Hrádek nad Nisou

 
   

Hrádek nad Nisou

 »
ZŠ Lidická »

O nás »

O nás

 

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2019/2020

Ředitel Základní školy Lidická, Hrádek nad Nisou, Školní ul. 325, okres Liberec, příspěvková organizace (dále jen „škola") vydává dle ustanovení § 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších změn a dodatků, a podle ustanovení § 7 a násl. vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších změn a dodatků, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, výroční zprávu o činnosti školy za období od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020.

 

1.              

 

Ředitel Základní školy Lidická, Hrádek nad Nisou, Školní ul. 325, okres Liberec, příspěvková organizace (dále jen „škola") vydává dle ustanovení § 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších změn a dodatků, a podle ustanovení § 7 a násl. vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších změn a dodatků, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, výroční zprávu o činnosti školy za období od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020.

Tato výroční zpráva o činnosti bude zveřejněna na webových stránkách školy www.zslid.cz a současně bude zveřejněna na přístupném místě ve škole. Do výroční zprávy může každý nahlížet a pořizovat si z ní opisy a výpisy, anebo za cenu v místě obvyklou může obdržet její kopii.

 

2.             Základní údaje o škole

 

Název školy:

 

Základní škola Lidická, Hrádek nad Nisou, Školní ul. 325, okres Liberec, příspěvková organizace

 

Sídlo školy:

 

Hrádek nad Nisou, Školní ul. 325, okres Liberec, PSČ 463 34

 

Zřizovatel:      

 

Město Hrádek nad Nisou

právní forma: Obec

IČO: 262854

sídlo: Horní náměstí 73

463 34 Hrádek nad Nisou

 

Právní forma školy:

 

Příspěvková organizace

Den vzniku organizace: 1. 1. 2003

Identifikační číslo: 709 83 003

 

Ředitel školy:

 

Mgr. Jaroslav Poláček

Pod Tratí 634, Hrádek nad Nisou, PSČ 463 34

 

Datum zařazení do sítě:  09. 02. 1996

Poslední změna zařazení:  1. 9. 2016

 

 

 

Přehled součástí:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

IZO

102 229 511

kapacita  375 žáků

ŠKOLNÍ DRUŽINA

IZO

116 402 482

kapacita  90 žáků

 

Školská rada :  Zřízena rozhodnutím zřizovatele dne 31. 10. 2005, Usnesení č. 20/638/RM/05

Seznam členů Školské rady:

Usnesením rady města č. 03/104/RM/18 byli do školské rady ZŠ Lidická na funkční období od roku 2021 jmenováni: Radek Horák, Mgr. Ladislava Jurková, Mgr. Josef Horinka. Rada města vzala na vědomí složení Školské rady ZŠ Lidická:

Zástupci pedagogů: Mgr. Karel Jäschke, Mgr. Daniela Schejbalová, Mgr. Jana Večerníková.

Zástupci rodičů: Ing. Jana Tůmová, Ladislav Fialka, Ing. Jaromír Mottl.

Předseda ŠR: Mgr. Jana Večerníková

 

Mimoškolní nebo občanská sdružení působící při škole:

 

Sdružení rodičů a přátel dětí školy 

Školní sportovní klub při Asociaci školních sportovních klubů, registrovaný pod číslem SEČ/466/12

 

E-mail: info@zslid.cz

 

WWW stránky: www.zslid.cz

 

 

 

3.                  Charakteristika školy

 

Základní škola Lidická je úplná základní škola s 1. - 9. ročníkem.

Výuku ve škole vedou kvalifikovaní zkušení pedagogové, kteří:

-          vytváří bezpečné klima školy a třídy,

-          uplatňují individuální přístup ke každému žákovi,

-          věnují zvláštní péči žákům se speciálními vzdělávacími potřebami,

-          využívají moderní výukové metody a postupy,

-          pracují s moderními programy a technologiemi,

-          vytvářejí podmínky pro rozvoj talentovaných žáků.

 

Zástupci žáků 5. - 9. ročníku mají možnost na pravidelných setkáních žákovského parlamentu  s vedením školy vyjádřit svoje připomínky a náměty k jednotlivým činnostem ve škole.

