Hrádek nad Nisou

 
   

Hrádek nad Nisou

 »
ZŠ Lidická »

Dokumenty »

Školní dokumenty

 

Plán rozvoje školy od roku 2016

Plán rozvoje školy byl sestaven na základě: - Koncepce školy vytvořené ředitelem školy - Analýzy současného stavu a myšlenkové mapy - Současných požadavků na moderní výchovu a vzdělávání.

 

 
 

 

1.  Úvod


-           Děti současné generace jsou provázeny aspekty, které v dřívějších dobách chyběly:

 

a)      Ovládání multimediálních systémů pro získávání informací.

b)      Potřebnost ovládat cizí jazyky – dnešní generace má mnohem více možností cestovat, k tomu však potřebuje zvládnout komunikačně jazyky

c)      Otevření se světu.

 

Tyto demokratické a technické změny přinášejí velké zásahy do vzdělávacích a výchovných systémů včetně současného základního školství.

 

V rámci pedagogické péče je třeba posilovat a pevně ukotvit změny především v těchto oblastech:

-       posílení výchovného působení na úkor vzdělání, zaměřit se především na komplexní rozvoj osobnosti, nejen na pouhé memorování vědomostí,

-       od školy pro školu přejít ke škole pro život,

-       od paměti k tvořivosti (od nižších poznávacích schopností k vyšším),

-       od izolace jedinců s postižením k jejich integraci.

 

Cílem školy je v prostředí přátelského, tvořivého a bezpečného klimatu a otevřeného partnerství :

·         vychovávat sociálně silné osobnosti schopné života v moderní občanské společnosti

·         připravit je na další vzdělávání a celoživotní učení

·         vybavit je znalostí cizích jazyků a schopností ovládat a účelně využívat informační a komunikační technologie.

·         vybavit je dovedností umět vyhledávat a zpracovat informace potřebné pro život

·         umožnit jim realizovat se v širokém okruhu zájmové činnosti a rozvíjet svůj talent a nadání

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   Analýza současného stavu

1) PR marketing a image školy

Prezentace školy je na velmi dobré úrovni  - zapojení školy do akcí města, prezentace aktivit školy na webu a v tisku, netradiční zápis do 1. ročníku, den otevřených dveří a konzultační hodiny, nabídka zájmové činnosti pro děti, v rámci doplňkové činnosti i pro veřejnost atd.

Pověst školy u veřejnosti je poměrně dobrá, rodiče mají o školu zájem (2 první třídy, nárůst tříd 6. ročníku)

Škola nabízí veřejnosti využití prostor školy pro další vzdělávání dospělých formou pronájmů – cizí jazyky, informatika.

Škole má dlouholetou spolupráci s partnerskými školami v Německu a Polsku.

 

2)      Oblast výchovně vzdělávací

 

Okruhy činností, ve kterých škola dosahuje velmi dobrých výsledků:

 

·         Podpora školy žákům, spolupráce s rodiči a dalšími osobami na vzdělávání

·         Úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům

·         Spolupráce s rodiči

·         Průběh vzdělávání žáků

·         Výuka německého jazyka povinná od prvního ročníku

·         Realizace a řízení vyučovací hodiny

·         Prezentace školy na veřejnosti

·         Úspěchy v soutěžích a olympiádách

·         Aktivity školy (poznávací zahraniční zájezdy, lyžařské kurzy, školy v přírodě, plavání, exkurze, výlety)

·         Charitativní akce

·         Projektové vyučování

·         Prevence před jevy rizikového chování

·         Přítomnost asistenta pedagoga ve škole

·         Kvalita práce s dětmi integrovanými

·         Vzdělávací program školy – škola má vypracovaný ŠVP s názvem ŠVP ZV ZŠ Lidická – Š:schkola, který dle vyjádření ČŠI je v souladu s RVP pro základní školy. Je třeba průběžně aktualizovat (vždy 1x za rok)

 

 

 

 

 

 

 

 

Okruhy činností, ve kterých je třeba úroveň vzdělávání zlepšit :

 

·         Motivace, hodnocení – ve výuce se objevují problémy s motivací žáků – žáci nemají zájem o vzdělávání.

·         Jisté nedostatky lze spatřovat ve využívání nových učebních pomůcek a didaktické techniky a v zavádění nových vyučovacích metod.

·         Využívání informačních technologií ve výuce je velmi rozdílné a závisí na vztahu vyučujícího k příslušné technice. 

·         Podmínky vzdělávání – modernizace pomůcek a didaktické techniky, hledání dalších finančních toků

·         Výsledky vzdělávání žáků.

·         Kvalita práce s dětmi s poruchami učení a chování

 

3) Klima školy

·         Je třeba zlepšit týmovou spolupráci mezi učiteli jak na prvním a druhém stupni ale i propojenost mezi 1. a 2. stupněm.

·         Pracovníci hodnotí vzájemné vztahy většinou jako přátelské, ale …..

·         Ne všichni učitelé mají dostatečný zájem o účast na DVPP

·         Na škole funguje pozitivně školní parlament

·         K dispozici jsou schránky důvěry

·         Rezervy je možné spatřovat v práci s problémovými žáky, především se jedná o spolupráci ze strany ostatních institucí

 

4)      Organizace a řízení

 

·         Pro činnost metodických orgánů je nutné stanovit pravidla.

·         Pro děti zajištěn program Školní mléko, Ovoce do škol (1. stupeň) a pitný režim

·         Kvalitní organizace  DVPP

·         Postupně zvyšujeme podíl učitelů na řízení školy – ustanovení metodiků prevence, ICT, EVVO, ŠVP, mentoringu, krizový tým.

