Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Hrádek nad Nisou »

Home »

Poslední zprávy

 

1. schůze rady města 10.1.2018

datum zveřejnění: 17.1.2018 zdroj: Rada města

 

Soubor usnesení - 1/2018/RM - konečná verze

 

Soubor usnesení - 1/2018/RM
Konáno dne: 10.1.2018
Rada města Hrádek nad Nisou
* Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 *
 
01/001/RM/18 - Program 1. řádného jednání Rady města  / Ostatní

Rada města schvaluje program 1. řádného jednání Rady města konaného dne 10.1.2018 včetně bodů projednaných přímo při jednání, na základě požadavků některého člena Rady města Hrádek nad Nisou.
Termín: 10.1.2018
Zodpovědná osoba: Horinka Josef
Hlasování: Pro: 4/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 3/
SCHVÁLENO

01/002/RM/18 - Zápis a usnesení Rady města / Ostatní
Rada města po projednání:
a) schvaluje zápis z 20. řádného jednání Rady města konaného dne 6.12.2017 a 14. mimořádného jednání Rady města konaného dne 13.12.2017
b) bere na vědomí plnění usnesení z 20. řádného jednání Rady města konaného dne 6.12. 2017 a 14. mimořádného jednání Rady města konaného dne 13.12.2017
Termín: 10.1.2018
Zodpovědná osoba: Timulák Jiří
Hlasování: Pro: 4/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:3/
SCHVÁLENO

01/003/RM/18 - Zpráva o činnosti městské policie za měsíc prosinec 2017 / Městská policie
Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o činnosti městské policie za měsíc prosinec 2017.
Termín: 10.1.2018
Zodpovědná osoba: Krňáková Iva
Hlasování: Pro: 5/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:2/
SCHVÁLENO

01/004/RM/18 - Výroční zpráva o činnosti městské policie za rok 2017 / Městská policie
Rada města po projednání bere na vědomí výroční zprávu o činnosti městské policie za rok 2017.
Termín: 10.1.2018
Zodpovědná osoba: Krňáková Iva
Hlasování: Pro: 5/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:2/
SCHVÁLENO

01/005/RM/18 - Partnerství města v anketě "Nejúspěšnější sportovci okresu Liberec" za r. 2017 / Kultura
Rada města po projednání:
a) schvaluje partnerství města Hrádek nad Nisou v anketě "Nejúspěšnější sportovci okresu Liberec“ za rok 2017,
b) schvaluje poskytnutí finanční podpory ve výši 5.000 Kč společnosti Liberecká sportovní a tělovýchovná organizace z.s., se sídlem Jablonecká 88/18, 460 05 Liberec, IČ: 46747818 v souladu s důvodovou zprávou a pověřuje ODK dopracováním smlouvy,
c) pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Termín: 10.1.2018
Zodpovědná osoba: Davidová Jana Ing.
Hlasování: Pro: 5/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:2/
SCHVÁLENO

01/006/RM/18 - Prodej propagačních materiálů Bráně Trojzemí / Kultura
Rada města po projednání schvaluje prodej propagačních předmětů Bráně Trojzemí,příspěvkové organizaci města, za nákupní cenu, konkr.:
- blok A5 s hrádeckým motivem - 13,60 Kč/ks
- blok A6 s hrádeckým motivem - 18,60 Kč/ks
- pohled - kaplička na Horním Sedle - 3 Kč/ks
- pohled - podstávkový dům Koník - 2 Kč/ks
- pohled - Brána Trojzemí - 4Kč/ks
- papírová skládačka - kostel sv. Bartoloměje -  32 Kč/ks
- papírová skládačka - podstávkový dům Koník -  6 Kč/ks
- papírová skládačka - Schubertova vila - 24 Kč/ks
- tangram - 84,70 Kč/ks
- puzzle s hrádeckými motivy (5 motivů) - 151,25 Kč/ks.
Termín: 10.1.2018
Zodpovědná osoba: Davidová Jana Ing.
Hlasování: Pro: 5/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:2/
SCHVÁLENO

01/007/RM/18 - Přeshraniční turistický systém, 2.etapa - přijetí dotace / Kultura
Rada města po projednání schvaluje přijetí dotace na projekt  "Přeshraniční turistický systém obcí Hrádku nad Nisou a Mysłakowice - 2.etapa", podaného do Fondu mikroprojektů v rámci programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Česká republika - Polsko, v celkové výši způsobilých výdajů za město Hrádek nad Nisou  6 963,43 € (177 567,5 Kč, při kurzu 1€ = 25,5 Kč), dotaci 5 918,92 € (150 932,37 Kč) a spolufinancování 1 044,51 € (26 635 Kč).
Termín: 10.1.2018
Zodpovědná osoba: Davidová Jana Ing.
Hlasování: Pro: 5/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:2/
SCHVÁLENO

01/008/RM/18 - Vypsání ZPŘ/2018/600 Analýza rizik ohrožení povrchových a podzemních vod chemickými látkami používanými při provozu Bekon / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1/ schvaluje vypsání veřejné zakázky v zjednodušeném podlimitním řízení v souladu  s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), na služby dle zadávacích podmínek zpracovaných firmou Advokátní kancelář,JUDr. Vladimír Tögel,advokát, se sídlem Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5 , IČ: 12493031, v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ, na akci s názvem„Analýza rizik ohrožení povrchových a podzemních vod chemickými látkami používanými při provozu přádelny brownfield Bekon - Hrádek nad Nisou “ vedenou pod ev. číslem ZPŘ/2018/600.
    
