Hrádek nad Nisou

 
   

Hrádek nad Nisou

 »
ZŠ Lidická »

O nás »

O nás

 

Preventivní program školy

Preventivní program ZŠ Lidická pro školní rok 2018/2019.

 

1. Základní údaje o škole

Název a adresa školy, pro kterou platí tento PPŠ

Základní škola Lidická, Školní 325, Hrádek nad Nisou

Jméno a příjmení ředitele

Mgr. Jaroslav Poláček

Telefon na ředitele

 

E-mail na ředitele

polacek@zslid.cz

 

Jméno školního metodika prevence – 2. stupeň

Mgr. Dagmar Kasalová

Telefon

 

E-mail

kasalova@zslid.cz

Specializační studium

Ano

Studuje

Ne

Realizátor vzdělávání

Prev-Centrum, z.ú., Praha 6

 

Jméno školního metodika prevence – 1. stupeň

Mgr. Irena Soukupová

Telefon

 

E-mail

soukupova@zslid.cz

Specializační studium

Ano

Studuje

Ne

Realizátor vzdělávání

SEMIRAMIS, z.ú., Nymburk

 

Jméno výchovného poradce

Mgr. Iva Klenovičová

Telefon

 

E-mail

klenovicova@zslid.cz

Specializační studium

Ano

Studuje

Ne

Realizátor vzdělávání

Technická univerzita, Liberec

 

 

 

Počet tříd

Počet žáků/studentů

Počet ped. pracovníků

ZŠ – I. stupeň 

8

176

16

ZŠ - II. stupeň

 8

185

15

Celkem pedagogů na škole*

 

 

29

* Jedná se o celkový počet pedagogů na Vaší škole. Nejedná se o součet údajů uvedených výše (někteří pedagogové mohou učit na více stupních zároveň).


2. Stručná analýza situace

 

Základní škola Lidická je škola střední velikosti, její specializací je výuka německého jazyka od první třídy.

V loňském školním roce jsme zahájili intenzivní proškolování třídních kolektivů na vztahové problémy v jejich třídě. Žáci 5. až 9. ročníků si měli možnost díky podpoře Libereckého kraje vyzkoušet jednodenní preventivní program Klima třídy. Zde pod vedením zkušeného lektora vyzkoušeli několik aktivit, které jim měly přiblížit svět svých spolužáků. Třídní učitelé měli možnost vidět svůj třídní kolektiv v jiném světle, což jim pomohlo při intenzivnější práci s třídním kolektivem.

Žáci 5. a 8. ročníků také absolvovali specifické programy na téma internet, kybersvět, či vhled do světa opačného pohlaví (přiměřeně věku).

Žáci všech ročníků byli dva krát na stomatologické prohlídce (každé pololetí se konala jedna návštěva).

Žáci 1. stupně absolvovali školení v oblasti dopravní výchovy, a to jak aktivitami pořádanými externím dodavatelem, tak i školením poskytovaným Městskou policií města Hrádek nad Nisou.

V oblasti rizikového chování škola řešila dvě potvrzená podezření na šikanu. Jedno potvrzené podezření na šikanu bylo stupně 1, kde postačila intervence školního metodika prevence (8. ročník), druhé potvrzené podezření na šikanu bylo stupně 3, kde si škola objednala zásah odborníka na Vrstevnický program (5. ročník). Dále bylo řešeno záškoláctví, tabákové výrobky (kouření nezletilých žáků ve škole), nezdravé vztahy v třídních kolektivech (výskyt šest krát), jednou řešeno vysmívání a zesměšňování na internetu, vzájemné ubližování si z legrace mezi chlapci starších ročníků.

Město Hrádek nad Nisou se více angažovalo v oblasti prevence rizikového chování mládeže, a tak měli žáci školy možnost navštívit akci „Revolution Train“, která byla zaměřena na drogovou problematiku.

Letos je nutné se zaměřit opět na intenzivní práci s třídními kolektivy včetně práce s třídními učiteli.

Rádi bychom pokračovali v prohlubování prevence v oblasti vztahů mezi žáky, drogovou prevencí, zavedenými akcemi v oblasti dopravní výchovy a stomatologickými prohlídkami. Díky zvýšenému počtu nezletilých kuřáků na naší škole plánujeme i specifickou prevenci v oblasti zneužívání legálních návykových látek (tabákové výrobky a alkohol).

