Hrádek nad Nisou

 
   

Hrádek nad Nisou

 »
ZŠ Lidická »

Informace pro rodiče »

Zprávy

 

S M Ě R N I C E Vzdělávání od 1. 9. 2020

datum zveřejnění: 30.8.2020 zdroj: ZŠ Lidická Hrádek nad Nisou

 

Směrnice vychází z dokumentu MŠMT PROVOZ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 VZHLEDEM KE COVID-19 (dále jen Dokument MŠMT)

 

  1. Úvod

Tento dokument upřesňuje podmínky stanovené v Dokumentu MŠMT související s přítomností žáků ve škole od 1. 9. 2020
 
  1. Příprava před otevřením školy

 
-          Ředitel školy zveřejní na stránkách školy tento dokument.
-          Třídní učitelé zajistí 2. 9. 2020 proškolení žáků a elektronicky informování zákonných zástupců.
-          Ředitel školy seznámí s dokumentem zaměstnance školy (školení BOZP 31. 8. 2020)
-          Ředitel školy vyvěsí v budově školy (sborovny, nástěnky) letáčky: Principy a zásady úspěšného vzdělávání na dálku, Přiměřený vzdělávací obsah, Formativní                   hodnocení, Adaptace žáků po návratu do školy.
-          Soutěže celostátního charakteru pro školní rok 2020/2021 nebudou MŠMT vyhlášeny.
 
  1. Organizace činnosti

-     Škola zahajuje ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy. Od žáků se nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.
-     Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu žáků do budovy školy a pohybu před budovou školy.
-     Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu žáků ve třídách, odděleních, studijních skupinách.
-     Ochrana úst a nosu (roušky, respirátory) a řádná respirační hygiena bude řešena v    závislosti na protiepidemických opatřeních uvedených u příslušného stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví – tzv. semafor.
-          Škola a školské zařízení zajišťuje v rámci své kompetence např. dezinfekci rukou, úklid prostor, dodržování základních hygienických pravidel, nevpouští do budovy nemocné osoby atp.
-          Místně příslušná KHS nařizuje speciální protiepidemická opatření s ohledem na aktuální situaci a místní podmínky, např. nařizuje ohniskovou dezinfekci, izolaci, karanténu, lékařský dohled, zvýšený zdravotnický dozor, krytí úst a nosu, provádění zdravotního filtru apod.
 
 
 
4.      Protiepidemická pravidla
-          Třídní učitelé společně se ZŘŠ a hospodářkou školy zajistí aktualizaci kontaktů na všechny žáky a jejich zákonné zástupce a zaměstnance školy. Termín: 7. 9. 2020.
-          Systém sdílení informací: informační plakát bude vyvěšen v každé učebně, sborovně a na chodbách školy. Je přílohou tohoto dokumentu. Příloha č. 1.
-          Všichni zaměstnanci školy budou průběžně žákům zdůrazňovat zásady osobní a respirační hygieny.
-          Pohyb zákonných zástupců žáků ve škole nebude umožněn mimo zákonných zástupcům žáků 1. tříd, kteří budou žáky ráno doprovázet do šatny a odpoledne vyzvedávat ve ŠD (platí pro září 2020).
-          Prostor pro vyzvedávání žáků ze ŠD (ostatní žáci): vstupní hala školy.
-          V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 bude škola postupovat podle pokynů KHS.
 
 
5.      Hygienická pravidla a standard úklidu
-          U vstupu do budovy školy, v každé učebně/oddělení u tělocvičny jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.
-          V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce teplou vodou a mýdlem z dávkovače, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole. Škola na nutnost takového postupu opakovaně upozorňuje.
-          Velmi důležitým preventivním faktorem je časté a intenzivní větrání učeben a ostatních využívaných prostor školy, a to nejlépe okny – čerstvým vzduchem. Pokud je nutné použít nucenou ventilaci, je zajištěna její funkčnost a dostatečný výkon. Větrání učeben se provádí opakovaně, krátkodobě a intenzivně o přestávce i během vyučovací hodiny.
-          Je zajištěno bezpečné osoušení rukou ručníky na jedno použití.
-          Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně.
-          Probíhá průběžné větrání šatních prostor, zejména před příchodem žáků do školy, po zahájení vyučování a po odchodu žáků ze školy po skončení vyučování.
-          Denně se provádí důkladný úklid všech místností, ve kterých se žáci a zaměstnanci školy pohybují. Úklid povrchů a ploch se provádí na mokro, případně s použitím dezinfekčního přípravku, koberce se vysávají.
-          Je kladen důraz na dezinfekci (provádět ji podle konkrétních podmínek několikrát denně) povrchů nebo předmětů, které používá větší počet lidí (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši, baterie u umyvadel, splachovadla, tlačítka u zásobníků mýdel či dezinfekce).
-          Škola výslovně určí, kdo, kdy, kde, co a čím bude čistit a dezinfikovat. Příloha č. 2.
 
