Hrádek nad Nisou

 
   

Hrádek nad Nisou

 »
ZŠ Lidická »

Dokumenty »

Školní dokumenty

 

Výroční zpráva 2016/2017

Ředitel Základní školy Lidická, Hrádek nad Nisou, Školní ul. 325, okres Liberec, příspěvková organizace (dále jen „škola") vydává výroční zprávu o činnosti školy za období od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017.

 

 
 

 

1.              

 

Ředitel Základní školy Lidická, Hrádek nad Nisou, Školní ul. 325, okres Liberec, příspěvková organizace (dále jen „škola") vydává dle ustanovení § 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších změn a dodatků, a podle ustanovení § 7 a násl. vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších změn a dodatků, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, výroční zprávu o činnosti školy za období od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017.

Tato výroční zpráva o činnosti bude zveřejněna na webových stránkách školy http://www.skoly.net a současně bude zveřejněna na přístupném místě ve škole. Do výroční zprávy může každý nahlížet a pořizovat si z ní opisy a výpisy, anebo za cenu v místě obvyklou může obdržet její kopii.

 

2.             Základní údaje o škole

 

Název školy:

 

Základní škola Lidická, Hrádek nad Nisou, Školní ul. 325, okres Liberec, příspěvková organizace

 

Sídlo školy:

 

Hrádek nad Nisou, Školní ul. 325, okres Liberec, PSČ 463 34

 

Zřizovatel:      

 

Město Hrádek nad Nisou

právní forma: Obec

IČO: 262854

sídlo: Horní náměstí 73

463 34 Hrádek nad Nisou

 

Právní forma školy:

 

Příspěvková organizace

Den vzniku organizace: 1. 1. 2003

Identifikační číslo: 709 83 003

 

Ředitel školy:

 

Mgr. Jaroslav Poláček

Pod Tratí 634, Hrádek nad Nisou, PSČ 463 34

 

Datum zařazení do sítě:  09. 02. 1996

Poslední změna zařazení:  1. 9. 2016

 

 

 

Přehled součástí:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

IZO

102 229 511

kapacita  375 žáků

ŠKOLNÍ DRUŽINA

IZO

116 402 482

kapacita  90 žáků

 

Školská rada :  Zřízena rozhodnutím zřizovatele dne 31. 10. 2005, Usnesení č. 20/638/RM/05

Seznam členů Školské rady:

Předseda ŠR: Mgr. Jana Večerníková

Členové: Mgr. Josef Horinka, Radek Horák, Mgr. Ladislava Jurková, Mgr. Daniela Schejbalová, Mgr. Dagmar Kasalová, Jana Tůmová, Mgr. Renata Velecká, Ing. Leoš Soukup.

 

Mimoškolní nebo občanská sdružení působící při škole:

 

Sdružení rodičů a přátel dětí školy 

Školní sportovní klub při Asociaci školních sportovních klubů, registrovaný pod číslem SEČ/466/12

Občanské sdružení Bez Hranic (registrováno u MV pod číslem VS/1-1/42577/00-R)

Sportovní klub kulturistiky

 

E-mail: zslid01@volny.cz

 

WWW stránky: http://www.skoly.net

 

 

 

3.                  Charakteristika školy

 

Základní škola Lidická je úplná základní škola s 1. - 9. ročníkem.

Výuku ve škole vedou kvalifikovaní zkušení pedagogové, kteří:

-          vytváří bezpečné klima školy a třídy,

-          uplatňují individuální přístup ke každému žákovi,

-          věnují zvláštní péči žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.,

-          využívají moderní výukové metody a postupy,

-          pracují s moderními programy a technologiemi,

-          vytvářejí podmínky pro rozvoj talentovaných žáků.

 

Zástupci žáků 3. - 9. ročníku mají možnost na pravidelných setkáních žákovského parlamentu  s vedením školy vyjádřit svoje připomínky a náměty k jednotlivým činnostem ve škole.

Pro žáky 1. stupně organizujeme společnou česko – německou výuku a vícedenní společné pobyty českých a německých dětí. Žáci druhého stupně spolupracují s žáky partnerských škol v Německu a Polsku prostřednictvím setkávacích dnů.

Pro žáky 2. stupně škola pořádá lyžařské výchovně vzdělávací zájezdy (7. třídy),  žákům 8. a 9. tříd nabízíme výcvik carvingového lyžování. Pro žáky škola pořádá jazykové kurzy v Anglii, kde výuka probíhá s rodilým mluvčím, a pobytové a poznávací zájezdy do Německa – do Drážďan a Berlína s prohlídkou památek a návštěvou parlamentu.

