Hrádek nad Nisou

 
   

Hrádek nad Nisou

 »
ZŠ Lidická »

O nás »

O nás

 

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Pro školní rok 2020/2021

 

Identifikační údaje školy

Název školy: ZŠ Lidická

Adresa školy: Školní 325, Hrádek nad Nisou

Telefon: 482 723 402

E-mail: info@zslid.cz

Internetové stránky: www.zslid.cz – odkaz ZŠ Lidická

Ředitel školy: Mgr. Jaroslav Poláček

Zástupce ředitele: Mgr. Alena Valentová

Koordinátor EVVO: Mgr. Jaroslav Poláček

Zřizovatel: Město Hrádek nad Nisou

 

Charakteristika školy

Základní škola Lidická, Školní 325, Hrádek nad Nisou, okres Liberec je státní, středně velká a plně organizovaná základní škola, která se nachází nedaleko centra města v blízkosti vlakového a autobusového nádraží.

Kapacita školy je 375 žáků v 1. až 9. ročníku. Výuka probíhá na 1. i 2. stupni ve dvou paralelních třídách v téměř každém ročníku.

Předností naší základní školy je dlouhodobá spolupráce s partnerskými školami v Hartau a Ebersbachu (SRN).

Výuka na naší škole probíhá v 16 kmenových třídách a v 5 odborných učebnách (počítačová učebna, učebna fyziky a chemie, dvě jazykové učebny – NJ, AJ a multifunkční učebna). Součástí školy je malá tělocvična, posilovna a tři oddělení školní družiny. Žákům i učitelům je rovněž k dispozici malá knihovna.

Naši školu navštěvují žáci zejména ze spádové oblasti Hrádku nad Nisou, ale i jiných menších obcí v okolí. Žáci se v programu „Č – N školy“ od 1. ročníku povinně učí německý jazyk a jsou zapojeni v česko – německé spolupráci v rámci mezinárodního svazku škol Š:schkola. Od 3. ročníku je vyučován povinně ještě jazyk anglický. Pro žáky se specifickými problémy učení jsou vypracovány individuální vzdělávací plány. Nadanější žáci odcházejí v 5. a 7. ročníku na víceletá gymnázia.

Školní vzdělávací program, který je v platnosti od 31. 8. 2007, se nazývá Klíč ke vzdělání, a jedná se o motivační název, který vychází z priorit naší školy a symbolizuje pomyslný klíč, který nabízíme žákům při odmykání cest k úspěšnému a plnohodnotnému vzdělání.

ZŠ Lidická se dlouhodobě zaměřena na nadstandardní výuku německého jazyka, která je začleněna dlouhodobě do koncepce výuky na naší škole, proto i vzniklý ŠVP je specifický. Německý jazyk a jeho výuka je podpořena spoluprací naší školy s partnerskými školami v Německu a dalšími českými i polskými školami v rámci svazku škol Š:schkola. Vedle zaměření na výuku německého jazyka se snažíme maximálně podporovat všestranný rozvoj našich žáků. Klademe důraz na větší otevřenost pedagogů vůči žákům – zlepšení vzájemné komunikace, vnímání žáků jako partnerů vzdělávání, aktivní přístup žáků k výuce. Snažíme se o vzájemnou spolupráci školy s rodiči a veřejností – zapojení rodičů do aktivit školy, zpřístupnění školy pořádáním Dnů otevřených dveří, prezentace vyučovacích metod školy aj. Jsme přesvědčeni, že symbol klíče v logu školy je výstižným vyjádřením snahy naší školy odemknout a otevřít všem žákům rodičům i pedagogům cestu k novým vědomostem, slušnému a zodpovědnému chování a především k vzájemné úctě a toleranci.


