Hrádek nad Nisou

 
   

Hrádek nad Nisou

 »
ZŠ Lidická »

O nás »

O nás

 

Preventivní program školy

Preventivní program ZŠ Lidická pro školní rok 2020/2021.

 

Preventivní program pro školní rok 2020/2021

Základní údaje

Plán vyplnil:
Mgr. Irena Soukupová

IČ organizace:
70983003
Název organizace:
Základní škola Lidická, Hrádek nad Nisou, Školní ul. 325, okres Liberec, příspěvková organizace
Ředitel (Statutární zástupce):
Mgr. Jaroslav Poláček
Adresa:
Školní ul. 325
Místo:
Hrádek nad Nisou
PSČ:
46334
Kraj:
Liberecký kraj
Zřizovatel:
Obec

Škola a její preventivní program

1) Preventivní program školy vypracováván na základě analýzy aktuální situace školy.
Sledování výskytu rizikového chování na škole v uplynulém školním roce.
Šetření/mapování klima školy realizovaného v uplynulém školním roce.
Evaluací (zhodnocení) jednotlivých realizovaných aktivit v uplynulém školním roce.

2) Na škole dále působí výchovný poradce, školní speciální pedagog, asistent pedagoga.

3) Počet tříd a žáků školy v jednotlivých ročnících:

Počet tříd

Počet žáků

1. ročník ZŠ

2

36

2. ročník ZŠ

1

24

3. ročník ZŠ

2

45

4. ročník ZŠ

1

24

5. ročník ZŠ

2

39

6. ročník ZŠ / prima

3

58

7. ročník ZŠ / sekunda

2

53

8. ročník ZŠ / tercie

2

51

9. ročník ZŠ / kvarta

1

23

Suma řádků

14

353

4) Stručná analýza situace
V loňském školním roce jsme zahájili intenzivní proškolování třídních učitelů v oblasti práce s třídními kolektivy a posilování vzájemných vztahů mezi žáky a učiteli. Aktivně se v prevenci zaměřujeme na bezpečné klima ve třídách, vztahové problémy, problematiku návykových látek, závislostního chování a prevence v oblasti ICT. Rozšířena byla také preventivní činnost v oblasti bezpečného chování v dopravě.

5) Stanovené cíle preventivního programu školy.

Cíl číslo: 1

Cíl:

Zlepšovat vztahy v třídních kolektivech

Ukazatele dosažení cíle:

Počet preventivních programů vztahujících se k problematice funkčních vztahů ve třídách. Snižování řešených vztahových problémů ve třídách

Zdůvodnění cíle:

Zlepšení vztahů v třídních kolektivech vede ke zlepšení vzájemné spolupráce mezi žáky a ke zlepšení klimatu ve třídě, čímž se podpoří vnitřní motivace třídního kolektivu k učení. Dále se snižuje riziko výskytu šikany.

Návaznost na dlouhodobé cíle:

Cíl souvisí se vzdělávacími cíli školy v oblasti zdravého životního stylu. Cílená koordinace preventivních aktivit na škole.

 

                                                                             

                                                                                  

                                                                                     Cíl číslo: 2

Cíl:

Zvýšit obecné povědomí žáků o problematice internetu, netolismu a závislostního chování. Prevence drogových závislostí, alkoholismu a kouření.

Ukazatele dosažení cíle:

Počet preventivních programů na téma bezpečné chování na internetu, prevence netolismu a závislostí látkové i nelátkové povahy. Počet experimentů s drogou je nižší oproti standardu.

Zdůvodnění cíle:

Preventivní aktivity povedou k bezpečnému chování žáků při používání ICT.

Zvýšení obecného povědomí povede k bezpečnému chování žáků při setkání s návykovými

Návaznost na dlouhodobé cíle:

Cíl souvisí se vzdělávacími cíli školy v oblasti zdravého životního stylu.

 

                                     

 

                                          Cíl číslo: 3

Cíl:

Zvýšit obecné povědomí žáků o bezpečném chování v dopravě.

Ukazatele dosažení cíle:

Počet preventivních aktivit na téma "Dopravní výchova".

Zdůvodnění cíle:

Zvýšení obecného povědomí povede k bezpečnému chování žáků v dopravě.

Návaznost na dlouhodobé cíle:

Cíl souvisí se vzdělávacími cíli školy v oblasti zdravého životního stylu.

 

 

 

Specifická prevence obsažená ve školním vzdělávacím programu v rámci jednotlivých předmětů.

