Hrádek nad Nisou

 
   

Hrádek nad Nisou

 »
ZŠ Lidická »

Dokumenty »

Školní dokumenty

 

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2017/2018.

Ředitel Základní školy Lidická, Hrádek nad Nisou, Školní ul. 325, okres Liberec, příspěvková organizace (dále jen „škola") vydává výroční zprávu o činnosti školy za období od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018.

 

Tato výroční zpráva o činnosti bude zveřejněna na webových stránkách školy http://www.skoly.net a současně bude zveřejněna na přístupném místě ve škole. Do výroční zprávy může každý nahlížet a pořizovat si z ní opisy a výpisy, anebo za cenu v místě obvyklou může obdržet její kopii.

 

1.             Základní údaje o škole

 

Název školy:

 

Základní škola Lidická, Hrádek nad Nisou, Školní ul. 325, okres Liberec, příspěvková organizace

 

Sídlo školy:

 

Hrádek nad Nisou, Školní ul. 325, okres Liberec, PSČ 463 34

 

Zřizovatel:      

 

Město Hrádek nad Nisou

právní forma: Obec

IČO: 262854

sídlo: Horní náměstí 73

463 34 Hrádek nad Nisou

 

Právní forma školy:

 

Příspěvková organizace

Den vzniku organizace: 1. 1. 2003

Identifikační číslo: 709 83 003

 

Ředitel školy:

 

Mgr. Jaroslav Poláček

Pod Tratí 634, Hrádek nad Nisou, PSČ 463 34

 

Datum zařazení do sítě:  09. 02. 1996

Poslední změna zařazení:  1. 9. 2016

 

 

 

Přehled součástí:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

IZO

102 229 511

kapacita  375 žáků

ŠKOLNÍ DRUŽINA

IZO

116 402 482

kapacita  90 žáků

 

Školská rada :  Zřízena rozhodnutím zřizovatele dne 31. 10. 2005, Usnesení č. 20/638/RM/05

Seznam členů Školské rady:

Předseda ŠR: Mgr. Jana Večerníková

Členové: Mgr. Josef Horinka, Radek Horák, Mgr. Ladislava Jurková, Mgr. Daniela Schejbalová, Mgr. Dagmar Kasalová, Jana Tůmová, Mgr. Renata Velecká, Ing. Leoš Soukup.

Usnesením rady města č. 03/104/RM/18 byli do školské rady ZŠ Lidická na následující funkční období jmenováni: Radek Horák, Mgr. Ladislava Jurková, Mgr. Josef Horinka. Rada města vzala na vědomí složení Školské rady ZŠ Lidická:

Zástupci pedagogů: Mgr. Dagmar Kasalová, Mgr. Daniela Schejbalová, Mgr. Jana Večerníková.

Zástupci rodičů: Ing. Jana Tůmová, Ladislav Fialka, Ing. Jaromír Mottl.

 

Mimoškolní nebo občanská sdružení působící při škole:

 

Sdružení rodičů a přátel dětí školy 

Školní sportovní klub při Asociaci školních sportovních klubů, registrovaný pod číslem SEČ/466/12

Občanské sdružení Bez Hranic (registrováno u MV pod číslem VS/1-1/42577/00-R)

Sportovní klub kulturistiky

 

E-mail: info@zslid.cz

 

WWW stránky: http://www.skoly.net

 

 

 

2.                  Charakteristika školy

 

Základní škola Lidická je úplná základní škola s 1. - 9. ročníkem.

Výuku ve škole vedou kvalifikovaní zkušení pedagogové, kteří:

-          vytváří bezpečné klima školy a třídy,

-          uplatňují individuální přístup ke každému žákovi,

-          věnují zvláštní péči žákům se speciálními vzdělávacími potřebami,

-          využívají moderní výukové metody a postupy,

-          pracují s moderními programy a technologiemi,

-          vytvářejí podmínky pro rozvoj talentovaných žáků.

 

Zástupci žáků 3. - 9. ročníku mají možnost na pravidelných setkáních žákovského parlamentu  s vedením školy vyjádřit svoje připomínky a náměty k jednotlivým činnostem ve škole.

