Hrádek nad Nisou

 
   

Hrádek nad Nisou

 »
ZŠ Lidická »

Školská rada »

Dokumenty

 

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Zpráva byla schválena Školskou radou dne 21. 10. 2011.

 

Základní škola Lidická, Hrádek nad Nisou, Školní ul. 325,

okres Liberec, příspěvková organizace

Tel.: 482 723 402    www.skoly.net     E-mail: zakladni.skola@lidicka.hradeknn.indos.cz

 


1.            Charakteristika školy

 

Název školy:

 

Základní škola Lidická, Hrádek nad Nisou, Školní ul. 325, okres Liberec, příspěvková organizace

 

Sídlo školy:

 

Hrádek nad Nisou, Školní ul. 325, okres Liberec, PSČ 463 34

 

Zřizovatel:      

 

Město Hrádek nad Nisou

právní forma: Obec

IČO: 262854

sídlo: Horní náměstí 73

463 34 Hrádek nad Nisou

 

Právní forma školy:

 

Příspěvková organizace

Den vzniku organizace: 1. 1. 2003

Identifikační číslo: 709 83 003

 

Ředitel školy:

 

Mgr. Jaroslav Poláček

Pod Tratí 634, Hrádek nad Nisou, PSČ 463 34

 

Datum zařazení do sítě:  09.02.1996

Poslední změna zařazení :  1.1.2003

 

Přehled součástí:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

IZO

102 229 511

kapacita  360 žáků

ŠKOLNÍ DRUŽINA

IZO

116 402 482

kapacita  50 žáků

 

Školská rada :  Zřízena rozhodnutím zřizovatele dne 31.10.2005, Usnesení č. 20/638/RM/05

 

Mimoškolní nebo občanská sdružení působící při škole:

 

Sdružení rodičů a přátel dětí  školy 

Školní sportovní klub při Asociaci školních sportovních klubů, registrovaný pod číslem SEČ/466/12

Občanské sdružení Bez Hranic ( registrováno u MV pod číslem VS/1-1/42577/00-R)

Sportovní klub kulturistiky

 

 

 

2.            Organizace vzdělávání a výchovy

 

Přehled vzdělávacích programů, rozšířená výuka předmětů:

 

Vzdělávací program

Č.j. MŠMT

Školní rok 2010/2011

v ročnících

počet žáků

ŠVP ZV ZŠ Lidická

Š:schkola

 

1.      – 4.

115

Národní škola

15 724/97-20

5.

29

ŠVP ZV ZŠ Lidická

Š:schkola

 

6. – 9.

144

 

V první až čtvrté třídě probíhala výuka ve spolupráci s partnerskou školou v Hartau –Š:schkola.

 

Nabídka zájmových útvarů a nepovinných předmětů:

 

Den

Název   ,   vyučující

Čas:  od - do

Pondělí

Logopedie - pí.uč. Nevyhoštěná

13:00 - 16:00

Francouzština 8.+ 9.roč.- pí.uč. Šindelářová

14:15 - 15:15

Školní časopis - pí.uč. Brabcová

14:15 - 15.15

Německé divadlo - pí.uč. Kolmanová

13:15 - 14:15

Basketbal - p.uč. Dudek

15:00 - 16:00

Úterý

Hra na flétnu 2. + 3.tř. pí.uč. Večerníková

11:45 - 12:30

Florbal 6.+ 7.roč.- p.uč. Dudek

15:00 - 16:30

Německá konverzace - pí.uč. Kolmanová

14:00 - 15:00

Počítačové hry - pí.asist. Filipová

14:15 - 15:15

Středa

Výtvarný kroužek- pí.uč. Větrovská

14:00 - 15:30 ( 1x14 dní)

Hra na flétnu 5.+ 6. roč.-pí.uč. Večerníková

12:35 - 13:20

Sborový zpěv - pí.uč. Večerníková

13:30 - 14:15

Francouzština 3.,4.,5. tř. - pí.uč.Šindelářová

13:10 - 14:10

Francouzština 6.+7.roč.- pí.uč. Šindelářová

14:15 - 15:15

Anglické divadlo - pí.uč. Šindelářová

15:30 - 16:30

Pokusnická škola - pí.uč. Kryštůfková

14:00 - 15:00( 1x 14 dní)