Vzhledem k vývoji společnosti si je škola vědoma, že je nutné více posílit prevenci v oblasti používání ICT.

 

   

 

3. Stanovení cílů PPŠ

 

Dlouhodobé cíle školy v oblasti prevence rizikového chováni

Dlouhodobé cíle školy jsou zakomponované v ŠVP napříč ročníky. Níže jsou uvedeny konkrétní cíle v jednotlivých oblastech rizikového chování žáků, cíle školy a ukazatele úspěchu pro dosažení stanovených cílů.

 

1. Prevence drogových závislostí, alkoholismu a kouření

Cíle:

Ø  předcházet užívání návykových látek včetně alkoholu a tabáku

Ø  předcházet závislosti na návykových látkách a zdravotním problémům způsobených v důsledku konzumace drog

Ø  oddálit první kontakt s návykovými látkami

Ø  podporovat žáky v jejich nápadech, potřebách a tvořivosti

Ø  aktivizovat žáky k pravidelným sportovním a zájmovým činnostem

 

Ukazatele úspěchu:

Ø  mezi žáky nekolují „zažité“ mýty o drogách

Ø  žáci mají reálný obraz „světa drog“

Ø  počet experimentů s drogou je nižší oproti standardu – normálu

Ø  ve škole je zdravé motivující prostředí, utvářené za pomoci žáků, vycházející z jejich nápadů a potřeb

Ø  žáci vyhledávají pravidelné zájmy a činnosti mimo školu (kroužky, sport…)

Ø  škola za spoluúčasti žáků pořádá zábavné akce, výlety, exkurze, mimoškolní aktivity

Ø  žáci se aktivně zapojují do protidrogové prevence

Ø  žáci mají zájem o návštěvy odborníků, mají potřebu diskutovat o problematice s učiteli

Ø  žáci jsou dobře informováni a vědí na koho se v případě potíží obrátit

 

 

2. Prevence šikany - posilování a rozvoj mezilidských vztahů, prevence projevů xenofobie, rasismu, antisemitismu

Cíle:

Ø  předcházet šikaně – jejím projevům, stádiím a formám

Ø  předcházet projevům xenofobie, rasismu a antisemitismu

Ø  upevňovat obecně uznávané hodnoty a postoje společenského života

Ø  vyvracet předsudky a pěstovat úctu k životu

Ø  posilovat a rozvíjet zdravé vrstevnické vztahy

Ø  podporovat v žácích jejich přirozenou zvídavost a potřebu poznávat nové

Ø  zajistit bezpečnost žáků o přestávkách a skrytých místech školy (např. dohledem nad žáky)

Ø  účinně a profesionálně postupovat při rozpoznání šikany v souladu s pokyny MŠMT

Ø  šířit objektivní, pravdivé informace o extremistických organizacích, nebezpečných ideologiích, sektách, náboženstvích, apod.

 

Ukazatele úspěchu:

Ø  mezi žáky nebují šikana

Ø  žáci mají zdravé sebevědomí a pozitivní přístup k okolí a ostatním

Ø  žáci samostatně myslí a rozhodují se, otevřeně říkají svůj názor, jsou tolerantní

Ø  žáci mají zájem a potřebu pospolitosti třídy (společné akce, výlety,..)

Ø  na půdě školy panuje důvěrná a bezpečná atmosféra

Ø  žáci se zajímají o multikulturní společnost a postoje (rasismus, xenofobie…)

Ø  žáci mají zájem o různá náboženství a kultury

Ø  žáci mají dostatek informací a znají rizika extremistických organizací, ideologií, sekt…

Ø  žáci jsou ochotni řešit své konflikty a nedorozumění dohodou a pod pedagogickým vedením najít řešení

Ø  žáci jeví zájem o návštěvy odborníků

 

3. Prevence rizikového sexuálního chování a závažných virových onemocnění,  prevence sexuálního zneužívání a týrání - sexuální výchova

Cíle:

Ø  předcházet rizikům předčasného sexuálního života – právní odpovědnost, citová nevyzrálost, antikoncepce, potraty,…

Ø  posilovat a upevňovat obecně uznávané hodnoty – rodina, mateřství, láska aj.