6.      Organizace školy v závislosti na semaforu
-          Vedení školy průběžně sleduje republikový, resp. lokální vývoj situace v rámci systému semafor.
-          Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit „ oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví).
-          Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí/žáků/studentů příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale je vhodné těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění (objevení) je nutné volit tento postup:
 
příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy – žák není vpuštěn do budovy školy za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce,
příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce žáka – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu,
příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy.
 
-          Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
-          V izolaci pobývá osoba až do odchodu ze školy nebo do doby převzetí zákonným zástupcem. Při péči o nemocného nebo podezřelého z nákazy je nutné použít ochranné osobní pomůcky touto osobou i zaměstnancem školy. Prostor izolace musí být dobře udržovatelný a dezinfikovatelný, přirozeně větratelný oknem. Je ideální, pokud je tento prostor vybavený umyvadlem na mytí rukou s přívodem tekoucí teplé a studené pitné vody, včetně vybavení mýdlem v dávkovači, zásobníkem na jednorázové ručníky a dezinfekcí na ruce. Prostor nesmí být průchozí do jiné využívané místnosti, která je mimo izolační režim. Pro účely izolace by měla být vytipovaná a označená samostatná toaleta, která se nachází v blízkosti izolační místnosti a ta nemá být v době využití izolace používána dalšími osobami.
-          V případě pouhého podezření na výskyt nákazy covid-19 ve škole škola sama KHS nekontaktuje.
-          Pokud se u zaměstnance školy objeví příznaky infekčního onemocnění (včetně covid-19), školu nebo aktivitu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a dodržením dalších obecně známých pravidel chování a jednání při podezření na nákazu tímto virem.
-          Žákovi (popřípadě zaměstnanci školy) s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.
 
7.      Výskyt onemocnění covid-19 u žáka nebo zaměstnance školy
-          Školu v případě výskytu onemocnění zpravidla kontaktuje příslušná KHS. Ta provádí epidemiologické šetření a sdělí škole další pokyny, popřípadě rozhodne o protiepidemických opatřeních. V případě, že se ředitel školy dozví o výskytu onemocnění covid-19 dříve, kontaktuje zaměstnance protiepidemického odboru nebo odboru hygieny dětí a mladistvých místně příslušné KHS. Seznam kontaktů je uveden na webových stránkách KHS.
-          V případě výskytu onemocnění covid-19 se karanténa týká okruhu osob, které byly v rizikovém kontaktu. O okruhu těchto osob rozhoduje příslušná KHS na základě protiepidemického šetření. Při svém rozhodování přihlíží mimo jiné k délce kontaktu, vzdálenosti osob, k zavedeným opatřením atd. Každá situace je jiná, protože každý kolektiv v sobě zahrnuje více proměnných – např. velikost školy, členění objektu (samostatná budova, pavilony), počet dětí/žáků/studentů ve třídě, způsob školního stravování, pobyt ve školní družině, v zájmových kroužcích, sportovní aktivity, způsob dopravy do školy a především místní epidemiologickou situaci.
-          Škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích v provozu školy stanovených KHS a o případné úpravě způsobu vzdělávání žáky, zákonné zástupce a svého zřizovatele.
-          Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné třídy. Prezenční výuka dotčených žáků přechází na výuku distančním způsobem (s ohledem na jejich podmínky pro distanční vzdělávání). Ostatní žáci, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání. Preferuje se, aby zároveň zůstávali součástí jedné skupiny.
 
