyhlášky, návrhy zadání změn a příslušné mapové přílohy. 6.8.2009 Město Hrádek nad Nisou pořádá ve spolupráci se společností Severočeské komunální služby Jablonec nad Nisou svoz objemného komunálního odpadu 26.5.2009 Zdroj: Severočeské komunální služby s.r.o. Město Hrádek nad Nisou pořádá ve spolupráci se společností Severočeské komunální služby Jablonec nad Nisou sběr nebezpečných složek komunálního odpadu, který se uskuteční v sobotu 13. června 2009 26.5.2009 Ve dnech 2.8.2007 - 3.8.2007 bude z technických důvodů uzavřen stavební úřad na Městském úřadu v Hrádku nad Nisou. 1.8.2007 Zdroj: iHrádecko - 1.8.2007 Vážení spoluobčané - stavebníci, vzhledem k tomu, že se v poslední době množí připomínky na to, že řada staveb ve městě (novostaveb, přístaveb, stavebních úprav, …) není řádně označena, rádi bychom Vás v souvislosti s nimi upozornili na některé povinnosti, které pro Vás vyplývají ze stavebního zákona (zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů) a souvisících vyhlášek. 16.5.2006 Zdroj: iHrádecko


 
 
            © 2000-2019 Město Hrádek nad Nisou