Hrádek nad Nisou

 
   

Hrádek nad Nisou

 »
ZŠ Lidická »

O nás »

O nás

 

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2018/2019.

Ředitel Základní školy Lidická, Hrádek nad Nisou, Školní ul. 325, okres Liberec, příspěvková organizace (dále jen „škola") vydává dle ustanovení § 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších změn a dodatků, a podle ustanovení § 7 a násl. vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších změn a dodatků, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, výroční zprávu o činnosti školy za období od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019.

 

1.              

 

Ředitel Základní školy Lidická, Hrádek nad Nisou, Školní ul. 325, okres Liberec, příspěvková organizace (dále jen „škola") vydává dle ustanovení § 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších změn a dodatků, a podle ustanovení § 7 a násl. vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších změn a dodatků, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, výroční zprávu o činnosti školy za období od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019.

Tato výroční zpráva o činnosti bude zveřejněna na webových stránkách školy http://www.skoly.net a současně bude zveřejněna na přístupném místě ve škole. Do výroční zprávy může každý nahlížet a pořizovat si z ní opisy a výpisy, anebo za cenu v místě obvyklou může obdržet její kopii.

 

2.             Základní údaje o škole

 

Název školy:

 

Základní škola Lidická, Hrádek nad Nisou, Školní ul. 325, okres Liberec, příspěvková organizace

 

Sídlo školy:

 

Hrádek nad Nisou, Školní ul. 325, okres Liberec, PSČ 463 34

 

Zřizovatel:      

 

Město Hrádek nad Nisou

právní forma: Obec

IČO: 262854

sídlo: Horní náměstí 73

463 34 Hrádek nad Nisou

 

Právní forma školy:

 

Příspěvková organizace

Den vzniku organizace: 1. 1. 2003

Identifikační číslo: 709 83 003

 

Ředitel školy:

 

Mgr. Jaroslav Poláček

Pod Tratí 634, Hrádek nad Nisou, PSČ 463 34

 

Datum zařazení do sítě:  09. 02. 1996

Poslední změna zařazení:  1. 9. 2016

 

 

 

Přehled součástí:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

IZO

102 229 511

kapacita  375 žáků

ŠKOLNÍ DRUŽINA

IZO

116 402 482

kapacita  90 žáků

 

Školská rada :  Zřízena rozhodnutím zřizovatele dne 31. 10. 2005, Usnesení č. 20/638/RM/05

Seznam členů Školské rady:

Usnesením rady města č. 03/104/RM/18 byli do školské rady ZŠ Lidická na funkční období od roku 2018 jmenováni: Radek Horák, Mgr. Ladislava Jurková, Mgr. Josef Horinka. Rada města vzala na vědomí složení Školské rady ZŠ Lidická:

Zástupci pedagogů: Mgr. Dagmar Kasalová, Mgr. Daniela Schejbalová, Mgr. Jana Večerníková.

Zástupci rodičů: Ing. Jana Tůmová, Ladislav Fialka, Ing. Jaromír Mottl.

Předseda ŠR: Mgr. Jana Večerníková

 

Mimoškolní nebo občanská sdružení působící při škole:

 

Sdružení rodičů a přátel dětí školy 

Školní sportovní klub při Asociaci školních sportovních klubů, registrovaný pod číslem SEČ/466/12

 

E-mail: info@zslid.cz

 

WWW stránky: www.zslid.cz

 

 

 

3.                  Charakteristika školy

 

Základní škola Lidická je úplná základní škola s 1. - 9. ročníkem.

Výuku ve škole vedou kvalifikovaní zkušení pedagogové, kteří:

-          vytváří bezpečné klima školy a třídy,

-          uplatňují individuální přístup ke každému žákovi,

-          věnují zvláštní péči žákům se speciálními vzdělávacími potřebami,

-          využívají moderní výukové metody a postupy,

-          pracují s moderními programy a technologiemi,

-          vytvářejí podmínky pro rozvoj talentovaných žáků.

 

Zástupci žáků 5. - 9. ročníku mají možnost na pravidelných setkáních žákovského parlamentu  s vedením školy vyjádřit svoje připomínky a náměty k jednotlivým činnostem ve škole.

Pro žáky 1. stupně organizujeme společnou česko – německou výuku a vícedenní společné pobyty českých a německých dětí. Žáci druhého stupně spolupracují s žáky partnerských škol v Německu a Polsku prostřednictvím setkávacích dnů.

Pro žáky 2. stupně škola pořádá lyžařské výchovně vzdělávací zájezdy (7. třídy),  žákům 8. a 9. tříd nabízíme výcvik carvingového lyžování. Pro žáky škola pořádá jazykové kurzy v Anglii, kde výuka probíhá s rodilým mluvčím, a pobytové a poznávací zájezdy do Německa – do Drážďan a Berlína s prohlídkou památek a návštěvou parlamentu.