 1 Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

 1.1 ŠVP z hlediska EVVO na ZŠ Lidická

Průřezová témata Environmentální výchovy jsou na ZŠ Lidická vyučována formou integrací do předmětů. Předměty, ve kterých se tematické okruhy Environmentální výchovy vyučují, jsou:

 • Člověk a svět (I. stupeň)
 • Přírodověda (I. stupeň)
 • Vlastivěda (I. stupeň)
 • Přírodopis (II. stupeň)
 • Zeměpis (II. stupeň)
 • Tělesná výchova (II. stupeň)
 • Fyzika (II. stupeň)
 • Chemie (II. stupeň)
 • Český jazyk a literatura (II. stupeň)
 • Dějepis (II. stupeň)
 • Výchova k občanství (II. stupeň)
 • Anglický jazyk (II. stupeň)

 

V 6. ročníku absolvují žáci v rámci předmětu Přírodopis projekt s názvem „Vodní breberky“ (dříve SEV Střevlík, dnes již zaštiťuje vyučující biologie), v 7. ročníku absolvují žáci v rámci Tělesné výchovy týdenní lyžařský kurz.

 

Člověk a svět

 

Ve 3. ročníku je žák seznámen s prvními ekosystémy, rozlišuje živé a neživé, přírodní a lidmi vytvořené (tematické okruhy Ekosystémy, Základní podmínky života), dále provádí první pokusy, např. změna skupenství (Lidské aktivity a problémy životního prostředí), určuje organismy ve svém blízkém okolí (Vztah člověka k prostředí).

 

Přírodověda

 

Ve 4. ročníku žák prohlubuje své znalosti z tematického okruhu Základní podmínky života a seznamuje se se základy ochrany životního prostředí (tematický okruh Lidské aktivity a problémy životního prostředí). Dále prohlubuje své znalosti v oblasti Ekosystémů. V 5. ročníku tyto znalosti převádí do praktické oblasti života a svého působení na přírodu.

 

Vlastivěda

 

Ve 4. ročníku se seznámí s přírodními oblastmi svého okolí (Hrádek nad Nisou, Liberecký kraj), dokáže se v nich orientovat a dokáže je popsat (tematické okruhy Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředí). V 5. ročníku tyto dovednosti a znalosti rozšíří na Evropu.

 

Přírodopis

 

Samotný předmět je zaměřen velice ekologicky. Už ve své charakteristice klade za důležité, aby se žáci chovali k přírodě ohleduplně a šetrně. Postupně seznamuje žáky s flórou, faunou, člověkem samotným a nerosty. Dává do popředí životní prostředí a představuje aktivity, které korespondují se zásady ekologického chování. Pomocí projektu „Vodní breberky“ seznamuje žáky s rozmanitostí ekosystémů. V každém ročníku II. stupně jsou protěžovány poznatky, znalosti a dovednosti v oblasti environmentální výchovy.

 

Zeměpis

 

Předmět si ukládá za cíl vychovat žáka nejen ve směru vzdělávacím (dovednosti práce s mapou, globusem, kompasem atd.), ale také poukázat na nutnost chovat se k přírodě a okolí s respektem a důstojností. V jednotlivých částech poukazuje na chráněné krajinné oblasti dané části světa, případně regionu České republiky, i na způsob, jak o tyto oblasti pečovat (hlavně v případě regionálního zeměpisu).

 

Fyzika

 

Tento předmět se zabývá hlavně tématy Základní podmínky života a Lidské aktivity a problémy životního prostředí. Z podstaty předmětu vyplývá, že vysvětluje žákům hlavně základní fyzikální zákony nejprve teoreticky, poté se přechází k praktickým ukázkám.Chemie

 

V tomto předmětu se žák doví, jaké jsou základní chemické látky, jak s nimi bezpečně pracovat, jaké chemické látky a prvky způsobují zhoršování životního prostředí. Pracuje se hlavně s tematickými okruhy Základní podmínky života a Vztah člověka k prostředí.