Pro žáky 1. stupně organizujeme společnou česko – německou výuku a vícedenní společné pobyty českých a německých dětí. Žáci druhého stupně spolupracují s žáky partnerských škol v Německu a Polsku prostřednictvím setkávacích dnů.

Pro žáky 2. stupně škola pořádá lyžařské výchovně vzdělávací zájezdy (7. třídy),  žákům 8. a 9. tříd nabízíme výcvik carvingového lyžování. Pro žáky škola pořádá jazykové kurzy v Anglii, kde výuka probíhá s rodilým mluvčím, a pobytové a poznávací zájezdy do Německa – do Drážďan a Berlína s prohlídkou památek a návštěvou parlamentu.

Škola spolupracuje na zajištění činnosti Mezinárodního parlamentu dětí a mládeže Euroregionu Nisa.

 

 

 

Změny v organizaci vzdělávání a výchovy ve školním roce 2018/2019:

 

V souladu s RVP, v rámci projektu ŠVP ZŠ Lidická - Š:schkola (ESF) a na základě schválené koncepce Č - N školy jsme zavedli školní vzdělávací program ve školním roce 2007/2008. Od roku 2012/2013 vyučujeme podle ŠVP ZV ZŠ Lidická Š:schkola ve všech ročnících.

 

Dlouhodobé vývojové trendy :

 

Činnost školy v tomto roce nejvíce ovlivnila realizace projektů města: Zateplení přístavby školy a výměna oken z OP ŽP a realizace projektu Rekonstrukce učeben pro výuku AJ, NJ a přírodních věd na ZŠ Lidická v Hrádku nad Nisou z programu IROP. O rozsahu akce nejlépe vypovídá prostavěná částka – cca 50 milionů Kč. Slavnostní otevření nových učeben proběhlo ještě před vyhlášením protiepidemických opatření 5. 3. 2020. Veřejnosti byly učebny představeny formou Dne otevřených dveří. Nové učebny pomohou pedagogům školy  ještě více zkvalitnit výuku přírodních věd, robotiky a cizích jazyků.

 

Vybavení učebny robotiky  - čtyři 3D tiskárny – jsme ihned využili. S nástupem epidemie Covid – 19 hledala TU Liberec partnery pro tisk nástavců na masky k připojení filtrů. Napojením filtrů na potápěčské masky vznikla pomůcka pro pracovníky ve zdravotnictví a sociálních službách s vyšším stupněm ochrany, lepší než respirátory FFP3. Tisku nástavců a jejich předávání TUL se věnoval pan učitel M. Poláček. Naše škola byla jedním z nejvýznamnějších dodavatelů  v tomto projektu v Libereckém kraji.

 

Po uzavření školy 16. 3. 2020 z nařízení Vlády ČR – vyhlášení nouzového stavu a přijetí krizových opatření – pokračovala výuka formou distančního vzdělávání. Škola byla na tento způsob výuky připravena. Učitelé i žáci měli v rámci domény zslid.cz vytvořené e-mailové adresy a účty v prostředí Office 365. Díky tomu jsme mohli využívat části balíku Office – Teams, OneNote, Forms, Word, Excel, PowerPoint, Outlook. Komunikace s žáky tak nebyla přerušena a díky předchozímu využívání Office 365 při běžné výuce vzdělávání žáků pokračovalo. Škola také pomáhala řešit technické problémy žáků  - zapůjčení notebooků a metodicky vedla rodiče, kteří měli zájem lépe poznat problematiku vzdělávání v prostředí Teams. V tomto období byly velkou podporou webináře v rámci projektu SYPO. Důležitá byla spolupráce a vzájemná podpora pracovníků školy a podpora firmy TrollComputers – náš PC správce sítě.