2/ schvaluje návrh znění a podmínek Výzvy k podání nabídek a Zadávací dokumentace na výše uvedenou veřejnou zakázku, ukládá odboru OIaSM poskytnout součinnost firmě Advokátní kancelář,JUDr. Vladimír Tögel,advokát, se sídlem Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5 , IČ: 12493031, pro dopracování konečného znění Zadávacích podmínek a pověřuje starostu města podpisem konečného znění zadávací dokumentace a výzvy k podání nabídek.
3/ ustanovuje v rámci zadávacího řízení s názvem„Analýza rizik ohrožení povrchových a podzemních vod chemickými látkami používanými při provozu přádelny brownfield Bekon - Hrádek nad Nisou “dle § 42 zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách komisi pro otevírání obálek s nabídkami posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek ve složení: Jiří Palas, Mgr. Josef Horinka, Ing. Jana Davidová,Pavel Nývlt
Termín: 10.1.2018
Zodpovědná osoba: Nývlt Pavel
Hlasování: Pro: 5/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:2/
SCHVÁLENO

01/009/RM/18 - Vyhodnocení ZPŘ/2017/623 Knihovna  / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
a/
bere na vědomí podanou nabídku a hodnocení nabídky provedené hodnotící komisí, které je zaznamenáno v Protokolech o jednání komise a zprávě hodnocení nabídek ze dne 3. 1. 2018 pro veřejnou zakázku zadanou v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu, vedenou zadavatelem pod evid. číslem: ZPŘ/2017/623, s názvem: „Knihovna Hrádek nad Nisou (opakované zadání)“.
b/
schvaluje vítězné pořadí uchazečů v souladu s hodnocením hodnotící komise pro realizaci veřejné zakázky, vedené zadavatelem pod evid. číslem ZPŘ/2017/623, s názvem: „Knihovna Hrádek nad Nisou (opakované zadání)“ a schvaluje vítězného uchazeče (dodavatele), resp. schvaluje nejvhodnější nabídku uchazeče: První podještědská stavební spol. s r.o., se sídlem: Hanychovská 832/37, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec, IČ: 47781874, za celkovou cenu 15.285.601,- Kč vč. DPH (12.632.727,69 Kč bez DPH) dle podané nabídky.
c/
pověřuje odbor OIaSM, ve spolupráci s osobou externě, zajišťující organizaci zadávacího řízení, dopracovat a projednat s vítězným uchazečem konečný návrh smlouvy v souladu s podmínkami zadávacího řízení a dále pověřuje starostu města podpisem konečného znění smlouvy.
d/
ukládá odboru OIaSM provést zveřejnění uzavřené smlouvy na profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 10.1.2018
Zodpovědná osoba: Palas Jiří
Hlasování: Pro: 5/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:2/
SCHVÁLENO

01/010/RM/18 - Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 04/011/2017 Knihovna - interiér / Smlouvy
Rada města po projednání:
Schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ev.č.sml. 04/011/2017 vyhotovení projektové dokumentace na akci pod názvem Knihovna Hrádek nad Nisou - interiér ze dne 29.3 2017 uzavřené mezi Městem Hrádek nad Nisou a firmou Projektový ateliér DAVID s.r.o., IČO: 27277577, se sídlem: Ruprechtická 199, PSČ 46014 Liberec 14, předmět dodatku řeší změnu termínu dokončení díla ke dni 31.3 2018 a po dopracovaní konečného znění návrhu dodatku č. 1 pověřuje starostu města podpisem tohoto dokumentu.
Termín: 10.1.2018
Zodpovědná osoba: Palas Jiří
Hlasování: Pro: 5/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:2/
SCHVÁLENO

01/011/RM/18 - Přidělení bytu zvláštního určení č.6, 1. Máje 768, Hrádek n/N / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) schvaluje přidělení bytu zvláštního určení č.6, o výměře 35,31 m2, typ 1+kk, v 1. patře budovy č.p. 768, 1. Máje, Hrádek nad Nisou, panu Vladimíru Háblovi, trvale bytem Horní náměstí 73, 463 34  Hrádek nad Nisou, za měsíční nájemné ve výši 2 543 Kč na dobu určitou 1 rok.
2) ukládá odboru OIaSM vypracovat Nájemní smlouvu v souladu s bodem 1) tohoto usnesení a pověřuje starostu města tuto smlouvu uzavřít.
Termín: 10.1.2018
Zodpovědná osoba: Jirotková Simona
Hlasování: Pro: 5/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:2/
SCHVÁLENO

01/012/RM/18 - Dodatek č. 11 havarijní pojištění  / Smlouvy
Rada města po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 11 k pojistné smlouvě č. 2269019820 havarijní pojištění PARTNER H59 (prolongační) na období od 1.2.2018 do 31.1.2019, sjednaný protřednictvím QUATRO FINANCE a.s., IČO: 27589943, se sídlem: Václavské náměstí 834/17, 110 00, Praha 1, roční pojistné za tento dodatek č. 11 činí 326 100,- Kč a to s účinností od 1.2.2018 ve čtvrtletních platbách ve výši 81 525,- Kč.
Termín: 10.1.2018
Zodpovědná osoba: Doleželová Lenka
Hlasování: Pro: 5/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:2/
SCHVÁLENO

01/013/RM/18 - Vyhodnocení motivačního sběru rok 2017 / Ostatní
Rada města po projednání bere na vědomí informaci o vyhodnocení motivačního sběru za rok 2017, celkem bylo v motivačním programu nasbíráno  7 237 kg PET- lahví a 30 063 kg papíru, sleva z poplatku za komunální odpad na rok 2018 pro občany registrované v motivačním programu činí celkem 28 607 Kč.
Termín: 10.1.2018
Zodpovědná osoba: Doleželová Lenka
Hlasování: Pro: 5/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:2/
SCHVÁLENO