Škola spolupracuje na zajištění činnosti Mezinárodního parlamentu dětí a mládeže Euroregionu Nisa.

 

 

 

Změny v organizaci vzdělávání a výchovy ve školním roce 2018/2019:

 

V souladu s RVP, v rámci projektu ŠVP ZŠ Lidická - Š:schkola (ESF) a na základě schválené koncepce Č - N školy jsme zavedli školní vzdělávací program ve školním roce 2007/2008. Od roku 2012/2013 vyučujeme podle ŠVP ZV ZŠ Lidická Š:schkola ve všech ročnících. ŠVP ZV ZŠ Lidická Š:schkola jsme ve školním roce upravili v kapitole 5. 2. 13 Pracovní činnosti.

 

Dlouhodobé vývojové trendy :

 

Zaměření naší školy na mezinárodní spolupráci je dlouhodobě hodnoceno jako úspěšné a potřebné. Společně se školami svazku škol Š:schkola jsme navázali na úspěšnou realizaci společného projektu – Škola eko?logicky! realizací projektu Řemesla v Trojzemí. Projekt Řemesla v Trojzemí byl podán do programu Interreg V-A Česko – Sasko. Projekt byl schválen a realizace projetu byla zahájena 1. 10. 2017.

Naše škola je stále hlavním partnerem svazku tří měst Malý trojúhelník při organizaci činnosti Mezinárodního parlamentu dětí a mládeže ERN. V roce 2018/2019 jsme činnost MPDM ERN financovali z GF Města Hrádek nad Nisou. Tento rok jsme uspořádali výroční konferenci Mezinárodního parlamentu v Zittau, které se zúčastnili představitelé partnerských měst a škol v rámci svazku tří měst. Na konferenci jsme informovali o úspěšné realizaci projektu Dětská univerzita Trojzemí – návštěva vzdělávacích kurzů TUL.

Škola pokračuje v zaměření na rozvoj inkluzívního vzdělávání – od 1. 11. 2018 realizujeme projekt Společné vzdělávání na ZŠ Lidická v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání. Projekt bude ukončen 31. 10. 2020. Součástí projektu je vedle inkluze také badatelská činnost ve škole i školní družině a využití ICT v hodinách.

Dlouhodobě také realizujeme aktivity, které přispívají k nastolení a rozvoji bezpečného klimatu ve škole. Od 1. 1. 2018 jsme realizovali projekt Bezpečné klima ve třídách 2 v rámci Dotačního programu Libereckého kraje a projekt Volnočasový klub ZŠ Lidická 2.

V rámci inkluze podporujeme nadstandardně žáky, kteří potřebují ke svému vzdělávání kompenzační pomůcky. Získali jsme finanční prostředky ve výši 20 tisíc Kč.

Součástí podpory našich žáků je také zapojení do projektů Potravinová pomoc dětem, Školní mléko a Ovoce do škol.

Společně s městem Boleslawiec jsme připravili další projekt zaměřený na tradiční řemesla v Čechách a Polsku. Projekt s názvem „Co si vyzkouším, tomu rozumím“ byl zahájen 1. 1. 2018 a k 31. 12. 2018 bylo předloženo vyúčtování. Na schválení zatím čekáme.

Podání projektu Řemesla v Trojzemí souvisí se zaměřením školy na rozvoj přírodovědných a technických předmětů. Ve školním roce jsme pokračovali v propagaci přírodních věd prostřednictvím našeho Centra kolegiální podpory v rámci projektu Výuka přírodních věd nově (OP VVV).

Dlohodobým trendem je také soustředit se na využívání ucelených řad učebnic, pracovních sešitů a dalších pomůcek. Na prvním stupni používáme učebnice nakladatelství Nová škola, které mají oporu v Multimediálních interaktivních učebnicích. S využitím interaktivních tabulí (ve všech učebnách) je výuka zajímavá,  podnětná a atraktivní pro žáky i učitele.

V průběhu školního roku jsme navázali spolupráci se společností AMAVET, která se již 10 let věnuje výuce a propagaci robotiky. Založili jsme Klub robotiky a rozjeli první robotický kroužek na naší škole dle metodiky AMAVET. V tomto trendu budeme pokračovat i v dalších letech. O tom, že je toto zaměření zvolené dobře, jsme se přesvědčili ještě během tohoto školního roku. Žáci 8. a 9. ročníku pod vedením paní učitelky Filipové vyhráli krajské i celostátní kolo robotické soutěže VEX IQ Challenge 2019 a na podzim 2019 pojedou na evropské finále do Estonska.