 

Od 1. 1. 2020 jsou školy financovány nový způsobem. Nově je nařízením vlády stanoven maximální počet hodin výuky financovaný ze státního rozpočtu – tzv. PHmax. Základními a zásadními vstupními údaji pro výpočet PHmax je počet tříd a počet žáků (uvedený ve statistickém výkazu). Na základě Metodiky MŠMT jsme vypočítali PHmax pro naši školu a zjistili, že máme ještě možnost navýšit počet pedagogů na naší škole od září 2019 a rozdělit školní družinu na 4 oddělení. Ne všechno ale bylo nakonec možné hned od září 2019. Přihlásili jsme se do rozvojového programu MŠMT a získali tak finanční prostředky na zvýšení počtu pedagogů školy o 2 úvazky. Od ledna 2020 máme tyto navýšené úvazky trvale v rozpočtu.  Pro školní družinu nebyl vyhlášen rozvojový program v roce 2019 a tak jsme ještě celý školní rok jeli v režimu 3 oddělení. Rozvojový program pro školní družiny byl vyhlášen v srpnu 2020. Navýšení rozpočtu dle předloženého PHmax školní družiny nám bylo schváleno od nového školního roku. Od ledna 2021 bude financování 4 oddělení školní družiny součástí běžného rozpočtu přímých nákladů školy.

 

Zaměření naší školy na mezinárodní spolupráci je dlouhodobě hodnoceno jako úspěšné a potřebné. Společně se školami svazku škol Š:schkola jsme navázali na úspěšnou realizaci společného projektu – Škola eko?logicky! realizací projektu Řemesla v Trojzemí. Projekt Řemesla v Trojzemí byl podán do programu Interreg V-A Česko – Sasko. Projekt byl schválen a realizace projetu byla zahájena 1. 10. 2017. Ukončení projektu bylo plánováno na září 2020. Vzhledem k protiepidemickým opatřením na jaře 2020 se nám ale nepodařilo realizovat některé plánované aktivity a tak jsme požádali o prodloužení projektu do 31. 12. 2020. Poskytovatel dotace nám vyhověl a tak doufáme, že se uskuteční především společné pobyty žáků 2. stupně a návštěvy partnerských škol. Pobyty žáků 1. stupně jsme museli letos organizovat zcela jinak. Žáci partnerské školy v Hartau nemohli cestovat díky Covid – 19 do zahraničí a tak jsme jeli na pobyty sami a během pobytu jsme se setkali virtuálně přes Skype.

Částečné uvolnění protiepidemických opatření o prázdninách jsme využili k realizaci vícedenního vzdělávacího pobytu. Celkem 30 žáků ZŠ Lidická a Hartau tak prožilo fantastický týden nedaleko Dolánek u Turnova, plný zábavy, sportu (rafty, koloběžky, koupání, střelba z luku) a komunikace ve dvou jazycích.

 

Naše škola je stále hlavním partnerem svazku tří měst Malý trojúhelník při organizaci činnosti Mezinárodního parlamentu dětí a mládeže ERN. V roce 2019/2020 jsme činnost MPDM ERN financovali z GF Města Hrádek nad Nisou. Tento rok jsme v důsledku opatření Covid – 19 neuspořádali výroční konferenci Mezinárodního parlamentu.

 

Škola pokračuje v zaměření na rozvoj inkluzívního vzdělávání – od 1. 11. 2018 realizujeme projekt Společné vzdělávání na ZŠ Lidická v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání. Projekt bude ukončen 31. 10. 2020. Součástí projektu je vedle inkluze také badatelská činnost ve škole i školní družině a využití ICT v hodinách. V letošním roce jsme připravili nový projekt Šablon III, který by měl navázat na končící Společné vzdělávání na ZŠ Lidická. Nový projekt jsme připravili, stejně jako minulé projekty, ve spolupráci s IT ve škole. Projekt Podpora žáků na ZŠ Lidická má rozpočet 754 764 Kč a je opět zaměřen na badatelskou činnost (kroužky robotiky) a podporu inkluzivního vzdělávání – speciální pedagog a jeho asistent. Součástí projektu bude také podpora ICT v hodinách.

Dlouhodobě také realizujeme aktivity, které přispívají k nastolení a rozvoji bezpečného klimatu ve škole. Realizovali jsme projekt Bezpečné klima ve třídách 2 v rámci Dotačního programu Libereckého kraje a společně s městem Hrádek nad Nisou projekt Prevence pro všechny z programu Interreg Č – S a Dotačního programu Libereckého kraje.

V rámci inkluze podporujeme nadstandardně žáky, kteří potřebují ke svému vzdělávání kompenzační pomůcky. Získali jsme finanční prostředky ve výši 20 tisíc Kč.