01/014/RM/18 - Vyjádření k realizaci záměrů - Meliorace, voda v krajině, ARR spol. s r.o. / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1/ bere na vědomí žádost společnosti Agentura regionálního rozvoje spol. s r.o., U Jezu 525/4, 460 01 Liberec (zastupující Liberecký kraj) ve věci vyjádření se k možnosti realizace opatření, jejichž cílem je zadržení vody v krajině, meliorace (tůně, mokřady, revitalizace toků, doplnění vhodné zeleně) a které se dotýkají městských pozemků,
2/ nemá námitek k navrhovanému záměru a jeho případné realizace jiným investorem na pozemcích p.č. 2107/4, 2244/5, 2447/3 vše k.ú. Václavice, kdy toto stanovisko není závazným vyjádřením ke konkrétní formě záměru pro potřebu jeho povolení dle stavebního zákona.
Termín: 10.1.2018
Zodpovědná osoba: Jirkalová Zdeňka Ing.
Hlasování: Pro: 5/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:2/
SCHVÁLENO

01/015/RM/18 - Vyjádření k záměru - průzkumné geologické vrty (projektová příprava stavby lávky na Trojzemí) - PBW INZYNIERIA Sp. z o.o. / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1/ bere na vědomí žádost projekční společnosti PBW INZYNIERA Sp. z o.o. se sídlem Sokolnicza 5/74-75, 53-676 Wroclaw zastupující Dolnosaské vojvodství ve věci vyjádření se ke vstupu na pozemky ve vlastnictví města za účelem vykonání průzkumných geologických vrtů a penetračních zkoušek CPTU z důvodu stavby lávky pro cyklisty a pěší na trojmezí Polska, Německa a ČR,
2/ nemá námitek k realizaci uvedeného záměru průzkumných geologických vrtů dle předložené žádosti a výkresu II-PZT-01 vyhotoveného žadatelem za podmínky, že dotčené pozemky p.č. 1572/11, 1572/12, 1818/4, 1818/26 v k.ú. Hrádek nad Nisou ve vlastnictví města budou uvedeny neprodleně po ukončení prací do původního stavu.
Termín: 10.1.2018
Zodpovědná osoba: Jirkalová Zdeňka Ing.
Hlasování: Pro: 5/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:2/
SCHVÁLENO

01/016/RM/18 - Vstup a uložení sítí - úprava přípojky NN p.p.č. 1140/47 k.ú. Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1/ bere na vědomí žádost č.j.: 8404/2017 žadatele zpracovatele projektové dokumentace na akci: "LB-Hrádek n.N.-ppč.1140/47,kNN+SS110" ve věci vyjádření se k PD a vyjádření k existenci sítí v zájmovém území,
2/ schvaluje vstup a uložení kabelu NN do pozemku p.č. 1151/2 k.ú. Hrádek nad Nisou, účelová komunikace ÚK 108 ve vlastnictví města za následujících podmínek:
a/ na předmětnou stavbu bude s Městem Hrádek nad Nisou uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o služebnosti inženýrské sítě,
b/ stavbou dotčený pozemek bude neprodleně uveden do původního stavu, výkopová rýha zasypána, zhutněna a za vhodných klimatických podmínek oseta travním semenem.
Termín: 10.1.2018
Zodpovědná osoba: Jirkalová Zdeňka Ing.
Hlasování: Pro: 5/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:2/
SCHVÁLENO

01/017/RM/18 - Vyjádření ke stavebnímu záměru - Rekonstrukce MS Hrádek nad Nisou - Zahradní , INPRO sdružení / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1/ bere na vědomí žádost č.j.: 8452/2017 společnosti INPRO sdružení, Zahradní 30, 326 00 Plzeň zastupující investora GasNet, s.r.o. ve věci vyjádření k projektové dokumentaci na stavbu "REKO MS Hrádek nad Nisou - Zahradní + 1 - rekonstrukce plynovodů a přípojek" pro potřebu získání územního souhlasu a pro vypracovnání podrobné PD,
2/ souhlasí se vstupem na pozemky a realizací stavby "REKO MS Hrádek nad Nisou - Zahradní + 1 - rekonstrukce plynovodů a přípojek" dle předložených výkresů cekový situační C.2 a koordinační C.3 vyhotovených žadatelem v 10/2017, č. zak. 011/16 - na pozemcích p.č. 831, 832/1, 941, 1805 k.ú. Hrádek nad Nisou ve vlastnictví města za následujících podmínek:
a/ na předmětnou stavbu bude s městem uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o služebnosti inženýrské sítě,
b/ stavba a následná oprava povrchů komunikací bude probíhat v koordinaci s dalším investorem SVS a.s. a s Městem Hrádek nad Nisou, kdy budou provedeny kompletní nové asfaltové povrchy komunikací.
Termín: 10.1.2018
Zodpovědná osoba: Jirkalová Zdeňka Ing.
Hlasování: Pro: 5/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:2/
SCHVÁLENO

