Hrádek nad Nisou
 
  home

Hrádek nad Nisou »

Naše město »

 

Projekty - přehled

 

Přehled

OPŽP MVČR a DFLK II. etapa
Program: Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020 Předmětem projektu je vznik nové spolupráce a vzájemného poznání osob z česko - polského příhraničí, které jsou aktivní v oblasti sportu, a také rozšíření spolupráce mezi městy Hrádek nad Nisou, Boleslawiec (PL) a Zittau (D). Výstupem projektu bude navázání nových kontaktů a vazeb mezi sportovními kluby, a to prostřednictvím turnajů ve stolním tenisu, plážovém a halovém volejbalu. Projekt realizovaný pod záštitou Města Hrádek nad Nisou si klade za cíl prohloubit znalosti žáků i široké veřejnosti v oblasti třídění a recyklace elektroodpadu.
Rozšíření kamerového systému v Hrádku nad Nisou Cílem projektu je budování zdravých sociálních norem u účastníků a prostřednictvím prožitků dosáhnout u cílové skupiny vzájemného respektu a spolupráce. Předmětem projektu je vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje a zapojení veřejnosti do konkrétních akcí směřujících ke zlepšení životního prostředí v Hrádku nad Nisou.
– zásahová obuv, rukavice, ochranné obleky Hlavním cílem terénní práce je včasné podchycení sociálního vyloučení ohrožených skupin či jednotlivců ve svěřené oblasti. Dalším cílem práce terénního pracovníka (dále jen TP) je jeho individuální přístup k jednotlivým klientům, a to tak, aby byla navázána důvěra v poskytovanou službu. Projekt si klade za cíl motivovat veřejnost k třídění odpadu přiblížením kontejnerů, resp. zlepšení dostupnosti kontejnerů pro třídění odpadu.
Zlepšení podmínek pro práci s nadanými dětmi a mládeží Fond malých projektů v programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014 - 2020 Kleinprojekteförderung im Kooperationsprogramm Freistaat Sachsen - Tschechische Republik 2014 - 2020 Obsahem projektu je dovybavení jednotky SDH obce Hrádek nad Nisou pro předurčenost na dopravní nehody. Program: Dotační fond Libereckého kraje, Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje.
Obsahem projektu je obnova a konzervace Immaculaty ve Václavicích. Program: Dotační fond Libereckého kraje – Podpora ochrany přírody a krajiny Obsahem projektu je obnova stavebních objektů: Pročištění koryta o objemu 778 m3, sejmutí přebytečné zeminy, odstranění křovin a náletových dřevin. Pročištění propustku DN 800. Výstavba nového propustku. Program: Ministerstvo pro místní rozvoj – Obnova obecního majetku po živelních pohromách. Obsahem projektu je obnova stavebních objektů. Pročištění příkopu a výstavbě nového propustku. Program: Ministerstvo pro místní rozvoj – Obnova obecního majetku po živelních pohromách.
Obsahem projektu je nákup materiálu a oprava překážek ve skate parku. Program: Dotační fond Libereckého kraje – Údržba, provoz a nájem sportovních zařízení Obsahem projektu je oprava střechy objektu Beseda na Horním náměstí včetně aktivní hromosvodné soustavy. Projekt byl spolufinancován z programu Regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón, z části z Dotačního fondu Libereckého kraje (Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji) a městem Hrádek nad Nisou. Obsahem projektu je oprava střechy objektu Beseda na Horním náměstí včetně aktivní hromosvodné soustavy. Program: Ministerstvo kultury, Regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón
Cílovou skupinou jsou sportovně založení obyvatelé Regionu Trojzemí. Obsahem projektu je vybudování 3 přírodně blízkých hřišť v Hrádku nad Nisou – Doníně, Oldřichovské ulici a ve Václavicích. Program: Operační program životní prostředí (OPŽP), Osa: Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu Obsahem projektu je kompletní rekonstrukce porostů v parku u ZŠ Lidická (výchovný řez u nových výsadeb, zdravotní a bezpečnostní řez, kácení cca dvou stromů) a dosadba nových dřevin. Program: Operační program životní prostředí (OPŽP), osa: Zlepšování stavu přírody a krajiny