-          V případě, že je nařízením karantény, nebo mimořádnými opatřeními KHS nebo opatřeními MZd znemožněna osobní přítomnost žáků ve škole, pak mohou nastat následující situace:
A) prezenční výuka
-          V případě, že se opatření či karanténa týká pouze omezeného počtu žáků, který nepřekročí více jak 50 % účastníků konkrétní třídy či oddělení, pokračuje výuka těch, kteří zůstávají ve škole, běžným způsobem. Škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem a postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy žáci nejsou přítomní ve škole, např. z důvodu nemoci. Doporučuje se však, pokud to organizační možnosti školy dovolí, poskytovat dotčeným žákům studijní podporu na dálku, např. formou zasílání materiálů, úkolů či výukových plánů na dané období. Žáci se zapojují na bázi dobrovolnosti a s ohledem na své individuální podmínky.
 
B) smíšená výuka
-          V případě, že se onemocnění či karanténa týká více jak 50 % účastníků konkrétní třídy či oddělení, je škola povinna DISTANČNÍM Způsobem vzdělávat žáky, kterým je zakázána účast na prezenční výuce. Ostatní žáci pokračují v PREZENČNÍM vzdělávání. Distanční způsob může probíhat nejrůznějšími formami, a to dle technického vybavení konkrétní školy i jednotlivých žáků a dle aktuálních personálních možností školy. Může se jednat o zasílání tištěných materiálů, pokynů k samostatné práci s učebními texty, on-line přenos prezenční výuky či nejrůznější formy synchronní i asynchronní formy on-line výuky. Distanční způsob vzdělávání musí vždy respektovat aktuální zdravotní stav a individuální podmínky konkrétních žáků.
-          Zachování prezenční výuky pro ostatní žáky se bude v jednotlivých případech lišit: Možné je např. pokračovat ve výuce ve standardním režimu a přenášet ji on-line, upravit rozvrh dle možnosti přítomných pedagogů. Preferuje se, aby nebyli žáci rozřazováni do jiných tříd nebo oddělení.
 
C) distanční výuka
-          Pokud je z důvodu nařízení karantény nebo kvůli mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd zakázána přítomnost žáků ve škole alespoň jedné celé třídy, škola poskytuje pro tyto třídu vzdělávání výhradně distančním způsobem. Ostatní třídy se vzdělávají dále prezenčním způsobem. Pokud je zakázána přítomnost všech žáků, přechází na distanční výuku celá škola. Škola vždy přizpůsobí distanční výuku jak individuálním podmínkám jednotlivých žáků, tak také personálním a technickým možnostem školy.
 
-          Pokud je zaměstnanec školy v rizikové skupině, může podle svého uvážení pro svoji ochranu používat roušku či jinou ochranu nosu a úst s vyšším stupněm ochrany nebo respirátor a zachovávat sociální distanci.
-          Cizím osobám s příznaky infekčního onemocnění nebude přístup do budovy školy umožněn.
 
8.      Školní stravování
-          Pro 1. školní týden platí:
·         výdej pro I. stupeň ZŠ TGM od 11:30 do 11:50,
·         výdej pro I. stupeň ZŠ Lidická od 11:30 do 11:50,
·         výdej pro II. stupeň ZŠ TGM od 12:15 do 12:30,
·         výdej pro II. stupeň ZŠ Lidická od 12:30 do 12:50.
-          Další týdny již vstup do jídelny dle školního rozvrhu (žáci by na oběd měli jít bezodkladně) a za dodržení pravidla o nemíchání skupin.
-          Pravidla pro vstup žáků do ŠJ:
·         před vstupem dezinfekce rukou a během pobytu ve školní jídelně dodržování základních hygienických pravidel,
·         řídit se pokyny pracovníků ŠJ,
·         dodržet určené místo k sezení dle školy (rozděleno pro ZŠ TGM a ZŠ Lidická).
-          Vzhledem k situaci upřednostňuje ŠJ platbu převodem na účet. Vice informací na tel. 601 158 849.
-          Platby v hotovosti v přípravném týdnu (27. - 28. a 31. 9.):  od 11:00 do 15:00.
-          Platby v hotovosti během školního roku: od 6:30 do 8:00 a od 14:00 do 14:45.
 