01/018/RM/18 - Vyjádření ke stavebnímu záměru - Rekonstrukce MS Hrádek nad Nisou - Husova, INPOS-projekt, s.r.o. / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1/ bere na vědomí žádost č.j.: 8496/2017 žadatele INPOS-projekt, s.r.o., se sídlem Nitranská 381/7a, 46012 Liberec 3 zastupující GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 60200 Brno, IČ: 27935311 ve věci vyjádření se k projektové dokumentaci na akci REKO MS Hrádek nad Nisou - Husova,
2/ souhlasí dodatečně s realizací uvedené stavby řešené v rámci havárie dle předložené projektové dokumentace DSP na uvedenou akci zpracované Inpos - projekt, s.r.o., 11/2017, č. zak. 17-111P a dále souhlasí s uložením plynovodní sítě do pozemků p.č. 140 a 1691 k.ú. Hrádek nad Nisou ve vlastnictví města za podmínky, že na předmětnou stavbu bude uzavřena smlouva o služebnosti inženýrské sítě.
Termín: 10.1.2018
Zodpovědná osoba: Jirkalová Zdeňka Ing.
Hlasování: Pro: 5/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:2/
SCHVÁLENO

01/019/RM/18 - SoBS na  p.p.č. 1733/1 k.ú. Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) schvaluje uzavření  budoucí smlouvy o zřízení služebnosti  na stavbu "Domov seniorů Hrádek nad Nisou - Oldřichovská ul." komunikační napojení p.p.č. 1738 na silnici III/2719 na p.p.č.1733/1 v k.ú.  Hrádek nad Nisou, obec Hrádek nad Nisou - mezi smluvními stranami Město Hrádek nad  Nisou  (budoucí oprávněný ze služebnosti) a Liberecký kraj IČO 70891508, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2  (budoucí povinný ze služebnosti) - úplatně  za cenu 3000 Kč bez DPH,
2) a pověřuje starostu podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti.
Termín: 10.1.2018
Zodpovědná osoba: Černohorská Naděžda
Hlasování: Pro: 5/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:2/
SCHVÁLENO

01/020/RM/18 - SoBS na p.p.č. 606 k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) schvaluje uzavření  budoucí smlouvy o zřízení služebnosti  na stavbu "plynové  přípojky k p.p.č.  607/1" na p.p.č. 606 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou, obec Hrádek nad Nisou - mezi smluvními stranami Město Hrádek nad  Nisou  (budoucí povinný ze služebnosti) a manželé Sittovi Šárka a Petr,  bytem Pod Ovčím Kopcem 218, 463 34 Hrádek nad Nisou (budoucí oprávněný ze služebnosti) - úplatně  za cenu 500,- Kč bez DPH,
2) a pověřuje starostu podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti.
Termín: 10.1.2018
Zodpovědná osoba: Černohorská Naděžda
Hlasování: Pro: 5/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:2/
SCHVÁLENO

01/021/RM/18 - Smlouva o zřízení služebnosti na p.p.č. 606 k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) schvaluje zřízení  služebnosti  na p.p.č. 606  k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou, obec Hrádek nad Nisou. Služebnost  zakládá právo uložení  vodovodní přípojky, vstup a vjezd pro její provozování a udržování na pozemku p.č. 606   k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou. Služebnost inženýrské sítě se zřizuje na dobu životnosti stavby příslušné inženýrské sítě, ve prospěch vlastníků  pozemku p.č. 607/1  - Manželé Sittovi Šárka a Petr, Pod Ovčím Kopcem 218, Hrádek nad Nisou.
2) schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti  mezi smluvními stranami Manželé Sittovi Šárka a Petr, Pod Ovčím Kopcem 218, Hrádek nad Nisou, (strana oprávněná ze služebnosti) a Město Hrádek nad Nisou (strana povinná ze služebnosti - úplatně dle GP č. 572-327/2017 za cenu 500 Kč bez DPH,
3) a pověřuje starostu podpisem smlouvy o zřízení služebnosti.
Termín: 10.1.2018
Zodpovědná osoba: Černohorská Naděžda
Hlasování: Pro: 5/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:2/
SCHVÁLENO

01/022/RM/18 - Smlouva o zřízení služebnosti na p.p.č. 2771/13 k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) schvaluje zřízení  služebnosti  na p.p.č. 2771/13  k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou, obec Hrádek nad Nisou. Služebnost  zakládá právo uložení  kanalizační přípojky z ČOV, vstup a vjezd pro její provozování a udržování na pozemku p.č. 2771/13   k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou. Služebnost inženýrské sítě se zřizuje na dobu životnosti stavby příslušné inženýrské sítě, ve prospěch vlastníků  pozemku p.č. 27  - Manželé Benešovi František a  Ludmila, Václavice 298, Hrádek nad Nisou.
2) schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti  mezi smluvními stranami Manželé Benešovi František a  Ludmila, Václavice 298, Hrádek nad Nisou, (strana oprávněná ze služebnosti) a Město Hrádek nad Nisou (strana povinná ze služebnosti - úplatně dle GP č. 633-820/2017 za cenu 500 Kč bez DPH,
3) a pověřuje starostu podpisem smlouvy o zřízení služebnosti.
Termín: 10.1.2018
Zodpovědná osoba: Černohorská Naděžda
Hlasování: Pro: 5/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:2/
SCHVÁLENO

01/023/RM/18 - Smlouva o zřízení služebnosti na p.p.č. 2766 a 1167/2 k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) schvaluje zřízení  služebnosti  na p.p.č.  2766 a 1167/2   k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou, obec Hrádek nad Nisou. Služebnost  zakládá právo uložení  kanalizační přípojky z ČOV, vstup a vjezd pro její provozování a udržování na pozemcích p.č.  2766 a 1167/2    k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou. Služebnost inženýrské sítě se zřizuje na dobu životnosti stavby příslušné inženýrské sítě, ve prospěch vlastníků st. pozemku č. 207  - Manželé Přibylovi Zdeněk a  Hana, Václavice 80, Hrádek nad Nisou.
2) schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti  mezi smluvními stranami Manželé Přibylovi Zdeněk a  Hana, Václavice 80, Hrádek nad Nisou, (strana oprávněná ze služebnosti) a Město Hrádek nad Nisou (strana povinná ze služebnosti - úplatně dle GP č. 626-69/2017 za cenu 500 Kč bez DPH,
3) a pověřuje starostu podpisem smlouvy o zřízení služebnosti.
Termín: 10.1.2018
Zodpovědná osoba: Černohorská Naděžda
Hlasování: Pro: 5/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:2/
SCHVÁLENO