Ø  předcházet rizikům souvisejících s tělesnými a psychickými změnami – porozumění a péče o své tělo - ducha, informace o přirozených vývojových změnách, gynekologie, sexuologie a venerologie,…

Ø  předcházet rizikům sexuálního zneužívání, týrání a zanedbávání – pedofilie, sexuálního zneužívání, pornografie, znásilnění,…

Ø  předkládat témata sexuální výchovy jako přirozenou věc – pohlavní styk, odlišnosti obou pohlaví, homosexualita, úchylky,…

Ø  podporovat zdravé sebevědomí žáků a citlivě přistupovat k jejich problémům (první vztahy - lásky, růst a změny sekundárních pohl. znaků aj.)

 

Ukazatele úspěchu:

Ø  žáci lépe rozumí svým citům a tělesným změnám – nestydí se za ně…

Ø  žáci dokáží říci NE a umějí ho i přijmout – asertivní jednání

Ø  žáci dokáží rozlišit pozitiva a negativa sexuálního jednání (fyzická a psychická stránka)

Ø  žáci k sexu zaujímají zodpovědný postoj – znají rizika i pozitiva

Ø  žáci dávají přednost dlouhodobým vztahům postavených na lásce, partnerství a přátelství

Ø  žáci mají kladný postoj k obecně uznávaným hodnotám – rodina, mateřství…

Ø  žáci se orientují v problematice sexuální výchovy, vědí, na koho se obrátit s problémy apod.

Ø  žáci mají zájem o návštěvy odborníků, mají potřebu diskutovat o problematice s učiteli

 

4. Prevence kriminality a delikvence (dle pokynu MŠMT), právní odpovědnost

Cíle:

Ø  vysvětlit a popsat základní projevy kriminality a delikvence (krádeže, násilí, vandalismus,…)

Ø  vysvětlit jednotlivé dílčí mechanismy a dynamiku trestných činů, přestupků (co se děje před, proč, co se děje potom, jak se cítí oběť,…)

Ø  předkládat a vysvětlovat modelové situace a zasazovat chování ve vztahu k normalitě a společenské normě

Ø  podporovat a zapojovat se do projektů realizovaných jinými subjekty (např. policií,…)

Ø  zasvětit žáky do základních ustanovení Trestního zákoníku, Školního řádu, řádu obecně

Ø  zasadit se o to, aby žáci znali svá práva ve společnosti - dětská práva, Chartu práv dítěte, Ústavu ČR apod.

Ø  upevňovat základní pravidla a hodnoty společenského chování

Ø  předkládat vhodný vzor společenského chování, dbát na dodržování zákona a být morální podporou

 

Ukazatele úspěchu:

Ø  žáci si jsou vědomi následků spáchání přestupku a trestného činu

Ø  žáci znají školní řád a jsou srozuměni s důsledky případného porušení

Ø  žáci respektují, znají základní lidská práva a hodnoty společenského chování

Ø  žáci vědí, na koho se obrátit v případě potíž,í a to nejen na půdě školy

Ø  škola má nižší výskyt kriminality

Ø  žáci mají důvěru v pedagogický sbor

 

5. Prevence záškoláctví

Cíle:

Ø  snížit počet zameškaných hodin

Ø  posilovat hodnotu vzdělání

Ø  postupovat podle ŠŘ a pokynů MŠMT při řešení neomluvené školní docházky (od třídního učitele, výchovného poradce, rodiče, oddělení sociálně právní ochrany dětí MěÚ až po policii)

Ø  spolupracovat s jinými subjekty na dodržování povinné školní docházky (sociální odbor, policie)

 

Ukazatele úspěchu:

Ø  počet zameškaných neomluvených hodin je nízký

Ø  žáci jeví zájem o výuku a jiné školní aktivity - cítí potřebu vzdělání

Ø  škola má dobré vztahy s úřady a jinými subjekty

Ø  škola má vypracovaný plán a postupy, jak řešit neomluvenou docházku

 

6. Zdravý životní styl

Prevence vzniku poruch příjmu potravy

Ekologie

Cíle:

Ø  podporovat zdravý životní styl žáků – životospráva, duševní hygiena, režim dne, stres

Ø  upevňovat kladný vztah ke svému tělu

Ø  seznámit žáky s různými styly života – vrcholový sport, modelky (plastická chirurgie), vegetariánství, život v komunitách,…

Ø  předcházet negativním vlivům medií a reklamy (tisk, TV, PC) – ideál krásy, odtržení od reality, módní trendy atd.