 


Další předměty

 

Dalšími předměty, kde se Environmentální výchova projevuje, jsou Anglický jazyk, Tělesná výchova, Dějepis, Český jazyk a literatura a Výchova k občanství. V těchto předmětech se průřezová témata objevují pouze okrajově, v závislosti na probíraném tématu. Například v Anglickém jazyce se Environmentální výchova vyučuje, hlavně při tematických celcích jako je Město apod. V Tělesné výchově je v 7. ročníku zařazen lyžařský výcvikový kurz, který probírá tematický okruh Vztah člověka k prostředí.

 

.


 1.2 Výchovně vzdělávací cíle a výstupy EV, prostředky k jejich dosažení

 

Cíl

Výstup

Způsob ověření

Prostředky

Učivo

Předmět

Ročník

Formy, metody, postupy

Žák chápe základní souvislosti v biosféře

1. stupeň

Seznámí se s prvními ekosystémy

Vědomostní test

Interaktivní učebnice „Já a můj svět“ – Nová škola

ČaS

1., 2., 3.

- praktické ukázky formou vycházek do přírody

Rozeznává živou a neživou přírodu

Praktický test

Výuka formou pokusů – přítomnost vzduchu v zemině, pěstování rostlin (čočka, fazole, rajčata)

Přv

4.

- praktické úkoly

Chápe koloběh vody

Vědomostní test

Projekt „Bez vody se nedá žít“

Přv

4.

 - účast na projektu

2. stupeň

Zná základní živočišné druhy

Vědomostní test, zhodnocení žákovského portfoila (Vodní breberky, chov červů ve třídě)

Učivo „Zoologie“ v průběhu celého školního roku

6.

- praktická ukázka „Vodní breberky“, projekt – chov moučných červů a pozorování jejich vývoje od larvy až po dospělého jedince

Zná základní rostlinné druhy

Vědomostní test

Učivo „Botanika“ v průběhu celého školního roku

7.

- zavedení a vyhodnocení herbáře

Zná základní nerosty

Vědomostní test

Učivo „Mineralogie“, „Petrologie“ 1. pololetí šk. roku

9.

- praktická ukázka v okolí místa bydliště (Lužické hory)

- návštěva iQLandie (je zde příslušná sekce věnovaná minerálům)

Žák pěstuje vlastní zodpovědnost a návyky pro žádoucí jednání vůči životnímu prostředí

1. stupeň

Třídí recyklovatelný odpad

Praktický test, sběrová soutěž

Projekt „Odpad – kam s ním“

ČaS, Přv

1., 2., 3., 4., 5.

- praktický nácvik v rámci projektového dne „Den Země“

Pečuje o rostliny

Péče a pěstování rostlin ve třídě i na školním pozemku

Výsev semen, péče o rostliny, přesazování na školní pozemek, péče o rostliny ve třídě

ČaS, Pracovní vyučování

3., 4., 5

- praktický nácvik v rámci třídního kolektivu – péče o květiny ve třídě

- péče o školní zahradu – vysazování rostlin (rajčata, fazole, hrách)

2. stupeň

Třídí recyklovatelný odpad dle značek recyklovatelného odpadu

Praktický test, sběrová soutěž školy i města

Město i škola pořádá vlastní soutěž ve sběru komodit (plast, papír, tetrapak, hliník, baterky, kelímky)

 

6., 7., 8., 9.

- praktický nácvik v rámci projektového dne „Den Země“

Zná chráněné oblasti ve svém okolí, umí vyjmenovat chráněné oblasti v ČR

Vědomostní test

Učivo „Česká republika“ v průběhu 1. pololetí šk. roku

Z

9.

 - návštěva Jizerských a Lužických hor v rámci školních výletů

Žák vnímá a hodnotní přírodní a kulturní dědictví

1. stupeň

Vyjmenuje kulturní a přírodní dědictví ve svém okolí

Vědomostní test

Vycházky do blízkého okolí, účast na vícedenních poznávacích pobytech (Jizerské hory, Lužické hory, Krkonoše)

Účast na setkání v Hartau „Dočesná“

ČaS, Vl

3., 4.

