Hrádek nad Nisou

 
   

Hrádek nad Nisou

 »
ZŠ Lidická »

O nás »

O nás

 

Zařazení do sítě škol

Rozhodnutí MŠMT Č.j.: 4 895/2007-21

 


MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 - Malá Strana
č. j. MSMT - 44891/2015-2
 
Základní škola Lidická
Školní ul. 325
463 34   Hrádek nad Nisou

Rozhodnutí

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy posoudilo dne 29. 12. 2015 žádost právnické osoby s názvem Základní škola Lidická, Hrádek nad Nisou, Školní ul. 325, okres Liberec, příspěvková organizace se sídlem Školní ul. 325, 463 34   Hrádek nad Nisou, jejímž zřizovatelem je Město Hrádek nad Nisou se sídlem Horní náměstí 73, 463 34   Hrádek nad Nisou, jako další účastník řízení, ze dne 23. 11. 2015 ve věci návrhu na zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení a v souladu s § 143 odst. 2 a podle § 149 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,


rozhodlo

školy 
Základní škola IZO: 102 229 511

jejíž činnost vykonává právnická osoba 

Základní škola Lidická, Hrádek nad Nisou, Školní ul. 325, okres Liberec,
příspěvková organizace

identifikátor právnické osoby600 079 775IČO: 70 983 003
právní forma:příspěvková organizace

adresa:Školní ul. 325
463 34   Hrádek nad Nisou

takto: 

S účinností od 1. 9. 2016 
se do školského rejstříku zapisuje: 

nejvyšší povolený počet žáků ve škole: 375

S účinnosti od 1. 9. 2016 se stanovují pro níže uvedené obory vzdělání a formy vzdělávání tyto nejvyšší nepřekročitelné počty žáků:

79-01-C Základní škola
1. 79-01-C/01 Základní škola
denní forma vzdělávání
nejvyšší povolený počet žáků v oboru:
délka vzdělávání: 9 r. 0 měs.
375


Odůvodnění

Tímto rozhodnutím MŠMT vyhovuje plně předložené žádosti a zapisuje zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků v základní škole z 360 žáků na 375 žáků a dále zapisuje adekvátní změnu v nejvyšším povoleném počtu žáků v oboru vzdělání  79-01-C/01 Základní škola


č. j. MSMT - 44891/2015-2 -1-  

k č. j. MSMT - 44891/2015-2
-2-  Poučení

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle § 152 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozklad, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení. Rozklad se podává u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a rozhoduje o něm ministryně školství, mládeže a tělovýchovy. Podaný rozklad má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. odkladný účinek. Podání rozkladu jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
V Praze dne 29. 12. 2015  PaedDr. Jaromír Krejčí
ředitel odboru vzdělávací soustavy
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

U Jezu 642/2a, 461 80  Liberec 2
telefon: 485 226 111, fax: 485 226 299
č. j. OŠMTS-051/2015-RZS
Spis. zn. OŠM 1871/2015 OOS
 
Základní škola Lidická
Školní ul. 325
463 34   Hrádek nad Nisou

Rozhodnutí

Krajský úřad Libereckého kraje posoudil dne 27. 10. 2015 žádost města Hrádek nad Nisou se sídlem Horní náměstí 73, 463 34   Hrádek nad Nisou, které je zřizovatelem právnické osoby s názvem Základní škola Lidická, Hrádek nad Nisou, Školní ul. 325, okres Liberec, příspěvková organizace se sídlem Školní ul. 325, 463 34   Hrádek nad Nisou, jako dalšího účastníka řízení, ze dne 25. 9. 2015 ve věci návrhu na zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení a v souladu s § 143 odst. 1 a podle § 149 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,


rozhodl

školského zařízení 
Školní družina IZO: 116 402 482

jejíž činnost vykonává právnická osoba 

Základní škola Lidická, Hrádek nad Nisou, Školní ul. 325, okres Liberec,
příspěvková organizace

identifikátor právnické osoby600 079 775IČO: 70 983 003
právní forma:příspěvková organizace

adresa:Školní ul. 325
463 34   Hrádek nad Nisou

takto: 

S účinností od 1. 1. 2016 
se do školského rejstříku zapisuje: 

nejvyšší povolený počet žáků ve školském zařízení: 90Odůvodnění

Na základě žádosti dochází k navýšení nejvyššího počtu žáků ve školní družině z 80 na 90.


č. j. OŠMTS-051/2015-RZS-1- 

k č. j. OŠMTS-051/2015-RZS
-2- Poučení

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle § 81 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává u Krajského úřadu Libereckého kraje a rozhoduje o něm Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. odkladný účinek. Podání odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
V Liberci dne 3. 11. 2015 Mgr. Leoš Křeček
vedoucí odboru
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

 

 
  zpět
            © 2000-2021 Město Hrádek nad Nisou