Ø  předcházet vzniku poruch příjmu potravy – anorexie, bulimie, diety, obezita,…

Ø  upevňovat a rozvíjet kladný vztah k životnímu prostředí – ekologii

Ø  naučit žáky poskytnout první pomoc a orientovat se v integrovaném záchranném systému

 

Ukazatele úspěchu:

Ø  žáci mají zájem o zdravý životní styl – účelně využívají svůj volný čas, umějí odpočívat

Ø  žáci dbají o svůj zevnějšek a tělo (aktivně sportují, vyhledávají pohyb)

Ø  žáci znají negativa a pozitiva různých stylů života

Ø  žáci přemýšlí o vlivu medií a reklamy na jejich život a mají potřebu o tom diskutovat

Ø  žáci mají kladný vztah k přírodě a životnímu prostředí

 

7. Prevence virtuálních drog - patologického hráčství a závislosti na počítačových hrách

Cíle:

Ø  seznámit žáky se základními pojmy virtuálních drog – TV, PC, Reality show, výherní automaty, sázení,…

Ø  předcházet zdravotním, sociálním a psychickým poškozením v důsledku přílišného užívání virtuálních drog – znecitlivění, ztráta reality, snížení sebekontroly, násilí, závislost, gambling,…

Ø  stanovit a posilovat v žácích pravidla pro užívání virtuálních drog

Ø  podporovat počítačové hry, filmy s kladnými stránkami obsahu (postřeh, vědomosti, koordinace pohybů, soustředění…)

 

Ukazatele úspěchu:

Ø  žáci znají základní pojmy, pozitiva a negativa virtuálních drog

Ø  žáci si jsou vědomi pravidel pro užívání virtuálních drog a znají následky jejich porušování

Ø  žáci nevyhledávají pouze hry s tématikou násilí, zabíjení a dalších kriminálních činů

 

 

Vybrané cíle pro školní rok 2018/2019

 

Cíl:

Zlepšit vztahy v třídních kolektivech

Ukazatele dosažení cíle:

·         snížení počtu řešených vztahových problémů ve třídách

Zdůvodnění cíle:

Zlepšení vztahů v třídních kolektivech vede ke zlepšení vzájemné spolupráce mezi žáky a k zlepšení klimatu ve třídě, čímž se podpoří vnitřní motivace třídního kolektivu k učení. Dále se sníží riziko výskytu šikany.

Návaznost na dlouhodobé cíle:

Cíl souvisí s dobrým klimatem ve škole.

 

Cíl:

Zvýšit obecné povědomí žáků o problematice internetu a netolismu

Ukazatele dosažení cíle:

·         počet preventivních programů na téma bezpečného internetu a prevence netolismu

Zdůvodnění cíle:

Zvýšení obecného povědomí povede k bezpečnému chování žáků při používání ICT

Návaznost na dlouhodobé cíle:

Cíl souvisí se vzdělávacími cíli školy v oblasti zdravého životního stylu.

 

Cíl:

Zvýšit obecné povědomí žáků o drogové problematice

Ukazatele dosažení cíle:

·         počet preventivních programů na téma „Drogy“

Zdůvodnění cíle:

Zvýšení obecného povědomí povede k bezpečnému chování žáků při setkání s návykovými látkami

Návaznost na dlouhodobé cíle:

Cíl souvisí se vzdělávacími cíli školy v oblasti zdravého životního stylu.

 

Cíl:

Zvýšit obecné povědomí žáků o chování jako účastník dopravy

Ukazatele dosažení cíle:

·         počet preventivních programů na téma „Dopravní výchova“

Zdůvodnění cíle:

Zvýšení obecného povědomí povede k bezpečnému chování žáků v dopravě.

Návaznost na dlouhodobé cíle:

Cíl souvisí se vzdělávacími cíli školy v oblasti rizikových situací v dopravě.

 

Cíl:

Dokončit specializační studium pro ŠMP

Ukazatele dosažení cíle:

·         certifikát o dokončení specializačního studia

Zdůvodnění cíle:

Ze zákona je škola povinna mít proškoleného ŠMP.

