Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Hrádek nad Nisou »

Vyhlášky a nařízení »

Nařízení Města Hrádek nad Nisou

 

Nařízení Města Hrádek nad Nisou č. 1/2013

kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD

 

 

Rada města Hrádek nad Nisou se na svém jednání dne 10. července 2013, usnesením č. 13/599/RM/13, rozhodla na základě ustanovení § 18 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydat toto nařízení města:

 

Čl. 1

Předmět úpravy


1.      Tržní řád Města Hrádek nad Nisou (dále také jen jako „tržní řád“) je vydán za účelem stanovení jednotných pravidel pro nabízení a prodej zboží (dále také jen jako „prodej“) a poskytování služeb mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním souhlasem podle zvláštního zákona1).

2.      Tržní řád je závazný pro území celého města Hrádek nad Nisou (dále také jen jako „území města“), bez ohledu na charakter prostranství a vlastnictví k němu.

3.      Tržnice a tržiště jsou zřizovány pro celoroční prodej zboží a poskytování služeb. K rozšiřování nabízených služeb a prodeje zboží se za obdobných podmínek příležitostně zřizují tržní místa. 

4.      Tento tržní řád se ve stanoveném rozsahu vztahuje i na prodej v tržnicích a na tržištích majících charakter stavby podle zvláštního zákona1).

5.      Tržní řád pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle stavebního zákona vymezuje:

a)      místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb,

b)     stanovení kapacity a přiměřené vybavenosti míst pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb,

c)      dobu nabídky, prodeje zboží a poskytování služeb,

d)     pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti na místech pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb,  

e)      pravidla, která musí dodržet provozovatel tržiště k zajištění jeho řádného provozu,

f)      stanovení, na které druhy nabídky, prodeje zboží a poskytování služeb mimo provozovnu se tržní řád nevztahuje nebo které druhy nabídky, prodeje zboží a poskytování služeb mimo provozovnu jsou na území města Hrádek nad Nisou nebo jeho části zakázány.

 

Čl. 2

Vymezení pojmů


Pro účely tohoto tržního řádu se rozumí:

a)      prodejním místem, místo na kterém se realizuje nabídka, prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním souhlasem, kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona1) (dále také jako pevná provozovna),

b)      tržnicí, vymezený uzavíratelný prostor, umožňující celoroční nabídku, prodej zboží a poskytování služeb mimo pevno), na jednotlivých prodejních místech, pronajatých k tomuto účelu fyzickým nebo právnickým osobám nebo provozovaných vlastníkem, při použití prodejních zařízení např. stánků, stolků nebo pultů. Tento prostor je veřejně přístupný pouze v provozní době,

c)      tržištěm, vymezený veřejně přístupný prostor2) umožňující nabídku, prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním souhlasem, kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona1) (dále také jen jako stavební zákon), pronajatý k tomuto účelu fyzickým nebo právnickým osobám nebo provozovaných vlastníkem, přičemž tento prostor umožňuje sestavit a stanovit určitý počet jednotlivých prodejních míst a může být vybaven prodejními zařízeními např. stánky, stolky nebo pulty. Počet a rozmístění prodejních míst v prostoru tržiště je určeno plánem,

d)     tržním místem, veřejně přístupné místo2) mimo pevnou provozovnu, mimo tržnice a tržiště (vymezené adresou, umístěním, rozměry), na kterém se na jednom nebo na více jednotlivých prodejních místech uskutečňuje nabídka, prodej zboží a poskytování služeb při použití prodejních zařízení,

e)      předzahrádkou, vymezené tržní místo mimo pevnou provozovnu, na kterém se nabízí, prodává zboží a poskytují služby v rámci ohlašovací řemeslné živnosti „Hostinská činnost“, nebo „pekařství, cukrářství“ které je k této činnosti vybaveno a funkčně spojeno s provozovnou, určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle stavebního zákona1). Předzahrádka musí mít stejného provozovatele jako uvedená provozovna,

f)       předsunutým prodejním místem, tržní místo mimo pevnou provozovnu, na kterém je umístěno prodejní zařízení, ve kterém se nabízí, prodává zboží a poskytují služby stejného druhu jako v provozovně, určené k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle stavebního zákona1), se kterou funkčně souvisí. Předsunuté prodejní místo se zřizuje v těsné blízkosti přímo před uvedenou pevnou provozovnou a musí s ní mít stejného provozovatele,