Hra na flétnu 1.tř. - pí.uč. Brabcová

11:45 - 12:30

Florbal 8+ 9. roč. - p.uč. Dudek

 

14:30 - 16:00

Čtvrtek

Počítačový kroužek  - pí.uč. Ryšánková

13:30 - 14:15

Výtvarný kroužek  - pí.vych.Klenovičová

14:00 - 15:00

Pátek

Psí kusy - pí.uč. Vojtíšková

13:40 - 14:40 ( sobota dopoledne)

Počítačové hry - p.uč. Poláček

14:00 - 15:00

Regionální dějepis - p.uč.Svoboda

14:00 - 15:00

Sportovní kroužek - pí.vych. Klenovičová

13:30 - 14:30

SO, NE

Turistický kroužek  - pí.uč.Ryšánková,Filipová

1x  za měsíc

Přírodovědný kroužek  - pí.uč.Straková,Kryštůfková

1x  za měsíc

 

 

 

Volitelné předměty:

Další cizí jazyk

 

Nepovinné předměty:

 

Francouzský jazyk      Bc. Alena Šindelářová

Basketbal                    Mgr. Radim Dudek

 

 

Předpokládané změny v organizaci vzdělávání a výchovy ve školním roce 2010/2011:

 

V souladu s RVP , v rámci projektu ŠVP ZŠ Lidická - Š:schkola ( ESF) a na základě schválené koncepce Č - N školy jsme zavedli školní vzdělávací program ve školním roce 2007/2008. V roce 2010/2011 bylo vyučováno podle ŠVP ZV ZŠ Lidická Š:schkola v 1. – 4. a 6. – 9. ročníku a od školního roku 2011/2012 bude vyučováno podle ŠVP ZV ZŠ Lidická Š:schkola ve všech ročnících.

 

 

Dlouhodobé vývojové trendy :

 

Zaměření naší školy na mezinárodní spolupráci je dlouhodobě hodnoceno jako úspěšné a potřebné. V tomto školním roce jsme přihlásili náš projekt Š:schkola do soutěže inovativních vzdělávacích programů škol - Innovative Education Forum 2011 – a byli vyhodnoceni, jakonejúspěšnější projekt roku 2011 v České republice. V návaznosti na smlouvu o spolupráci škol – založení svazku škol Š:schkola – byla v průběhu školního roku zahájena realizace společného projektu – Škola eko?logicky! Původně podaný projekt v oblasti společné koncepce vzdělávání – Evropský školský model – byl přepracován a novým předkladatelem by měla být v roce 2011 ZŠ Lidická. Projekt je s partnerskými školami svazku Š:schkola projednán.

Společné s partnerskou školou v Bogatyni jsme připravili projekt v rámci Cíl 3 – Č – P výchovně ekologický projekt Srdce přírody ve škole. Projekt bude předložen ke schválení v závěru roku 2011.

Škola pokračuje v zaměření na rozvoj inkluzívního vzdělávání – projekt MŠMT „ Centrum podpory inkluzívního vzdělávání „ a Rozvojový program MŠMT na podporu škol realizujících inkluzívní vzdělávání.

Všichni členové pracovního týmu pro tvorbu ŠVP úspěšně absolvovali školení „ Učíme kompetence kompetentně“. Na kurz bude navazovat plánovaná obměna školního vzdělávacího programu – doplnění oblasti kompetencí žáků se začleněním do jednotlivých předmětů v roce 2011.

Zásadní pro nás bylo schválení projektu z OPVK – Peníze do škol. V rámci projektu podporujeme výuku jazyků – individualizace výuky a čtenářské gramotnosti. Součástí projektu je vybavení školy novou ICT – počítačová učebna a interaktivní tabule.