Návaznost na dlouhodobé cíle:

Proškolený ŠMP koordinuje preventivní aktivity na škole.

 


 

4. Skladba aktivit PPŠ pro jednotlivé cílové skupiny

 

a) Pedagogové

Název a odborné zaměření vzdělávání

Specializační studium pro školní metodiky prevence

Stručná charakteristika

jedná se o akreditované specializační studium pro ŠMP dle požadavků zákona

Realizátor/lektor

SEMIRAMIS, z.ú., Nymburk

Počet proškolených pedagogů

1

Počet hodin

250 + 25 praxe

Termín konání

říjen 2018 – červen 2019

 

Poznámka: další školení budou připsána v průběhu školního roku, dle možností školy a zájmu pedagogů


b) Žáci

Tematické bloky ve výuce, zaměřené na prevenci rizikového chování

Ročník/ pololetí

Předmět

Vzdělávací oblast

Téma

Časová dotace

Vyučující

2. ročník/ 1. pololetí

Člověk a svět

Člověk a jeho svět

Zdraví

2

 

Jirousková

2. ročník/ 1. pololetí,                 2. pololetí

Člověk a svět

Člověk a jeho svět

Bezpečně do školy

Vycházka městem

2+2

Jirousková

3. ročník/ 1., 2. pololetí

Člověk a svět

Člověk a jeho svět

Bezpečně do školy

Vycházka městem

2+2

Večerníková

Nevyhoštěná

4. ročník/ 2. pololetí

Přírodověda

Člověk a příroda

Dopravní výchova: Cyklista

6

Ryšánková

4. ročník/ 2. pololetí

Přírodověda

Člověk a příroda

Chraňme přírodu, mimořádné události

4

Ryšánková

5. ročník/ 1. pololetí

Vlastivěda 

Člověk a společnost

Extremismus, rasismus a xenofobie: Rasismus, Holocaust, Totalitní režimy, soužití Čechů a Němců

2

3

Pöschlová

5. ročník/ 1. pololetí

Český jazyk a literatura

Jazyk a jazyková komunikace

Šikana a kyberšikana

3

Pöschlová

5. ročník/ 1. pololetí

Informatika

Informační a komunikační technologie

Kyberšikana

2

Filipová, Šťastná

6. ročník / 1. pololetí

Výchova

k občanství

Člověk a společnost

Šikana

6

Poláčková

6. ročník/ 2. pololetí

Výchova

k občanství

Člověk a společnost

Nacionalismus

1

Poláčková

6. ročník

Pracovní činnosti

Člověk a svět práce

Zdravý životní styl

3

Matyášová, Větrovská

6. ročník

Výtvarná výchova

Umění a kultura

Zdravý životní styl

2

Větrovská

7. ročník

Pracovní činnosti

Člověk a svět práce

Využití digitálních technologií - kyberšikana

1

Dudek

7. ročník/ 1. pololetí

Výchova k občanství

Člověk a společnost

Extremismus, rasismus a xenofobie

2

Poláčková

7. ročník/ 1. pololetí

Výchova k občanství

Člověk a společnost

Záškoláctví

1

Poláčková

7. ročník/ 1. pololetí

Výchova k občanství

Člověk a společnost

Netolismus, hazardní hry

1

Poláčková

7. ročník/ 1. pololetí

Matematika

Matematika a její aplikace

Bezpečná elektronická komunikace

1

Větrovská

7. ročník/ 2. pololetí

Zeměpis

Člověk a příroda

Lidé a náboženství Asie

2

Dudek

8. ročník

Matematika

Matematika a její aplikace

Bezpečná elektronická komunikace

1

Matyášová, Šťastná

8. ročník/ 1. pololetí

Přírodopis

Člověk a příroda

Rasismus

1

Kryštůfková

8. ročník/ 1. pololetí

Zeměpis

Člověk a příroda

Lidé a náboženství v Evropě

1

Matyášová

8. ročník

Výtvarná výchova

Umění a kultura

Zdravý životní styl

2

Matyášová

8. ročník

Pracovní činnosti

Člověk a svět práce

Svět práce - sociální vyloučení, nezaměstnanost,  uplatnění na trhu práce

3

Poláček, Matyášová

8. ročník/ 1. pololetí

Výchova k občanství

Člověk a společnost

Zdravý životní styl