Hrádek nad Nisou
 
   

Hrádek nad Nisou »

ZŠ Lidická »

 

O nás

 

Základní škola Lidická, Hrádek nad Nisou

Základní škola Lidická, Hrádek nad Nisou, Školní ul. 325, okres Liberec je příspěvková organizace města Hrádek nad Nisou.

Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou schválilo zřizovací listinu školy Č.j. 01/ŠK/2002/ZL dle § 84 odst. 2 písm. e) zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích, podle ustanovení § 27 zákona číslo 250/2000 sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a podle § 14 odst. 2) zákona číslo 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů.

Poskytování poradenství Plán provozních nákladů a přímých nákladů na rok 2020.
Třídní učitelé, volitelné předměty, projekty školy, sběrové aktivity. v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích Č. j.: MSMT-2939/2018-3
Základní škola Lidická, Hrádek nad Nisou, Školní ul. 325, okres Liberec, příspěvková organizace, (dále jen „Škola“) jako Správce osobních údajů zpracovává osobní údaje v souladu s platnou legislativou. Rozhodnutí MŠMT Č.j.: 4 895/2007-21
Hlavním úkolem je mimoškolní výchova (zájmové vzdělávání) založená na pedagogice volného času, která tvoří mezistupeň mezi výchovou ve škole a výchovou v rodině. Znění nového školního řádu s platností a účinností od 1. února 2018.
ŠVP ZV ZŠ Lidická - Š:schkola. Klíč ke vzdělání Hodnocení chování a prospěchu žáků.
Preventivní program ZŠ Lidická pro školní rok 2020/2021. Odkaz na stránky města Hrádek nad Nisou, kde jsou uvedeny všechny ukazatele rozpočtu školy.
Plán provozních nákladů a přímých nákladů na rok 2021-2022. Plán nákladů a výnosů pro roky 2019 a 2020.
Virtuální prohlídka Rozvrhy hodin. Přestávky. Učebny. Učitelé.
Přehled zájmových útvarů, nepovinných předmětů a individuální péče ve školním roce 2020/2021. Ředitel základní školy Lidická na základě § 24, odst. 2, zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhlašuje pro žáky Základní školy Lidická ve školním roce 2018/2019 volné dny takto:
Zaměstnanci školy přijali Etický kodex zaměstnance jako morální závazek upravující mravní postoje, chování a jednání všech zaměstnanců vůči žákům a rodičům, spolupracovníkům, partnerům, veřejnosti a škole samotné. UPOZORNĚNÍ: Vzhledem k preventivním epidemickým opatřením žádáme všechny zájemce o konzultaci o OBJEDNÁNÍ NA KONZULTACI. Každý čtvrtek vždy od 14.15 hodin do 15.30 hodin jsou na naší škole konzultační hodiny pro rodiče, a v případě potřeby rovněž pro žáky. V tuto dobu jsou ve škole přítomni téměř všichni pedagogičtí pracovníci.
Ředitel Základní školy Lidická, Hrádek nad Nisou, Školní ul. 325, okres Liberec, příspěvková organizace (dále jen „škola") vydává dle ustanovení § 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších změn a dodatků, a podle ustanovení § 7 a násl. vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších změn a dodatků, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, výroční zprávu o činnosti školy za období od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020. Pro školní rok 2020/2021

V čem se odlišujeme

Ve Svazku škol Schkola vzájemně spolupracuje devět škol regionu Trojmezí. Charakteristická je pro tyto školy bezprostřední blízkost sousední země. Tyto školy jsou spolu propojeny způsobem v Evropě jedinečným.
IEF je celosvětovou aktivitou společnosti Microsoft v rámci programu Microsoft Partneři ve vzdělávání. Projekt Schkola byl v roce 2011 vyhlášen nejlepším inovativním programem v České republice.
ZŠ Lidická je Lead partner projektu financovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Programu spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014-2020.

Ocenění

Evropská jazyková cena Label byla ZŠ Lidická udělena dne 26. září 2005 u příležitosti Evropského dne jazyků v prostorách Senátu Parlamentu ČR.
 
 
ZŠ Lidická Hrádek nad Nisou (119 kB)
ZŠ Lidická Hrádek nad Nisou (117 kB)
ZŠ Lidická Hrádek nad Nisou (120 kB)
ZŠ Lidická Hrádek nad Nisou (298 kB)
ZŠ Lidická Hrádek nad Nisou (117 kB)
 
 
            © 2000-2020 Město Hrádek nad Nisou