 

1. ročník ZŠ

2. ročník ZŠ

3. ročník ZŠ

4. ročník ZŠ

5. ročník ZŠ

6. r. ZŠ / prima

7. r. ZŠ / sekunda

8. r. ZŠ / tercie

9. r. ZŠ / kvarta

Suma sloupců

Prevence šikany a projevů agrese

1

2

2

3

4

4

4

4

1

25

Prevence kyberšikany

0

0

2

2

3

2

2

2

2

15

Prevence záškoláctví

1

2

2

2

2

2

2

2

2

17

Prevence rizikových sportů

1

2

2

2

2

2

2

2

2

17

Prevence rizikového chování v dopravě

2

2

3

3

2

1

1

1

1

16

Prevence rasismu a xenofobie

0

1

1

2

2

2

2

2

2

14

Prevence působení sekt a extrémistických náboženských směrů

0

0

0

0

0

0

2

2

2

6

Prevence rizikového sexuálního chování

0

0

0

0

0

0

0

2

2

4

Prevence užívání tabáku

0

1

1

2

2

2

2

2

2

14

Prevence užívání alkoholu

0

0

1

2

2

2

2

2

2

13

Prevence užívání dalších návykových látek

0

0

0

1

2

2

2

3

3

13

Prevence závislostního chování pro nelátkové závislosti (hazard, počítačové hry apod.)

0

0

0

1

3

3

2

2

2

13

Prevence poruch příjmu potravy

1

1

2

2

2

3

3

3

3

20

Prevence kriminálního chování

0

0

0

0

1

1

2

2

2

8

Suma řádků

6

10

16

22

27

26

28

31

28

195

Specifická prevence realizovaná v samostatných preventivních aktivitách a programech

Program 1 - Adaptační program

Úroveň programu:
Všeobecná prevence

Název poskytovatele programu:
MAJÁK o.p.s., Líberec

Cílová skupina: 6. ročník

Počet žáků: 15

Počet hodin programu: 4

Zaměření programu:
Prevence šikany a projevů agrese. Formování a podpora vzniku zdravého nastavení kolektivu. Podpořit atmosféru vzájemného respektu v kolektivu. Rozvíjet schopnosti žáků v oblasti komunikace, diskuze, řešení problému a hodnocení situace.

Program 2 - Klima třídy

Úroveň programu:
Všeobecná prevence

Název poskytovatele programu:
MAJÁK o.p.s., Líberec

Cílová skupina: 6. ročník

Počet žáků: 33

Počet hodin programu: 4

Zaměření programu:
Prevence šikany a projevů agrese. Rozvíjet vzájemnou kooperaci a spolupráci kolektivu. Zmapování vztahů v kolektivu, pozic žáků a jejich rolí. Rozvoj respektování odlišností. Rozvíjet schopnosti žáků v oblasti komunikace, diskuze, řešení problému a hodnocení situace.

Program 3 - Sranda nebo ubližování

Úroveň programu:
Všeobecná prevence

Název poskytovatele programu:
MAJÁK o.p.s., Líberec

Cílová skupina: 7. ročník

Počet žáků: 27

Počet hodin programu: 3

Zaměření programu:

Prevence šikany a projevů agrese. Předcházet záměrnému ubližování v kolektivu. Předcházet projevům šikany v třídním kolektivu. Specifické Přiblížit negativní následky šikany na psychiku člověka u oběti, agresora i ostatních žáků třídního kolektivu. Vést žáky k porozumění vzájemných hranic. Základní mapování vztahů v kolektivu.

 

 

 

Program 4 - Já a internet

Úroveň programu:
Všeobecná prevence

Název poskytovatele programu:
MAJÁK o.p.s., Líberec

Cílová skupina: 3. ročník

Počet žáků: 45

Počet hodin programu: 2

Zaměření programu:
Vést žáky k bezpečnému pohybu na internetu. Zvýšit povědomí žáků o kyberšikaně a způsobu jejího řešení. Pojmenovat rizika komunikace s cizími lidmi a sdílení informací na internetu.

Program 5 - Sexualita

Úroveň programu:
Všeobecná prevence

Název poskytovatele programu:
MAJÁK o.p.s., Líberec

Cílová skupina: 8. ročník

Počet žáků: 21

Počet hodin programu: 2

Zaměření programu:
Prevence rizikového sexuálního chování. Vést žáky k zodpovědnému přístupu k vlastní sexualitě. Reflektovat tlak okolí a jeho dopady na vlastní úsudek.

