Hrádek nad Nisou

 
   

Hrádek nad Nisou

 »
ZŠ Lidická »

Informace ze školy »

Zprávy

 

Informace k přijímacímu řízení na střední školy

datum zveřejnění: 20.4.2019 zdroj: ZŠ Lidická Hrádek nad Nisou

 

Způsoby zveřejnění výsledků prvního kola přijímacího řízení vycházejí ze školského zákona.

 

Informace z Portálu www.edulk.cz:


Pro obory vzdělání s maturitní zkouškou platí, že uchazeči konali v rámci přijímacího řízení jednotné testy. Platí také, že se uchazečům bude do celkového hodnocení započítávat lepší výsledek písemného testu z Matematiky a její aplikace i z Českého jazyka a literatury. 

Cermat uvolní výsledky ředitelům středních škol 28. dubna 2019. Následně má ředitel střední školy 2 pracovní dny na zhodnocení jednotlivých kritérií a zpracování výsledkové listiny. 

Výsledky oznámí škola následujícími způsoby. Zveřejní seznam přijatých uchazečů na přístupném místě ve škole a také způsobem umožňujícím dálkový přístup. Seznam uchazečů je zveřejněn pod registračními čísly, dále obsahuje výsledek řízení, datum zveřejnění seznamu a také poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku podle §60g odst. 7 školského zákona. Seznam se zveřejňuje alespoň na dobu 15 dnů. Takto zveřejněnározhodnutí  se považují za oznámená a nebudou odesílána prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb. Nepřijatým uchazečům či zákonným zástupcům nezletilých uchazečů doručí rozhodnutí o nepříjetí.

Střední školy zřizované Libereckým krajem zveřejní výsledky prvního kola přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou nejdříve 29. dubna 2019 v 10:00 hod.

Pro obory vzdělání s výučním listem platí, že seznam přijatých uchazečů škola zveřejní obdobně v termínu od 22. dubna do 30. dubna 2019. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých uchazečů škola doručí rozhodnutí o nepřijetí


Pokud uchazeč neuspěje v prvním kole přijímacího řízení, může si podat přihlášky do kol dalších

Další kola přijímacího řízení vyhlašuje ředitel střední školy k naplnění předpokládaného stavu žáků. Do dalších kol přijímacího řízení si mohou uchazeči podat neomezený počet přihlášek.

Upozorňujeme, že stále platí to, že zápisový lístek mají uchazeči k dispozici pouze jeden a i v dalších kolech se při nakládání se zápisovým lístkem postupuje podle § 60g školského zákona.

V rámci dalšího kola může ředitel zohlednit výsledky jednotné zkoušky z kola prvního. Současně stanoví i způsob náhradního hodnocení pro uchazeče, kteří jednotnou zkoušku nekonali.

Přehled volných míst, termínů pro podání přihlášky, termínů přijímacích zkoušek a kritéria naleznete pod níže přiloženým odkazem. 


Přehled volných míst


 

 
  zpět
            © 2000-2020 Město Hrádek nad Nisou