 
  1. Cestování do zahraničí (Č – N spolupráce)

-          Cestování skupin dětí/žáků/studentů a zaměstnanců školy do zahraničí není omezeno, pokud mimořádné opatření nestanovuje jinak. Pro tyto aktivity platí semafor Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zahraniční věcí, který stanoví seznam zemí podle míry rizika nákazy a pravidla z toho vyplývající
 
 
 
 
 
10.    Úplata za vzdělávání
-          Pokud je určitému žákovi nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o jeho omluvenou nepřítomnost ve škole a úplata se hradí.
-          Pokud na základě rozhodnutí KHS nebo MZd dojde k uzavření školy, platí u škol a školských zařízení veřejných zřizovatelů následující: Ve školní družině stanoví ředitel školy úplatu poměrně poníženou podle délky omezení nebo přerušení provozu, je-li délka omezení nebo přerušení provozu více než 5 dnů provozu.
 
11.  Principy a zásady úspěšného vzdělávání na dálku
 

Zapojujeme každého

 

• Děláme maximum pro zapojení každého do výuky.
• Zmapovali jsme individuální podmínky žáků.
• Máme potřebné dovednosti i techniku
 


 

• Zmapujeme situaci všech žáků pro jejich zapojení do vzdělávání na dálku.
• Zajišťujeme kontakt s offline žáky.
• Zajistíme podmínky všech pedagogických pracovníků pro vzdělávání na dálku.
 


Komunikujeme

Prostředníctvím Teams.
Podle manuálu vzdělávání na dálku.

 

•  Udržujeme pravidelný kontakt se všemi žáky, včetně žáků s omezeným přístupem k internetu.
• Podporujeme společná online setkání třídního učitele a žáků třídy, klademe důraz na sociální interakci, podporujeme vzájemnou komunikaci mezi žáky.
• Udržujeme pravidelný kontakt s rodiči, zejména v případě mladších žáků a v případě žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Pro vzájemnou komunikaci máme k dispozici podporu školního poradenského pracoviště.
• Poskytujeme průběžnou zpětnou vazbu žákům a rodičům.
 


Máme jasná pravidla
 

 
•  Máme stanovená pravidla pro žáky i učitele k časovému a obsahovému rozvržení výuky (pro online i offline výuku).
• Máme pravidla pro poskytování zpětné vazby žákům, upřednostňujeme formativní zpětnou vazbu.
 


 

Podporujeme se
 

 

•  Máme zajištěnou technickou, odbornou i metodickou podporu pro online i offline výuku.
• Probíhá vzájemná komunikace a podpora mezi pedagogy navzájem i mezi vedením a pedagogy.
 


 

  Vzájemně sdílíme informační, metodické a vzdělávací zdroje, webináře a inspirativní praxi, podporujeme výměnu zkušeností mezi pedagogy a vzájemnou spolupráci a podporu.
 


Monitorujeme a vyhodnocujeme

 

•  Monitorujeme a vyhodnocujeme průběh vzdělávání na dálku.
• Reagujeme na nově vzniklé podněty a situace a optimalizujeme zavedený systém.
 


 

  Pravidelně získáváme a monitorujeme zpětnou vazbu ze strany učitelů, žáků i rodičů o průběhu vzdělávání na dálku, vyhodnocujeme funkčnost a udržitelnost systému.
 


 
Manuál pro výuku na dálku.
a)       Pracujeme v Teams. Cesta k úkolům: www.office.com. Zadat pracovní e-mail a heslo. Pokud ho nevím, tak píšu na polacek@zslid.cz.
b)      V rámci každé třídy jsou vytvořeny vzdělávací kanály – většinou po předmětech nebo studijních skupinách. Zde jsou informace o vzdělávacích dokumentech k danému vzdělávacímu kanálu.
c)       Po přihlášení do třídy vidím na lince nahoře: Příspěvky, Soubory, Poznámkový blok, Zadání, Známky.
d)      Příspěvky. Slouží pro obecné instrukce. Především pro třídního učitele a pro informaci o zadání dokumentu na některý vzdělávací kanál.
e)      Soubory. Pravidla pro páci se soubory. Soubor si stáhnu do svého PC. Pak pracuji. Ukládám jen na svůj PC. Do souboru v Teams nic nezapisuji, neměním, NEMAŽU!!
f)        Soubory.   Pokud žákům přeposíláte nějaké soubory, tak především zvažte, co jsou schopni otevřít. V rámci Office 365 otevřou Word, Excel, PowerPoint… Možná bude mít někdo problém s pdf!!
g)       Poznámkový blok. To zatím nepoužívám, tak to vytvořte někdo jiný. Radek??
h)      Zadání. Tohle je dobrý nástroj na testy a kvízy. Nikdo nemůže texty měnit, pokud dodrží postup, tak učitel vidí odevzdanou práci, kterou hned může hodnotit. Více zítra ve školení.
i)        Známky. Pokud někdo poslal zadání a práce už hodnotil, tak tady uvidí výsledky.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.   Doporučení pro organizaci vzdělávání a práci se vzdělávacím obsahem
Vycházíme z Doporučení  ČŠI.
 