Program 6 - Jsme parta

Úroveň programu:
Všeobecná prevence

Název poskytovatele programu:
MAJÁK o.p.s., Líberec

Cílová skupina: 4. ročník

Počet žáků: 24

Počet hodin programu: 3

Zaměření programu:
Prevence šikany a projevů agrese. Vést žáky k porozumění pojmu záměrného ubližování – šikany. Posílit vzájemný respekt v kolektivu. Rozvíjet spolupráci žáků. Základní mapování vztahů v kolektivu.

Program 7 - Jsem originál

Úroveň programu:
Všeobecná prevence

Název poskytovatele programu:
MAJÁK o.p.s., Líberec

Cílová skupina: 5. ročník

Počet žáků: 39

Počet hodin programu: 3

Zaměření programu:
Prevence šikany a projevů agrese. Vést žáky k porozumění pojmu záměrného ubližování – šikany.  Podpora zdravého sebevědomí. Umět sdělit nepříjemné chování druhých. Posílit vzájemný respekt v kolektivu.

Program 8 - Bezpečne online

Úroveň programu:
Všeobecná prevence

Název poskytovatele programu:
MAJÁK o.p.s., Líberec

Cílová skupina: 5 - 6. ročník

Počet žáků: 97

Počet hodin programu: 3

Zaměření programu:
Prevence kyberšikany. Předcházet možným nebezpečím při pohybu na internetu.Seznámit žáky se zásadami bezpečného pohybu na internetu. Přiblížit problematiku kyberšikany – její druhy, prostředky a prevence.

 

 

 

Program 9 - Rizikové sexuální chování

Úroveň programu:
Všeobecná prevence

Název poskytovatele programu:
MAJÁK o.p.s., Líberec

Cílová skupina: 9. ročník

Počet žáků: 23

Počet hodin programu: 3

Zaměření programu:
Prevence rizikového sexuálního chování. Zodpovědné jednání v sexuálním životě. Seznámit žáky s  antikoncepčními metodami v  oblasti adolescence. Vést žáky k zodpovědnému přístupu v oblasti plánování rodičovství. Seznámit žáky s možnostmi ochrany proti pohlavně přenosným nemocem a příznaky těchto onemocnění.

Program 10 - Zdravé tělo

Úroveň programu:
Všeobecná prevence

Název poskytovatele programu:
MAJÁK o.p.s., Líberec

Cílová skupina: 2. ročník

Počet žáků: 24

Počet hodin programu: 1

Zaměření programu:
Prevence užívání tabáku. Prevence užívání dalších návykových látek. Vést žáky k ochraně svého těla před nebezpečnými látkami obsaženými v tabákovém kouři či na nalezených injekčních stříkačkách. Pojmenovat riziko závislosti na tabákových výrobcích.

Program 11 - Já a internet

Úroveň programu:
Všeobecná prevence

Název poskytovatele programu:
MAJÁK o.p.s., Líberec

Cílová skupina: 3. ročník

Počet žáků: 45

Počet hodin programu: 2

Zaměření programu:
Prevence kyberšikany. Vést žáky k bezpečnému pohybu na internetu. Zvýšit povědomí žáků o kyberšikaně a způsobu jejího řešení. Pojmenovat rizika komunikace s cizími lidmi a sdílení informací na internetu.

Program 12 - Nejsem sám

Úroveň programu:
Všeobecná prevence

Název poskytovatele programu:
MAJÁK o.p.s., Líberec

Cílová skupina: 3. ročník

Počet žáků: 45

Počet hodin programu: 2

Zaměření programu:
Prevence šikany a projevů agrese. Předcházet projevům šikany. Podpořit dobré vztahy v třídní skupině. Pomoci žákům pojmenovat možnosti, kam se lze obrátit o pomoc v případě potřeby.

Program 13 - Sranda nebo ubližování

Úroveň programu:
Všeobecná prevence

Název poskytovatele programu:
MAJÁK o.p.s., Líberec

Cílová skupina: 7. ročník

Počet žáků: 27

Počet hodin programu: 3

Zaměření programu:
Prevence šikany a projevů agrese. Předcházet projevům šikany v třídním kolektivu. Přiblížit negativní následky šikany na psychiku člověka u oběti, agresora i ostatních žáků třídního kolektivu. Vést žáky k porozumění vzájemných hranic. Základní mapování vztahů v kolektivu.

