Hrádek nad Nisou

 
   

Hrádek nad Nisou

 »
ZŠ Lidická »

O nás »

O nás

 

ŠVP pro školní družinu

Hlavním úkolem je mimoškolní výchova (zájmové vzdělávání) založená na pedagogice volného času, která tvoří mezistupeň mezi výchovou ve škole a výchovou v rodině.

 

J

 

1. Identifikační údaje

 

1.1. Název ŠVP

 

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy Lidická

Klíč ke vzdělánímotivační název našeho ŠVP ZV vychází z priorit naší školy a symbolizuje pomyslný klíč, který nabízíme žákům při odmykání cest k úspěšnému a plnohodnotnému vzdělání

 

1.2. Předkladatel a zřizovatel

 

Předkladatel: 

Základní škola Lidická

Školní 325

Hrádek nad Nisou

463 34

IČO: 70983003

jméno ředitele: Mgr. Jaroslav Poláček

telefon: 482723402

fax: 482723402

E-mail: zslid01@volny.cz

webové stránky: www.skoly.net

 

Zřizovatel:   

Město Hrádek nad Nisou

Horní náměstí 73

Hrádek nad Nisou

463 34

IČO: 00262854

telefon: 482411400

webové stránky: www.hradeknadnisou.cz, www.skoly.net

2. Charakteristika zařízení ŠD, průběh vzdělávání

    Školní družina je školské zařízení pro výchovu mimo vyučování. Hlavním úkolem je mimoškolní výchova (zájmové vzdělávání) založená na pedagogice volného času, která tvoří mezistupeň mezi výchovou ve škole a výchovou v rodině. Jejím hlavním posláním je poskytování zájmové činnosti a možnost odpočinku a relaxace po školním vyučování a rozvíjet a posilovat kompetence získané ve škole.

 

2.1. Charakteristika ŠD

 

Školní družina je součástí Základní školy Lidická a nachází se v budově školy. Pro svou činnost pravidelně využívá 3 oddělení (A, B, C), která mají každá svou místnost, z čehož dvě oddělení jsou v přízemí a třetí je umístěno v 1. patře v přístavbě. Dále pak družina pro svou činnost využívá počítačovou učebnu, školní tělocvičnu, školní hřiště, školní zahradu, kuchyňku, učebnu s interaktivní tabulí. V případě příznivého počasí tráví žáci čas na vycházce nebo v parku.

Stravování dětí je zajištěno ve školí jídelně při ZŠ T.G.M., kam žáci pravidelně dochází v doprovodu vychovatelek v časovém rozmezí od 11:45 – 13:45 hodin.

Provoz ŠD je v ranních hodinách stanoven od 6:30 – 7:35 hodin. V odpoledních hodinách od 11:35 – 17:00 hodin.

ŠD navštěvují žáci různého věku 1. stupně ZŠ, nejčastěji 1. – 4. ročníků.

 

2.2. Průběh vzdělávání

Zájmové vzdělání se uskutečňuje vždy po dobu jednoho školního roku                                                                                                                        pravidelnou zájmovou, výchovnou, rekreační nebo vzdělávací činností včetně možnosti přípravy na vyučování, individuálních prací (vytvářením podmínek pro rozvoj nadání žáků), využitím otevřené nabídky spontánních činností.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Školní družina má zpracován Vnitřní řád ŠD, používá roční plán ŠD a měsíční plán. Skladba činností je tvořena každoročně s ohledem na rozvrh jednotlivých ročníků a je v souladu s ostatními zájmovými útvary naší školy. Vychovatelka spolupracuje na plánu školy a přizpůsobuje se školním akcím.

Při ranní docházce volí žáci především klidové odpočinkové činnosti, společenské hry, vyprávění, malování, čtení. Žáci se mohou samostatně připravovat na výuku, opakovat učivo, číst si, případně krátkodobě využívat počítačovou techniku v počítačové učebně.

Po skončení vyučování třídní učitel předává žáky přihlášené do ŠD osobně vychovatelce ŠD u vchodu do šaten. Společně s vychovatelkou pak odcházejí do školní jídelny, umístěné mimo areál školy. Po obědě následují činnosti a aktivity jednotlivých oddělení ŠD dle vypracovaných plánů.