Škola spolupracuje na zajištění činnosti Mezinárodního parlamentu dětí a mládeže Euroregionu Nisa.

 

 

 

Změny v organizaci vzdělávání a výchovy ve školním roce 2016/2017:

 

V souladu s RVP, v rámci projektu ŠVP ZŠ Lidická - Š:schkola (ESF) a na základě schválené koncepce Č - N školy jsme zavedli školní vzdělávací program ve školním roce 2007/2008. Od roku 2012/2013 vyučujeme podle ŠVP ZV ZŠ Lidická Š:schkola ve všech ročnících. ŠVP ZV ZŠ Lidická Š:schkola jsme ve školním roce upravili v kapitole 5. 2. 13 Pracovní činnosti.

 

Dlouhodobé vývojové trendy :

 

Zaměření naší školy na mezinárodní spolupráci je dlouhodobě hodnoceno jako úspěšné a potřebné. Společně se školami svazku škol Š:schkola jsme navázali na úspěšnou realizaci společného projektu – Škola eko?logicky!, Během školního roku jsme připravovali téma další společného projektu – podpora technického vzdělávání. Projekt Řemesla v Trojzemí byl podán do programu Interreg V-A Česko – Sasko.

Naše škola je stále hlavním partnerem svazku tří měst Malý trojúhelník při organizaci činnosti Mezinárodního parlamentu dětí a mládeže ERN. V roce 2016/2017 jsme činnost MPDM ERN financovali z GF Města Hrádek nad Nisou. Tento rok jsme uspořádali výroční konferenci Mezinárodního parlamentu v Zittau, které se zúčastnili představitelé partnerských měst a škol v rámci svazku tří měst. Na konferenci vystoupil zástupce Technické university v Liberci, který představil projekt Dětské university pro děti z ČR a nabídl projekt i MPDM ERN.

Škola pokračuje v zaměření na rozvoj inkluzívního vzdělávání – od 1. 11. 2016 realizujeme projekt Profesní rozvoj pedagogů na ZŠ Lidická v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Dlouhodobě také realizujeme aktivity, které přispívají k nastolení a rozvoji bezpečného klimatu ve škole. Od 1. 1. 2017 realizujeme projekt Bezpečné klima na ZŠ Lidická v rámci Rozvojového programu MŠMT Bezpečné klima v českých školách.

Od 2. 1. 2017 realizujeme projekt z FMP Č – P A to je zajímavé … Subjektivní průvodce Euroregionem Nisa.

Podání projektu Řemesla v Trojzemí souvisí se zaměřením školy na rozvoj přírodovědných a technických předmětů. Ve školním roce jsme se stali Centrem kolegiální podpory v rámci projektu Výuka přírodních věd nově (OP VVV).

Dlohodobým trendem je také soustředit se na využívání ucelených řad učebnic, pracovních sešitů a dalších pomůcek. Na prvním stupni používáme učebnice nakladatelství Nová škola, které mají oporu v Multimediálních interaktivních učebnicích. S využitím interaktivních tabulí (ve všech učebnách) je výuka zajímavá,  podnětná a atraktivní pro žáky i učitele.

Přehled vzdělávacích programů, rozšířená výuka předmětů:

 

Vzdělávací program

Č. j. MŠMT

Školní rok 2016/2017

v ročnících

počet žáků

ŠVP ZV ZŠ Lidická

Š:schkola

 

1.      – 5.

190

ŠVP ZV ZŠ Lidická

Š:schkola

 

6. – 9.

192

Dle výkazu o základní škole  M 3a ke dni 31. 3. 2017.

V první až čtvrté třídě probíhala výuka ve spolupráci s partnerskou školou v Hartau –Š:schkola.

                            

Povinně volitelné předměty:

o   1. ročník Dramatizace v Čj, Německý jazyk

o   3. ročník Dramatizace v Čj, Německý jazyk

o   6. ročník  Další cizí jazyk - Nj

o   7. ročník  Další cizí jazyk – Nj,

o   8. ročník  Další cizí jazyk –  Nj,

o   9. ročník Cvičení z M/Čj, Další cizí jazyk –  Nj, Technické práce

 

Nabídka zájmových útvarů a nepovinných předmětů:

