Hrádek nad Nisou

 
   

Hrádek nad Nisou

 »
ZŠ Lidická »

Školská rada »

Dokumenty

 

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Zpráva byla schválena Školskou radou dne 11. 10. 2012.

 

Základní škola Lidická, Hrádek nad Nisou, Školní ul. 325,

okres Liberec, příspěvková organizace

Tel.: 482 723 402    www.skoly.net     E-mail: zakladni.skola@lidicka.hradeknn.indos.cz

 


 


  1.            Charakteristika školy

 

Název školy:

 

Základní škola Lidická, Hrádek nad Nisou, Školní ul. 325, okres Liberec, příspěvková organizace

 

Sídlo školy:

 

Hrádek nad Nisou, Školní ul. 325, okres Liberec, PSČ 463 34

 

Zřizovatel:      

 

Město Hrádek nad Nisou

právní forma: Obec

IČO: 262854

sídlo: Horní náměstí 73

463 34 Hrádek nad Nisou

 

Právní forma školy:

 

Příspěvková organizace

Den vzniku organizace: 1. 1. 2003

Identifikační číslo: 709 83 003

 

Ředitel školy:

 

Mgr. Jaroslav Poláček

Pod Tratí 634, Hrádek nad Nisou, PSČ 463 34

 

Datum zařazení do sítě:  09.02.1996

Poslední změna zařazení :  1.1.2003

 

Přehled součástí:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

IZO

102 229 511

kapacita  360 žáků

ŠKOLNÍ DRUŽINA

IZO

116 402 482

kapacita  50 žáků

 

Školská rada :  Zřízena rozhodnutím zřizovatele dne 31.10.2005, Usnesení č. 20/638/RM/05

 

Mimoškolní nebo občanská sdružení působící při škole:

 

Sdružení rodičů a přátel dětí  školy 

Školní sportovní klub při Asociaci školních sportovních klubů, registrovaný pod číslem SEČ/466/12

Občanské sdružení Bez Hranic ( registrováno u MV pod číslem VS/1-1/42577/00-R)

Sportovní klub kulturistiky

 

 

 

2.            Organizace vzdělávání a výchovy

 

Přehled vzdělávacích programů, rozšířená výuka předmětů:

 

Vzdělávací program

Č.j. MŠMT

Školní rok 2011/2012

v ročnících

počet žáků

ŠVP ZV ZŠ Lidická

Š:schkola

 

1.      – 5.

157

ŠVP ZV ZŠ Lidická

Š:schkola

 

6. – 9.

151

 

V první až čtvrté třídě probíhala výuka ve spolupráci s partnerskou školou v Hartau –Š:schkola.

 

Nabídka zájmových útvarů a nepovinných předmětů:

 

Den

Název   ,   vyučující

Čas:  od - do

 

Pondělí

Logopedie- pí.uč.Nevyhoštěná

13:00 - 16:00

 

Francouzština 5.,6.roč.- pí.uč. Šindelářová

14:15 - 15:00

 

Florbal - p.uč.Dudek

15:00 - 16:00

 

 

 

 

Úterý

Anglické divadlo- pí.uč.Šindelářová

 pod DDM Drak

 

Počítačové hry - pí.as. Filipová

14:45 - 15:45

 

Sborový zpěv - pí.uč.Večerníková

13: 30 - 14:15

 

Středa

 

 

 

 

 

 

Středa

Francouzština 7.,8.,9.roč.-pí.uč.Šindelářová

14:30 - 15:15

 

Výtvarný kroužek - pí.uč. Větrovská

14:00 - 15:30  1x14 dní

 

Pokusnická škola - pí.uč. Kryštůfková

14:00 - 15:00  1x14 dní

 

Hra na flétnu- pí.uč. Večerníková

13:30 - 14.15

 

Německý jazyk 1.B - pí.uč.Kolmanová

11:45 - 12:15

 

Čtvrtek

Počítačové hry - pí.as. Filipová

14:15 - 15:15

 

 

 

 

Pátek

Psí kusy - pí.uč.Vojtíšková

13:45 - 14:45

 

Školní časopis - pí.uč.Brabcová

14:15 - 15:00

 

Florbal - p.uč.Dudek

13:30 - 15:00

 

Regionální dějepis - p.uč.Svoboda

Turisticko - přírodovědný k. -  pí.uč.Strak,Kryš.

