CZ-PLEFSRERN
Přeshraniční turistický systém měst Hrádek nad Nisou a Mysłakowice/Transgraniczny system turystyczny Hradku nad Nysa i gminy Mysłakowice
Číslo projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_012/0000140
Projekt je spolufinancován z prostředků EFRR prostřednictvím Euroregionu Nisa