01/024/RM/18 - Smlouva o zřízení služebnosti na p.p.č. 476/2 k.ú. Loučná / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) schvaluje zřízení  služebnosti  na p.p.č. 476/2  v k.ú.  Loučná, obec Hrádek nad Nisou. Služebnost  zakládá právo uložení zemního kabelu NN a právo vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním zemního kabelu NN na pozemku p.č. 476/2 v  k.ú. Loučná. Služebnost inženýrské sítě se zřizuje na dobu neurčitou pro: ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 49 Děčín IV,  úplatně za cenu 1750 Kč bez DPH,
2) schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi smluvními stranami : ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 49 Děčín IV, zast. společ. ELMOS Liberec s.r.o., se sídlem: Ševčíkova 982, 460 06 Liberec  IČO: 47780126 (strana oprávněná ze služebnosti) a Město Hrádek nad Nisou (strana povinná ze služebnosti) - úplatně dle GP č. 494-3891/2017 za cenu 1750 Kč bez DPH,
3) a pověřuje starostu podpisem smlouvy o zřízení služebnosti.
Termín: 10.1.2018
Zodpovědná osoba: Černohorská Naděžda
Hlasování: Pro: 5/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:2/
SCHVÁLENO

01/025/RM/18 - Prodej pozemku p.č. 1331 v k.ú. Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) bere na vědomí informaci OIaSM o otvírání obálek ze dne 3.1.2018.
2) doporučuje Zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p.č. 1331, zahrada, o výměře 1 801 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou, za nabídnutou cenu 367 Kč/m2 bez DPH, tj. za cenu 799 770 Kč s DPH + 4 235  Kč  - náklady na vypracování znaleckého posudku, tj. za celkovou kupní cenu 804 005 Kč s DPH, manželům Kristýně a Janu Tučaniovým, bytem Tanvaldská 375, 463 11 Liberec 30, dle „Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou“ ve znění změny schválené Zastupitelstvem města dne 16.12.2015 usnesením č. 11/238/ZM/15, s tím, že k  pozemku bude zřízeno předkupní právo jako právo věcné ve prospěch Města Hrádek nad Nisou.
 
Termín: 10.1.2018
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 5/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:2/
SCHVÁLENO

01/026/RM/18 - Prodej části pozemku p.č. 2792/5 v k.ú. Václavice u Hrádku nN / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání doporučuje Zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p.č. 2792/5, ostatní plocha, komunikace, (z pozemku p.č. 2792/5 byl dle geometrického plánu č. 624-52/2017 ze dne 5.9.2017 oddělen pozemek 2792/7, ostatní plocha, komunikace, o výměře 93 m2) v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou za cenu 4 650 Kč + 8 687  Kč  - náklady na vypracování znaleckého posudku a geometrického plánu, tj. za celkovou kupní cenu 13 337 Kč, panu Ing. Petru Grofovi, bytem Václavice 268, 463 34 Hrádek nad Nisou, dle „Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou“ ve znění změny schválené Zastupitelstvem města dne 16.12.2015 usnesením č. 11/238/ZM/15.
 
Termín: 10.1.2018
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 5/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:2/
SCHVÁLENO

01/027/RM/18 - Prodej pozemku p.č. 303/1 v k.ú. Hrádek nad Nisou  / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) bere na vědomí přípis pana Špíse č.j. 8116/2017 s žádostí o zrušení prodeje  pozemku p.č. 303/1, zahrada, o výměře 165 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou.
2) bere na vědomí stanovisko právního zástupce č.j. 8462/2017 ze dne 11.12.2017.
2) doporučuje Zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p.č. 303/1, zahrada, o výměře 165 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou, za cenu 484 Kč/m2 s DPH, tj. za celkovou kupní cenu 79 860 Kč s DPH, panu Petru Maňhalovi, bytem Žitavská 640, 463 34 Hrádek nad Nisou, dle „Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou“ ve znění změny schválené Zastupitelstvem města dne 16.12.2015 usnesením č. 11/238/ZM/15 s tím, že k pozemku je uzavřen nájemní vztah s účinností do 30.11.2018.
Termín: 10.1.2018
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 5/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:2/
SCHVÁLENO

01/028/RM/18 - Prodej pozemku p.č. 44/2 a p.č. 46/6 v k.ú. Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) bere na vědomí stanovisko právního zástupce Města Hrádek nad Nisou č.j. 8461/2017 ze dne 11.12.2017.
2) doporučuje Zastupitelstvu města schválit prodej pozemku 44/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 201 m2 a pozemku p.č. p.č. 46/6, ostatní plocha, o výměře 23 m2 (pozemek oddělen z pozemku p.č. 46/5 dle geometrického plánu č. 1480-26/2017 ze dne 16.3.2017) v k.ú. Hrádek nad Nisou, za cenu 487 Kč/m2 s DPH, tj. za celkovou kupní cenu 109 088 Kč s DPH, panu Radku Svatošovi, bytem Lékárnická 108, 463 34 Hrádek nad Nisou, dle „Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou“ ve znění změny schválené Zastupitelstvem města dne 16.12.2015 usnesením č. 11/238/ZM/15 s tím že  k pozemku je uzavřeny nájemní vztahy s účinností do 30.11.2018 a 31.12.2018.
Termín: 10.1.2018
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 5/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:2/
SCHVÁLENO