Pro žáky 1. stupně organizujeme společnou česko – německou výuku a vícedenní společné pobyty českých a německých dětí. Žáci druhého stupně spolupracují s žáky partnerských škol v Německu a Polsku prostřednictvím setkávacích dnů.

Pro žáky 2. stupně škola pořádá lyžařské výchovně vzdělávací zájezdy (7. třídy),  žákům 8. a 9. tříd nabízíme výcvik carvingového lyžování. Pro žáky škola pořádá jazykové kurzy v Anglii, kde výuka probíhá s rodilým mluvčím, a pobytové a poznávací zájezdy do Německa – do Drážďan a Berlína s prohlídkou památek a návštěvou parlamentu.

Škola spolupracuje na zajištění činnosti Mezinárodního parlamentu dětí a mládeže Euroregionu Nisa.

 

 

 

Změny v organizaci vzdělávání a výchovy ve školním roce 2017/2018:

 

V souladu s RVP, v rámci projektu ŠVP ZŠ Lidická - Š:schkola (ESF) a na základě schválené koncepce Č - N školy jsme zavedli školní vzdělávací program ve školním roce 2007/2008. Od roku 2012/2013 vyučujeme podle ŠVP ZV ZŠ Lidická Š:schkola ve všech ročnících. ŠVP ZV ZŠ Lidická Š:schkola jsme ve školním roce upravili v kapitole 5. 2. 13 Pracovní činnosti.

 

Dlouhodobé vývojové trendy :

 

Zaměření naší školy na mezinárodní spolupráci je dlouhodobě hodnoceno jako úspěšné a potřebné. Společně se školami svazku škol Š:schkola jsme navázali na úspěšnou realizaci společného projektu – Škola eko?logicky!, Během školního roku jsme připravovali téma další společného projektu – podpora technického vzdělávání. Projekt Řemesla v Trojzemí byl podán do programu Interreg V-A Česko – Sasko. Projekt byl schválen a realizace projetu byla zahájena 1. 10. 2017.

Naše škola je stále hlavním partnerem svazku tří měst Malý trojúhelník při organizaci činnosti Mezinárodního parlamentu dětí a mládeže ERN. V roce 2017/2018 jsme činnost MPDM ERN financovali z GF Města Hrádek nad Nisou. Tento rok jsme uspořádali výroční konferenci Mezinárodního parlamentu v Bogatyni, které se zúčastnili představitelé partnerských měst a škol v rámci svazku tří měst. Na konferenci vystoupil zástupce Společnosti IQ LANDIA, který představil projekt na podporu znalostí dětí v oblasti přírodních věd a nabídl projekt i MPDM ERN.

Na základě závěrů z konference Mezinárodního parlamentu v Zittau, jaro 2017, byl podán projekt Dětská univerzita Trojzemí. Projekt byl schválen a od 1. 9. 2018 bude jezdit 30 nadaných studentů z Hrádku nad Nisou, Bogatyni a Zittau na vzdělávací kurzy vedené pracovníky TUL.

Škola pokračuje v zaměření na rozvoj inkluzívního vzdělávání – od 1. 11. 2016 realizujeme projekt Profesní rozvoj pedagogů na ZŠ Lidická v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání. Projekt bude ukončen 31. 10. 2018 a od 1. 11. 2018 plánujeme zahájení navazujícího projektu na téma inkluze a badatelská činnost ve škole i školní družině.

Dlouhodobě také realizujeme aktivity, které přispívají k nastolení a rozvoji bezpečného klimatu ve škole. Od 1. 1. 2017 jsme realizovali projekt Bezpečné klima na ZŠ Lidická v rámci Rozvojového programu MŠMT Bezpečné klima v českých školách. Projekt byl ukončen 31. 12. 2017.

Od 2. 1. 2017 realizujeme projekt z FMP Č – P „A to je zajímavé … Subjektivní průvodce Euroregionem Nisa“. Předkladatelem projektu bylo město Boleslawiec. Společně s městem Boleslawiec jsme připravili další projekt zaměřený na tradiční řemesla v Čechách a Polsku. Projekt s názvem „Co si vyzkouším, tomu rozumím“ byl zahájen 1. 1. 2018

Podání projektu Řemesla v Trojzemí souvisí se zaměřením školy na rozvoj přírodovědných a technických předmětů. Ve školním roce jsme se stali Centrem kolegiální podpory v rámci projektu Výuka přírodních věd nově (OP VVV).