14:00 - 15:00

1x měsíčně

 

Sobota

Turisticko - přírodovědný k. -  pí.uč.Strak,Kryš.

1x měsíčně

 

Turisticko - sportovní kroužek - pí.as.Filipová

1 x měsíčně

 

Psí kusy - pí.uč.Vojtíšková

1 x měsíčně  dopoledne

 

Turistický kroužek - pí.uč.Ryšánková

1 x měsíčně

 

 

Povinně volitelné předměty:

 

Další cizí jazyk

Cvičení z ČJ/M

 

Nepovinné předměty:

 

Francouzský jazyk      Bc. Alena Šindelářová

Basketbal                    Mgr. Radim Dudek

 

 

Předpokládané změny v organizaci vzdělávání a výchovy ve školním roce 2011/2012:

 

V souladu s RVP , v rámci projektu ŠVP ZŠ Lidická - Š:schkola ( ESF) a na základě schválené koncepce Č - N školy jsme zavedli školní vzdělávací program ve školním roce 2007/2008. V roce 2011/2012 bylo vyučováno podle ŠVP ZV ZŠ Lidická Š:schkola ve všech ročnících.

 

 

Dlouhodobé vývojové trendy :

 

Zaměření naší školy na mezinárodní spolupráci je dlouhodobě hodnoceno jako úspěšné a potřebné. Společně se školami svazku škol Š:schkola pokračujeme v realizaci společného projektu – Škola eko?logicky! Naše škola je stále hlavním partnerem svazku tří měst Malý trojúhelník při organizaci činnosti Mezinárodního parlamentu dětí a mládeže ERN.

Škola pokračuje v zaměření na rozvoj inkluzívního vzdělávání – projekt MŠMT „ Centrum podpory inkluzívního vzdělávání „ a Rozvojový program MŠMT na podporu škol realizujících inkluzívní vzdělávání.

Všichni členové pracovního týmu pro minimalizaci šikany úspěšně absolvovali školení „ Miš“. Na kurz navazovala setkání s konzultantem ve škole, diskuze nad ŠvP, minimálním preventivním programem a pravidly třídy. Předložili jsme projekt v rámci OPVK – pokračování minimalizace šikany. Projekt nebyl schválen, ale budeme hledat další možnosti pokračování.

Pokračujeme v realizaci projektu z OPVK – Peníze do škol. V rámci projektu podporujeme výuku jazyků – individualizace výuky a čtenářské gramotnosti. Součástí projektu je vybavení školy novou ICT – počítačová učebna a interaktivní tabule.

 

 

 

2.                  Údaje o žácích, výsledky výchovy a vzdělávání

Přehled vývoje počtu tříd, žáků

 

Počet tříd

Celkový počet žáků

Počet žáků na jednu třídu

Počet žáků na učitele

 

Šk. rok

2010/11

2011/12

2010/11

2011/12

2010/11

2011/12

2010/11

2011/12

 

13

15

288

308

22,15

20,47

13,71

13,39

 

 

 

Přehled prospěchu žáků ve školním roce 2011/2012 ( podle stavu žáků k 30. 6. 2012)

 

Počet žáků

Prospělo s vyznamenáním

Prospělo

Neprospělo

 

Ročník

2010/11

2011/12

2010/11

2011/12

2010/11

2011/12

2010/11

2011/12

1.

26

48

20

44

5

3

1

1

2.

38

25

27

20

9

5

2

0

3.

26

36

22

25

4

10

0

1

4.

25

30

16

18

9

10

0

2

5.

29

26

17

15

12

11

0

0

I. stupeň

144

165

102

122

39

39

3

4

6.

41

36

22

11

19

25

0

0

7.