·         Je nutné zvýšit kontrolní činnost v oblasti využití zakoupených didaktických materiálů, i – učebnic, pracovních sešitů apod.

 

5) Ekonomika a materiální vybavení

·         Hospodaření školy je vyrovnané, je čerpáno příležitostně z fondů

·         Pracovníci jsou průběžně hodnoceni, což ovlivňuje jejich odměňování

·         Mzdové prostředky doplňujeme z dotací na rozvojové programy, projekty atd.

·         Na škole a ve ŠD probíhá doplňková činnost, která je přínosem pro školu

·         Dle finančních možností se průběžně opravují a vylepšují všechny školní prostory

·         Je zapotřebí naplánovat větší investice do všech budov školy

·         Fond učebnic je třeba postupně obměňovat a rozšiřovat

·         Ve škole funguje 17 interaktivních tabulí

·         V budově školy je celkem 5 odborných učeben.

·         Dle finančních možností dochází k postupné modernizaci didaktické techniky, odborných pracoven, sboroven

·         Zavádění informačních technologií je celkem na slušné úrovni

·         Škola má menší tělocvičnu a funkční školní hřiště

·         Venkovní prostory školy jsou vybaveny pro zájmovou činnost

·         Vybavení školním nábytkem je celkem na slušné úrovni, nutno zajistit nové skříně do tříd.

·         Učebny jsou prostorově dostačující, osvětlení splňuje požadavky příslušných norem

·         Sociální zařízení splňují požadavky hygieny, je nutné doplnit umývadla dle norem.

·         Bezpečnost žáků a ochrana majetku školy je v  budově školy a okolí sledována kamerovým systémem.

·         Nedostatečné jsou prostory pro ŠD, plánuje se malování ŠD a vybavení stoly a židlemi.

·         Pěkný je areál zahrady, část zahrady je využita pro pracovní činnosti.

·         Je nutné realizovat nástavbu na šatny – učebny pro Č – N spolupráci, kabinety, učebna robotiky.

 

6) Personalistika

·         Kvalifikovanost učitelů na prvním i druhém stupni je dobrá, většina hodin je odučena aprobovaně

·         Pedagogický sbor je stabilní.

·         Na škole přibývá počet tříd i žáků – zvyšování počtu pedagogů.

·         Zvyšuje se počet žáků ve ŠD .

·         Velmi dobrá kvalita personální práce

·         Vedení školy a někteří členové pedagogického sboru se podílejí na tvorbě projektů a hledání sponzorů

 

 

3.   Stanovení cílů v jednotlivých oblastech

1) PR marketing a image školy

Čekáme na zavedení Google Apps do školy:

-          Pracovní e-maily pro všechny pracovníky školy (@zslidicka.com)

-          Online úložiště

-          Sdílené kalendáře

-          Videokonference

-          Online tvorba dokumentů

Informace:

-          Udržovat aktuální webové stránky – informace z akcí, kalendář

-          Významné akce a úspěchy do Hrádecka

Zápis do 1. ročníku – pokračovat ve stejné vysoké kvalitě

Den otevřených dveří:

-          Pozvat žáky budoucích 6. ročníků z Donína, Rynoltic a Chotyně

-          Organizovat pro žáky budoucího prvního ročníku (nebo pozvat na konzultační hodiny)

 

Plán akcí a aktivit na celý školní rok – pedagogické rady, akce předmětových komisí atd.

 

2)   Oblast výchovně vzdělávací

 

A)    Zkvalitnění výuky

-          Vést výuku různými a propojenými učebními styly, používat moderní technické vybavení, účastnit se kurzů a dále se vzdělávat.

-          Zaměřit se na rozvoj jazykových dovedností (včetně stanovení max. počtu žáků ve skupině), čtenářskou gramotnost, práci s ICT a ekologickou výchovu.

-          Usilovat o zlepšování týmové spolupráce. Rozvíjet mentoring, realizovat podporu začínajícím a novým učitelům (uvádějící učitel). Zpracovat novou metodiku pro zastupování za nepřítomné učitele (zástup výuka, zástup dohled, zástup třídnictví atd.)

-          Podporovat využívání ICT technologií pro zvýšení efektivity vyučovacího procesu.

-          Mít pestrou nabídku volitelných předmětů.

-          Testovat naučené schopnosti a dovednosti.

-          Předmětové komise připraví projektové dny na mezipředmětové vztahy.

-          Praktické proškolení všech učitelů v oblasti práce s dětmi se SVP, ADHD atd.

 

B)    Výchovné aspekty

-          Znovu seznámit všechny učitele s teorií „Bezpečné klima ve škole“.

-          Stanovit „Pravidla sborovny“.

-          Ve všech třídách projednat s třídními učiteli i s žáky „Pravidla třídy“.

-          Projednání stávajících pravidel školy.

 

3)      Lidské zdroje

 

-          Teambuldig pro všechny členy pedagogického sboru

-          Zaměřit se na kvalitu komunikace osobní i elektronické:

o   Učitel – vedení

o   Učitel - učitel

-          Zlepšovat vztahy mezi pracovníky školy, zlepšit klima ve škole.

-          Dodržovat rovné zacházení, měřit všem stejným metrem.

 

 

 

 

 

 

4)      Materiální zabezpečení

 

-          Vybavení tříd – skříně, židle pro učitele

-          Pomůcky – TV (míče, podložky na cvičení), HV, i- učebnice, atd.

-          Úpravy v kuchyňce.

-          Vybavení učebny PC - dotyková TV, dataprojektor.

-          Kabinety??

-          Stojany na kola pod přístřešek.

-          Ochranné pracovní prostředky pro zaměstnance.

 

 
  zpět
            © 2000-2019 Město Hrádek nad Nisou