 

 

 

Program 14 - Dva světy

Úroveň programu:
Všeobecná prevence

Název poskytovatele programu:
MAJÁK o.p.s., Líberec

Cílová skupina: 7. ročník

Počet žáků: 26

Počet hodin programu: 3

Zaměření programu:
Prevence kyberšikany. Poukázat na bezpečný způsob fungování na internetu. Pojmenovat některá rizika fungování na internetu. Zvýšit povědomí žáků o rizicích netolismu a pojmenovat jiné možnosti trávení volného času.

Program 15 - Besedy s Městskou policií

Úroveň programu:
Všeobecná prevence

Název poskytovatele programu:
Městská policie Hrádek nad Nisou

Cílová skupina: 1. – 4. ročník

Počet žáků: 129

Počet hodin programu:

1. ročník - 2 hodiny

2. ročník - 2 hodiny

3. ročník  - 2 hodiny

4. ročník - 4 hodiny

Zaměření programu:
Prevence rizikového chování v dopravě. Bezpečné chování chodce, cyklisty v dopravě. Nácvik dopravních testů.

Program 16 - Kočičí zahrada

Úroveň programu:
Všeobecná prevence

Název poskytovatele programu:
Semiramis o. s. – odborné proškolení pedagogů

Program realizují třídní učitelé v jednotlivých ročnících dle metodiky.

Cílová skupina: 2. – 5. ročník

Počet žáků: 109

Počet hodin programu: 10 hodin v průběhu školního roku

Zaměření programu:
Prevence nezdravých vztahů v kolektivu. Prevence rizikového chování. Rozvoj a nácvik sociálních dovedností žáků 1. stupně.

 

Program 17 - Markéty dopravní výchova

Úroveň programu:
Všeobecná prevence

Název poskytovatele programu:
Bezpečně na silnicích o. p. s.

Program realizují třídní učitelé v jednotlivých ročnících dle vytvořené metodiky a pracovních listů.

Cílová skupina: 5. – 9. ročník

Počet žáků: 224

Počet hodin programu: 5 hodin v průběhu školního roku

Zaměření programu:
Prevence rizikového chování v dopravě.

Program 18 - Selektivní primární prevence

Úroveň programu:
Selektivní prevence

Název poskytovatele programu:
MAJÁK o.p.s., Líberec

Cílová skupina: 8. ročník

Počet žáků: 30

Počet hodin programu: 4

Zaměření programu:
Program se zaměřuje na skupiny žáků, u nichž jsou aktuálně či dlouhodobě ve zvýšené míře přítomny rizikové faktory pro vznik a vývoj různých forem rizikového chování.

Program 19 - Unplugget

Úroveň programu:
Všeobecná prevence

Název poskytovatele programu:
Magdalena o.p.s. - odborné proškolení učitelů 2. stupně

Program realizují třídní učitelé v jednotlivých ročnících dle metodiky.

Cílová skupina: 6. - 7. ročník

Počet žáků: 58

Počet hodin programu: 6 hodin v průběhu školního roku

Zaměření programu:
Prevence kyberšikany. Prevence užívání tabáku, užívání alkoholu a dalších návykových látek.
Prevence závislostního chování pro nelátkové závislosti (hazard, počítačové hry apod.)

 

 

 

 

Práce s dalšími cílovými skupinami – pedagogičtí pracovníci školy

Aktivita 1 - Poskytování odborných konzultací třídním učitelům

Zaměření:
Poskytování odborných konzultací třídním učitelům - je určena třídním učitelům v případě výskytu rizikového chování v třídním kolektivu, cílem je pomoct třídnímu učiteli sestavit ozdravný plán pro žáka či skupinu žáků, výsledkem je, že třídní učitel bude poté schopen podobné věci řešit sám.

Cílová skupina: třídní učitelé

Práce s dalšími cílovými skupinami – rodiče a ostatní

Aktivita 1 - Konzultace pro rodiče.

Zaměření:

Konzultace pro rodiče. Poskytování odborné konzultace rodičům při řešení rizikového chování. Předávání kontaktů na odborníky, instituce, společnosti, kteří mohou být nápomocni při řešení rizikového chování žáků.

Cílová skupina: rodiče žáků

 

 

 

 

 

 (100 kB)  (35 kB)  (36 kB)  (32 kB)
 
  zpět
            © 2000-2021 Město Hrádek nad Nisou