Hrádek nad Nisou

 
   

Hrádek nad Nisou

 »
ZŠ Lidická »

Informace ze školy »

Zprávy

 

Distanční vzdělávání od 6. 11. 2020

datum zveřejnění: 7.11.2020 zdroj: ZŠ Lidická Hrádek nad Nisou

 

Pravidla pro distanční vzdělávání. Odkaz na webinář - Jak pracovat v prostředí Teams.

 

Distanční výuka. Jak na to?
1. Půjčili jsme všechna vhodná ICT zařízení naší školy žákům pro domácí práci. 
2. Získali jsme od T-Mobile 20 karet s neomezenými daty pro žáky, kteří nemají připojení na Internet. K doptání u třídních učitelů.
3. Ještě před uzavřením škol jsme proškolili žáky pro práci v prostředí Teams. Uvědomujeme si, že to ještě pro mnohé žáky není úplně zažité a poskytujeme individuální poradenskou činnost přímo ve škole. Můžete také zhlédnout webinář, který nejen pro rodiče připravila MAS Mnichovohradišťsko. Najdete ho na Youtube:https://www.youtube.com/watch?v=ss7kXqbZXgE&t=1832s.

4. Zpracovali jsme naše zkušenosti, potřeby a požadavky do směrnice pro další vzdělávání. Vzdělávání od 6. 11. 2020
Směrnice vychází z dokumentu MŠMT PROVOZ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 VZHLEDEM KE COVID-19  (dále jen Dokument MŠMT)

 
1.        Úvod
V návaznosti na usnesení vlády č. 1 s účinností od 14. října 2020 platí následující:
 
U 1. a 2. stupně základních škol a přípravné třídy základních škol se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole.
 
2.        Průběh vzdělávání – distanční vzdělávání
 
-            Distanční vzdělávání je podle novely školského zákona povinné
-            Způsob práce žáků – synchronní a asynchronní.
-           Asynchronní způsob práce můžeme přiznat žákům, kteří nemají možnost připojení prostřednictvím Teams. Tito žáci musí být třídními učiteli evidováni. U těchto                 žáků nemůžeme trvat na plnění úkolů zadávaných v Teams a je nutné použít jiný způsob komunikace. Třídní učitelé předají řediteli školy seznam žáků, kteří se                 budou vzdělávat asynchronním způsobem.
-           Žáci, kteří se vzdělávají synchronním způsobem, jsou povinni plnit úkoly zadávané prostřednictvím Teams. Vztahuje se na ně omlouvání nepřítomnosti do 3 dnů –           pokud prokazatelným způsobem neplní úkoly – nevyplní kviz, nepřihlásí se na předem oznámenou videokonferenci, chat apod.
-            Pokud žák neplní úkoly a rodič ho neomlouvá, je to porušení zákona – povinná školní docházka – třídní učitel společně s vedením školy vyzve rodiče k návštěvě               školy a vysvětlení, proč žák neplní školní povinnosti.
-            Osobní konzultace žáků a rodičů ve škole jsou možné z důvodu zajištění rovných podmínek při vzdělávání. Samozřejmě při dodržení všech platných                                  protiepidemických opatření.
 
 
 
3.        Principy a zásady úspěšného vzdělávání na dálku
 

Zapojujeme každého

 

• Děláme maximum pro zapojení každého do výuky.
• Zmapovali jsme individuální podmínky žáků.
• Máme potřebné dovednosti i techniku
 


 

• Zmapujeme situaci všech žáků pro jejich zapojení do vzdělávání na dálku.
• Zajišťujeme kontakt s offline žáky.
• Zajistíme podmínky všech pedagogických pracovníků pro vzdělávání na dálku.
 


Komunikujeme

Prostředníctvím Teams.
Podle manuálu vzdělávání na dálku.

 

•  Udržujeme pravidelný kontakt se všemi žáky, včetně žáků s omezeným přístupem k internetu.
• Podporujeme společná online setkání třídního učitele a žáků třídy, klademe důraz na sociální interakci, podporujeme vzájemnou komunikaci mezi žáky.
• Udržujeme pravidelný kontakt s rodiči, zejména v případě mladších žáků a v případě žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Pro vzájemnou komunikaci máme k dispozici podporu školního poradenského pracoviště.
• Poskytujeme průběžnou zpětnou vazbu žákům a rodičům.
 


Máme jasná pravidla
 

 
•  Máme stanovená pravidla pro žáky i učitele k časovému a obsahovému rozvržení výuky (pro online i offline výuku).
• Máme pravidla pro poskytování zpětné vazby žákům, upřednostňujeme formativní zpětnou vazbu.
 


 

Podporujeme se
 

 

•  Máme zajištěnou technickou, odbornou i metodickou podporu pro online i offline výuku.
• Probíhá vzájemná komunikace a podpora mezi pedagogy navzájem i mezi vedením a pedagogy.
 


