ZŠ a MŠ Loučná
 
   

ZŠ a MŠ Loučná »

MŠ Loučná »

 

O nás

 

O naší školceMateřská škola je součástí Základní školy praktické, která tedy sdružuje právě základní školu praktickou, mateřskou školu, speciální třídu pro děti s kombinovanými vadami, školní družinu a výdejnu jídla. 
Budova školy je postavena na velmi pěkném a klidném místě v okrajové části města. Do školy je možné spojení autobusovou dopravou. V přilehlém okolí školy se nachází příjemné prostředí pro vycházky a poznávání přírody. 

Mateřská škola byla znovuotevřena v září roku 2007. Tehdy se jednalo o jednu třídu smíšeného typu pro 25 dětí. Okolnosti si však během let 2009-2012 vyžadovaly rozšíření. Nejdříve na 2 třídy, tedy na 60 dětí. V roce 2012 došlo dokonce k navýšení kapacity na 75 dětí ve věku 2,5 – 6 let. Tyto děti jsou rozděleny do tří tříd (po 25) - dle věku, schopností a dovedností. Provoz mateřské školy je celodenní od 6:30 do 16 hodin. 

Právě v letech 2007-2012 prošla mateřská škola mnoha rekostrukcemi – jednalo se o vymalování veškerých prostor, přizpůsobení umýváren a záchodků počtu dětí, dodělání prvků potřebných pro splnění hygienických norem, atd. Také muselo být obnoveno skoro celé zařízení mateřské školy, týkající se všech prostor – herny, jídelny, šatny, kreslírny, lehárny apod.  Tato obnova mohla být uskutečněna mimo jiné i díky pomoci sponzorských darů. 

Mateřská škola se tedy nachází v budově základní školy praktické. Třída mladších dětí, kterou nazýváme Housenky, se nachází v přízemí. Jedná se o celistvou oddělenou část mateřské školy se samostatným vstupem ze zahrady. V této části budovy najdeme velkou, dobře vybavenou hernu, šatnu, lehárnu, kreslírnu a rekonstruovanou umývárnu se záchodky. Nachází se zde i místnost pro pedagogy a provozní zaměstnance. Třídy dětí starších, které nazýváme Včeličky a Motýlci, jsou umístěny v posledním patře budovy. Zde jsou k dispozici velké herny, jejichž vybavení bude muset být ještě doplněno a obnoveno.  V roce 2009 byly do herny Motýlků instalovány 4 počítače pro přiměřenou výuku především předškolních dětí. Není vyloučeno prolínání výuky všech tříd a vzájemné využívání prostor pro výchovu.


Mateřská škola má k dispozici také školní tělocvičnu, hřiště s umělým povrchem a školní zahradu s novými herními prvky (průlezkami, houpačkami a krytým pískovištěm). Celý prostor kolem školy je uzamykatelný. Zahradu mateřské školy lze uzamknout zvlášť. 

Základní škola praktická a Mateřská škola se každým rokem velmi úspěšně účastní projektu třídění a sběru odpadu, do kterého jsou zapojeny všechny děti a jejich rodiče – samozřejmě podle jejich zájmu.

 

V Mateřské škole probíhají i zájmové činnosti. Výuka anglického jazyka profesionálními lektorkami: Angličtina pro děti vyučovaná metodou Helen Doron je jedinečným a prověřeným systémem výuky angličtiny dětí ve věku od 3 měsíců do 14 let. Helen Doron Early English má své místo na světovém trhu již 25 let a za tu dobu prošlo jejími kurzy více než milion dětí (více na http://www.helendoron.cz/pobocky/liberec). Další aktivitou je pohybově taneční kroužek, který vede lektorka taneční skupiny Stormáčik - Miroslava Mišotová.


V naší škole je základem vzájemného působení dětí a pedagogů pohoda a radost všech zúčastněných ze společného soužití. Vedeme děti k vzájemné toleranci a přátelství, které je pro všechny velmi důležité. Dětem je nabízena péče v různých oblastech v podobě zájmových kroužků, výletů, besídek pro rodiče, atd. Výtvory, které děti udělají, jsou vystavovány na místech přístupných rodičům. Veškeré snažení pedagogů a jiných pracovníků je směřováno k tomu, aby byly děti šťastné a aby v prostředí mateřské školy převládala důvěra a otevřenost. 


Centrum kolegiální podpory

Naše školka je součástí projektu „Podpora vzájemného učení pedagogů MŠ“.  

V naší mateřské školce vzniklo Centrum kolegiální podpory (CKP), které se zabývá podporou v oblasti čtenářské pregramotnosti, které by mělo v našem kraji zajistit platformu pro vzájemné učení a setkávání pedagogů a pracovníků ve vzdělávání. Tento projekt je podporován Pedagogickou fakultou Jihočeské university v Českých Budějovicích.

V rámci tohoto projektu budou v naší školce probíhat pravidelná odborná setkání k tématu čtenářské pregramotnosti.

Čtenářská gramotnost je zásadní a umožňuje aktivně rozvíjet ostatní formy gramotnosti.  Vztah ke čtení i knížce se utváří již v ranném věku a jak rozvíjíme tyto schopnosti dítěte do jeho šesti let, tak potom bude ve svém dalším životě úspěšné. Právě v tomto období se totiž utvářejí veškeré potřebné návyky, vztah k četbě, vztah ke vzdělávání, vztah k druhým a konečně i vztah či smysl pro povinnost. A mateřská škola je společně s rodinou ideálním prostorem pro správné a aktivní rozvíjení předčtenářské gramotnosti.  

Předškolní období má klíčovou úlohu pro to, aby si děti osvojily důležité dispozice k zvládnutí čtenářských dovedností, které jsou klíčové pro jejich budoucí vzdělávání. A nerozvinuté čtenářské dovednosti nelze ničím nahradit, špatní čtenáři pak mají ztížený přístup ke vzdělání, k pracovnímu i společenskému uplatnění.

Podstatnou úlohou mateřské školy je dát dětem správné základy k čtenářským dovednostem.  

S rozvojem čtenářské gramotnosti se děti prokazatelně zlepšují v dalších předmětech a oblastech. Je známo, že děti, které dobře a často čtou, umějí lépe vyjednávat, dokáží se domluvit s ostatními.

Osvojení předčtenářské gramotnosti, který projekt v mateřských a základních školách iniciuje má za elementární cíl nastartovat u dětí pozitivní změny. Nastartovaný proces už potom nikdo nezastaví.  

To, že děti čtou a že je ve čtení rozvíjíme, znamená, že rozvíjíme jejich myšlení a schopnost porozumět nejen textům, ale i ostatním lidem a světu kolem nás.

 (86 kB)
 (99 kB)
 
 
 
 
            © 2000-2019 Město Hrádek nad Nisou