37

41

12

18

23

23

2

0

8.

38

37

7

9

30

27

1

1

9.

28

37

8

6

18

30

2

1

II. stupeň

144

151

49

44

90

105

5

2

 

 

 

Přehled klasifikace chování žáků ve školním roce 2011/12 ( podle stavu žáků k 30. 6. 2012)

 

Počet žáků

Velmi dobré

Uspokojivé

Neuspokojivé

 

Šk. rok

2010/11

2011/12

2010/11

2011/12

2010/11

2011/12

2010/11

2011/12

celkem

288

316

284

313

4

2

0

1

 

 

Počty zapsaných a zařazených žáků

Školní rok 2010/2011

Školní rok 2011/2012

Zapsaní do 1. třídy

Počet žádostí o odklad

Nastoupí do 1. třídy

Zapsaní do 1. třídy

Počet žádostí o odklad

Nastoupí do 1. třídy

55

11

44

48

17

26

 

 

 

 

Počty žáků přijatých ke studiu ve středních školách (víceletých G) ve školním roce 2011/12.

Gymnázia

SOŠ vč. konzervatoří

SOU

s maturitou

SOU

bez mat.

8 letá

6 letá

4 letá

Přihl.

Příj.

Přihl.

Příj.

Přihl.

Příj.

Přihl.

Příj.

Přihl.

Příj.

Přihl.

Příj.

0

0

0

0

2

2

20

20

2

2

13

13

 

 

 

3.                  Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti

 

Přehled aprobovanosti výuky ( mimo předmětů s převahou výchovného zaměření)

Předmět

Celkový počet hodin týdně

Vyučováno s odbornou a pedagogickou způsobilosti

Vyučováno bez odborné a pedagogické způsobilosti

Počet vyučujících

Počet hodin týdně

tj. %

Počet vyučujících

Počet hodin týdně

tj. %

Matematika I.st.

37

7

37

100

 

 

 

Prvouka

12

5

12

100

 

 

 

Český jazyk

53

7

53

100

 

 

 

Přírodověda

4

1

2

50

1

2

50

Vlastivěda

4

1

2

50

1

2

50

Matematika II. st.

32

4

28

100

 

 

 

Český jazyk II. st.

40

5

35

87

1

5

13

Chemie

8

1

8

100

 

 

 

Fyzika

16

1

16

100

 

 

 

Dějepis

16

2

16

100

 

 

 

Přírodopis

16

1

16

100

 

 

 

Zeměpis

16

2

14

93

1

2

7

Cizí jazyk

56

3

46

82

2

10

18

Celkem

 

 

 

95

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Přehled počtu pedagogických a nepedagogických pracovníků

Pořadové číslo PP

Pracovní zařazení, funkce

Úvazek

Kvalifikace, stupeň vzdělání, obor, aprobace

Roků ped. praxe

1.

Uklízečka

0,95

základní, 2. tř.

 

2.

Školník, topič

1,23

ÚSO, 5/3 tř.

 

3.

Učitelka

1,00

ÚSO, studium PF

6

4.

Učitelka

1,00

VŠ, Čj - Nj

9

5.

Učitel

1,00

VŠ, Z - Tv

10

6.

Učitelka

1,00

VŠ, I. st.

17

7.

Uklízečka

0,95

základní, 2. tř.

 

8.

Vychovatelka ŠD, učitelka

1,00

VŠ, Bc.

10

9.

Učitelka

1,00

VŠ, M - Aj

8

10.

Asistentka učitele

1,00

ÚSO, kurz asistent

4

11.

Učitelka

1,00

VŠ, Př-Ch

10

12.

Učitelka

1,00

VŠ, M - Z

11

13.

Učitelka

1,00

VŠ, 1. St.

29

14.

Učitelka

1,00

ÚSO, studium PF

20

15.

Uklízečka

0,1

základní, 2. tř.

 

16.

Ředitel

1,00

VŠ, M - Pč

26

17.

Učitelka

1,00

VŠ, I. st.

37

18.