- praktická ukázka formou vycházek do přírody během pobytů a formou prezentací v rámci výuky

2. stupeň

Chápe nutnost ochrany přírodního a kulturního dědictví

Praktický test v rámci školních výletů

Učivo „Obecný zeměpis – ochrana přírody“

Z

6.

- prezentace, vícedenní pobyt (v rámci stmelování nového kolektivu na 2. stupni)

 

Vysvětlivky:  ČaS – Člověk a Svět, Přv – Přírodověda, Vl – Vlastivěda, Př – Přírodopis, Z - Zeměpis

 

Ve škole máme díky projektu „Škola eko?logicky“ sestavený soubor projektových vyučování zaměřených na environmentální výchovu. Tato projektová vyučování můžou pedagogové využívat ve svých předmětech dle vlastních potřeb. Tato témata lze využívat v rámci tzv. česko-německé spolupráce (setkávacích dnů).

Jedná se o tato témata:

 

Název projektového vyučování

Zaměření projektu

Ročník

Odpad – kam s ním

Recyklování odpadu

3., 4.

Bez vody se nedá žít

Koloběh vody, základní podmínky k životu

3., 4., 5.

Letem ptačím světem

Základní ekosystémy – les, ptactvo

1., 2.

Domácí a hospodářská zvířata

Základní ekosystémy – pole, louky, farma

1., 2.

Poznáváme ovoce a zeleninu všemi smysly

Základní ekosystémy

1., 2.

Strom v proměnách roku

Botanika

7.

Pobytová znamení – stopy v přírodě

Zoologie, les

6.

Sluneční soustava

Základní podmínky k životu

9.


 1.3 Organizační cíle

 

Organizační cíle EVVO jsou ve škole zaměřeny na tyto oblasti:

·         výuka pro všechny žáky

·         mimoškolní výuka a zájmová činnost žáků

·         lidé a personál školy

·         provoz školy

·         spolupráce školy s okolím

·         materiální zabezpečení EV a financování EVVO

 

Výuka pro všechny žáky

 

Hlavní cíl: propojenost výuky EV v rámci 1. i 2. stupně

Dílčí cíle

Prostředky

Indikátor

Způsob vyhodnocení

Žáci v rámci povinné školní docházky absolvují minimálně 1 výukový program v rámci vybraných předmětů

V rámci ročního plánu EVVO naplánovat pro vybrané ročníky vhodný ekologický program

Žáci vybraných ročníků absolvují navržený ekologický program

Uskutečnění navržených ekologických programů

 

Mimoškolní výuka a zájmová činnost žáků

 

Hlavní cíl: vzbudit zájem žáků o přírodu a její ochranu

Dílčí cíle

Prostředky

Indikátor

Způsob vyhodnocení

V rámci turisticko-přírodovědného kroužku zavést nauku o ochraně přírody

Navrhnout pedagogům, kteří vedou turisticko-přírodovědný kroužek, strategii vedoucí k rozšíření vědomostí o ochraně přírody

Navržená strategie se během vedení turisticko-přírodovědného kroužku používá

Navržená strategie se používá úspěšně – žáci jeví zvýšený zájem o přírodní oblasti ve svém okolí (účast na akcích kroužku se zvýší alespoň o jednu třetinu)

Žáci školy – třídní kolektivy – úspěšně třídí všechny komodity, jejichž sběr škola nabízí

Motivovat třídní kolektivy k lepšímu sběru komodit, jejichž sběr škola nabízí

Počet třídních kolektivů, které se účastní sběru všech dostupných komodit

Umístění třídních kolektivů v městské sběrové soutěži na předních místech

 


Lidé a personál školy

 