Škola se také úspěšně zapojuje do akcí pořádaných Mikroregionem Hrádecko-Chrastavsko, které vedou k užší spolupráci škol mikroregionu. Velmi úspěšnou akcí je soutěž Zlatá pětka, kterou ZŠ Lidická spoluorganizuje a kde ředitel školy Mgr. Jaroslav Poláček působí jako ředitel soutěže.

Úspěšnou práci pedagogů školy prezentujeme nejen hrádecké veřejnosti, ale i odborné pedagogické v rámci Libereckého kraje. Naši učitelé působí v týmech, které připravují a organizují okresní a krajská kola olympiád a ředitel školy byl jmenován předsedou Krajského kabinetu matematiky v rámci programu Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů.

 

Přehled vzdělávacích programů, rozšířená výuka předmětů:

 

Vzdělávací program

Č. j. MŠMT

Školní rok 2018/2019

v ročnících

počet žáků

ŠVP ZV ZŠ Lidická

Š:schkola

 

1.      – 5.

175

ŠVP ZV ZŠ Lidická

Š:schkola

 

6. – 9.

186

Dle výkazu o základní škole  M 3a ke dni 30. 9. 2018.

 

 

V první až čtvrté třídě probíhala výuka ve spolupráci s partnerskou školou v Hartau –Š:schkola.

 

 

 

                            

 

 

Povinně volitelné předměty:

o   Dramatizace v Čj, Německý jazyk

o   Další cizí jazyk - Nj

o   Cvičení z M

o   Cvičení z Čj

o   Technické práce

 

 

Nabídka zájmových útvarů a nepovinných předmětů:

 

Zájmové útvary při ZŠ Lidická ve šk. roce 2018/2019

Den

Název, vyučující

Čas:  od - do

Pondělí

Logohrátky  2. ročník, p. uč. Kolmanová

11:45 – 12:30

Dysprevence , p. uč.  Klenovičová

12:40 – 13:25

Robohrátky  pro 3. ročník, p. uč. Šťastná

13:00 – 14:00

Logopedie, p. uč. Nevyhoštěná

13:30 – 16:30

Florbal 4. - 5. ročník, p. uč. Filipová (1x za 14 dnů)

14:00 – 14:45

Miniházená 2. - 5. ročník, p. uč. Filipová (1x za 14 dnů)

14:00 – 14:45

Seminář a praktikum z chemie, p. uč. Kryštůfková

14:00 – 15:00

Ruční práce 4. - 6. ročník, p. uč.  Pöschlová

14:15 – 15:00

Florbal 6. - 9. ročník, p. uč. Dudek

14:30 – 16:00

Hoopdance , p. uč. Soukupová

14:45 – 15:30

Úterý

Dyspreventík , p. uč.  Klenovičová

12:40 – 13:25

Sborový zpěv, p. uč. Večerníková

14:00 – 14:45

Seminář z matematiky 9. B, p. uč. Větrovská

14:00 – 15:00

Hudební kroužek 6. - 9. ročník, p. uč.  Fiřtová

14:15 – 15:15

Středa

Hra na flétnu (starší žáci), p. uč. Večerníková

14:00 – 14:45

Čtvrtek

Hra na flétnu (mladší žáci), p. uč. Večerníková

13:30 – 14:15

Robotárna 6. – 9. ročník, p. uč. Filipová

13:45 – 14:30

Pátek

Seminář a praktikum z fyziky pro 8. ročník, p. uč. Šťastná

14:00 – 14:45

Sobota

Turisticko-přírodovědný kroužek 6. - 9. ročník, p. uč. Straková, Kryštůfková

1x měsíčně sobota nebo neděle

Turistický kroužek 4. - 5. ročník, p. uč. Ryšánková

1x měsíčně

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.             Údaje o žácích, výsledky výchovy a vzdělávání

Přehled vývoje počtu tříd, žáků (podle stavu žáků k 30. 6. 2019)

 

Počet tříd

Celkový počet žáků

Počet žáků na jednu třídu

Počet žáků na učitele

 

Šk. rok

2017/18

2018/19

2017/18

2018/19

2017/18

2018/19

2017/18

2018/19

 

16

16

372

374

23,25

23,37

15

15

 

Přehled prospěchu žáků ve školním roce 2018/2019 (podle stavu žáků k 30. 6. 2019)

 

Počet žáků

Prospělo s vyznamenáním

Prospělo

Neprospělo

 

Ročník

2017/18

2018/19

2017/18

2018/19

2017/18

2018/19

2017/18

2018/19

1.

25

49

23

44

0

3

2

0

2.

40

25

30

14

10

11

0

0

3.

43

40

29

24

14

16

0

0

4.

29

43

18

25

11

18

0

0

5.

55

28

28

13

27

15

0

0

I. stupeň

192

185

128

120

62

63

2

0

6.

