Hrádek nad Nisou
 
  home

Hrádek nad Nisou »

Městský úřad »

 

Vyhlášky a nařízení

 

Obecně závazné vyhlášky Města Hrádek nad Nisou

o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt
o místním poplatku z ubytovací kapacity
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
o nočním klidu
kterou se vymezují školské obvody spádových mateřských a základních škol v Hrádku nad Nisou
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Hrádek nad Nisou
o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích
o místním poplatku ze psů
kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 8/2005, o zřízení městské policie, podrobnostech stejnokroje strážníků městské policie a podrobnostech jeho nošení
o trvalém označování psů a evidenci jejich chovatelů
kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném rostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů
o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí
o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je provozování výherních hracích přístrojů, videoloterjních terminálů (ILV) nebo jiných technických herních zařízení, povolených Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu, zakázáno
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
O stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných kulturních podniků včetně tanečních zábav a diskoték k zajištění veřejného pořádku
Požární řád města
o zřízení městské policie, podrobnostech stejnokroje strážníků městské policie a podrobnostech jeho nošení
o změně č.1 závazné části ÚPNSÚ Hrádek n/N
o stavební uzávěře na umisťování staveb skládek nebezpečných a zvlášť nebezpečných odpadů, včetně změn užívání stávajících staveb pro tyto účely na území města


zrušené vyhlášky

Nařízení Města Hrádek nad Nisou

kterým se mění a doplňuje Nařízení města č. 1/2013 ze dne 10 července 2013, kterým byl vydán TRŽNÍ ŘÁD
kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD
o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Hrádek nad Nisou


zrušená nařízení

Směrnice

Postupy pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Postupy pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
pro vyřizování žádostí o nájmy bytů postavených s dotací ze Státního fondu rozvoje bydlení pro příjmově vymezené osoby

Veřejnoprávní smlouvy

o výkonu přenesené působnosti, a to ve smyslu ustanovení § 3a zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii - výkon úkolů strážníků MP v Hrádku nad Nisou na území obce Rynoltice
o zajištění výkonu přenesené působnosti na úseku speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací - pro správní obvod obce Rynoltice

Opatření obecné povahy

 
 
            © 2000-2018 Město Hrádek nad Nisou