ZŠ a MŠ Loučná
 
   

ZŠ a MŠ Loučná »

ZŠ Praktická »

 

Home

 

Ředitel školy a statutární zástupce

Mgr. Božena Látová
Tel. kontakt: 728 853 209

Výchovný poradce

Mgr. Božena Látová
Konzultační hodiny po dohodě každé úterý 
Tel. kontakt: 728 853 209

Náplň práce výchovného poradce 
- koordinuje činnost učitelů, třídních učitelů a vychovatelky
- věnuje pozornost systematické informační činnosti významné pro volbu dalšího studia nebo jiné formy přípravy pro volbu povolání žáků
- poskytuje individuální konzultace žákům a jejich zákonným zástupcům při řešení výchovných a výukových problémů i v otázkách týkajících se studia na OU a volby povolání
- zprostředkovává styk s PPP a SPC, dává rodičům návrhy na odborná vyšetření, pomáhá se žádostmi o vyšetření, podílí se na tvorbě individuálního vzdělávacího plánu pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami  a kontroluje plnění tohoto pl
-  pečuje o žáky se zvláštními vzdělávacími potřebami, o zdravotně postižené žáky
- pečuje o žáky s výchovnými problémy, s poruchami chování, o žáky v náročných životních situacích
- spolupracuje s pracovníky SPC a PPP, s odbornými lékaři, orgány MÚ, MěÚ, OkÚ, SŠ, policií apod.
- informuje rodiče žáků a jiné zákonné zástupce o činnosti zařízení výchovného poradenství, o možnostech využití jejich odborných služeb
- těsně spolupracuje s metodikem prevence

Metodik prevence sociálně patologických jevů

Mgr. Marián Šebeňa
Konzultační hodiny po dohodě každý čtvrtek
Tel. kontakt:  482 723 157 (v dopoledních hodinách)


Děti se se svými problémy mohou také anonymně svěřit schránce důvěry.

Důležitá telefonní čísla:
• Linka bezpečí: 116 111 – volání zdarma z mobilních i pevných telefonů
• Linka důvěry: 596 618 908


Náplň práce školního metodika prevence
- tvorba a realizace minimálního preventivního programu – sledování rizik vzniku a projevů sociálně patologických jevů a jejich řešení;

- realizace a koordinace aktivit zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, agresivity a dalších sociálně patologických jevů;

- monitorování sociálně patologických jevů či jejich rizika;

- poskytování přímé pomoci žákům a jejich rodičům s rizikem či projevy sociálně patologických jevů;

- koordinace spolupráce školy s Policií ČR, krizovými centry, kurátory a dalšími odborníky;

- spolupráce při zajišťování besed a přednášek a aktivit pro třídní kolektivy;

- koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků;

- poskytování informačních a metodických materiálů;

- aktivní spolupráce s rodinou v případě krizové intervence.

Třídy a třídní učitelé


Snížený počet žáků ve třídě umožňuje respektování individuálních potřeb a možností každého žáka.   
Počty žáků ve třídách stanovuje: Vyhláška č. 147/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných 
Viz.:  http://www.msmt.cz/dokumenty/vyhlaska-c-147-2011-sb-kterou-se-meni-vyhlaska-c-73-2005-sb


Netřídní učitelé

Mgr. Božena Látová

Asistenti pedagoga

Přípravná třída: Jana Kalašová
I. stupeň ZŠ zřízené podle §16 odst. Školského zákona - Jana Gabryšová
I. stupeň speciální třídy: Jitka Šlechtová
II. stupeň speciální třídy: Naděžda Urbanová, zástup Veronika Hobrlantová Růžičková

Školní družina

Jitka Šlechtová - vedoucí vychovatelka
Jana Kalašová

Ostatní zaměstnanci

Ekonomka:  
Naděžda Doležalová 

Školnice:
Ivana Dorníková 
  
Uklízečky:
Ivana Dorníková 
Ludmila Kozáková
Lucie Mesárošová   
                        
Zaměstnanci školní výdejny: 
Lucie Vávrová

Škola

Organizace:
Základní škola a Mateřská škola,
Hrádek nad Nisou – Loučná, příspěvková organizace.

Adresa školy:
Hartavská 220,
Hrádek nad Nisou – Loučná,
46334

Identifikační číslo zařízení (IZO):
600 080 366 

Identifikační číslo organizace (IČO):
70 983 127 

Právní forma:
příspěvková organizace 

E-mail:
mailto:zvs.hradek@tiscali.cz

Telefon:
škola: +420 482723157
škola-mobilní: +420 728853209

Fax:
+420 482 723 157 

Datová schránka:

yf3mrgy

Web:
www.skoly.net


 

Školské zařízení sdružuje I. a II. stupeň Základní školy praktické, I. a II. stupeň Základní školy speciální, přípravnou třídu, školní družinu, MŠ - Loučná, školní výdejnu.

 

Zřizovatelem školy je město Hrádek nad Nisou.

Kapacita školy je 66 žáků.

Zřizovatel

Město Hrádek nad Nisou

Právní forma:
obec

IČO:
00262854

Adresa zřizovatele:
Horní náměstí 73
Hrádek nad Nisou
463 34

Telefon:
+420 482411400

Fax:
+420 482411499

Web:
www.hradek.cz

 
   
 
            © 2000-2019 Město Hrádek nad Nisou