Hrádek nad Nisou

 
   

Hrádek nad Nisou

 »
ZŠ Lidická »

O nás »

O nás

 

Etický kodex.

Zaměstnanci školy přijali Etický kodex zaměstnance jako morální závazek upravující mravní postoje, chování a jednání všech zaměstnanců vůči žákům a rodičům, spolupracovníkům, partnerům, veřejnosti a škole samotné.

 

PREAMBULE

 

Zaměstnanci Základní školy Lidická, Hrádek nad Nisou, Školní ul. 325, okres Liberec, příspěvková organizace přijímají

 

Etický kodex zaměstnance

 

 jako morální závazek upravující mravní postoje, chování a jednání všech zaměstnanců vůči žákům a rodičům, spolupracovníkům, partnerům, veřejnosti a škole samotné.

 

Etický kodex není obecně závazným právním předpisem, ale je souborem pravidel doplňujících zákonné a jiné právní předpisy. Jeho význam spočívá především v tom, že jasně říká, na jakých hodnotách a mezilidských vztazích naše škola staví a o jaké spolupracovníky se chce opírat i do budoucna.

 

Usilujeme o styl otevřený a respektující hodnoty lidí, kteří jej pomáhají vytvářet. Chceme tak vytvořit stabilní školu, poskytující kvalitní výuku a napomáhající rozvoji svých žáků v příjemném a bezpečném prostředí při respektování individuality každého člověka.

 

Základními hodnotami, které má každý zaměstnanec naší školy ctít a tím vytvářet základ pro vybudování a udržení důvěry veřejnosti, jsou kvalita, osobní přístup, odpovědnost, efektivita a týmová spolupráce. Naší snahou je zajistit škole prosperitu a žákům co nejkvalitnější vzdělání.

 

ZÁVAZEK ZAM ĚSTNANCŮ VŮČI ŽÁKŮM A VEŘEJNOSTI

 

· Nejvyšší hodnotou, kterou můžeme žákům naší školy poskytnout, je vysoká kvalita práce všech zaměstnanců naší školy.

 

· Ke svému povolání přistupujeme jako k poslání. Svou činností sloužíme veřejnosti a jsme povinni své povolání vykonávat svědomitě s využitím svých odborných znalostí.

 

· Ctíme právo žáka na profesionální přístup k řešení jeho potřeb. Uplatňováním nových vyučovacích metod zlepšujeme kvalitu výuky.

 

· Stále se vzděláváme a jsme schopni své vzdělání prokázat. Zároveň dbáme na pozitivní rozvoj své osobnosti.

 

· Za samozřejmost profilu pedagoga považujeme morální bezúhonnost. Jsme si vědomi skutečnosti, že naše jednání je vzorem pro žáky.

 

· Snažíme se rozvíjet intelektuální, tělesný, emocionální a společenský potenciál každého žáka. Vytváříme příjemné a bezpečné prostředí, které umožní uspokojení individuálních potřeb žáka s respektováním jeho osobnosti, životních zvyků, duchovních potřeb, intimity a lidské důstojnosti.

 

· Hlásíme se k ideálům demokracie a v tomto duchu působíme na výchovu žáků.

· Respektujeme a podporujeme práva žáků na informace a jsme připraveni je poskytovat odpovědně, pravdivě, srozumitelně a včas.

 

· Respektujeme žáka jako partnera se všemi právy a povinnostmi, včetně jeho zodpovědnosti za své jednání. Nikdy nezneužíváme svého postavení vůči žákům.

 

· Zachováváme důvěrnost informací o žácích a zachováváme mlčenlivost o skutečnostech, o nichž jsme se dověděli v souvislosti s výkonem svého povolání.

 

· Ke všem jsme vstřícní, slušní, korektní, žádného z žáků neupřednostňujeme, přistupujeme ke všem se stejnou péčí, nečiníme mezi nimi rozdíly.

 

· Před žáky nikdy neřešíme vnitřní záležitosti školy.

 

· Máme zájem o okolní dění ve škole i mimo ni a osobně přispíváme k řešení jednotlivých problémů.

 

· Uvědomujeme si společnou odpovědnost za životní prostředí a aktivně se podílíme na zlepšování životního prostředí na pracovištích i v celém regionu.

 

ZÁVAZEK ZAM ĚSTNANCŮ VŮČI SPOLUPRACOVNÍKŮM A ŠKOLE

 

· Společně zabezpečujeme korektní a spolupracující prostředí v celé škole.

 

· Ctíme dobré mezilidské vztahy, vztahy mezi podřízenými a nadřízenými a vztahy v rámci celého týmu zaměstnanců školy. Ke všem se chováme přátelsky a vstřícně.

 

· Týmová práce je základem naší činnosti. Vzájemnou spoluprací dosahujeme společného úspěchu, který je závislý na míře odpovědnosti a kvalitě práce každého z nás.

 

· Koordinací všech procesů dbáme na jejich efektivitu a optimálně využíváme všechny prostředky určené k výuce. Tím se podílíme na zajišťování dlouhodobé prosperity školy.

 

· Jsme vůči škole loajální a dbáme na zlepšování jejího dobrého jména. Vyvarujeme se každého jednání, které by je mohlo poškodit. Respektujeme odsouhlasená rozhodnutí. Své výhrady k problémům vyjadřujeme pouze v interní diskusi.

 

ZÁVAZEK MANAGEMENTU ŠKOLY V ŮČI ZAMĚSTNANCŮM

 

· Vytváříme poslání a vizi školy a jdeme příkladem ve formování její kultury. Zaměstnance vedeme k odpovědnosti za odvedenou práci a výkon.

 

· Jsme osobně zainteresováni na procesu zajišťování kvalitního systému řízení a na jeho neustálém zlepšování. Dbáme na soustavné zlepšování komunikace uvnitř pracovního kolektivu.

 

· O rozhodnutích a jejich případných změnách informujeme všechny členy sboru včas a průkazným způsobem.

 

· Vytváříme předpoklady pro zabezpečení korektního a spolupracujícího prostředí v celé škole.

 

· Aplikujeme rovný přístup ke všem zaměstnancům bez ohledu na jejich aprobaci, věk a pohlaví.

 

· Navrhujeme projekty pro kontinuální zvyšování kvality školy a navozujeme atmosféru trvalé změny s ohledem na rychle se měnící vnější podmínky.

 

· Sledujeme znalosti a schopnosti zaměstnanců a jejich potenciál a vytváříme předpoklady pro jejich rozvoj. Zaměstnancům, umožňujeme odborný a kariérní růst s návazností na jejich spravedlivé odměňování.

 

· Rozvíjíme dialog mezi zaměstnanci a vedením školy. Případné spory a nedorozumění vzniklé mezi zaměstnancem a veřejností posuzujeme nestranně a ctíme zásadu presumpce neviny.

 

· Respektujeme názory zaměstnanců, jejich osobnost, životní zvyky, duchovní potřeby, intimitu a lidskou důstojnost. Pečujeme o jejich potřeby a pomáháme jim dosahovat jejich osobních cílů.

 

 

V Hrádku nad Nisou.   dne 19. 1. 2016

 

 
  zpět
            © 2000-2021 Město Hrádek nad Nisou