Hrádek nad Nisou
 
  home

Hrádek nad Nisou »

Městský úřad »

 

Vyhlášky a nařízení

 

Obecně závazné vyhlášky Města Hrádek nad Nisou

o nočním klidu
kterou se vymezují školské obvody spádových mateřských a základních škol v Hrádku nad Nisou
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
o nočním klidu
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Hrádek nad Nisou
o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích
o místním poplatku z ubytovací kapacity
o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt
o místním poplatku ze psů
kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 8/2005, o zřízení městské policie, podrobnostech stejnokroje strážníků městské policie a podrobnostech jeho nošení
o trvalém označování psů a evidenci jejich chovatelů
kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném rostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů
o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí
o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je provozování výherních hracích přístrojů, videoloterjních terminálů (ILV) nebo jiných technických herních zařízení, povolených Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu, zakázáno
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
o ochraně nočního klidu
O stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných kulturních podniků včetně tanečních zábav a diskoték k zajištění veřejného pořádku
Požární řád města
o zřízení městské policie, podrobnostech stejnokroje strážníků městské policie a podrobnostech jeho nošení
o změně č.1 závazné části ÚPNSÚ Hrádek n/N
o stavební uzávěře na umisťování staveb skládek nebezpečných a zvlášť nebezpečných odpadů, včetně změn užívání stávajících staveb pro tyto účely na území města


zrušené vyhlášky

Nařízení Města Hrádek nad Nisou

kterým se mění a doplňuje Nařízení města č. 1/2013 ze dne 10 července 2013, kterým byl vydán TRŽNÍ ŘÁD
kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD
o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Hrádek nad Nisou


zrušená nařízení

Směrnice

Postupy pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
pro vyřizování žádostí o nájmy bytů postavených s dotací ze Státního fondu rozvoje bydlení pro příjmově vymezené osoby

Veřejnoprávní smlouvy

o výkonu přenesené působnosti, a to ve smyslu ustanovení § 3a zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii - výkon úkolů strážníků MP v Hrádku nad Nisou na území obce Rynoltice
o zajištění výkonu přenesené působnosti na úseku speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací - pro správní obvod obce Rynoltice

Opatření obecné povahy

 
 
            © 2000-2017 Město Hrádek nad Nisou
 
Loading