Dlohodobým trendem je také soustředit se na využívání ucelených řad učebnic, pracovních sešitů a dalších pomůcek. Na prvním stupni používáme učebnice nakladatelství Nová škola, které mají oporu v Multimediálních interaktivních učebnicích. S využitím interaktivních tabulí (ve všech učebnách) je výuka zajímavá,  podnětná a atraktivní pro žáky i učitele.

 

 

 

Přehled vzdělávacích programů, rozšířená výuka předmětů:

 

Vzdělávací program

Č. j. MŠMT

Školní rok 2017/2018

v ročnících

počet žáků

ŠVP ZV ZŠ Lidická

Š:schkola

 

1.      – 5.

192

ŠVP ZV ZŠ Lidická

Š:schkola

 

6. – 9.

180

Dle výkazu o základní škole  M 3a ke dni 31. 3. 2018.

 

 

V první až čtvrté třídě probíhala výuka ve spolupráci s partnerskou školou v Hartau –Š:schkola.

 

 

 

 

                            

 

 

 

Povinně volitelné předměty:

o   2. ročník Dramatizace v Čj, Německý jazyk

o   3. ročník Dramatizace v Čj, Německý jazyk

o   6. ročník  Další cizí jazyk - Nj

o   7. ročník  Další cizí jazyk – Nj,

o   8. ročník  Další cizí jazyk –  Nj,

o   9. ročník Cvičení z M/Čj, Další cizí jazyk –  Nj, Technické práce

 

 

 

 

Nabídka zájmových útvarů a nepovinných předmětů:

   Zájmové útvary a nepovinné předměty při ZŠ Lidická ve šk. roce 2017/2018

Den

Název kroužku , jméno vedoucího kroužku

Čas:  od - do

 

Pondělí

Logopedická poradna, Mgr. I. Nevyhoštěná

13:30 - 16:30

Hra na zobcovou flétnu (5. ročník), Mgr. J. Večerníková 

12:40 - 13:25

Logopedická prevence, Mgr. I. Klenovičová

11:45 - 12:30

Seminář a praktikum z chemie, Mgr. E.  Kryštůfková

14:00 - 15:00

NP

Kytara, Mgr. L.  Němcová

14:00 - 15:00

Florbal (6. - 9. třída), Mgr. R.  Dudek

15:00 - 16:00

Úterý

Ruční práce, Mgr. P. Pöschlová, Mgr. D. Kasalová

14:15 - 15:00

Hemingway Club - kroužek začínajících autorů, Mgr. K. Čechová

14:00 - 14:45

Dysprevence, Mgr. I. Klenovičová

13:30 - 14:15

Seminář z matematiky, Mgr. J.  Matyášová

14:00 -15:00

NP

Hoopdance, Mgr. I. Soukupová 

15:00 - 15:45

Máme rádi zvířata, S. Svobodová

13.45 - 14.45

 

 

 

Středa

Hra na zobcovou flétnu (2., 3. ročník), Mgr. J. Večerníková 

11:45 - 12:30

Spec. pedagogická péče (1. ročník), Mgr. I. Klenovičová

12:40 – 13:25

Miniházená (2., 3. ročník),  Bc. M.  Filipová

13:30 – 14:15

Počítačové hry (6., 7. ročník), Bc. M. Filipová

14:15 – 15:00

 

 

 

 

 

 

Čtvrtek

Sborový zpěv, Mgr. J.  Večerníková 

13:30 -14:15

Florbal (4., 5. ročník),  Bc. M.  Filipová

13:30 – 14:15 (2x měs.)

Házená (4., 5. ročník), Bc. M. Filipová

            13:30 - 14:15 (2x měs.)