Hlavní cíl: spolupracující kolektiv

Dílčí cíle

Prostředky

Indikátor

Způsob vyhodnocení

Pedagogický sbor je motivovaný ke spolupráci v oblasti ekologické výchovy

Absolvování společného výjezdu do SEV s programem

Pedagogický sbor se v minimálně 2/3počtu zúčastní společného výjezdu

Pedagogický sbor se v minimálně 2/3 počtu zúčastní společného výjezdu

 

Provoz školy

 

Hlavní cíl: úspornější a ekologičtější provoz ve škole

Dílčí cíle

Prostředky

Indikátor

Způsob vyhodnocení

Zateplení školy

Výměna starých oken

Oprava střechy

Oprava kotelny

Nová okna

Opravená střecha

Opravená kotelna

Škola má nová okna a opravenou střechu (nelze časově upřesnit, záleží na zřizovateli – město Hrádek nad Nisou) – ředitel školy v průběhu šk. roku 2014/2015 požádal zřizovatele o plán rekonstrukce, částečné rekonstrukce budou realizovány dle možností zřizovatele

Recyklace plastů a papírů ve škole

Zajištění odběru plastu ze školy

Během výuky žáci o přestávkách třídí plasty

Nádoby na třídění odpadů obsahují pouze daný odpad (plast)

Do konce šk. roku 2018/2019 bude v každé třídě nádoba na papír

Na chodbách školy budou nádoby na plast

 


Spolupráce školy s okolím

 

Hlavní cíl: prohloubit spolupráci s rodiči a okolím

Dílčí cíle

Prostředky

Indikátor

Způsob vyhodnocení

Zapojit rodiče

Vytipovat rodiče (včelaře, rybáře, myslivce)

Oslovit vytipované rodiče

Zařídit besedy vytipovaných rodičů s žáky školy na dané téma

Počet rodičů ochotných udělat besedu s žáky

Počet besed během školního roku

Nárůst počtu rodičů, kteří jsou ochotní udělat besedu během školního roku alespoň o polovinu (dnes zhruba 2-3 rodiče, plán alespoň 5 rodičů)

Statistické údaje

 

Využít meteorologickou stanici

Sestavit a zapojit meteorologickou stanici na pozemku školy

Pravidelně zapisovat výsledky

Nabídnout zjištěné výsledky městu

Nabídnout provoz meteorologické stanice městu

Škola sestavuje statistiku ze zjištěných údajů

Údaje jsou předávány městu, které je prezentuje na svých webových stránkách

Meteorologická stanice je napojená na wifi síť města a je využívána nejenom během výuky, ale i obyvateli města – plán do konce šk. roku 2017/2018

 


Materiální zajištění ekologické výchovy a financování EVVO

 

Hlavní cíl: zajistit finance pro EVVO z různých oblastí

Dílčí cíle

Prostředky

Indikátor

Způsob vyhodnocení

Žádost o grant

Využít nápady pedagogů k vytvoření grantové žádosti

Vytipovat vhodné nadační fondy

Vytvoření grantové žádosti

Podání grantové žádosti

Grantová žádost podána

V daném školním roce podány alespoň 1 grantovou žádost se zaměřením na EVVO

Zisk financí ze sběru papíru a dalších komodit

Motivovat žáky ke sběru papíru – vyhlášení soutěže o nejlepší „sběrače“

Pořádat sběr papíru minimálně 2krát ročně

Sběrem papíru se získají finance, které jsou vedením určeny na oblast EVVO

Finance získané sběrem papíru jdou na EVVO

Sběr papíru se bude konat 2krát ročně

Získat sponzorské dary od firem působících v blízkém okolí

Připravit osvětu nápadu, který bude zapotřebí zafinancovat

Prezentovat nápad široké veřejnosti

Na osvětě se podílejí žáci 1. - 9. ročníku

Nápad je prezentován v místním měsíčníku

Nápad je finančně podpořen

Škola získá podporu alespoň 2 firem a 3 podnikatelů blízkého okolí, kteří jsou ochotni poskytnout sponzorský dar v průběhu následujících 3 let