Součástí podpory našich žáků je také zapojení do projektů Potravinová pomoc dětem, Školní mléko a Ovoce do škol.

Společně s městem Boleslawiec jsme v roce 2018 úspěšně realizovali projekt zaměřený na tradiční řemesla v Čechách a Polsku. Projekt s názvem „Co si vyzkouším, tomu rozumím“ byl k 31. 12. 2018 předložen k vyúčtování a během tohoto roku jsme doplnili vyúčtování a úspěšně zpracovali Zprávu o realizaci. Zpráva i vyúčtování byly schváleny a nyní čekáme na proplacení dotace.

Podání projektu Řemesla v Trojzemí souvisí se zaměřením školy na rozvoj přírodovědných a technických předmětů. Ve školním roce jsme pokračovali v propagaci přírodních věd prostřednictvím našeho Centra kolegiální podpory v rámci projektu Výuka přírodních věd nově (OP VVV).

Dlohodobým trendem je také soustředit se na využívání ucelených řad učebnic, pracovních sešitů a dalších pomůcek. Na prvním stupni používáme učebnice nakladatelství Nová škola, které mají oporu v multimediálních interaktivních učebnicích. S využitím interaktivních tabulí (ve všech učebnách) je výuka zajímavá,  podnětná a atraktivní pro žáky i učitele.

V průběhu školního roku jsme rozvíjeli spolupráci se společností AMAVET, která se již 10 let věnuje výuce a propagaci robotiky. Pod hlavičkou Klubu robotiky pracovali v tomto roce tři robotické kroužky. V tomto trendu budeme pokračovat i v dalších letech. Žáci 8. a 9. ročníku pod vedením paní učitelky Filipové vyhráli krajské i celostátní kolo robotické soutěže VEX IQ Challenge 2019 a na podzim 2019 byli na evropském finále v Estonska.

Škola se také úspěšně zapojuje do akcí pořádaných Mikroregionem Hrádecko-Chrastavsko, které vedou k užší spolupráci škol mikroregionu. Velmi úspěšnou akcí je soutěž Zlatá pětka, kterou ZŠ Lidická spoluorganizuje a kde ředitel školy Mgr. Jaroslav Poláček působí jako ředitel soutěže. Bohužel se tato soutěž v letošním roce z důvodu omezení akcí nekonala.

Úspěšnou práci pedagogů školy prezentujeme nejen hrádecké veřejnosti, ale i odborné pedagogické v rámci Libereckého kraje. Naši učitelé působí v týmech, které připravují a organizují okresní a krajská kola olympiád a ředitel školy byl jmenován předsedou Krajského kabinetu matematiky v rámci programu Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů a nyní je členem Národního kabinetu matematiky.

 

V průběhu školního roku byla hrádecká veřejnost seznámena se změnami ve vedení ZŠ T.G.M. ZŠ Lidická se to dotklo v souvislosti se záměrem zřizovatele sloučit obě školy do jednoho právního subjektu. Bouřlivé reakce veřejnosti na sociálních sítích, veřejná projednání sloučení a jednání Rady a Zastupitelstva města Hrádek nad Nisou nakonec vedly k usanovení školské komise, která se bude do prosince 2020 věnovat Plánu rozvoje školství v Hrádku nad Nisou. Výsledky práce komise posoudí zřizovatel škol a následně vyhlásí konkurz na ředitele ZŠ T.G.M. nebo školy sloučí.

Přehled vzdělávacích programů, rozšířená výuka předmětů:

 

Vzdělávací program

Č. j. MŠMT

Školní rok 2019/2020

v ročnících

počet žáků

ŠVP ZV ZŠ Lidická

Š:schkola

 

1.      – 5.

177

ŠVP ZV ZŠ Lidická

Š:schkola

 

6. – 9.

195

Dle výkazu o základní škole  M 3 ke dni 30. 9. 2019.

 

V první až čtvrté třídě probíhala výuka ve spolupráci s partnerskou školou v Hartau –Š:schkola.