Žáci, přihlášení do jednotlivých kroužků, přecházejí samostatně nebo za doprovodu – dle písemné dohody se zákonnými zástupci.

Ze ŠD odcházejí žáci pravidelně na základě údaje v písemné přihlášce podané a podepsané zákonnými zástupci, v případě změny na základě písemné  žádosti s datem a podpisem zákonných zástupců.

Žáci školní družiny jsou vedeni k vzájemnému respektu, přátelskému vztahu ke spolužákům a pracovníkům školy, učí se asertivně řešit konflikty – bránit se šikaně a patologickým jevům. Vychovatelka je nápomocna při řešení problémů žáků, spolupracuje s rodiči i s pedagogy a je seznámena s preventivním programem ZŠ o šikaně a ochraně zdraví. Pravidelně se podílí na akcích organizovaných školou.

 

 

3. Hygiena a bezpečnost ve ŠD

 

    Školní družina při ZŠ Lidická naplňuje jedno oddělení do počtu 30 dětí. V současné době školní družina disponuje 3 odděleními s celkovým počtem  90 žáků. Prostory školní družiny jsou vybaveny umývadlem, vhodným nábytkem, kobercem, odpovídajícím osvětlením a jsou pravidelně uklízeny.

Na počátku školního roku jsou všichni žáci poučeni o bezpečnosti a společenských normách v ZŠ, ŠD, ŠJ, při přechodech do ŠJ, na sportovním hřišti, tělocvičně, při společných vycházkách a akcích. V případě úrazu jsou žáci opětovně poučeni o prevenci bezpečnosti. Každé zranění, úraz je zaznamenán v knize úrazů – umístěné ve sborovně v přízemí. Lékárna pro první pomoc je umístěna ve sborovně v přízemí a v sekretariátu a je přístupna k ošetření v dopoledních i odpoledních hodinách. Příruční lékárnu má u sebe vychovatelka a aktivně ovládá ošetření žáka. Telefonní čísla zákonných zástupců jsou vedena v třídní knize ŠD a evidovány vychovatelkami pro okamžité informování zákonných zástupců v případě úrazu žáka.

 

 

 

4. Podmínky přijetí, průběhu a ukončení

 

   ŠD je určena přednostně pro žáky prvního stupně základní školy přihlášené k pravidelné denní docházce.                                                                                                                                               

4.1  Přihlášení-Oddělení ŠD se naplňují nejvýše do počtu 30 účastníků na jedno oddělení.

Podmínkou pro přijetí žáka do družiny je písemná přihláška podaná zákonnými zástupci žáka. Součástí přihlášky je písemné sdělení zákonných zástupců o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka z družiny.

Odchylky od docházky nebo způsobu odchodu v naléhavých případech sdělí zákonní zástupci předem písemně (datum, podpis zákonného zástupce). Ve zvláštních případech lze žáka přihlásit i v průběhu školního roku (přistěhování žáka, změny v zaměstnanosti zákonných zástupců…).

 

4.2  Odhlášení -Probíhá rovněž písemně formou odhlašovacích lístků s datem a podpisem zákonného zástupce. K datu ukončení docházky musí být uhrazeno školné za stávající měsíc.

 

4.3 Vyloučení- Ředitel může rozhodnout o vyloučení žáka ze ŠD, pokud tento žák soustavně nebo nějakým významným projevem porušil kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje ŠD nebo z jiných zvláště závažných důvodů. Postup je uveden ve vnitřním řádu ŠD.

 

5. Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

 

   Respektujeme individualitu každého žáka, vytváříme přiměřené prostředí pro jeho všestranný rozvoj. Dle stupně a charakteru jejich handicapu je umožňováno začleňování do různých aktivit a jsou zajišťovány podmínky vhodné k rozvoji jejich osobnosti. Při výběru činností ve ŠD, při motivování a hodnocení žáků je brán ohled na integraci těch, kteří mají speciální vzdělávací potřeby (eliminace situací, ve kterých by mohlo dojít ke zranění, zajištění speciálních didaktických a kompenzačních pomůcek, spolupráce s rodiči, učiteli, výchovným poradcem, poradenskými centry (SPC, PPP….).