g)      prodejními zařízeními, stánky (prostor ohraničený pevnou nebo přenosnou konstrukcí, pulty, stolky, stojany a podobně), pojízdné provozovny (prodejní zařízení schopná pohybu nebo přesunu jako například silniční motorová nebo nemotorová vozidla, ruční vozíky a podobně), přenosná nebo nesená zařízení (konstrukce, tyče, závěsné pulty, zavazadla, tašky a podobně) a další obdobná zařízení,

h)      podomním prodejem, nabídka, prodej zboží a poskytování služeb, provozovaných formou pochůzky, kdy je bez předchozí objednávky dům od domu nabízeno, prodáváno zboží a poskytovány služby,

i)        pochůzkovým prodejem, nabídka, prodej zboží a poskytování služeb s použitím přenosného nebo neseného zařízení, anebo přímo z ruky, při kterém je potencionální uživatel zboží nebo služeb bez předchozí objednávky vyhledáván prodejcem z okruhu osob na veřejně přístupných místech²). Není rozhodující, zda ten, kdo nabízí, prodává zboží a poskytuje služby, se přemisťuje nebo postává na místě,

j)        pojízdným prodejem, nabídka, prodej zboží a poskytování služeb, při kterém se pojízdná provozovna přemisťuje za účelem vyhledání konkrétního zákazníka a pojízdná provozovna zastavuje za účelem nabídky, prodeje zboží nebo poskytnutí služby na jednotlivých prodejních místech. Pojízdným prodejem ve smyslu tohoto nařízení není prodej z prodejního zařízení, které slouží k prodeji na jednom místě, ani tehdy, jestliže je na toto místo pravidelně přesunováno.

Pojízdným prodejem není provozování taxislužby a dopravy,

k)      provozovatelem tržnice, tržiště a tržního místa, právnická nebo fyzická osoba, která vlastním jménem provozuje tržnici, tržiště nebo tržní místo,

l)        prodejcem, právnická nebo fyzická osoba, která vlastním jménem uskutečňuje prodej a poskytuje služby na jednotlivém prodejním místě, včetně prodeje v restaurační zahrádce, pojízdný prodej, pochůzkový prodej nebo prodej bez prodejního zařízení,

m) Vánočním prodejem ryb, stromků, jmelí a chvojí, prodej uskutečňovaný v období od

7. do 24. prosince běžného kalendářního roku,

n)Velikonočním prodejem kraslic a pomlázek, prodej uskutečňovaný v období 20 dnů před velikonočním pondělím včetně.

 

Čl. 3 

Místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb a jejich rozdělení


1.      Na území města Hrádek nad Nisou je možno mimo pevnou provozovnu nabízet, prodávat zboží a poskytovat služby jen na těchto místech:

a)      na tržnicích, tržištích a tržních místech uvedených v příloze č. 1 tohoto nařízení, za podmínky souhlasu vlastníka a dodržování požadavků stanovených obecně závaznými právními předpisy,

b)     v předzahrádkách a na předsunutých prodejních místech na celém území města Hrádek nad Nisou za podmínky souhlasu vlastníka a dodržování požadavků stanovených obecně závaznými právními předpisy.

2.      Prodeje a poskytování služeb u příležitostí jednorázových akcí, např.: veřejné sportovní nebo kulturní akce, slavnosti, jarmarky, vánoční trhy, výstavy (zejména Českého svazu chovatelů), chovatelské svody zvířat, reklamní akce, mítinky, veřejná vystoupení, akce pořádané Městem Hrádek nad Nisou apod., kdy je nabídka, prodej zboží a poskytování služeb povoleno krátkodobě a jednorázově, pouze v místech konání těchto akcí se souhlasem pořadatele akce.

3.      Na jiných místech na území města, to znamená jak na pozemcích ve vlastnictví města, tak i na pozemcích v soukromém vlastnictví fyzické nebo právnické osoby, včetně pozemků ve vlastnictví vlastníka přilehlé nemovitosti, nelze provozovat tržnice, tržiště a tržní místa.

4.      Vymezovat další místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb, jimiž jsou zejména tržiště a tržní místa, je oprávněna Rada města Hrádek nad Nisou svým platným rozhodnutím.