 

 

 

2.                  Údaje o žácích, výsledky výchovy a vzdělávání

Přehled vývoje počtu tříd, žáků

 

Počet tříd

Celkový počet žáků

Počet žáků na jednu třídu

Počet žáků na učitele

 

Šk. rok

2009/10

2010/11

2009/10

2010/11

2009/10

2010/11

2009/10

2010/11

 

13

13

293

288

22,53

22,15

13,9

13,71

 

 

Přehled prospěchu žáků ve školním roce 2010/2011 ( podle stavu žáků k 30. 6. 2011)

 

Počet žáků

Prospělo s vyznamenáním

Prospělo

Neprospělo

 

Ročník

2009/10

2010/11

2009/10

2010/11

2009/10

2010/11

2009/10

2010/11

1.

37

26

28

20

7

5

2

1

2.

26

38

21

27

4

9

1

2

3.

28

26

18

22

10

4

0

0

4.

27

25

12

16

14

9

1

0

5.

22

29

12

17

8

12

2

0

I. stupeň

140

144

91

102

43

39

6

3

6.

38

41

12

22

26

19

0

0

7.

40

37

11

12

27

23

2

2

8.

31

38

7

7

21

30

3

1

9.

44

28

9

8

34

18

1

2

II. stupeň

153

144

39

49

108

90

6

5

Přehled klasifikace chování žáků

 

Počet žáků

Velmi dobré

Uspokojivé

Neuspokojivé

 

Šk. rok

2009/10

2010/11

2009/10

2010/11

2009/10

2010/11

2009/10

2010/11

celkem

293

288

279

284

5

4

9

0

 

 

Počty zapsaných a zařazených žáků

Školní rok 2009/2010

Školní rok 2010/2011

Zapsaní do 1. třídy

Počet žádostí o odklad

Nastoupí do 1. třídy

Zapsaní do 1. třídy

Počet žádostí o odklad

Nastoupí do 1. třídy

48

16

26

55

11

44

 

 

Počty žáků přijatých ke studiu ve středních školách (víceletých G) ve školním roce 2010/11.

Gymnázia

SOŠ vč. konzervatoří

SOU

s maturitou

SOU

bez mat.

8 letá

6 letá

4 letá

Přihl.

Příj.

Přihl.

Příj.

Přihl.

Příj.

Přihl.

Příj.

Přihl.

Příj.

Přihl.

Příj.

1

1

1

0

2

2

6

6

11

11

9

9

 

3.                  Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti

 

Přehled aprobovanosti výuky ( mimo předmětů s převahou výchovného zaměření)

Předmět

Celkový počet hodin týdně

Vyučováno s odbornou a pedagogickou způsobilosti

Vyučováno bez odborné a pedagogické způsobilosti

Počet vyučujících

Počet hodin týdně

tj. %

Počet vyučujících

Počet hodin týdně

tj. %

Matematika I.st.

29

6

29

100

 

 

 

Prvouka

9

4

9

100

 

 

 

Český jazyk

46

6

46

100

 

 

 

Přírodověda

4

2

4

100

 

 

 

Vlastivěda

4

2

4

100

 

 

 

Matematika II. st.

28

3

28

100

 

 

 

Český jazyk II. st.

35

4

30

86

1

5

14

Chemie

6

1

6

100

 

 

 

Fyzika

14

1

14

100

 

 

 

Dějepis

14

2

14

100

 

 

 

Přírodopis

12

1

12

100

 

 

 

Zeměpis

14

2

14

100

 

 

 

Cizí jazyk

56

3

32

57

2

24

43

Celkem

 

 

 

95

 

 

5

 

 

 

Přehled počtu pedagogických a nepedagogických pracovníků

Pořadové číslo PP

Pracovní zařazení, funkce

Úvazek

Kvalifikace, stupeň vzdělání, obor, aprobace

Roků ped. praxe

1.

Uklízečka

1,00

základní, 2. tř.

 

2.

Školník, topič

1,23

ÚSO, 5/3 tř.

 

3.

Učitelka

1,00

ÚSO, studium PF

5

4.

Učitelka

1,00

VŠ, Čj - Nj

8

5.

Učitel

1,00

VŠ, Z - Tv

9

6.

Učitelka

1,00

VŠ, I. st.

16

7.