Při vzdělávaní žáků se speciálními vzdělávacími potřebami spolupracují vychovatelky ŠD úzce se školou, třídními učiteli, výchovným poradcem, poradenskými centry a to především při primární identifikaci takových žáků a dále při stanovování vhodných forem integrace a forem práce. Probíhá také intenzivní spolupráce se zákonnými zástupci. Třídní učitel a zákonní zástupci informují vychovatele o všech změnách zdravotního stavu dítěte. Nadaným žákům a žákům se sociálním znevýhodněním mohou být poskytnuty pomůcky nezbytné pro naplňování výchovně vzdělávacího programu školní družiny.

 

 

6. Ekonomické a personální podmínky

6.1 Ekonomické podmínky

Pobyt ve školní družině je hrazený částkou, která je stanovena vnitřním řádem školní družiny. Platba je vybírána hotovostně vychovatelkou pravidelně každý měsíc vždy  do 15. dne v daném měsíci nebo bezhotovostně převodem na účet pololetně či celoročně (postup uveden ve vnitřním řádu ŠD).

6.2 Personální podmínky

Vychovatelka ŠD splňuje ÚSO vzdělání pedagogického směru obor vychovatelství. Podílí se na akreditovaných kurzech a programech dalšího vzdělávání pedagogů. Využívá samostudium dle zákona č. 563/2004 sb. k vlastnímu rozvoji k oboru. Dle možností vede zájmové kroužky žáků s ohledem na specializaci a osobního zaměření. Vychovatelka se podílí a podporuje všeobecný rozvoj žáků.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Roční plán ŠD

V průběhu celého školního roku:

-          Dle aktuálního počasí pobyt a sportovní aktivity venku, vycházky

-          Rukodělné a výtvarné práce tematicky zaměřené dle rozpisu jednotlivých měsíců.

-         Společné akce družiny

Září

-          Seznámení žáků s bezpečnostními předpisy, provozem a pravidly ŠD, ZŠ, ŠJ

-          Seznámení s výchovnými cíli družiny, týdenní skladba zaměstnání (odpočinkové, rekreační a zájmové činnosti)

-          Kolektivní hry k upevnění vztahů mezi žáky a předcházení šikany

-          Didaktické hry k upevnění aktuálního učiva daných ročníků

-          Sběr přírodních materiálů – jejich zpracování

-          Pobyt venku, vycházky po okolí zaměřené na bezpečnost silničního provozu, bezpečná cesta do školy, dopravní značení

-          AKCE DRUŽINY:  SPOLEČNÁ VYCHÁZKA NA KRISTÝNU

Říjen

-          Upevňování pravidel družiny

-          Pobyt venku, rozvoj sportovních dovedností na školním hřišti

-          Rozšiřování výtvarných dovedností - výroba podzimní dekorace

-          Četba z knihy – dramatizace pohádky, rozšiřování slovní zásoby

-          Hudební pohybové chvilky

-          Didaktické hry k upevnění aktuálního učiva daných ročníků

-          Práce s přírodninami, sběr kaštanů a žaludů

-          AKCE DRUŽINY: DRAKIÁDA

Listopad:

-          Rozvoj sportovních dovedností v tělocvičně

-          Četba dětských časopisů

-          Dle počasí pobyt venku a vycházky

-          Výtvarné práce s podzimní tématikou

-          První pomoc, nebezpečné situace

-          Didaktické hry k upevnění aktuálního učiva daných ročníků

-          AKCE DRUŽINY: BESEDA SE ZDRAVOTNÍKEM

 

Prosinec:

-          Četba knih, zpěv a poslech vánočních koled

-          Rozvoj jemné motoriky - výroba vánoční dekorace

-          Prožitkové a soutěživé hry

-          Vánoční zvyky, koledy u nás i ve světě

-          Vycházky po městě – sledování vánoční výzdoby

-          Didaktické hry k upevnění aktuálního učiva daných ročníků

-          AKCE DRUŽINY: VÁNOČNÍ DÍLNIČKY

Leden:

-          Rozvoj jemné motoriky -  výtvarné práce se zimní tematikou

-          Vyžití v přírodě - stavby a hry se sněhem, otužovací vycházky v přírodě

-          ochrana přírody, hledání informací v knihách a časopisech o přírodě v zimě

-          Práce se zimní tématikou – výroba dekorace

-          Hudební nástroje hrou, hudebně pohybové chvilky

-          Didaktické hry k upevnění aktuálního učiva daných ročníků

-   AKCE DRUŽINY: TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Únor:

-          Rozvoj řeči, komunikace – logopedická cvičení, četba z časopisů

-          Práce s netradičními materiály, vlastní nápady dětí

-          Poslech lidových písní

-          Sv. Valentýn – diskuze na téma vztahy (rodina, partnerství, kamarádství,…)

-          Didaktické hry k upevnění aktuálního učiva daných ročníků

-          Vycházky a zimní radovánky ve sněhu – dle počasí

-          Rozvoj sportovních dovedností a společenské hry v tělocvičně

-          AKCE DRUŽINY: DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

Březen:

-          Výtvarné práce s jarní tématikou

-          Vycházky spojené se sledováním přírodních změn na jaře

-          Rozvoj jemné motoriky - příprava velikonoční výzdoby

-          Hry s rytmem, poslech hudby.

-          Měsíc knihy – četba z knih, dramatizace a ilustrace příběhů

-          Didaktické hry k upevnění aktuálního učiva daných ročníků

-          AKCE DRUŽINY – NÁVŠTĚVA KNIHOVNY (městské, školní)

Duben:

-          Vycházka do přírody, hledání rostlin a živočichů

-          Výtvarné práce na téma Velikonoce - dekorace, výzdoba školy

-          Velikonoční tradice, zvyky a koledy

-          Péče o pokojové rostliny

-          Četba knih a časopisů, encyklopedie

-          Průpravné pohybové hry s hudbou

-          Didaktické hry k upevnění aktuálního učiva daných ročníků       

-           AKCE DRUŽINY – VELIKONOČNÍ DÍLNIČKY

Květen:

-          Výtvarné práce s jarní tématikou

-          Orientace v prostoru, vycházka  - místo  a město kde žijeme

-          Četba básní, poslech hudby

-          Sportovní a pohybové činnosti na dětském hřišti a školní zahradě

-          Práce na zahradě

-          Didaktické hry k upevnění aktuálního učiva daných ročníků

-          AKCE DRUŽINY – NÁVŠTĚVA HASIČSKÉ ZBROJNICE

                               PÁLENÍ ČARODĚJNIC

Červen:

-          Hry v přírodě, vycházky do přírody

-          Stavby z přírodnin

-          Výtvarné činnosti na letní téma

-          Vyhodnocení práce družiny

-          Rady a poučení o bezpečnosti o prázdninách

-          Didaktické hry k upevnění aktuálního učiva daných ročníků

-          AKCE DRUŽINY – SPORTOVNÍ ODPOLEDNE

                                 VÝLET DO ZOO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Cíle ŠD

 • Vycházejí z obecných cílů vzdělávací soustavy, navazují na cíle, stanovené školním ŠVP.
 • Všestranný rozvoj osobnosti člověka.
 • Získání všeobecného přehledu (v návaznosti na učivo 1. stupně).
 • Pochopení a uplatňování zásad demokracie-ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTĚTE (každý má svá práva, ale i povinnosti).
 • Utváření vědomí národní a státní příslušnosti, ale i respektu k jiné etnické, kulturní a náboženské skupině.
 • Vedení k porozumění a toleranci druhých, navazování přátelských vztahů.
 • Získání a uplatňování znalostí o životním prostředí, jeho ochrana.
 • Dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví.
 • Posilování komunikačních dovedností.
 • Osvojení si základních hygienických a stravovacích návyků.
 • Vedení k pořádku a k odpovědnosti za své chování.
 • Utváření společensky žádoucí hodnotové orientace.
 • Osvojování si pravidel slušného chování.
 • Zvolenými aktivitami zprostředkovávat pozitivní citové i tvořivé zážitky