5.      Nedotčeny zůstávají zákazy nebo omezení sortimentu dle zvláštních právních předpisů. 

6.      Kapacita tržnic, tržišť a lokalit tržních míst s výjimkou míst pro pojízdný prodej, pochůzkový prodej a prodej bez prodejního zařízení je stanoven v příloze č. 1 tohoto nařízení údajem o maximálním počtu jednotlivých prodejních míst nebo údajem o výměře v m2

7.      Tržní místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb musí být v souladu s tímto tržním řádem a se zvláštními právními předpisy4). Tato místa musí být vybavena tak, aby byl zajištěn jejich řádný a nerušený provoz, musí být zajištěna vhodná prodejní zařízení, aby zboží nebylo uloženo přímo na zemi. Na těchto místech nesmějí být provozována ani umístěna prodejní zařízení zjevně poškozená. Mezi prodejními zařízeními musí být vytvořen prostor pro pohyb zákazníků a zásobování a zajištěna požární ochrana v souladu se zvláštními předpisy. 

 

Čl. 4 

Doba nabídky, prodeje zboží a poskytování služeb na místech pro nabídku,  prodej zboží a poskytování služeb


1.      Tržnice a tržiště mohou být provozována po celý rok, doba nabídky, prodeje zboží a poskytování služeb je nejdříve od 06:00 hodin a nejpozději do 22:00 hodin.

2.      Tržní místa mohou být provozována po celý rok nebo, s přihlédnutím k sortimentu prodávaného zboží a poskytovaných služeb takto:

a)      předzahrádky mohou být provozovány celoročně a doba prodeje zboží a poskytování služeb v předzahrádkách (doba provozu) je stanovena nejdříve od 06:00 hodin a nejpozději do 22:00 hodin. V období od 1. 6. do 30. 9. běžného kalendářního roku je doba prodeje zboží a poskytování služeb v předzahrádkách stanovena nejdříve od 06:00 hodin a nejpozději do 23:00 hodin, a to ve dnech předcházejících svátku, v pátek a v sobotu. V ostatní dny (pracovní dny mimo pátku a neděle) je doba prodeje zboží a poskytování služeb v předzahrádkách stanovena nejdříve od 06:00 hodin a nejpozději do 22:00 hodin. Doba provozu restaurační předzahrádky zejména s reprodukovanou hudbou nebo reprodukovaným mluveným slovem musí být v souladu s právními předpisy, z nichž vyplývají omezení týkající se hluku a vibrací7)

b)     předsunutá prodejní místa mohou být provozována maximálně v rozsahu prodejní doby pevných provozoven, jejich jsou součástí,

c)      ostatní prodejní místa jsou provozována příležitostně podle poptávky, pouze v určitém období roku a v době nejdříve od 06:00 hodin a nejpozději do 22:00 hodin.

3.      U akcí podle článku 3 bod 2. tohoto nařízení je doba nabídky, prodeje zboží a poskytování služeb totožná s dobou trvání těchto akcí.

4.      Povinnost nepřesáhnout dobu prodeje stanovenou pro určitou lokalitu správním aktem, zejména rozhodnutím správního orgánu, vydaným podle zvláštních právních předpisů3) zůstává nedotčena. 

 

Čl. 5 

Pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti míst pro nabídku,  prodej zboží a poskytování služeb


Provozovatelé, prodejci a poskytovatelé služeb jsou na prodejních místech povinni:

a)      dodržovat zásady osobní čistoty a udržovat pracovní oděv v čistotě,

b)     zabezpečovat trvalý a řádný úklid, čistotu prodejních míst a prodejních zařízení včetně míst pro nakládku a vykládku zboží a skladových prostor a v zimním období zajišťovat schůdnost prostranství lokality, a to v souladu se zvláštními předpisy,

c)      průběžně odstraňovat odpad i obaly ze zboží na provozovatelem určené místo, roztříděné podle jednotlivých druhů a kategorií odpadů8),

d)     organizovat prodej tak, aby se jednotlivé druhy zboží navzájem nevhodně neovlivňovaly a aby byly chráněny před přímými slunečními paprsky a jinými nepříznivými vlivy (prach, vlhko, kouř apod.),

e)      užívat k nabídce, prodeji zboží a poskytování služeb jen místa k tomu provozovatelem určená, nezdržovat se bezdůvodně v uličkách před stánky a neumisťovat tam nic, co by znemožňovalo nebo ztěžovalo průchod,

f)      parkovat vozidla pouze v prostoru určeném provozovatelem v souladu s místní úpravou provozu na pozemních komunikacích,

g)     další povinnosti dle zvláštních právních předpisů (zejména hygienických a bezpečnostních) zůstávají nedotčeny.