-          Úprava vzdělávacího obsahu bez nutnosti upravovat ŠVP.
Škola neměla možnost v době distančního vzdělávání vzdělávat žáky plně v souladu s ŠVP. Předmětové komise připraví za jednotlivé předměty a ročníky tabulku evidence změn:
o   Zaznamenání vzdělávacího obsahu minulého školního roku, který nemohl být v daném ročníku a předmětu realizován v plné šíři.
o   Zaznamenání vzdělávacího obsahu minulého školního roku, který nemohl být v daném ročníku a předmětu realizován zcela a je nutné ho realizovat.
o   Zaznamenání vzdělávacího obsahu minulého školního roku, který nemohl být v daném ročníku a předmětu realizován zcela a může být vypuštěn.
o   Zaznamenání začlenění výše uvedených témat do tematického plánu pro školní rok 2020/2021.
o   Zaznamenání úprav témat školního roku 2020/2021 v souvislosti se začleněním témat minulého školního roku.
 
-          Zmapování pokroku každého žáka
o   Zajistit zmapování pokroku každého žáka  vhodnou formou (vyloučit testování, zkoušení a písemné opakování) – rozhovor, skupinová práce.
o   Zajistit, aby všichni žáci měli šanci získat potřebné znalosti a dovednosti s ohledem na své předpoklady.
 
-          Systém podpory pro žáky, kteří se neúčastnili distančního vzdělávání
o   Zmapování situace ve třídě, identifikace žáků, kteří se nezúčastnili distančního vzdělávání
o   Vytvoření podmínek pro přístup těchto žáků ke vzdělávání v případě vynuceného vzdělávání na dálku
o   Vytvoření podmínek pro vyrovnání chybějících znalostí a dovedností.
 
-          Soustředit se na stěžejní výstupy v českém jazyce, matematice a cizím jazyce
o   Zaměřit se ve všech předmětech na rozvoj kompetence k učení
o   Soustředit se ve všech předmětech na aplikaci znalostí a dovedností nezbytných pro další vzdělávání
 
-          Revize ŠVP
o   Projednat v předmětových komisích zkušenosti z distančního vzdělávání s ohledem na úpravu ŠVP (dlouhodobý úkol)
 
-          Způsob hodnocení
o   V průběhu školního roku se v rámci předmětových komisí i celého pedagogického sboru zaměříme na možné proměny forem hodnocení žáků.
 
-          Implementace vyzkoušených prvků digitálního vzdělávání do běžné výuky
o   Během prvního pololetí vybavíme všechny učitele notebooky pro možnost kvalitní přípravy a realizace digitální výuky
o   Před zahájením školního roku se všichni učitelé zúčastní semenáře na téma digitální výuka
o   Předmětové komise projednají zvýšení míry využívání digitálních technologií při vzdělávání přímo ve škole i při přípravě na vyučování, zpracování úkolů a komunikaci s učiteli.
 
-          Komunikace s rodiči
o   Předmětové komise a ŠPP vyhodnotí spolupráci s rodiči během distančního vzdělávání.
o   S příklady dobré spolupráce následně seznámíme celý pedagogický sbor a pokusíme se vzniklou dobrou spolupráci dále rozvíjet.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 1
 
Systém sdílení informací
 
Sdílení znalostí je založeno na lidském chování. Lidskou přirozeností je nechávat si své informace a znalosti pro sebe a zároveň získat co nejvíce od druhých. Úspěch sdílení znalostí v organizaci ovlivňují faktory společné i individuální. Největší efektivity je dosaženo, pokud je pozornost soustředěna na každý z nich.
Cílem vytvoření systému předávání informací je zajištění:
-          Jednotného postupu pro předávání informací
-          Jednotného způsobu předávání informací
-          Místa pro evidenci oznámení.
 
 
Schéma systému předávání protiepidemických informací.
 
                       
 
 

 

 
  zpět
            © 2000-2021 Město Hrádek nad Nisou