 

 Vzájemně sdílíme informační, metodické a vzdělávací zdroje, webináře a inspirativní praxi, podporujeme výměnu zkušeností mezi pedagogy a vzájemnou spolupráci a podporu.
 


Monitorujeme a vyhodnocujeme

 

•  Monitorujeme a vyhodnocujeme průběh vzdělávání na dálku.
• Reagujeme na nově vzniklé podněty a situace a optimalizujeme zavedený systém.
 


 

 Pravidelně získáváme a monitorujeme zpětnou vazbu ze strany učitelů, žáků i rodičů o průběhu vzdělávání na dálku, vyhodnocujeme funkčnost a udržitelnost systému.
 


 
  
Manuál pro výuku na dálku.
a)         Pracujeme v Teams. Cesta k úkolům: www.office.com. Zadat pracovní e-mail a heslo. Pokud ho nevím, tak píšu na polacek@zslid.cz.
b)        V rámci každé třídy jsou vytvořeny vzdělávací kanály – většinou po předmětech nebo studijních skupinách. Zde jsou informace o vzdělávacích dokumentech k danému vzdělávacímu kanálu.
c)         Po přihlášení do třídy vidím na lince nahoře: Příspěvky, Soubory, Poznámkový blok, Zadání, Známky.
d)        Příspěvky. Slouží pro obecné instrukce. Především pro třídního učitele a pro informaci o zadání dokumentu na některý vzdělávací kanál.
e)        Soubory. Pravidla pro páci se soubory. Soubor si stáhnu do svého PC. Pak pracuji. Ukládám jen na svůj PC. Do souboru v Teams nic nezapisuji, neměním, NEMAŽU!!
f)          Soubory.  Pokud žákům přeposíláte nějaké soubory, tak především zvažte, co jsou schopni otevřít. V rámci Office 365 otevřou Word, Excel, PowerPoint… Možná bude mít někdo problém s pdf!!
g)         Poznámkový blok. T
h)        Zadání. Tohle je dobrý nástroj na testy a kvízy. Nikdo nemůže texty měnit, pokud dodrží postup, tak učitel vidí odevzdanou práci, kterou hned může hodnotit. 
i)          Známky. Pokud někdo poslal zadání a práce už hodnotil, tak tady uvidí výsledky.
 
 
4.         Pravidla
Pravidla pro synchronní vzdělávání.
 
-            Všichni žáci mají své pracovní účty a přihlašovací údaje.
 
-            Škola zapůjčila všechnu vhodnou techniku (cca 35 zařízení) potřebným žákům.
 
-            Škola zajistila pro potřebné 20 karet s neomezenými daty.
 
-            V některých rodinách se budou muset u techniky žáci vystřídat. Někteří žáci pracují s dopomocí rodičů a podle toho si i upravují dobu, kdy se přihlásí ke svému účtu, jinde pomáhají starší sourozenci mladším a tak se nemohou ve stejnou chvíli oba vzdělávat.
 
-            Pokud organizujeme videokonference nebo chaty je oprávněné požadovat, aby žáci byli v určenou dobu připojeni. Nejlépe v době odpovídající vyučovací hodině dle rozvrhu. Pokus se žák nepřipojí, budeme žádat zdůvodnění.
 
-            Samostudium, kvízy, testy, úkoly, výkresy apod. mohou a hlavně budou žáci zpracovávat i jindy, než dle stanoveného rozvrhu třídy. Dotazy k uvedeným úkolům mohou sdělovat prostřednictvím chatu. Učitel není povinen reagovat na takové dotazy večer a v noci.
 
-            V daném předmětu budou učitelé v kontaktu se žáky minimálně v těch dnech, kdy mají tento předmět žáci v rozvrhu.
 
-            Důležitá je soustavná podpora žáků a komunikace s nimi.
 
 
5.        Způsob práce v době distančního vzdělávání
 
Každá vzdělávací jednotka musí obsahovat následující činnosti:
-            Výklad látky, objasnění úkolu – co probíráme a očekáváme od žáků, výklad - vlastní, Youtube, video NŠ, text, pracovní list apod.
-            Zdroje – kde najdu videa, odkazy, doplňující zdroje, zadání, soubory atd.
-            Hodnocení. Co, jak, kdy.
 
Hodnocení práce žáků – cesta k formativnímu způsobu hodnocení
-            Hodnotící zprávy – např. komentáře k zadání ve Forms, zhodnocení úspěšnosti práce žáka
-            Nabídnutí osobní konzultace s vysvětlením požadavků
-            Jednotná kritéria (viz. 4. Pravidla) musí dodržovat pedagogové. Rodiče musí být s nimi seznámeni. Zveřejníme směrnici na webu.
 