 


Čl. 6 

Pravidla k zajištění řádného provozu míst pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb


1.      Prodejce je na prodejním místě povinen zajistit:

a)      při prodeji potravin vybavení v souladu se zvláštními předpisy5),

b)     vybavení potřebné k předvedení zboží na žádost spotřebitele6), umožňuje-li to povaha zboží

(např. prodej elektroniky),

c)      při prodeji obuvi místem ke zkoušení obuvi vsedě, zrcadlem a lžící na boty,

d)     při prodeji oděvů samostatným, alespoň plentou odděleným prostorem a zrcadlem pro jejich vyzkoušení,

e)      vyhovující osvětlení, umožňující spotřebiteli prohlédnout si prodávané zboží a přečíst potřebné údaje,

f)      vybavení jednotlivého prodejního místa dostatečnou nádobou na odpad, který vznikne v souvislosti s prodejem,

g)     označení jednotlivého prodejního místa obchodní firmou, jménem a příjmením fyzické osoby nebo názvem právnické osoby – prodejce, identifikačním číslem prodejce, bylo-li přiděleno, údajem o sídle nebo místě podnikání prodejce (nemá-li prodejce sídlo nebo místo podnikání, údajem o bydlišti).

2.      Provozovatel tržnice a tržiště je povinen:

a)      zpracovat provozní řád s podrobnější úpravou pravidel stanovených tímto tržním řádem a plán s vyznačeným umístěním jednotlivých prodejních míst, míst pro prodej živých zvířat, skladových a pomocných prostor, stanoviště provozovatele (správce), únikových cest, protipožárních prostředků, sociálního zařízení (WC), zdrojů vody, nádob na odpady, prostoru pro zabíjení, stahování, kuchání a porcování zvířat a ryb a podobně (dále jen

„provozní řád“),

b)     zpřístupnit na místě v provozní době toto nařízení a provozní řád včetně označení provozovatele9). Na tomto místě musí být rovněž uvedena provozní doba, obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení správce – byl-li určen provozovatelem,

c)      prokazatelně seznámit prodejce s tržním a provozním řádem a dbát na jejich dodržování,

d)     určit prodejcům konkrétní místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb a zabezpečit jejich vybavení v souladu s bodem 1. tohoto článku,

e)      vést řádnou evidenci prodejců zboží a poskytovatelů služeb včetně údaje o druhu jimi prodávaného zboží či poskytované služby, uchovávat ji nejméně po dobu jednoho roku 10) a na požádání ji předložit kontrolním orgánům,

f)      zajistit provádění pravidelného úklidu, určit prostor pro shromažďování odpadů, zajistit dostatečný počet sběrných nádob pro jednotlivé druhy a kategorie odpadů, zajistit pravidelný odvoz, využití nebo odstranění těchto odpadů8),

g)     vyčlenit prostor pro skladování zboží v průběhu prodeje a po skončení prodeje,

h)     časově vymezit vjezd motorových vozidel do prostor tržnice a tržiště, 

i)       zajistit, aby zde nebyl realizován prodej mimo prodejní zařízení (např. pochůzkový prodej, přímý prodej ze zavazadel, přenosných konstrukcí, tyčí, závěsných pultů apod.),

j)       zajistit veřejně přístupné sociální zařízení (WC, tekoucí voda k umytí rukou), není-li zajištěno jiným vhodným způsobem,

k)     vymezit v rámci tržnice a tržiště místo pro prodej živých zvířat, splňující veterinární podmínky pro jejich prodej, pokud zde dochází k jejich nabídce a prodeji,

l)       být držitelem příslušného živnostenského oprávnění, naplňuje-li jeho činnost znaky živnosti,

m)   před zahájením provozování místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb umístěného na komunikaci mít pravomocné rozhodnutí silničního dopravního úřadu o povolení zvláštního užívání komunikace. Při provozování místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb umístěného mimo místní komunikaci mít souhlas vlastníka (správce) pozemku.