 

 

9. Výchovné a vzdělávací strategie

9.1  Kompetence k učení

 • vedeme žáka učit se s chutí,
 • učíme žáka práci dokončit,
 • vyžadujeme po žácích klást si otázky, hledat na ně odpověď,
 • podporujeme žáka získané vědomosti dávat do souvislostí a uplatňovat je v praktických situacích a dalším učení,
 • vyžadujeme od žáka aktivně se účastnit didaktických her a výukových programů

9.2  Kompetence k řešení problému

 • učíme žáka rozpoznávat problémy, s ohledem na věk a schopnosti samostatně problémy řešit a volit vhodné způsoby řešení,
 • snažíme se, aby žák řešil situace, učíme ho obhájit si svá rozhodnutí a nést za svá rozhodnutí zodpovědnost

9.3  Komunikativní kompetence

 • učíme žáka ovládat řeč a mimoslovní komunikaci
 • vedeme žáka k vyjadřování sdělení, myšlenky, otázky vhodně formulovanými větami
 • vedeme žáka k vyjadřování vlastního názoru
 • učíme žáka kultivovaně a bez ostychu komunikovat s vrstevníky i dospělými

9.4  Sociální a interpersonální kompetence

 • podporujeme u žáka samostatné rozhodovaní o svých činnostech, uvědomování si, že za ně odpovídá a nese důsledky
 •  požadujeme od žáka projevovat ohleduplnost, citlivost, rozpoznávat nevhodné chování, nespravedlnost, agresivitu a šikanu
 • podporujeme skupinovou práci
 • vedeme žáky k toleranci k názorovým a kulturním odlišnostem
 • učíme žáka podílet se na vytváření příjemné atmosféry ve skupině, přispívat k upevňování mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytnout pomoc nebo o ni požádat

9.5  Pracovní kompetence

 • vedeme žáka vhodně a účelně využívat materiál
 • rozvíjíme u žáka pracovní návyky
 • učíme žáka dodržovat určená pravidla a bezpečnost práce
 • učíme žáka práci dokončit

 

 

9.6  Činnostní a občanské kompetence

 • učíme žáka plánovat, organizovat, řídit a hodnotit své činnosti
 • vedeme žáka odpovědně přistupovat k úkolům a povinnostem
 • podněcujeme žáka uvědomovat si práva svá i druhých, upozorňovat na fyzické a psychické násilí na sobě i druhých
 • vedeme žáka dbát na své zdraví, chovat se odpovědně ke svému prostředí (přírodní, společenské atd.)
 • seznamujeme žáka s lidovými tradicemi a kulturně – historickým dědictvím ve svém okolí
 • upozorňujeme žáka na základní environmentální problémy
 • vyžadujeme po žákovi respektovat přesvědčení druhých lidí, odmítat útlak a hrubé zacházení
 • učíme žáka chápat základní společenské normy

9.7  Kompetence trávení volného času

 • podněcujeme žáka k orientaci  v možnostech smysluplného trávení volného času
 • učíme žáka vybírat si zájmové činnosti dle vlastních dispozic
 •  podporujeme žáka k rozvíjení svých zájmů v organizovaných skupinách i individuálních činnostech
 • učíme žáka rozpoznat nevhodnou nabídku k využití volného času

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Výchovné a vzdělávací aktivity ŠD

 

TÉMATICKÉ AKTIVITY ŠD

VÝSTUPY ŠD

ODPOČINKOVÉ AKTIVITY

 • Společenské hry
 • relaxační hry
 • hry s hudbou a techniky muzikoterapie
 • dramatické hry
 •  muzikoterapie
 • arteterapie,
 • hry na rozvoj smyslového vnímání
 • poslech písní, četba, film a pohádka

 

Žák:

 • vhodně komunikuje s vrstevníky
 • rozlišuje čas práce a odpočinku,

            ovládá relaxační techniky

POHYBOVÉ AKTIVITY

(SPORTOVNĚ REKREAČNÍ)

 