01/029/RM/18 - Pacht části pozemku p.č. 354/64 v k.ú. Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) schvaluje pacht části pozemku p.č. 354/64, ostatní plocha, o výměře cca 36 m2 z celkových 2 501 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou, manželům Andrzejovi a Markétě Wierzbovým, bytem Starý Dvůr 731/49, 463 34 Hrádek nad Nisou, za účelem zřízení zahradního posezení, bez chovu zvířat, pěstování plodin či parkování automobilů, za cenu dle „Ceníku nájemného za pronájem pozemku“, schváleného Radou města dne 22.8.2013 usnesením č. 15/741/RM/13, tj. za 3 Kč/m2/rok, na dobu určitou 5-ti let, se splatností vždy do 31.05. kalendářního roku.
2) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění Pachtovní smlouvy v souladu s předloženým návrhem a bodem 1) tohoto usnesení s účinností od 1.2.2018 a pověřuje starostu města tuto smlouvu uzavřít.
Termín: 10.1.2018
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 5/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:2/
SCHVÁLENO

01/030/RM/18 - Změna ve Smlouvě o nájmu pozemku č. 13/046/13 / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
Rada města po projednání:
1) schvaluje změnu ve Smlouvě o nájmu pozemku č. 13/046/13 na pronájem pozemku p.č. 583/1, zahrada, o výměře 345 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou, kterou dojde k úpravě doby trvání nájmu s účinností od 1.1.2018 do 31.12.2022.
2) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu pozemku v souladu s předloženým návrhem a bodem 1) tohoto usnesení a pověřuje starostu města tento dodatek uzavřít.
Termín: 10.1.2018
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 5/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:2/
SCHVÁLENO

01/031/RM/18 - Změna ve Smlouvě o nájmu pozemku č. 13/021/16 / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) schvaluje změnu ve Smlouvě o nájmu pozemku č. 13/015/16 na pronájem části „C“ pozemku p.č. 1083/17, zahrada, o výměře cca 615 m2 z celkové výměry 7 876 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou, kterou dojde k úpravě užívání uvedené části pozemku a to dočasným umístěním oplocení propachtované části pozemku po dobu trvání smlouvy.
2) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu pozemku v souladu s předloženým návrhem a bodem 1) tohoto usnesení a pověřuje starostu města tento dodatek uzavřít.
Termín: 10.1.2018
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 5/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:2/
SCHVÁLENO

01/032/RM/18 - Pacht pozemků p.č. 969/3 a p.č. 970/5 v k.ú. Donín u HnN / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) schvaluje pacht pozemků p.č. 969/3, zahrada, o výměře 825 m2 a pozemek p.č. 970/5, zahrada, o výměře 846 m2  oba v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou, manželům Petrovi a Emiliji Šedinovým, bytem Donínská 210, 463 34 Hrádek nad Nisou, za účelem zřízení zahrady, za cenu dle „Ceníku nájemného za pronájem pozemku“, schváleného Radou města dne 22.8.2013 usnesením č. 15/741/RM/13, za cenu 3 Kč/m2/rok, na dobu určitou 5-ti let, se splatností vždy do 31.05. kalendářního roku.
2) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění Pachtovní smlouvy v souladu s předloženým návrhem a bodem 1) tohoto usnesení s účinností od 1.2.2018 a pověřuje starostu města tuto smlouvu uzavřít.
Termín: 10.1.2018
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 5/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:2/
SCHVÁLENO

01/033/RM/18 - Zveřejnění záměru propachtovat část pozemku p.č. 1192 v k.ú. Oldřichov na Hranicích / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) bere na vědomí žádost č.j. 8273 ze dne 30.11.2017 o prodloužení doby planosti Smlouvy o nájmu pozemku č. 13/55/13 uzavřenou dne  12.8.2013.
2) schvaluje zveřejnění záměru propachtovat část pozemku p.č. 1192, ostatní plocha, komunikace, o výměře 205 m2 z celkových 1809 m2 v k.ú. Oldřichov na Hranicích za účelem zřízení zahrádky a zajištění vstupu do nemovitosti, za cenu dle „Ceníku nájemného za pronájem pozemku“, schváleného Radou města dne 22.8.2013 usnesením č. 15/741/RM/13, za cenu 3 Kč/m2/rok, na dobu určitou 5-ti let, se splatností vždy do 31.05. kalendářního roku.
Termín: 10.1.2018
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 5/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:2/
SCHVÁLENO

01/034/RM/18 - Odkup části pozemku p.č. 1204/1 v k.ú. Oldřichov na Hranicích / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
Rada města po projednání doporučuje Zastupitelstvu města schválit návrh Kupní smlouvy, kdy na základě této smlouvy se nabyvatelem pozemku p.č. 1204/4, ostatní plocha, komunikace, o výměře 267 m2 ( pozemek oddělen z pozemku p.č. 1204/1 geometrickým plánem č. 221-212/2017 ze dne 7.12.2017) v k.ú. Oldřichov na Hranicích, který je ve vlastnictví paní Jaroslavy Juráskové, trvale bytem Oldřichov na Hranicích 154, 463 34 Hrádek nad Nisou, stane Město Hrádek nad Nisou.
Termín: 10.1.2018
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 5/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:2/
SCHVÁLENO