   Zájmové útvary a nepovinné předměty

 při ZŠ Lidická ve školním roce 2016/2017

Den

Název kroužku, jméno vedoucího kroužku

Čas:  od - do

Pondělí

Logopedie - p. uč. Nevyhoštěná

13:30 - 16:30

Kroužek etické výchovy a recitace 4. - 6. r. - p. uč. Janatová

14:00 - 15:00

Logopedická prevence 1. roč. - p. uč. Klenovičová

13:00 - 13:45

Hra na zobcovou flétnu 1. roč. -  p. uč. Večerníková

11:45 - 12:30

Deskové hry - p. vych. Novotná (žáci ŠD)

13:45 - 14:30

 

 

Úterý

Kytara pro začátečníky 5. - 9. roč. - p. uč. Němcová

14:15 - 15:15

Vybíjená 2. - 5. roč. - p. uč. Janatová

13:30 - 14:15

Hoopdance  5. - 9. roč. - p. uč. Soukupová

15:00 - 15:45

Vařeníčko - p. vych. Svobodová (žáci ŠD)

13:30 - 14:30

Hemingway club 6. - 9. roč. - p. uč. Čechová

14:00 - 14:45

Ruční práce 3. - 6. r. - p. uč. Pöschlová a  Kasalová

13:30 - 14:15

Miniházená 2. - 4. roč.   - p. uč. Filipová

13:00 - 14:00

Házená 5. - 6.  roč. - p. uč. Filipová

14:00 - 15:00   1 x 14 dní

Dyspreventík,prevence SPU 2. roč. - p. uč. Klenovičová

11:45 - 12:30

Florbal 4. - 6. roč.   - p. uč. Filipová

14:00 - 15:00    1 x 14 dní

Středa

Seminář z matematiky 9. roč. - p. uč. Větrovská

14:00 -  15:00

Pokusohraní - p. vych. Svobodová (žáci ŠD)

13:30 - 14:30

Hra na zobcovou flétnu 4. roč.   -  p. uč. Večerníková

12:40 - 13:25

Florbal 6. - 9. roč.  - p. uč. Dudek

15:00 - 16:30

Čtvrtek

Společenské hry - p. vych. Horáková (žáci ŠD)

13:45 - 14:30

Počítačové hry 5. - 7. roč. - p. uč. Filipová

13:30 - 14:15

Sborový zpěv 1. - 9. roč. - p. uč. Večerníková

13:30 - 14:15

Pátek

Seminář a praktikum z chemie 9. r. - p. uč. Kryštůfková

14:00 - 15:00

Hra na zobcovou flétnu 2. - 3. roč. - p. uč. Večerníková

12:30 - 13:15

 

 

Sobota

 

Turistický kroužek 2. roč. - p. uč. Ryšánková

1 x měsíčně

Neděle

 

Turisticko-přírod. kroužek - p. uč. Kryštůfková a Straková

1 x měsíčně

 

 

Sportovně - turistický kroužek - p. uč. Filipová

1 x měsíčně

 

4.             Údaje o žácích, výsledky výchovy a vzdělávání

Přehled vývoje počtu tříd, žáků

 

Počet tříd

Celkový počet žáků

Počet žáků na jednu třídu

Počet žáků na učitele

 

Šk. rok

2015/16

2016/17

2015/16

2016/17

2015/16

2016/17

2015/16

2016/17

 

15

16

368

375

24,53

23,43

16

15

 

Přehled prospěchu žáků ve školním roce 2016/2017 (podle stavu žáků k 30. 6. 2017)

 

Počet žáků

Prospělo s vyznamenáním

Prospělo

Neprospělo

 

Ročník

2015/16

2016/17

2015/16

2016/17

2015/16

2016/17

2015/16

2016/17

1.

46

38

43

33

3

5

0

0

2.

30

45

21

37

9

8

0

0

3.

52

28

31

24

20

4

1

0

4.

26

54

12

32

14

22

0

0

5.

48

25

31

8

17

17

0

0

I. stupeň

202

190

138

134

63

56

1

0

6.

46

69

18

22

26

46

2

1

7.

48

48

10

17

35

27

3

4

8.

29

45

11

9

17

32

1

4

9.

43

27

11

8

30

19

2

0

II. stupeň

166

189

50

56

108

124

8

9

Přehled klasifikace chování žáků ve školním roce 2016/17 (podle stavu žáků k 30. 6. 2017)

 

Počet žáků

Velmi dobré

Uspokojivé

Neuspokojivé

 

Šk. rok

2015/16

2016/17

2015/16

2016/17

2015/16

2016/17

2015/16

2016/17

celkem

368

379

352

366

5

5

11

8