 • Tělesná zdatnost – míčové hry, pohybové hry v tělocvičně a na dětském hřišti
 • pobyt v přírodě, vycházky do přírody, zimní radovánky
 • celoroční sportovní aktivity

           

 • aktivně zapojuje do sportovních a pohybových činností,
 • rozvíjí schopnost spolupráce,
 • rozvíjí obratnost a koordinaci pohybů
 • respektuje úspěchy druhých

 

VÝTVARNĚ – ESTETICKÉ

AKTIVITY

 • Výtvarné soutěže – vánoční, velikonoční, ke dni matek atd.
 • výrobky k tématice různých svátků
 • výzdoba
 • malování, kreslení, vybarvování, stříhání, vystřihování, lepení
 • práce s různými druhy materiálu,

            výroba dárků

 • rozvíjí tvořivé myšlení, estetické cítění
 • umí používat účinně a bezpečně materiály
 • umí používat výtvarné pomůcky
 • pracuje kvalitně s výhledem nejen na funkčnost, ale i citový výsledek výrobku

SPOLEČENSKO – VĚDNÍ AKTIVITY

 

 • Práce s dětskými časopisy a encyklopediemi
 • exkurze – knihovna, město a jeho okolí, ZOO, Botanická zahrada
 • besedy o státních svátcích,

            počítače, práce s interaktivní tabulí, 

            didaktické hry…              

 • chrání, oceňuje a podílí se na kulturním a historickém dědictví,
 • aktivně se zapojuje do kulturního života kolem sebe
 • uvědomuje si život ve svém okolí

 

 

 

 

 

 

TÉMATICKÉ AKTIVITY ŠD

VÝSTUPY ŠD

PŘÍPRAVA NA VYUČOVÁNÍ

 

 • didaktické hry
 • logické hry
 • hry na rozvoj smyslového vnímání
 • poznávací vycházky po městě a okolí
 • procvičování a prohlubování učiva daného ročníku
 • sebevzdělávání
 • cesta do školy a ze školy s poznávání dopravních situací a značení

      

Žák:

 • chápe nutnost přípravy na vyučování
 • v rámci sebevzdělávání sám čte a třídí informace,
 • pracuje s literaturou

 

ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA

 

 • Seznámení se základními environmentálními problémy, šetření energií, třídění odpadu, sběry, péče o školní zahradu  
 • návštěva lesa a krmení lesní zvěře
 • ekologické hry
 • den Země
 • člověk jako součást přírody
 • vycházky, besedy

 

 

 • chápe základní environmentální problémy
 • rozvíjí kladný vztah k přírodě a okolnímu životnímu prostředí
 • uvědomuje si vliv člověka na své okolí
 • ovládá základní práce na zahradě
 • zná přírodu, zvěř, rostliny
 • respektuje principy trvale udržitelného rozvoje

 

POVINNOSTI A PRÁVA

 

 • Úmluva o právech dítěte,
 • pravidla slušného chování,

            sociálně psychologické hry

 • rozpozná nevhodné chování, agresivitu, šikanu
 • spolupracuje ve skupině
 • dokáže se prosadit, podřídit
 • respektuje jiné názory
 • je tolerantní k odlišnostem
 • zná práva a povinnosti dítěte

 


11. Dokumentace

Ve ŠD se vede tato dokumentace:

-          evidence přijatých dětí 

-          písemné přihlášky dětí (zápisové lístky)

-           třídní knihy v elektronické podobě jednotlivých oddělení: přehled výchovně vzdělávací práce včetně docházky žáků

-          celoroční plán činnosti

 

12. Základní předpisy

  -          zákon č. 561/2004 – školský zákon

  -          vyhláška č. 74/2005 – o zájmovém vzdělávání

 

13. Závěrečné ustanovení

ŠVP školní družiny nabývá platnosti dnem podpisu ředitelem školy a zveřejněním.

Vnitřní řád školní družiny je zveřejněn v elektronické podobě je dostupný na www.skoly.net.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Hrádku nad Nisou dne 1.9.2019

 

 (86 kB)
 
  zpět
            © 2000-2021 Město Hrádek nad Nisou