Hrádek nad Nisou
 
   

Hrádek nad Nisou »

ZŠ Lidická »

 

Metodik prevence

 

Náplň práce

Školní metodik prevence pro 1. stupeň ZŠ Lidická

Mgr. Irena Soukupová

e-mail: soukupova@zslid.cz


Školní metodik prevence pro 2. stupeň ZŠ Lidická

Mgr. Dagmar Kasalová

e-mail: kasalova@zslid.cz


Konzultační hodiny metodiků prevence:

Vždy po předchozí telefonické nebo e-mailové dohodě.


NÁPLŇ PRÁCE ŠMP

Metodické a koordinační činnosti

 1. Koordinace tvorby, kontrola, evaluace a participace při realizaci Preventivní strategie školy a Preventivního programu školy.
 2. Koordinace a participace na realizaci aktivit školy, zaměřených na prevenci patologických jevů a dalších projevů rizikového chování.
 3. Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků v oblasti prevence rizikového chování.
 4. Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence rizikového chování.
 5. Individuální a skupinová práce se žáky s obtížemi v adaptaci, se sociálně vztahovými problémy, s rizikovým chováním a problémy, které negativně ovlivňují jejich vzdělávání.
 6. Koordinace přípravy a realizace aktivit na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu.
 7. Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samospráv, které mají v kompetenci problematiku rizikového chování.
 8. Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci.
 9. Vedení písemných záznamů o činnosti školního metodika prevence, jím navrhovaná opatření.

 

Informační činnosti

 1. Zajišťování a předávání odborných informací o problematice rizikového chování, o nabídkách programů, o metodách a formách primární prevence pedagogickým pracovníkům školy.
 2. Prezentace výsledků preventivní práce školy, vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence rizikového chování
 3. Předávání informací a zpráv o realizovaných preventivních programech zákonným zástupcům, pedagogickým pracovníkům školy a školskému poradenskému zařízení.
 4. Vedení dokumentace a evidence v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů, předávání informací o realizovaných preventivních programech školy.

 

Poradenské činnosti

 1. Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem nebo projevy rizikového chování, těmto žákům a jejich zákonným zástupcům případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště/ ve spolupráci s třídními učiteli/.
 2. Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikového chování.
 3. Příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou, případně specializovanými školskými zařízeními.

KDY KONTAKTOVAT ŠMP

Žáci
 • mají-li pocit, že je jim ve škole ubližováno ze strany jiných žáků
 • mají-li pocit, že jejich spolužákovi je ubližováno ze strany jiných žáků
 • potřebují-li poradit v oblasti sociálních vztahů ve škole
 • potřebují-li poradit ve chvíli, kdy mají pocit, že jsou vystaveni jakémukoliv druhu rizikového chování

Rodiče
 • mají-li pocit, že jejich dítěti je ve škole ubližováno ze strany jiných žáků (podezření na šikanu)
 • mají-li pocit, že je jejich dítě vystaveno jakémukoliv druhu rizikového chování

KONTAKTY A WEBOVÉ STRÁNKY

Zprávy

Školní program proti šikanování - postupy školy při řešení šikany 26.1.2018
Preventivní strategie školy - obecné dlouhodobé cíle školy v oblasti prevence rizikového chování. 26.1.2018
 
 
            © 2000-2020 Město Hrádek nad Nisou