Hrádek nad Nisou
 
  home

Hrádek nad Nisou »

Naše město »

 

Projekty - přehled

 

Přehled

Program: Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020 OPŽP Projekt je součástí akcí k oslavám 730. výročí od první písemné zmínky o Hrádku nad Nisou. Součástí projektu je výstava, která zahrnuje výstavní panely, vztahující se k minulosti města (vyobrazení nejstaršího objektu ve městě, nejstarší fotografie města, nejstarší vyobrazení města, litografie z 19.st. a doprovodné texty). Součástí výstavy je také dřevěný model městské památkové zóny s 30 nejvýznamnějšími objekty. Výstava je umístěna v prostorách Brány Trojzemí (příspěvkové organizaci města).
Fond malých projektů v programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014 - 2020 Kleinprojekteförderung im Kooperationsprogramm Freistaat Sachsen - Tschechische Republik 2014 - 2020 Projekt je zaměřen na vybudování zařízení pro dětskou skupinu a to přestavbou a dostavbou objektu čp. 587 (bývalý výměník) k objektu současné MŠ Liberecká v Hrádku nad Nisou. Ve vztahu k podporovaným aktivitám budou v rámci projektu provedeny stavební úpravy - dostavba a vestavba stávajícího výměníku a bude pořízeno vybavení této budovy. Výsledkem projektu bude vybudované zařízení pro dětskou skupinu s kapacitou 24 dětí. xxxxx
Obsahem projektu je kompletní rekonstrukce porostů v parku u ZŠ Lidická (výchovný řez u nových výsadeb, zdravotní a bezpečnostní řez, kácení cca dvou stromů) a dosadba nových dřevin. Program: Operační program životní prostředí (OPŽP), osa: Zlepšování stavu přírody a krajiny Oprava vozidla CAS 32 T 815, rok výroby 1987. V rámci projektu budou zakoupeny zásahové oděvy a zásahové přilby.
Vybudování multifunkčního sportovního hřiště ve Václavicích. Projekt rekonstrukce střešního pláště je spolufinancován z dotace poskytnuté Ministerstvem vnitra - Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí na pořízení nového dopravního automobilu a stavbu - výstavbu/rekonstrukci hasičské zbrojnice II. etapa
Předmětem projektu „Zajištění zásobování pitnou vodou v Hrádku nad Nisou - městské části Václavice, zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí“ je zpracování projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí včetně inženýrské činnosti. Jedná se o přípravné a projekční práce před realizací opatření, vedoucí k napojení obyvatel na společný vodovod Chrastava - Hrádek nad Nisou. Technické zhodnocení 3 ks kamer v centrální části Hrádku nad Nisou. Hlavním cílem terénní práce je včasné podchycení sociálního vyloučení ohrožených skupin či jednotlivců ve svěřené oblasti. Dalším cílem práce terénního pracovníka (dále jen TP) je jeho individuální přístup k jednotlivým klientům, a to tak, aby byla navázána důvěra v poskytovanou službu.
Cílem projektu je budování zdravých sociálních norem u účastníků a prostřednictvím prožitků dosáhnout u cílové skupiny vzájemného respektu a spolupráce. Projekt realizovaný pod záštitou Města Hrádek nad Nisou si klade za cíl prohloubit znalosti žáků i široké veřejnosti v oblasti třídění a recyklace elektroodpadu. Předmětem projektu je vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje a zapojení veřejnosti do konkrétních akcí směřujících ke zlepšení životního prostředí v Hrádku nad Nisou.
Obsahem projektu je dovybavení jednotky SDH obce Hrádek nad Nisou pro předurčenost na dopravní nehody. Program: Dotační fond Libereckého kraje, Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje. Obsahem projektu je obnova a konzervace Immaculaty ve Václavicích. Program: Dotační fond Libereckého kraje – Podpora ochrany přírody a krajiny Obsahem projektu je obnova stavebních objektů: Pročištění koryta o objemu 778 m3, sejmutí přebytečné zeminy, odstranění křovin a náletových dřevin. Pročištění propustku DN 800. Výstavba nového propustku. Program: Ministerstvo pro místní rozvoj – Obnova obecního majetku po živelních pohromách.
Obsahem projektu je obnova stavebních objektů. Pročištění příkopu a výstavbě nového propustku. Program: Ministerstvo pro místní rozvoj – Obnova obecního majetku po živelních pohromách. Obsahem projektu je nákup materiálu a oprava překážek ve skate parku. Program: Dotační fond Libereckého kraje – Údržba, provoz a nájem sportovních zařízení Obsahem projektu je oprava střechy objektu Beseda na Horním náměstí včetně aktivní hromosvodné soustavy. Projekt byl spolufinancován z programu Regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón, z části z Dotačního fondu Libereckého kraje (Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji) a městem Hrádek nad Nisou.
Obsahem projektu je oprava střechy objektu Beseda na Horním náměstí včetně aktivní hromosvodné soustavy. Program: Ministerstvo kultury, Regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Cílovou skupinou jsou sportovně založení obyvatelé Regionu Trojzemí. Obsahem projektu je rekonstrukce stávajícího rybníka v k. ú. Václavice. Program: Operační program životní prostředí (OPŽP), Osa: Zlepšování stavu přírody a krajiny
Předmětem projektu je vznik nové spolupráce a vzájemného poznání osob z česko - polského příhraničí, které jsou aktivní v oblasti sportu, a také rozšíření spolupráce mezi městy Hrádek nad Nisou, Boleslawiec (PL) a Zittau (D). Výstupem projektu bude navázání nových kontaktů a vazeb mezi sportovními kluby, a to prostřednictvím turnajů ve stolním tenisu, plážovém a halovém volejbalu. Projekt si klade za cíl motivovat veřejnost k třídění odpadu přiblížením kontejnerů, resp. zlepšení dostupnosti kontejnerů pro třídění odpadu. Obsahem projektu je ošetření historických alejí (ulice Hartavská a ulice Lidická), které jsou vyhlášené jako VKP. Program: Operační program životní prostředí (OPŽP), Osa: Zlepšování stavu přírody a krajiny
Rozsáhlá modernizace Horního náměstí a jeho okolí Obsahem projektu je revitalizace 3 parků v intravilánu města Hrádek nad Nisou. Jedná se o parky na Zlaté Výšině, Doníně a Horním sídlišti. Program: Operační program životní prostředí (OPŽP), Osa: Zlepšování stavu přírody a krajiny Obsahem projektu je rekonstrukce ulice Pod Tratí a ulice Sadová. Program: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Podpora regenerace panelových sídlišť
Obsahem projektu je realizace úspor energie objektu domu s pečovatelskou službou. Program: Operační program životní prostředí (OPŽP), Osa: Udržitelné využívání zdrojů energie Obsahem projektu je realizace úspor energie objektu základní školy. Program: Operační program životní prostředí (OPŽP), Osa: Udržitelné využívání zdrojů energie Obsahem projektu je zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy školy. Program: Operační program životní prostředí (OPŽP), Osa: Udržitelné využívání zdrojů energie
Obsahem projektu je realizace úspor energie a rekonstrukce zdroje tepla v objektu základní školy T.G.M. ve městě Hrádek nad Nisou + čerpadlo. Program: Operační program životní prostředí (OPŽP), Osa: Udržitelné využívání zdrojů energie. Obsahem projektu je zajištění pravidelného čištění komunikací ve městě a tím snížit úroveň prašnosti. Program: Operační program životní prostředí (OPŽP), Osa: Zlepšení kvality ovzduší a omezování emisí Prohloubení spolupráce hasičských sborů sousedních zemí.
Projekt je zaměřen na zkvalitnění nakládání s bioodpadem, převážně vznikajícího z údržby městské zeleně. Program: Operační program životní prostředí (OPŽP), Osa: Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží Rekonstrukce a výstavba MFC v Hrádku nad Nisou (dům č. p. 71) a domu kultury Bogatynii - Markoticích Zlepšení podmínek pro práci s nadanými dětmi a mládeží
Obsahem projektu je vybudování 3 přírodně blízkých hřišť v Hrádku nad Nisou – Doníně, Oldřichovské ulici a ve Václavicích. Program: Operační program životní prostředí (OPŽP), Osa: Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu – zásahová obuv, rukavice, ochranné obleky Rozšíření kamerového systému v Hrádku nad Nisou
rozvojový plán města Obsahem projektu je zajištění terénní práce a minimalizace dopadů sociálního vyloučení v sociálně vyloučených lokalitách či v lokalitách sociálním vyloučením ohrožených. Program: Úřad vlády České republiky, Podpora terénní práce pro rok 2015 Obsahem projektu je obnova mostu v ulici Na Hrázi. Program: Ministerstvo dopravy - Obnova místních komunikací po povodních.
Obsahem projektu je rekonstrukce sociálního zařízení v přízemí Městského úřadu v Hrádku nad Nisou. Program: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Obsahem projektu je pořízení a instalace 6 košů a 11 laviček na 8 předem vytipovaných míst podél hrádeckých cyklostezek. Program: Dotační fond Libereckého kraje – Podpora rozvoje cyklistické dopravy Archiv projektů
Archiv projektů Archiv projektů Obsahem projektu jsou bezbariérové úpravy domu s pečovatelskou službou Žitavská 670. Program: Ministerstvo pro místní rozvoj – odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů
Obsahem projektu je rozšíření stávajícího městského kamerového dohlížecího systému. Program: Hrádek nad Nisou – rozšíření MKDS o dva kamerové body Archiv projektů Archiv projektů
Archiv projektů Archiv projektů
 