Obsahem projektu je rekonstrukce stávajícího rybníka v k. ú. Václavice. Program: Operační program životní prostředí (OPŽP), Osa: Zlepšování stavu přírody a krajiny Obsahem projektu je ošetření historických alejí (ulice Hartavská a ulice Lidická), které jsou vyhlášené jako VKP. Program: Operační program životní prostředí (OPŽP), Osa: Zlepšování stavu přírody a krajiny Rozsáhlá modernizace Horního náměstí a jeho okolí
Obsahem projektu je revitalizace 3 parků v intravilánu města Hrádek nad Nisou. Jedná se o parky na Zlaté Výšině, Doníně a Horním sídlišti. Program: Operační program životní prostředí (OPŽP), Osa: Zlepšování stavu přírody a krajiny Obsahem projektu je rekonstrukce ulice Pod Tratí a ulice Sadová. Program: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Podpora regenerace panelových sídlišť Obsahem projektu je realizace úspor energie objektu domu s pečovatelskou službou. Program: Operační program životní prostředí (OPŽP), Osa: Udržitelné využívání zdrojů energie
Obsahem projektu je realizace úspor energie objektu základní školy. Program: Operační program životní prostředí (OPŽP), Osa: Udržitelné využívání zdrojů energie Obsahem projektu je zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy školy. Program: Operační program životní prostředí (OPŽP), Osa: Udržitelné využívání zdrojů energie Obsahem projektu je realizace úspor energie a rekonstrukce zdroje tepla v objektu základní školy T.G.M. ve městě Hrádek nad Nisou + čerpadlo. Program: Operační program životní prostředí (OPŽP), Osa: Udržitelné využívání zdrojů energie.
Obsahem projektu je zajištění pravidelného čištění komunikací ve městě a tím snížit úroveň prašnosti. Program: Operační program životní prostředí (OPŽP), Osa: Zlepšení kvality ovzduší a omezování emisí Prohloubení spolupráce hasičských sborů sousedních zemí. Obsahem projektu je zajištění terénní práce a minimalizace dopadů sociálního vyloučení v sociálně vyloučených lokalitách či v lokalitách sociálním vyloučením ohrožených. Program: Úřad vlády České republiky, Podpora terénní práce pro rok 2015
Projekt je zaměřen na zkvalitnění nakládání s bioodpadem, převážně vznikajícího z údržby městské zeleně. Program: Operační program životní prostředí (OPŽP), Osa: Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží Rekonstrukce a výstavba MFC v Hrádku nad Nisou (dům č. p. 71) a domu kultury Bogatynii - Markoticích Projekt, díky kterému byla revitalizována poslední část dubové aleje na Žitavské ulici.
rozvojový plán města Obsahem projektu je obnova mostu v ulici Na Hrázi. Program: Ministerstvo dopravy - Obnova místních komunikací po povodních. Obsahem projektu je rekonstrukce sociálního zařízení v přízemí Městského úřadu v Hrádku nad Nisou. Program: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR,
Obsahem projektu je pořízení a instalace 6 košů a 11 laviček na 8 předem vytipovaných míst podél hrádeckých cyklostezek. Program: Dotační fond Libereckého kraje – Podpora rozvoje cyklistické dopravy Obsahem projektu jsou bezbariérové úpravy domu s pečovatelskou službou Žitavská 670. Program: Ministerstvo pro místní rozvoj – odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů Obsahem projektu je rozšíření stávajícího městského kamerového dohlížecího systému. Program: Hrádek nad Nisou – rozšíření MKDS o dva kamerové body
Projekt na podporu spolupráce neziskových organizací v regionu Trojzemí. Archiv projektů Archiv projektů
Archiv projektů Archiv projektů Archiv projektů
Archiv projektů Archiv projektů
 
 

Aktuality

V den, kdy začíná nový školní rok, bude v hrádeckém městském parku slavnostně zpřístupněn nový herní prvek s názvem „Orlí hnízdo“. Malá slavnost se koná v souvislosti s ukončením projektu „Centrální dětské hřiště – Park Generála Svobody“ a začíná v 9 hodin 30 minut. 31.8.2016

Tiskové zprávy

 
 
            © 2000-2017 Město Hrádek nad Nisou
 
Loading