Pátek

 

 

 

 

 

 

Sobota

Turisticko-přírodovědný kroužek, Mgr.E. Kryštůfková,Mgr. R. Straková

1x měsíčně

Neděle

Máme rádi zvířata, S. Svobodová

nepravidelně

 

Turistický kroužek, Mgr. J. Ryšánková

1x měsíčně

 

3.             Údaje o žácích, výsledky výchovy a vzdělávání

Přehled vývoje počtu tříd, žáků

 

Počet tříd

Celkový počet žáků

Počet žáků na jednu třídu

Počet žáků na učitele

 

Šk. rok

2016/17

2017/18

2016/17

2017/18

2016/17

2017/18

2016/17

2017/18

 

16

16

375

372

23,43

23,25

15

15

 

Přehled prospěchu žáků ve školním roce 2017/18 (podle stavu žáků k 30. 6. 2018)

 

Počet žáků

Prospělo s vyznamenáním

Prospělo

Neprospělo

 

Ročník

2016/17

2017/18

2016/17

2017/18

2016/17

2017/18

2016/17

2017/18

1.

38

25

33

23

5

0

0

2

2.

45

40

37

30

8

10

0

0

3.

28

43

24

29

4

14

0

0

4.

54

29

32

18

22

11

0

0

5.

25

55

8

28

17

27

0

0

I. stupeň

190

192

134

128

56

62

0

2

6.

69

23

22

5

46

18

1

0

7.

48

68

17

27

27

40

4

1

8.

45

49

9

16

32

29

4

4

9.

27

38

8

13

19

25

0

0

II. stupeň

189

178

56

61

124

112

9

5

Přehled klasifikace chování žáků ve školním roce 2017/18 (podle stavu žáků k 30. 6. 2018)

 

Počet žáků

Velmi dobré

Uspokojivé

Neuspokojivé

 

Šk. rok

2016/17

2017/18

2016/17

2017/18

2016/17

2017/18

2016/17

2017/18

celkem

379

370

366

362

5

4

8

4

 

 

Počty zapsaných a zařazených žáků

Školní rok 2016/2017

Školní rok 2017/2018

Zapsaní do 1. třídy

Počet žádostí o odklad

Nastoupí do 1. třídy

Zapsaní do 1. třídy

Počet žádostí o odklad

Nastoupí do 1. třídy

36

9

27

58

9

49

 

 

Počty žáků přijatých ke studiu ve středních školách (víceletých G) ve školním roce 2017/18.

Gymnázia

SOŠ vč. konzervatoří

SOU

s maturitou

SOU

bez mat.

8 letá

6 letá

4 letá

Přihl.

Příj.

Přihl.

Příj.

Přihl.

Příj.

Přihl.

Příj.

Přihl.

Příj.

Přihl.

Příj.

4

4

1

1

1

1

15

13

6

6

20

19

 

4.             Personální zabezpečení činnosti školy

 

 

 

Přehled počtu pedagogických a nepedagogických pracovníků

Pořadové číslo

Pracovní zařazení, funkce

Úvazek

Kvalifikace, stupeň vzdělání, obor, aprobace

Roků ped. praxe

1.

Uklízečka

1,00

základní, 2. tř.

 

2.

Školník, topič

1,25

ÚSO, 5/3 tř.

 

3.

Učitelka

1,00

VŠ, Čj - Nj

7

4.

Učitelka

1,00

VŠ, Čj - D

5

5.

Učitel

1,00

VŠ, Z - Tv

17

6.

Učitelka

1,00

VŠ Bc, Aj - Nj

10

7.

Uklízečka

1,00

základní, 2. tř.

 

8.

Vychovatelka

1,00

SŠ, DiS, studium PF

16

9.

Sekretářka

1,00

ÚSO

 

10.

Učitelka

1,00

VŠ, Čj - Ov

8

11.

Učitelka

1,00

VŠ, 1. st.

1

12.

Učitelka

0,84

VŠ, M - Aj

14

13.

Učitelka

1,00

VŠ, Mgr., spec. ped..

24

14.

Učitelka

1,00

VŠ, Mgr., Nj

27

15.

Učitelka

1,00

VŠ, Př-Ch

19

16.

Učitel

1,00

VŠ, 1. st.

33

17.

Učitelka

1,00

VŠ, M - Z

19

18.

Učitelka

1,00

VŠ, 1. St.

35

19.

Vychovatelka

1,00

ÚSO, studium