Uklízečka

1,00

základní, 2. tř.

 

8.

Vychovatelka ŠD, učitelka

0,93

VŠ, Bc.

9

9.

Učitelka

0,77

ÚSO, státní zk. z Nj

27

10.

Asistentka učitele

1,00

ÚSO, kurz asistent

3

11.

Učitelka

1,00

VŠ, Př-Ch

9

12.

Učitelka

1,00

VŠ, M - Z

10

13.

Učitelka

1,00

VŠ, 1. St.

28

14.

Učitelka

1,00

ÚSO, studium PF

19

15.

Uklízečka

0,1

základní, 2. tř.

 

16.

Ředitel

1,00

VŠ, M - Pč

25

17.

Učitelka

1,00

VŠ, I. st.

36

18.

Učitelka

0,90

VŠ, I. st.

13

19.

Zástupce ředitele

1,00

VŠ, I. st.

27

20.

Učitelka

1,00

VŠ, Čj - D

17

21.

Uklízečka

1,00

základní, 2. tř.

 

22.

Učitelka

1,00

VŠ, Bc. Aj, Nj

2

23.

Sekretářka

1,00

ÚSO

7

24.

Učitel

1,00

VŠ, Čj - D

23

25.

Vychovatelka, učitelka

0,93

ÚSO

8

26.

Učitelka

1,00

VŠ, Rj - Z

19

27.

Učitelka

1,00

VŠ, Nj - Rj

35

28.

Učitelka

1,00

VŠ, I. st.

23

29.

Učitelka

1,00

VŠ M - F

23

Komentář k tabulce: počty pracovníků - fyzické osoby

 

 

Počet učitelů, kteří nastoupili nebo odešli

OPZ

Do 30 let

31 až

40 let

41

až 50 let

51 let až důch. věk

Důchodový věk *)

Celkem/žen

 

celkem/žen

celkem/žen

celkem/žen

celkem/žen

celkem/žen

 

Nově přijatí pedagogové

1

1

0

 

 

2/2

Ukončené PP pedagogů

0

1

 

 

1

2/2

 

 

 

Školní rok 2009/2010

Školní rok 2010/2011

Nastoupili

2

 

2

 

Odešli

na jinou školu

mimo školství

na jinou školu

mimo školství

0

2

0

2

 

 

Počet důchodců a nekvalifikovaných pedagogických pracovníků ve škole

Školní rok 2009/2010

Školní rok 2010/2011

nekvalifikovaných

důchodců

nekvalifikovaných

důchodců

1

1

1

0

 

 

Přehled dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Počty pracovníků

Druh vzdělávání

Celkem

dlouhodobé

krátkodobé (kurzy)

28

14

57

71

Poznámky:

 

 

Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů    

a) Studium v oblasti pedagogických věd

Druh studia

Počet

distanční magisterské, příprava učitelů 1. stupně

od 1.9.2006

 

1

distanční magisterské, příprava učitelů 1. stupně

od 1.9.2009

 

1

distanční magisterské, příprava učitelů 2. stupně

od 1.9.2007

 

1

 

 

 

Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů

a) Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky

Druh studia

Počet

FS I.,

1

 

b) Studium k výkonu specializovaných činností

Druh studia

Počet

Tvorba a koordinace ŠVP

1

 

c) Studium k výuce etické výchovy

Druh studia

Počet

Etická výchova, ukončeno

1

 

 

 

 

 

 

 

Studium k prohlubování odborné kvalifikace

 

Typ kurzu

Počet pracovníků

Pozn.

První pomoc

23

Osv.

Trénink koordinátora školního parlamentu

1

Osv.

Ochrana reprodukčního zdraví

1

Osv.

Science Gate – vidíme a pozorujeme

1

Osv.

Ochrana fauny ČR

2

Osv.

Science Gate – člověk a jeho schopnosti

1

Osv.

Science Gate – věda v kuchyni

1

Osv.

Science Gate – vzduch

2

Osv.

Science Gate – voda

2

Osv.

Svět energie

2

Osv.

Zeměpis interaktivně

1

Osv.