Učitelka

1,00

ÚSO, studium PF

7

19.

Zástupce ředitele

1,00

VŠ, I. st.

28

20.

Učitelka

1,00

VŠ, Čj - D

18

21.

Uklízečka

0,95

základní, 2. tř.

 

22.

Učitelka

1,00

VŠ, Bc. Aj, Nj

3

23.

Sekretářka

1,00

ÚSO

8

24.

Učitel

1,00

VŠ, Čj - D

24

25.

Vychovatelka, učitelka

0,93

ÚSO

9

26.

Učitelka

0,72

VŠ, Rj - Z

20

27.

Učitelka

1,00

VŠ, Nj - Rj

36

28.

Učitelka

1,00

VŠ, I. st.

24

29.

Učitelka

1,00

VŠ M - F

24

30.

Učitelka

1,00

VŠ, Čj - Ov

3

Komentář k tabulce: počty pracovníků - fyzické osoby

 

 

Počet učitelů, kteří nastoupili nebo odešli

OPZ

Do 30 let

31 až

40 let

41

až 50 let

51 let až důch. věk

Důchodový věk *)

Celkem/žen

 

celkem/žen

celkem/žen

celkem/žen

celkem/žen

celkem/žen

 

Nově přijatí pedagogové

0

2

0

 

 

2/2

Ukončené PP pedagogů

0

0

 

 

1

0/0

 

 

 

Školní rok 2010/2011

Školní rok 2011/2012

Nastoupili

2

 

2

 

Odešli

na jinou školu

mimo školství

na jinou školu

mimo školství

0

2

0

0

 

 

Počet důchodců a nekvalifikovaných pedagogických pracovníků ve škole

Školní rok 2010/2011

Školní rok 2011/2012

nekvalifikovaných

důchodců

nekvalifikovaných

důchodců

1

0

0

0

 

 

Přehled dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Počty pracovníků

Druh vzdělávání

Celkem

dlouhodobé

krátkodobé (kurzy)

28

21

62

83

Poznámky:

 

 

Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů    

a) Studium v oblasti pedagogických věd

Druh studia

Počet

distanční magisterské, příprava učitelů 1. stupně

od 1.9.2006

 

1

distanční magisterské, příprava učitelů 1. stupně

od 1.9.2009

 

1

distanční magisterské, příprava učitelů 2. stupně

od 1.9.2007

 

1

distanční magisterské, příprava učitelů 1. stupně

od 1.9.2009

 

1

 

 

 

Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů

a) Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky

Druh studia

Počet

FS I., ukončeno

1

 

b) Studium k výkonu specializovaných činností

Druh studia

Počet

Tvorba a koordinace ŠVP, ukončeno

1

 

c) Studium koordinace v oblasti ICT

Druh studia

Počet

ICT, zahájeno

1

 

 

 

 

 

 

 

Studium k prohlubování odborné kvalifikace

 

Typ kurzu

Počet pracovníků

Pozn.

První pomoc

23

Osv.

Minimalizace šikany – základní školení

20

Osv.

Minimalizace šikany - studium

10

Osv.

Strašák jménem spalovna

1

Osv.

Udržitelný rozvoj

4

Osv.

Metodické setkání logopedů

2

Osv.

Jak vyučovat o holokaustu

2

Osv.

Jak na prvopočáteční čtení, psaní a počítání

1

Osv.

Proměny školy – etická výchova

1

Osv.

Odměny a tresty ve škole

1

Osv.

Novinky pro zdravotníky zotavovacích akcí

1

Osv.

Zpíváte s dětmi v hodinách AJ

1

Osv.

Autentické videoklipy a části filmů v hodinách AJ

1

Osv.

Inspiromat pro angličtináře

1

Osv.

Přirozený proces učení aneb jak žáky aktivně zapojit …

1

Osv.

Seminář o finanční gramotnosti

1

Osv.

Ohrožené dítě ve škole

1

Osv.