01/035/RM/18 - Pacht části pozemku p.č. 1673/1 v k.ú. Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) bere na vědomí žádost č.j. 7632 ze dne 31.10.2017 o pokračování prodeje části pozemku p.č. 1673/1, orná půda, o výměře cca 390 m2 z celkových 2 567 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou.
2) revokuje usnesení Rady města č. 8/357/RM/17 v bodě 4) ze dne 10.5.2017.
3) ukládá odboru OIaSM opětovně vyzvat paní Kloučkovou k vyklizení užívané části pozemku.
Termín: 10.1.2018
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 5/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:2/
SCHVÁLENO

01/036/RM/18 - Zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 1567/1 v k.ú. Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) bere na vědomí žádost č.j. 7746 ze dne 6.11.2017 na prodej pozemku p.č. 1567/1, orná půda, o výměře 1257 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou.
2) nedoporučuje Zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 1567/1, orná půda, o výměře 1257 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou.
Termín: 10.1.2018
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 5/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:2/
SCHVÁLENO

01/037/RM/18 - Zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 1571/1 v k.ú. Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) bere na vědomí žádost č.j. 7822 ze dne 8.11.2017 na prodej pozemku p.č. 1571/1, orná půda, o výměře 373 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou.
2) nedoporučuje Zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 1571/1, orná půda, o výměře 373 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou.
Termín: 10.1.2018
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 5/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:2/
SCHVÁLENO

01/038/RM/18 - Zveřejnění záměru směny pozemků v k.ú. Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) schvaluje zveřejnění záměru směny pozemku p.č. 354/183, ostatní plocha, o výměře 125 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou za část pozemku p.č. 358/2, ostatní plocha, (z pozemku p.č. 358/2 byl geometrickým plánem č. 1449-200/2016 ze dne 29.8.2016 oddělen pozemek p.č. 358/7, ostatní plocha, komunikace, o výměře 105 m2, který je předmětem směny) a část pozemku p.č. 354/13 ostatní plocha, komunikace (z pozemku p.č. 354/13 byl geometrickým plánem č. 1449-200/2016 ze dne 29.8.2016 oddělen pozemek p.č. 354/185, ostatní plocha, komunikace, o výměře 3 m2, který je předmětem směny) oba ve vlastnictví známé osoby za cenu vzájemně započitatelnou dle dohody obou stran v souladu se „Zásadami prodeje pozemků ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou“ ve znění změny schválené Zastupitelstvem města dne 16.12.2015 usnesením č. 11/238/ZM/15.
Termín: 10.1.2018
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 5/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:2/
SCHVÁLENO

01/039/RM/18 - Cena tepla pro rok 2018 / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání bere na vědomí informaci čj. 8854/2017 o ceně tepla pro rok 2018 na základě kupní smlouvy na dodávku a odběr  tepla (dodavatel H-therma , a.s., IČO:25943057, Stará čp.649, Hrádek nad Nisou), která činí 489,45Kč/GJ bez DPH pro objekty čp.587 Liberecká, Sokolská 454, ul.l.máje 767,768, Sokolská 669, G.Svobody čp.67, Hrádek nad Nisou.
Termín: 10.1.2018
Zodpovědná osoba: Karlíková Miroslava
Hlasování: Pro: 5/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:2/
SCHVÁLENO

01/040/RM/18 - Zřízení e-shopu v budově na p.p.č.1588/2 pro nájemce Š.Pflégra / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) bere na vědomí žádost čj.8459/2017 nájemce Štěpána Pflégra, IČO 62239091, Jítrava 202,Rynoltice, 46353 Křižany o vyslovení souhlasu s užíváním nemovitosti (stavby), která je součástí pozemku p.č.1588/2 ul. Žitavská, k.ú. Hrádek nad Nisou dle Smlouvy o nájmu nemovitosti sloužící k podnikání ze dne 29.1.2015 ev.č.01/2/2015 a to zřízení doplňkového prodeje e-shopu výdejní a prodejní místo, vytvoření 6-ti pracovních míst, zároveň nájemce žádá o souhlas s umístěním loga firmy na budovu včetně reklamního baneru, který se bude vztahovat k místu prodeje, které bude nainstalováno bez větších zásahů do opláštění budovy
2) schvaluje,
a) pro nájemce Štěpána Pflégra, IČO 62239091, Jítrava 202,Rynoltice, 46353 Křižany, užívání nemovitosti (stavby), která je součástí pozemku p.č.1588/2 ul. Žitavská, k.ú. Hrádek nad Nisou, dle Smlouvy o nájmu nemovitosti sloužící k podnikání ze dne 29.1.2015 ev.č.01/2/2015, za účelem zřízení doplňkového prodeje e-shopu výdejní a prodejní místo,
b) umístěním loga firmy na budovu včetně reklamního baneru, který se bude vztahovat k místu prodeje, které bude nainstalováno bez větších zásahů do opláštění budově na pozemku p.č.1588/2 v k.ú. Hrádek nad Nisou
Termín: 10.1.2018
Zodpovědná osoba: Karlíková Miroslava
Hlasování: Pro: 5/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:2/
SCHVÁLENO

01/041/RM/18 - Zveřejnění záměru pronájmu části NP v čp.139, Václavská, Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání schvaluje:
1) zveřejnění záměru pronájmu části nebytového prostoru v čp.139, Václavská, Hrádek nad Nisou (areál Bekon) a to : NP č.2.17 o výměře 70,56m2. Za účelem skladování.  Měsíční nájem 2.000Kč bez DPH. Na dobu určitou dobu jednoho roku se stanovením jistoty ve výši 6000Kč;
2) v souladu se směrnicí Města Hrádek nad Nisou č.IP/3/2014 II.d) Pravidla pro stanovení nájemného a užívání prostoru nebo místnosti ve vlastnictví města Hrádek nad Nisou, čl.2 bod 2.5 a čl.5 bod 5.2,  individuální měsíční nájemné ve výši 2.000Kč bez DPH v budově čp.139, Václavská, Hrádek nad Nisou a to z důvodů značné opotřebenosti nebytového prostoru, včetně velkého zatékání střechou, nemožnosti vytápění
Termín: 10.1.2018
Zodpovědná osoba: Karlíková Miroslava
Hlasování: Pro: 5/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:2/
SCHVÁLENO

