Hrádek nad Nisou

 
   

Hrádek nad Nisou

 »
ZŠ Lidická »

Informace ze školy »

Zprávy

 

Informace k provozu školy od 30. 11. 2020

datum zveřejnění: 20.11.2020 zdroj: ZŠ Lidická Hrádek nad Nisou

 

Od 30. 11. 2020 je povolena osobní přítomnost žáků 1. stupně základních školy a žáků 9. ročníku. Ostatní ročníky budou mít rotační výuku.

 

Organizace výuky 1. stupně a 9. ročníku, 
Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají). 
Pohyb žáků ve škole bude organizován tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd. 
Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.  
Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.  
Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy. Během dne zařadíme, podle povětrnostních podmínek, pobyt žáků na čerstvém vzduchu. 

Rotační výuka 6. - 8. ročníku
Prezenční výuka:
Prezenční výuka probíhá v daném týdnu v  homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají). 
Pohyb žáků ve škole bude organizován tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd. 
Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Je-li nezbytné, aby žáci při výuce viděli
na ústa učitele, je možné ochranu nosu a úst výjimečně nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost alespoň 2 metry od všech osob. 
Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.  
Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy. Během dne zařadíme, podle povětrnostních podmínek, pobyt žáků na čerstvém vzduchu.

      ROTAČNÍ VÝUKA 6. - 8. ROČNÍKU
Termín PREZENČNÍ VÝUKA DISTANČNÍ VÝUKA
30. 11. -  4. 12.  2020 6. A, 6. B, 6. C 7. A, 7. B, 8. A, 8. B
7. 12. - 11. 12. 2020 7. A, 7. B, 8. A, 8. B 6. A, 6. B, 6. C
14. 12. - 18. 12. 2020 6. A, 6. B, 6. C 7. A, 7. B, 8. A, 8. BDistanční výuka:
V daném týdnu pro žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.
Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka. 

Příchod žáků do školy.
Vstup do školy bude žákovským vchodem. Před školou budou vyznačeny prostory pro jednotlivé třídy a žáky studující za nouzového stavu. 

Provoz školní družiny.
Pro prezenčně vzdělávané žáky za dodržení homogenity skupiny stejné jako ve třídě. Není-li to z personálních důvodů možné, lze do jedné skupiny ve školní družině (nikoliv ve školním klubu) zařadit žáky jednoho ročníku.

Činnost škol a školských zařízení určených podle usnesení vlády č. 1109 ke dni 30. 11. 2020 KONČÍ.
Viz. článek : ZŠ Lidická je pověřena vykonáváním péče o děti a mládež za nouzového stavu.

Školní stravování.
Zařízení školního stravování jsou v provozu. Provoz se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost.  
Při provozu školního stravování je nezbytné dodržet: 
• rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly, 
• maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby (jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více osob, ale mezi skupinami 4 osob musí být rozestup minimálně 2 metry), 
• ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než je míst k sezení, 
• udržovat maximální možný rozestup mezi žáky z různých tříd, 
• ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem). 

Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd. Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy

 Na provoz škol a školských zařízení se i nadále vztahuje manuál Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19 (https://bit.ly/3lr1PEU, dále jen „Manuál“), Metodika pro vzdělávání distančním způsobem (https://bit.ly/3eUn2V5) a Metodika Ministerstva zdravotnictví pro nařizování karantény ve školách (https://bit.ly/36ili3W).
Z epidemiologického pohledu je zásadní zejména pravidelné větrání vnitřních prostor – v délce alespoň 5 minut během přestávek a zároveň jednou uprostřed každé vyučovací hodiny (viz vliv cirkulace vzduchu https://bit.ly/3pl4JwY), popřípadě každých 30 min.
Pravidla nošení ochrany úst a nosu1 jsou stanovena u jednotlivých druhů škol a školských služeb.
Školy v přírodě, adaptační kurzy, sportovní kurzy a školní výlety se nemohou konat.
V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola či školské zařízení vždy povinna postupovat podle pokynů krajské hygienické stanice (KHS) a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně Ministerstvem zdravotnictví (či vládou ve formě krizových opatření).
V případě, že se ředitel školy dozví o výskytu onemocnění covid-19 u zaměstnance školy nebo žáka, kontaktuje zaměstnance protiepidemického odboru nebo odboru hygieny dětí a mladistvých místně příslušné KHS. Seznam kontaktů je uveden v manuálu Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19, popřípadě na webových stránkách KHS.

 

 (242 kB)  (156 kB)
 
  zpět
            © 2000-2020 Město Hrádek nad Nisou