3.      Pro provozovatele předzahrádek platí ustanovení tohoto čl. bod 2 písm. m) tohoto tržního řádu obdobně.

 

Čl. 7 

Druhy prodeje zboží a poskytování služeb, na které se tržní řád nevztahuje 


Toto nařízení (Tržní řád) se nevztahuje na:

a)      vánoční prodeje ryb, stromků jmelí a chvojí, kdy je prodej povolen na celém území města Hrádek nad Nisou, pokud tímto prodejem nebude omezen provoz na pozemních komunikacích nebo průchod chodníků pro pěší,

b)     velikonoční prodeje kraslic a pomlázek, kdy je prodej povolen na celém území města Hrádek nad Nisou, pokud tímto prodejem nebude omezen provoz na pozemních komunikacích nebo průchod chodníků pro pěší,

c)      prodej zboží pomocí automatů obsluhovaných spotřebitelem a na kamelotský prodej tisku,

d)     na prodej zboží a poskytování služeb organizované provozovateli obchodních řetězců na jejich vlastních pozemcích charakteru ostatní plocha nebo parkoviště.

 

Čl. 8 

Zakázané druhy prodeje zboží a poskytovaní služeb


Na území města Hrádek nad Nisou se zakazuje mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle stavebního zákona poskytovat následující druhy prodeje a poskytování služeb:

a)      pochůzkový prodej s výjimkou jeho provádění ve sportovních zařízeních, otevřených koupalištích, bazénech a s výjimkou konání charitativních akcí, veřejných sbírek,

b)     prodej pornografických materiálů, tabákových výrobků, zbraní a střeliva, pyrotechnických výrobků třídy nebezpečnosti II., III. a IV,

c)      podomní prodej.

 

Čl. 9 

Kontrola a sankce


1.      Kontrola nad dodržováním povinností stanovených tržním řádem je prováděna podle zvláštních právních předpisů11), kterou provádějí pracovníci kontrolních orgánů a strážníci městské policie.

2.      Ustanovením podle bodu 1. tohoto článku není dotčeno provádění kontroly na místech prodeje zboží a poskytování služeb orgány dohledu podle zvláštních právních předpisů včetně práva ukládání sankcí za porušení platných právních předpisů.

3.      Porušení tržního řádu se postihuje podle zvláštních předpisů12).

 

Čl. 10 

Závěrečná ustanovení


1.      Práva a povinnosti prodejců a provozovatelů stanovená zvláštními právními předpisy nejsou tržním řádem dotčena.

2.      Tímto tržním řádem nejsou dotčena ustanovení obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství na území města Hrádek nad Nisou.

3.      Toto nařízení nabývá účinnosti dnem patnáctým dnem po dni vyhlášení.

 

 

 

 

 

Bc. Josef Horinka v. r. 
starosta města


Pavel Farský v. r.  
místostarosta města Příloha č. 1 – Nařízení města Hrádek nad Nisou č. 1/2013

 

SEZNAM TRŽNIC, TRŽIŠŤ A TRŽNÍCH MÍST


Tržnice a tržiště


 

LOKALITA

KAPACITA

 

POZNÁMKA

č.

k.ú. / pozemek p.č.

bližší vymezení / ulice

Počet / stánků

výměra (m2)

 

 

1.

---

---

---

---

---

 Tržnice a tržiště na území města není.

 Tržní místa

 

LOKALITA

KAPACITA

POZNÁMKA

č.

k.ú.; pozemek p.č.

bližší vymezení / ulice

počet stánků

výměra (m2)

 

1.

k.ú. 647390; 31

Horní náměstí

1 – 15

 

1 514 

 

Pouze se souhlasem města

2.

k.ú. 647390; 409/1, 387/2

Hasičská louka

1 – 15

 

4 825 + 2 869

Pouze se souhlasem města

3.

k.ú. 647390; 1208

Liberecká „U

Barandova“

1

 

322

Soukromé

4.

k.ú. 647390; 51

Prostor za bývalým železářstvím a před drogerií na Horním náměstí 

2

747

Pouze se souhlasem města

5.

k.ú. 647390; 484/1

Prostor za prodejnou drogerie a masa na Horním náměstí

1 – 5

1023

Pouze se souhlasem města

6.

k.ú. 647390; 744/2

Parkoviště u Sokolovny

1 – 3

420

Pouze se souhlasem města

7.

k.ú. 647390;

305, 306, 307, 308

Parkoviště u Lékárny na

Horním náměstí

1 – 3

1279

Pouze se souhlasem města
1) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
2) Veřejně přístupná místa jsou veřejná prostranství (§ 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů) a další místa veřejně přístupná i s omezením. 
3) Např. § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 
4) Např. § 4 odst. 5 vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.  
5) Např. vyhl. č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných. 
6) § 15 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 
7) Např. § 32 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
8) Např. zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
9) Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
10) § 14a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 
11) Např. zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů. 
12) Např. zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 
 
            © 2000-2019 Město Hrádek nad Nisou