Hrádek nad Nisou

 
   

Hrádek nad Nisou

 »
ZŠ Lidická »

Informace ze školy »

Zprávy

 

Školní řád 2018 - ZŠ Lidická

datum zveřejnění: 28.1.2018 zdroj: ZŠ Lidická Hrádek nad Nisou

 

Dne 1. 2. 2018 nabývá platnosti a účinnosti nový Školní řád. Žáci budou seznámeni s novým ŠŘ v třídnických hodinách a výchově k občanství. Rodiče prosíme o seznámení se se Školním řádem prostřednictvím našeho webu (sekce O NÁS) nebo přímo ve škole - nástěnka v přízemí u sborovny.

 

Obsah školního řádu

1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců a podrobnosti o právech a povinnostech pedagogických pracovníků

2. Provoz a vnitřní režim školy

3. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

4. Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany žáků 

5. Klasifikační řád

 

Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců a pedagogických pracovníků

·      základní práva a povinnosti vycházející ze zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)

·      přidány zásady používání mobilních telefonů a jiných elektronických zařízení ve výuce

 

Provoz a vnitřní režim školy

·      režim školy

·      režim při akcích konaných mimo školu

·      pravidla vyloučení žáka z kolektivu třídy

·      docházka do školy – způsoby omlouvání absence žáka a dokládání důvodů absence zákonným zástupcem

 

Podmínky zajištění BOZ žáků, ochrana před agresí a šikanou

·      zásady dodržování BOZ žáků

·      zásady a postupy řešení úrazů žáků

·      zásady a postupy při výskytu šikany ve škole

·      prevence infekčních onemocnění mezi žáky

 

 

Podmínky zacházení majetkem školy ze strany žáků

·      řešení poškození školního majetku

·      zásady používání cenných věcí v osobním vlastnictví žáka

·      zásady používání zapůjčených studijních materiálů (učebnic)

·      zásady používání elektronických didaktických zařízení žáky

 

Klasifikační řád

 

1.     Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání

2.     Pravidla sebehodnocení žáka

3.     Definice jednotlivých klasifikačních stupňů 

4.     Definice jednotlivých klasifikačních stupňů pro různé typy výuky (teoretická, praktická, výchovná)

5.     Zásady pro použití slovního hodnocení

6.     Komisionální a opravné zkoušky (dle školského zákona)

7.     Způsob získávání podkladů pro klasifikaci

8.     Pravidla pro udělování výchovných opatření – pochvaly a kázeňská opatření

9.     Hodnocení žáků se specifickými potřebami a hodnocení nadaných žáků

10. Přílohy: Přestupník,  Pochvalník


Celé znění školního řádu zde.

 

 
  zpět
            © 2000-2019 Město Hrádek nad Nisou