 

 

 

 

 

4.                  Údaje o průběhu a výsledku kontrol

 

 

Oblastní inspektorát práce

 

Závěr a opatření:

Kontrolovaná osoba splnila povinnost zaměstnavatele dle § 81 odst. 2 a) a b) zákona č.

435/2004 Sb.

 

Krajský úřad Libereckého kraje

 

Předmět kontroly: kontrola finančních prostředků poskytovaných dle § 161 odst. 6 písm. b) zákona č. 564/2004 Sb.

 

Závěr a opatření:

Dle předložených dokladů lze konstatovat, že poskytnutou neinvestiční dotaci čerpala ZŠ hospodárně, účelně a efektivně.

 

 

 

 

 

 

5.                  Údaje o dalších aktivitách školy

 

Inovace, nové metody výuky

Projekty školy:

 

Svazek škol Š:schkola

           

            Partnerské školy založily v květnu 2007 přeshraniční Svazek škol „ Š:schkola“, jehož obsahem je pravidelná vzájemná spolupráce a vzájemné soužití. K tomu již existují dobré předpoklady, neboť stávající partnerské vztahy vytváří širokou síť kontaktů. Do projektu je zapojeno více než 1000 dětí a 100 pedagogů a pracovníků škol, kteří společně úzce spolupracují na 11 školských zařízeních.

            Školy společně podaly projekty v programu Ziel 3. – Cíl 3 a FMP Cíl 3.

 

Škola eko?logicky!

V rámci projektu vytváříme regionální příhraniční modelovou síť  9 vzdělávacích školských zařízení s tematikou ekologie a ochrany životního prostředí, která budou sloužit jako modelová pracoviště pro ostatní školská zařízení v Euroregionu Nisa. Každá škola se specializuje v rámci projektu na jednu oblast z ochrany živ. prostředí – např. voda, půda, obnovitelné zdroje, biotopy atd. K dané tématice si škola připraví metodicky a didakticky kompletní výukové programy, které budou dvojjazyčné a na jejich přípravě se budou podílet mimo žáků, pedagogů i odborní experti.  Ti pomohou pochopit a prakticky začlenit otázku ochrany ŽP do běžného života. V rámci projektu budou výukové programy prakticky vyzkoušeny žáky naší školy i žáky partnerských škol svazku Schkola.

V první polovině projektu jsme vybavili odbornou učebnu pro výuku jazyků notebooky, dataprojektorem a novým nábytkem. Vytvořili jsme učebnu environmentální výchovy s mikroskopy, interaktivní tabulí a novým nábytkem.

V další části projektu chceme v parku před školou vybudovat sportovně výchovné centrum s několika herními a výukovými prvky a dokončíme úpravy školní zahrady tak, aby se stala přírodní učebnou.

Výukové prvky jsou: informační tabule s ukázkami nerostů, informační tabule s fotografiemi a popisem fauny a flóry, geopark (není zakreslen, není součástí tohoto výběrového řízení – jedná se o balvany s informační tabulkou o druhu horniny), půdní tunel (zažádáno z MŽP- výsledek bude do konce září) a přírodní posluchárna. Ostatní jsou spíše herní prvky, které jsou ale pro naše potřeby také využitelné – sledování fyzikálních jevů (tření, odstředivá síla, nakloněná rovina, páka apod.)

V druhé polovině projektu přivítáme na škole žáky partnerských škol a v rámci projektových dnů proběhne společná výuka s připravenými ekoprogramy. Zároveň pojedou žáci naší školy na exkurze po ostatních školských zařízeních svazku Schkola a vyzkouší si v rámci projektových a setkávacích dnů programy, které připraví ostatní projektoví partneři.

 

Škola hrou. Program FMP Euroregionu Nisa Cíl 3.

Projekt je zaměřen na využívání méně běžných forem jazykové výuky – divadlo, scénky, písničky, muzikál. Projekt ukončen a vyúčtován.

 

Škola ekohravě. Program FMP Euroregionu Nisa Cíl 3.

Projekt je zaměřen na spolupráci škol v Hrádku nad Nisou a Hartavě v oblasti ekologie.

 

 </