 

Aktuality

Areál beachvolejbalových kurtů na hrádecké Kristýně hostil v sobotu 17.6.2017 účastníky Turnaje v beachvolejbale. 20.6.2017
17. června se ve sportovním areálu na jihu Kristýny odehrálo mezinárodní setkání, jako další událost v rámci probíhajícího projektu „Cestou sportu k překonání hranic“. V jeho režii prožívají hrádečtí sportovci spolu se svými partnery z polského Boleslawiece sezónu vzájemného měření sil v řadě disciplín. Tentokrát přišel na řadu beachvolejbal. 20.6.2017 Zdroj: Hrádek nad Nisou - obrazem
pořádaný dne 17.6.2017 v rámci projektu „Cestou sportu k překonání hranic“ 14.6.2017
S blížícími se prázdninami a časem dovolených by se Vám mohl hodit virtuální průvodce po zajímavých místech v Hrádku nad Nisou a okolí. Návštěvníkům pomáhá objevovat náš kraj a inspirací nebo zdrojem informací může být i pro obyvatele města včetně jeho okrajových částí. 7.6.2017 Zdroj: Hrádek nad Nisou - obrazem
V sobotu 22.4.2017 se v partnerském městě Boleslawiec konalo setkání  volejbalistů z Hrádku nad Nisou a domácího Boleslawce v rámci projektu Cestou sportu k překonání hranic / Droga sportu do pokonywania granic. 31.5.2017 Zdroj: iHrádecko

Tiskové zprávy

 
 
            © 2000-2018 Město Hrádek nad Nisou