 


 2   Roční plán EVVO pro ZŠ Lidická ve školním roce 2020/2021.

 

 

Termín

Aktivita

Cílová skupina

Odpovědná osoba (osoby)

Oblast organizačních cílů

VV cíl a výstupy, na které navazuje

Způsob ověření

Podle možností

Sestavení týmu pro Den Země

Pedagogický sbor

Vedení školy

Zapojení pedagogů do EV

 

Tým pedagogů je sestaven

09/2020

Sběr žaludů a kaštanů

Celá škola

Třídní učitelé

Zapojení žáků do ochrany přírody

Žák pěstuje vlastní zodpovědnost a návyky pro žádoucí jednání vůči ŽP

Nasbírané žaludy a kaštany jsou odevzdány myslivcům

01/2021

Vyhlášení sběrů PET lahví, tetrapaku, hliníku, baterií, 

nebudeme organizovat


09/2020

„Dočesná“ v Hartau

1. stupeň

Třídní učitelé tříd s česko-německou spoluprací

Vzbudit zájem žáků o přírodní a kulturní dědictví

Žák vnímá a hodnotí přírodní a kulturní dědictví

Třídy s č-n spoluprací se zúčastní akce „Dočesná“ pořádanou spřátelenou školou v Hartau

Dle možností

Sběr papíru

Podle možností

Mgr. Radomír Škaloud

Důsledné třídění odpadu

Žák pěstuje vlastní zodpovědnost a návyky pro žádoucí jednání vůči ŽP

Vyhodnocení sběru

 

02/2021

Lyžařský výcvik

7. ročník

Mgr. Radim Dudek

Motivace žáků k poznání přírody ve svém okolí

Žák vnímá a hodnotí přírodní a kulturní dědictví

Žáci 7. ročníku se zúčastní lyžařského výcviku v Jizerských horách nebo Krkonoších

04/2020

sběr pomerančové kůry

Celá škola

Mgr. Jana Matyášová

Mgr. Ivana Nevyhoštěná

Sběr léčivých bylin

Žák pěstuje vlastní zodpovědnost a návyky pro žádoucí jednání vůči ŽP

Vyhodnocení sběru

03/2021

Jarní úklid školního pozemku

6. ročník

Vyučující pracovního vyučování v daném ročníku

Ekologický chod školy, zodpovědnost žáků za své okolí

Žák pěstuje vlastní zodpovědnost a návyky pro žádoucí jednání vůči ŽP

Uklizený školní pozemek (zahrada)

05/2021

Poznávací vycházky – louka, les, zahrada

1. stupeň

Třídní učitelé 1. stupně

Seznámit žáky s blízkým okolím

Žák chápe základní souvislosti v biosféře

Žáci se účastní dopoledních vycházek v přírodě

09/2020 a 06/2021

Poznávací školní výjezdy v rámci č-n spolupráce

1. stupeň

Třídní učitelé 1. stupně

Seznámit žáky s ekosystémy ČR

Žák chápe základní souvislosti v biosféře

Žáci se účastní několikadenního pobytu v přírodě

06/2021

Vyhodnocení vyhlášených sběrů

Celá škola

Pedagogové zajišťující jednotlivé sběry

Odměnit žáky za důsledné třídění odpadů

Žák pěstuje vlastní zodpovědnost a návyky pro žádoucí jednání vůči ŽP

Vyhodnocení jednotlivých sběrů, vyhlášení vítězů

06/2021

Vyhodnocení splnění plánu EVVO

Vedení školy

Koordinátor EVVO

Vyhodnocení stavu EVVO na škole

 

Závěrečná zpráva plnění ročního plánu EVVO

 

 

Vytvořil: Mgr. Jaroslav Poláček

Dne 1. 9. 2020

 

 
  zpět
            © 2000-2021 Město Hrádek nad Nisou