01/042/RM/18 - Žádost o prodloužení nájemní smlouvy Člověk v tísni  / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) bere na vědomí žádost ze dne 19.12.2017, společnosti Člověk v tísni o.p.s., Jablonecká 8/31, Liberec 460 05, IČO: 257552277 o prodloužení nájemní smlouvy na adrese Václavská 471 Hrádek nad Nisou,
2) schvaluje zveřejnění  záměru pronájmu nebytových prostor č. 2 o výměře 25m2v objektu čp. 471, Václavská, Hrádek nad Nisou za cenu měsíčního nájmu 100,-Kč bez DPH., na dobu určitou od 1.1.2018 do 30.4.2018 pro obecně prospěšnou společnost Člověk v tísni o.p.s., Jablonecká 8/31, Liberec 460 05, IČO: 257552277.
Termín: 10.1.2018
Zodpovědná osoba: Karlíková Miroslava
Hlasování: Pro: 5/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:2/
SCHVÁLENO

01/043/RM/18 - Zveřejnění záměru pronájmu části NP v čp.138, Václavská, Hrádek n.N. / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání :
schvaluje zveřejnění záměru o společného pronájmu nebytových prostor v budově  čp. 138, Václavská, Hrádek nad Nisou (areál Bekon) vstup z hlavní ulice Václavská :
NP č.106 o výměře 13,51m2, č.107 o výměře 23,41, č.108 o výměře 124,08m2, č.109 o výměře 6,95m2, č.110 o výměře 8,68m2, č.111 o výměře 1,22m2, č.112 o výměře 1,88m2, č.113 o výměře 1,04m2, č. 114 o výměře 7,14m2, č.115o výměře 2,59, č.116 o výměře 2,96m2, č.117 o výměře 1,43m2, č.118 o výměře 1,33m2, č.119  o výměře 1,4m2, č.120 část o výměře 50m2 pro církevní organizaci Jednota bratrská Hrádek nad Nisou, IČO: 03965058, Liberecká 587, Hrádek nad Nisou za účelem volnočasových klubu pro děti a mládež a setkávání dospělých při sborových shromážděních a akcích a pro obecně prospěšnou společnost MAJÁK o.p.s., IČO: 25405276, Konopná 776/8, 46014 Liberec 14 za účelem poskytování preventivních, sociálních a poradenských služeb nízkoprahového klubu, zařízení pro děti a mládež navázaných na volnočasové aktivity. Měsíční nájem ve výši 100,-Kč bez DPH za výše uvedený společný  předmět nájmu pro každou jednotlivou výše uvedenou organizaci,  na dobu určitou 1 roku.
Termín: 10.1.2018
Zodpovědná osoba: Karlíková Miroslava
Hlasování: Pro: 5/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:2/
SCHVÁLENO

01/044/RM/18 - SoD – Servisní správa IS – AutoCont na rok 2018 / Ostatní
Rada města po projednání:
a) bere na vědomí nabídku ve formě návrhu Smlouvy o dílo na podporu Informačního systému od firmy AutoCont CZ a.s., na servisní správu infrastruktury informačního systému, kterým dochází k zajištění správy pro rok 2018, kdy: 1) přebírá komplexnější správu nad serverovým řešením a potřebnou infrastrukturou (tj. např.: testování, synchronizace, monitoring stavu a problémů, čištění dat apod.) s dobou zásahu 4 h [11.000,- Kč bez DPH/měsíc]; 2) garantuje dobu zahájení nápravných prací na ostatním zařízení (např.: PC a tiskárnách v případě havarijních stavů) [900,- Kč bez DPH/měsíc]; 3) zajišťuje servisní práce u objednatele v rozsahu 6 hodin měsíčně pro servis zařízení, implementaci software i hardware, školení a odborné konzultace [4.200,- Kč bez DPH/měsíc] a zajišťuje další zásahy nad rámec domluvených rozsahů v souladu s nabídkovou cenou v případě požadavku ze strany objednatele.
b) schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na podporu informačního systému (servisní správa infrastruktury IS), v souladu s článkem 6. směrnice č. IP/1/2017, z důvodu uzavření smlouvy na dobu určitou a z důvodu specifičnosti a složitosti systému se kterým má vybraná firma zkušenosti získané v rámci výpadků systému jeho následné správy, dále pak z důvodu nutnosti zajištění těchto systémů např.: při nemoci odpovědného zaměstnance města a plynulosti informačního systému včetně garantovaného bezpečného dálkového přístupu do systému, jež firma dosud na informačním systému města aplikovala, a to se společností AutoCont CZ a.s. (IČ:47676795), na dobu určitou od 1. 2. 2018 do 31. 12. 2018 za měsíční cenu 19.481,- Kč vč. 21% DPH (tj. 16.100,- Kč bez DPH) dle fixních částí cen stanovených smlouvou a pověřuje starostu města jejím podpisem.
Termín: 10.1.2018
Zodpovědná osoba: Navrátil Radek
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO
 
Ověřovatelé usnesení:
Josef Horinka, Pavel Farský

 

 
 
            © 2000-2018 Město Hrádek nad Nisou