Hrádek nad Nisou
 
   

Hrádek nad Nisou »

ZŠ Lidická »

 

Výchovný poradce

 

Náplň práce

Výchovný poradce pro 1. i 2. stupeň ZŠ Lidická
Mgr. Iva Klenovičová

Kariérové poradenství
Mgr. Jitka Poláčková

Konzultační hodiny:
Vždy po předchozí telefonické nebo e-mailové dohodě.

Náplň práce výchovného poradce

1. Péče o žáky s výukovými potížemi a zdravotním postižením 

• ve spolupráci s ostatními pedagogickými pracovníky sleduje žáky s výukovými problémy 

• zajišťuje případné vyšetření v PPP, SPC 

• pomáhá učitelům zprostředkovat podklady pro psychologická a speciálně- pedagogická vyšetření 

• vede evidenci integrovaných žáků ve škole a podílí se spolu s ostatními pedagogy na zpracování dokumentace pro integrované žáky 

• metodicky pomáhá učitelům poskytujícím pedagogickou intervenci

• poskytuje poradenskou činnost pro rodiče 

 

2. Péče o žáky s výchovnými problémy 

• v součinnosti s ostatními pedagogickými pracovníky iniciuje vyhledávání a šetření žáků, jejichž jednání a chování vyžaduje zvláštní pozornost 

• poskytuje poradenskou činnost pro žáky v obtížných situacích 

• spolupracuje s dalšími institucemi 

 

3. Další metodická a informační činnost 

• předává informace z oblasti výchovného poradenství dalším pedagogickým pracovníkům 

• informuje žáky a jejich rodiče o činnosti PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ PORADNY a SPECIÁLNĚ-PEDAGOGICKÉHO CENTRA a o dalších poradenských službách v regionu / úřad práce, sociální péče, krizová centra / 

• poskytuje poradenskou činnost pro žáky v obtížných situacích v době pobytu ve škole 

• poskytuje poradenskou činnost pro rodiče 

• spolu s třídními učiteli sleduje žáky ze znevýhodňujícího sociálně-kulturního prostředí 

• spolupracuje s metodikem prevence, školním speciálním pedagogem

 

 

4. Kariérové poradenství

• poskytuje poradenskou činnost v této oblasti pro žáky a rodiče 

• informuje o studijních možnostech, pomáhá při vyplnění a včasném odeslání přihlášek ke studiu 

• spolupracuje s třídními učiteli vycházejících tříd v dané problematice 

• organizuje schůzky zástupců SŠ s vycházejícími žáky a jejich zákonnými zástupci 

• zpracovává přehledy o přijetí žáků 

 

5. Vedení dokumentace: 

• soustřeďuje odborné zprávy o žácích v poradenské péči 

• vede databázi žáků s vývojovými poruchami učení, integrovaných žáků a pravidelně ji aktualizuje 

• vede jejich evidenci individuálních studijních plánů 

• spolu s ostatními pedagogy školy a pracovníky PPP provádí vyhodnocení účinnosti individuálních studijních plánů

 

Spolupráce výchovného poradce s partnery

  •   Spolupráce se zákonnými zástupci žáků (řešení studijních a výchovných problémů, zajištění informací v oblasti kariérového poradenství, zajištění plánů pedagogické podpory, IVP)
  • Spolupráce s vedením školy, s třídními učiteli a ostatními pedagogickými pracovníky školy (řešení studijních a výchovných problémů, zajištění přednášek, exkurzí, zpracování plánů pedagogické podpory, IVP, metodická pomoc při vytváření potřebných dokumentů, spolupráce při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, koordinace práce asistenta pedagoga, zajišťování metodického materiálu, speciálních pomůcek, pomoc při vedení pedagogické intervenci)
  • Spolupráce se školním metodikem prevence (zajištění preventivních programů pro žáky základní školy, spolupráce při setkání o rámci výchovné komise, informace o možnosti projevu šikany, kyberšikany)
  • Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními PPP, SPC, SVP (diagnostika, spolupráce při vytváření IVP, metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy)
  • Spolupráce s MŠ (zápis do prvního ročníku ZŠ, odklady školní docházky, informační a metodická spolupráce)
  • Spolupráce s Úřadem práce v Liberci (volba profesní orientace, zajištění přednášek, exkurzí)
 Itinerář služeb
odkaz zde
Roční plán výchovného poradce (63 kB)
Užitečné webové stránky - oblast školství  (26 kB)

Zprávy

Pod níže uvedeným odkazem jsou k dispozici jednotná kritéria přijímání do oboru vzdělání a formy vzdělávání, předpokládaný počet přijímaných uchazečů, termíny pro podání přihlášky a termíny konání přijímací zkoušky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou (umělecky zaměřené obory vzdělání a sportovní gymnázia), které nabízejí střední školy v Libereckém kraji bez rozdílu zřizovatele. 29.10.2018
Termíny přijímacích zkoušek v letošním školním roce 14.9.2018
Výsledky přijímacího řízení vycházejících žáků 9. a 8. ročníků a zájemců o víceletá gymnázia 26.6.2018
Seznam kontaktů na poradenská pracoviště a lékaře 8.3.2018
Formulář ke stažení 10.1.2018
 
 


 
 
            © 2000-2020 Město Hrádek nad Nisou