Hodnocení práce žáků – hodnotící kritéria
a)      Žák plní formální stránku zadání.
-          Podmínkou je jednotná formální stránka ze strany školy – nástroje Office 365, Word, Excel, Forms, popř. zaslání kopie pracovního listu z jiného zdroje
-          Podrobně v kapitole Manuál pro výuku na dálku
-          Dodržením formální stránky práce žák splní toto kritérium
 
b)      Rozsah práce
-          Stanovuji horní rozsah práce jednotný pro všechny předměty
-          Doba řešení úkolu, vypracování zadání nebo kvizu apod. max. 30 minut
-          Žák má povinnost vypracovat úkol v požadovaném rozsahu
-          Žák má povinnost vypracovat úkol v požadovaném termínu
-          Dodržením rozsahu práce žák splní toto kritérium
 
c)      Gramatická složka práce
-          Žáci pracují doma, v klidu, s využitím technologií, slovníku atd.
-          Požadujeme bez gramatických chyb s ohledem na jejich znalosti v daném ročníku
-          U žáků 7. – 9. ročníku požadujeme ve všech předmětech zcela bez gramatických chyb

d)      Váha známky jednotná pro všechny předměty
-          Příprava 1 -3
-          Práce v hodině 1 - 4
-          Ověřování znalostí 1 - 10
-          Skupinová práce 1 - 5
-          Osobní přístup k předmětu 5 - 10

 
e)      Dodržení obsahu žákem
-          Obsahová a věcná správnost práce žáka - práce odpovídá probíranému tématu
-          Dodržením obsahové a věcné stránky žák splní toto kritérium
 
Hodnocení práce žáků – závěr
-          Pokud žák splní výše uvedená kritéria a) – e) nemůže být hodnocen horší známkou než 3.
-          Pokud žák odevzdá práci v daném termínu, nemůže být hodnocen známkou 5.
 
 
 
 
 
 
6.        Doporučení pro organizaci vzdělávání a práci se vzdělávacím obsahem
Vycházíme z Doporučení  ČŠI.
 
-            Úprava vzdělávacího obsahu bez nutnosti upravovat ŠVP.
Škola neměla možnost v době distančního vzdělávání vzdělávat žáky plně v souladu s ŠVP. Předmětové komise připraví za jednotlivé předměty a ročníky tabulku evidence změn:
o    Zaznamenání vzdělávacího obsahu minulého školního roku, který nemohl být v daném ročníku a předmětu realizován v plné šíři.
o    Zaznamenání vzdělávacího obsahu minulého školního roku, který nemohl být v daném ročníku a předmětu realizován zcela a je nutné ho realizovat.
o    Zaznamenání vzdělávacího obsahu minulého školního roku, který nemohl být v daném ročníku a předmětu realizován zcela a může být vypuštěn.
o    Zaznamenání začlenění výše uvedených témat do tematického plánu pro školní rok 2020/2021.
o    Zaznamenání úprav témat školního roku 2020/2021 v souvislosti se začleněním témat minulého školního roku.
 
-            Zmapování pokroku každého žáka
o    Zajistit zmapování pokroku každého žáka  vhodnou formou (vyloučit testování, zkoušení a písemné opakování) – rozhovor, skupinová práce.
o    Zajistit, aby všichni žáci měli šanci získat potřebné znalosti a dovednosti s ohledem na své předpoklady.
 
-            Systém podpory pro žáky, kteří se neúčastnili distančního vzdělávání
o    Zmapování situace ve třídě, identifikace žáků, kteří se nezúčastnili distančního vzdělávání
o    Vytvoření podmínek pro přístup těchto žáků ke vzdělávání v případě vynuceného vzdělávání na dálku
o    Vytvoření podmínek pro vyrovnání chybějících znalostí a dovedností.
 
-            Soustředit se na stěžejní výstupy v českém jazyce, matematice a cizím jazyce
o    Zaměřit se ve všech předmětech na rozvoj kompetence k učení
o    Soustředit se ve všech předmětech na aplikaci znalostí a dovedností nezbytných pro další vzdělávání
 
-            Revize ŠVP
o    Projednat v předmětových komisích zkušenosti z distančního vzdělávání s ohledem na úpravu ŠVP (dlouhodobý úkol)
 
-            Způsob hodnocení
o    V průběhu školního roku se v rámci předmětových komisí i celého pedagogického sboru zaměříme na možné proměny forem hodnocení žáků.
 
-            Implementace vyzkoušených prvků digitálního vzdělávání do běžné výuky
o    Během prvního pololetí vybavíme všechny učitele notebooky pro možnost kvalitní přípravy a realizace digitální výuky
o    Před zahájením školního roku se všichni učitelé zúčastní semenáře na téma digitální výuka
o    Předmětové komise projednají zvýšení míry využívání digitálních technologií při vzdělávání přímo ve škole i při přípravě na vyučování, zpracování úkolů a komunikaci s učiteli.
 
-            Komunikace s rodiči
o    Předmětové komise a ŠPP vyhodnotí spolupráci s rodiči během distančního vzdělávání.
o    S příklady dobré spolupráce následně seznámíme celý pedagogický sbor a pokusíme se vzniklou dobrou spolupráci dále rozvíjet.

 

 
  zpět
            © 2000-2020 Město Hrádek nad Nisou