Současná geografie pro učitele

1

Osv.

Metodické setkání logopedů LK

1

Osv.

Science Gate – pokusy ve výuce

1

Osv.

Wald als Vorschulzimmer

1

Osv.

Science Gate – energie

1

Osv.

Science Gate – slyšíme a posloucháme

1

Osv.

Učíme kompetence kompetentně

8

Osv.

Možnosti k rozvíjení čtenářské a informační gramotnosti

2

Osv.

Dramatická výchova jako prostředek začlenění EV

1

Osv.

Interaktivně …  nejen na interaktivní tabuli

1

Osv.

Zvýšení dostupnosti a atraktivity DVPP

10

Osv.

 

Ve školním roce 2011/2012 bude zahájen velký vzdělávací program pro vybraných 10 pedagogů naší školy - Minimalizace šikany. Projekt je financován z prostředků ESF – projekt MŠMT.

 

 

 

4.                  Údaje o průběhu a výsledku kontrol

 

 

Ing. Jitka Černá, auditor – veřejnoprávní kontrola.

Předmětem kontroly bylo výběrové přezkoušení informací obsažených v roční účetní závěrce k 31. 12. 2009 a 31. 12. 2010.

 

Závěr a opatření:

Účetnictví organizace je vedeno přehledně, průkazným způsobem a správně. Nebylo zjištěno porušení závazných právních předpisů. Organizace hospodaří v souladu se schváleným rozpočtem, náklady jsou hospodárné a účelné.

 

 

 

 

 

 

 

5.                  Údaje o dalších aktivitách školy

 

Inovace, nové metody výuky

Projekty školy:

 

Svazek škol Š:schkola

           

            Partnerské školy založily v květnu 2007 přeshraniční Svazek škol „ Š:schkola“, jehož obsahem je pravidelná vzájemná spolupráce a vzájemné soužití. K tomu již existují dobré předpoklady, neboť stávající partnerské vztahy vytváří širokou síť kontaktů. Do projektu je zapojeno více než 1000 dětí a 100 pedagogů a pracovníků škol, kteří společně úzce spolupracují na 11 školských zařízeních.

            Školy společně podaly projekt v programu Ziel 3. – Cíl 3 a FMP Cíl 3.

 

Škola eko?logicky! Program Cíle 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013.

V rámci projektu chceme vytvořit regionální příhraniční modelovou síť 9 vzdělávacích školských zařízení s tematikou ekologie a ochrany životního prostředí, která budou sloužit jako modelová pracoviště pro ostatní školská zařízení v Euroregionu Nisa. Každá škola se specializuje v rámci projektu na jednu oblast z ochrany živ. prostředí – např. voda, půda, obnovitelné zdroje, biotopy atd. K dané tématice si škola připraví metodicky a didakticky kompletní výukové programy, které budou dvojjazyčné a na jejich přípravě se budou podílet mimo žáků, pedagogů i odborní experti.  Ti pomohou pochopit a prakticky začlenit otázku ochrany ŽP do běžného života. V rámci projektu budou výukové programy prakticky vyzkoušeny žáky naší školy i žáky partnerských škol svazku Schkola.

V první polovině projektu vybavíme odbornou učebnu pro výuku jazyků notebooky, dataprojektorem a novým nábytkem. Vytvoříme učebnu environmentální výchovy s mikroskopy, interaktivní tabulí a novým nábytkem. Dále vybudujeme v parku před školou sportovně výchovné centrum s několika herními a výukovými prvky a doupravíme školní zahradu tak, aby se stala přírodní učebnou. V druhé polovině projektu přivítáme na škole žáky partnerských škol a v rámci projektových dnů proběhne společná výuka s připravenými ekoprogramy. Zároveň pojedou žáci naší školy na exkurze po ostatních školských zařízeních svazku Schkola a vyzkouší si v rámci projektových a setkávacích dnů programy, které připraví ostatní projektoví partneři.

 

Škola hrou. Program FMP Euroregionu Nisa Cíl 3.

Projekt je zaměřen na využívání méně běžných forem jazykové výuky – divadlo, scénky, písničky, muzikál.