 

                            

 

Povinně volitelné předměty:

 

o   2. ročník Dramatizace v Čj,

o   4. ročník Dramatizace v Čj, Německý jazyk

o   5. ročník Dramatizace v Čj, Německý jazyk

o   6. ročník Další cizí jazyk - Nj

o   7. ročník Další cizí jazyk – Nj,

o   8. ročník Další cizí jazyk –  Nj,

o   9. ročník Cvičení z M/Čj, Další cizí jazyk –  Nj, Technické práce

 

Nabídka zájmových útvarů a nepovinných předmětů:

 

Zájmové útvary při ZŠ Lidická ve šk. roce 2019/2020

Den

Název, vyučující

Čas:  od - do

Pondělí

Klub robotiky při ZŠ Lidická, pí uč. Šťastná

13:30 – 15:00

Logopedie, pí uč. Nevyhoštěná

13:30 – 16:30

Kangoo jumping, 2. stupeň, pí uč. Stasová

14:00 – 14:45

Sborový zpěv, pí uč. Večerníková

14:00 – 14:45

Florbal, 2. stupeň, p. uč. Dudek

15:00 – 16:00

Úterý

Flétna, začátečníci, pí uč. Večerníková

11:45 – 12:30

Klub mladých badatelů, pí uč. Kryštůfková

13:30 – 15:00

Florbal, 3. – 5. ročník, pí uč. Filipová (1x za 14 dní)

14:00 – 14:45

Miniházená, 2. – 4. ročník, pí uč. Filipová (1x za 14 dní)

14:00 – 14:45

Ruční práce, 6. – 7. ročník, pí uč Pöschlová

14:00 – 14:45

Seminář z matematiky, pí uč. Matyášová

14:00 – 15:00

Francouzština, pí uč. Brabencová

15:00 – 15:45

 

Klub robotiky při ZŠ Lidická, p. uč. Poláček

13:30 – 15:00

Středa

Flétna, pokročilí, pí uč. Večerníková

14:00 – 14:45

Seminář a praktikum z chemie, pí uč. Kryštůfková

14:00 – 14:45

Seminář z matematiky, 9. A, pí uč. Šťastná

14:15 – 15:00

Čtvrtek

Robotárna, 6. – 9. ročník, pí uč. Filipová

13:45 – 14:30

Pátek

Seminář z dějepisu, 9. ročník, pí uč. Valentová

14:00 – 14:45

Seminář z fyziky, pí uč. Šťastná

14:15 – 15:00

Sobota

Turisticko-přírodovědný kroužek, 2. stupeň, pí uč. Kryštůfková

1x měsíčně

 

4.             Údaje o žácích, výsledky výchovy a vzdělávání

Přehled vývoje počtu tříd, žáků (podle stavu žáků k 30. 6. 2020)

 

Počet tříd

Celkový počet žáků

Počet žáků na jednu třídu

Počet žáků na učitele

 

Šk. rok

2018/19

2019/20

2018/19

2019/20

2018/19

2019/20

2018/19

2019/20

 

16

16

374

372

23,37

23,25

15

14,25

 

Přehled prospěchu žáků ve školním roce 2019/2020 (podle stavu žáků k 30. 6. 2020)

 

Počet žáků

Prospělo s vyznamenáním

Prospělo

Neprospělo

 

Ročník

2018/19

2019/20

2018/19

2019/20

2018/19

2019/20

2018/19

2019/20

1.

49

24

44

23

3

0

0

1

2.

25

46

14

38

11

8

0

0

3.

40

24

24

15

16

9

0

0

4.

43

39

25

23

18

16

0

0

5.

28

43

13

22

15

21

0

0

I. stupeň

185

176

120

121

63

54

0

1

6.

55

53

19

26

35

26

1

1

7.

26

53

3

19

23

32

0

2

8.

65

25

25

7

40

18

0

0

9.

43

65

17

27

26

38

0

0

II. stupeň

189

196

64

79

124

114

1

3

 

Přehled klasifikace chování žáků ve školním roce 2019/2020 (podle stavu žáků k 30. 6. 2020)

 

Počet žáků

Velmi dobré

Uspokojivé

Neuspokojivé

 

Šk. rok

2018/19

2019/20

2018/19

2019/20

2018/19

2019/20

2018/19

2019/20

celkem

374

372

365