23

55

5

19

18

35

0

1

7.

68

26

27

3

40

23

1

0

8.

49

65

16

25

29

40

4

0

9.

38

43

13

17

25

26

0

0

II. stupeň

178

189

61

64

112

124

5

1

Dva žáci neklasifikováni (1. ročník) – docházka v zahraničí.

 

Přehled klasifikace chování žáků ve školním roce 2018/2019 (podle stavu žáků k 30. 6. 2019)

 

Počet žáků

Velmi dobré

Uspokojivé

Neuspokojivé

 

Šk. rok

2017/18

2018/19

2017/18

2018/19

2017/18

2018/19

2017/18

2018/19

celkem

370

374

362

365

4

5

4

2

Dva žáci neklasifikováni (1. ročník) – docházka v zahraničí.

 

Počty zapsaných a zařazených žáků

Školní rok 2017/2018

Školní rok 2018/2019

Zapsaní do 1. třídy

Počet žádostí o odklad

Nastoupí do 1. třídy

Zapsaní do 1. třídy

Počet žádostí o odklad

Nastoupí do 1. třídy

58

9

49

35

4

25

 

Počty žáků přijatých ke studiu ve středních školách (víceletých G) ve školním roce 2018/19..

Gymnázia

SOŠ vč. konzervatoří

SOU

s maturitou

SOU

bez mat.

8 letá

6 letá

4 letá

Přihl.

Příj.

Přihl.

Příj.

Přihl.

Příj.

Přihl.

Příj.

Přihl.

Příj.

Přihl.

Příj.

0

0

0

0

3

3

28

28

2

2

10

10

 

5.             Personální zabezpečení činnosti školy

 

 

 

Přehled počtu pedagogických a nepedagogických pracovníků

Pořadové číslo

Pracovní zařazení, funkce

Úvazek

Kvalifikace, stupeň vzdělání, obor, aprobace

Roků ped. praxe

1.

Uklízečka

1,00

základní, 2. tř.

 

2.

Školník, topič

1,25

ÚSO, 5/3 tř.

 

3.

Učitelka

1,00

VŠ, Čj - Nj

8

4.

Učitelka

1,00

VŠ, Čj - D

6

5.

Učitel

1,00

VŠ, Z - Tv

18

6.

Učitelka

1,00

VŠ Bc, Aj - Nj

11

7.

Uklízečka

1,00

základní, 2. tř.

 

8.

Vychovatelka

1,00

ÚSO, studium

21

9.

Sekretářka

1,00

ÚSO

 

10.

Učitelka

1,00

VŠ, Čj - Ov

9

11.

Učitelka

1,00

VŠ, 1. st.

2

12.

Učitelka

0,84

VŠ, M - Aj

15

13.

Učitelka

1,00

VŠ, Mgr., spec. ped..

25

14.

Učitelka

1,00

VŠ, Mgr., Nj

28

15.

Učitelka

1,00

VŠ, Př-Ch

20

16.

Učitelka

1,00

VŠ, Aj-Tv

18

17.

Učitelka

1,00

VŠ, M - Z

20

18.

Učitelka

1,00

VŠ, 1. St.

36

19.

Vychovatelka

1,00

ÚSO, studium

25

20.

Ředitel

1,00

VŠ, M - Pč

34

21.

Učitelka

1,00

VŠ, I. st.

23

22.

Uklízečka

1,00

základní, 2. tř.

 

23.

Učitelka

1,00

VŠ, 1. st. Spec. Ped.

45

24.

Učitelka

1,00

VŠ, I. st.

35

25.

Učitelka

1,00

VŠ, 1. st.

18

26.

Učitelka

0,72

VŠ, Rj - Z

28

27.

Učitel

1,00

VŠ, Čj - D

30

28.

Vychovatelka

0,84

ÚSO,

49

29.

Učitelka

1,00

VŠ, M - F

5

30.

Učitelka

1,00

VŠ, Aj - Hv

11

31.

Zástupce ředitele

1,00

VŠ, Nj - D

16

32.

Učitelka

1,00

VŠ M - F

31

33.

Učitelka

1,00

VŠ, I. st.

32

34.

Učitelka

1,00

VŠ Čj - D

26

35.

Učitelka

1,00

VŠ, Čj - Ov

14

36.

Asistent

1,00

6

Komentář k tabulce: počty pracovníků - fyzické osoby

 

 

 

Počet učitelů, kteří nastoupili nebo odešli

OPZ

Do 30 let

31 až

40 let

41

až 50 let

51 let až důch. věk

Důchodový věk *)

Celkem/žen

 

celkem/žen

celkem/žen

celkem/žen

celkem/žen

celkem/žen

 

Nově přijatí pedagogové

0

2/2

0

0

1