Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Hrádek nad Nisou »

Home »

Poslední zprávy

 

1. mimořádná schůze rady města 24.1.2018

datum zveřejnění: 30.1.2018 zdroj: Rada města

 

Soubor usnesení - 1mim/2018/RM - konečná verze

 

Soubor usnesení - 1mim/2018/RM
Konáno dne: 24.1.2018
Rada města Hrádek nad Nisou
* Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 *

1mim/001/RM/18 - Program 1. mimořádného jednání Rady města  / Ostatní
Rada města schvaluje program 1. mimořádného jednání Rady města konaného dne 24.1.2018 včetně bodů projednaných přímo při jednání, na základě požadavků některého člena Rady města Hrádek nad Nisou.
Termín: 24.1.2018
Zodpovědná osoba: Horinka Josef
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

1mim/002/RM/18 - Rámcová příkazní smlouva - Administrátor zadávacích a výběrových řízení  / Smlouvy
Rada města po projednání:
a) bere na vědomí rámcovou příkazní smlouvu o zajištění komplexních právních služeb a administrativně-organizačních činností na zastupování Města Hrádek nad Nisou v rámci zadávacích řízení a veřejných zakázek prostřednictvím JUDr. Vladimír Tögel - advokátní kancelář, se sídlem Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5, IČO: 12493031, zast. JUDr. Vladimír Tögel,
b) schvaluje uzavření rámcové příkazní smlouvy smlouvu o zajištění komplexních právních služeb a administrativně-organizačních činností na zastupování Města Hrádek nad Nisou v rámci zadávacích řízenía veřejných zakázek prostřednictvím JUDr. Vladimír Tögel - advokátní kancelář, se sídlem Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5, IČO: 12493031
    a pověřuje starostu města k podepsání tohoto dokumentu.
Termín: 24.1.2018
Zodpovědná osoba: Nývlt Pavel
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

1mim/003/RM/18 - Vyhodnocení VZMR/2017/624 VÝMĚNA OKEN a DVEŘÍ „CAMELOT“ / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
a/
bere na vědomí podané nabídky a hodnocení nabídek provedené hodnotící komisí, které je zaznamenáno v Protokolech o posouzení, hodnocení nabídek a ve zprávě o hodnocení nabídek ze dne 24. 01. 2018 pro veřejnou zakázku zadanou v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu, vedenou zadavatelem pod evid. číslem: VZMR/2017/624, s názvem: VÝMĚNA OKEN a DVEŘÍ V OBJEKTU č.p. 124 „CAMELOT“.
b/
bere na vědomí vyřazení nabídky z hodnocení a v souladu s hodnocením hodnotící komise schvaluje vyloučení uchazeče: INWORK s.r.o., se sídlem: Štrossova 277, 530 03 Pardubice, IČ: 047 29 307, resp. nabídky č. 1 a uchazeče: SVARTECH s.r.o., se sídlem: Korunní 2569/108, 101 00 Praha 10, IČ: 62027972, resp. nabídky č. 2, z účasti v zadávacím řízení, a to z důvodů uvedených v Protokolech o posouzení, hodnocení a ve zprávě o hodnocení nabídek specifikovaném dle bodu a/ tohoto usnesení, resp. pro nesplnění zadávacích podmínek zadávacího řízení vedeném zadavatelem pod evid. číslem VZMR/2017/624.
c/
schvaluje vítězné pořadí uchazečů v souladu s hodnocením hodnotící komise pro realizaci veřejné zakázky, vedené zadavatelem pod evid. číslem VZMR/2017/624, s názvem: VÝMĚNA OKEN a DVEŘÍ V OBJEKTU č.p. 124 „CAMELOT“ a schvaluje vítězného uchazeče (dodavatele), resp. schvaluje nejvhodnější nabídku uchazeče: Čekro CZ s.r.o., se sídlem: Smrková 1085, Liberec 14, 460 14, IČ: 28750187, za celkovou cenu 1.088.548,21 Kč vč. DPH (899.626,62 Kč bez DPH) dle podané nabídky.
d/
pověřuje odbor OIASM dopracovat a projednat s vítězným uchazečem konečný návrh smlouvy v souladu s podmínkami zadávacího řízení a podmínkami poskytovatele dotace, a dále pověřuje starostu města podpisem konečného znění smlouvy a ukládá odboru OIASM provést zveřejnění uzavřené smlouvy na profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 24.1.2018
Zodpovědná osoba: Palas Jiří
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se:/  Nepřítomen:  /
SCHVÁLENO

1mim/004/RM/18 - Vyhodnocení VZMR/2017/625  koupaliště Kristýna-cesty / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
a/ bere na vědomí podané nabídky a jejich hodnocení uvedené v Protokolu o otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek ze dne12.1.2018
b/schvaluje jako vítězného uchazeče firmu JOSTAV s.r.o., se sídlem: Studánecká 74, 463 34 Stráž nad Nisou, IČ 4778523 s nejnižší podanou nabídkovou cenou 3 794 165,-Kč bez DPH( 4 590 940,-Kč vč. DPH )
c/ ukládá odboru OIaSM doladit s vítězným uchazečem konečné znění smlouvy o dílo, starostovi města její následný podpis a odbor OIaSM  zveřejnění smlouvy o dílo na profilu zadavatele
Termín: 24.1.2018
Zodpovědná osoba: Palas Jiří
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

1mim/005/RM/18 - Dohoda o realizaci přeložky plynovodní přípojky – klub důchodců č.p. 605 / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání schvaluje uzavření Dohody o realizaci přeložky plynovodní přípojky a části odběrného plynového zařízení a o právu provést stavbu ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. č.7700100559/1, název stavby REKO MS Hrádek nad Nisou - Komenského mezi Městem Hrádek nad Nisou, IČ 00262854, se sídlem Horní náměstí 73, 463 34  Hrádek nad Nisou a společností GasNET, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Klíšská 940, 401 17  Ústí nad Labem, zastoupené GridServices, IČ 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno, která je zastoupená společností Inpos-projekt, s.r.o., IČ 25446355, se sídlem Nitranská 381/7a, 460 07  Liberec v souladu s předloženým návrhem a pověřuje starostu města tuto dohodu uzavřít.
Termín: 24.1.2018
Zodpovědná osoba: Jirotková Simona
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

1mim/006/RM/18 - Dohoda o realizaci přeložky plynovodní přípojky – klub mládeže č.p. 632 / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání schvaluje uzavření Dohody o realizaci přeložky plynovodní přípojky a části odběrného plynového zařízení a o právu provést stavbu ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. č.7700100559/2, název stavby REKO MS Hrádek nad Nisou - Komenského mezi Městem Hrádek nad Nisou, IČ 00262854, se sídlem Horní náměstí 73, 463 34  Hrádek nad Nisou, spolkem FK SLOVAN Hrádek nad Nisou 1910 z.s., se sídlem Rynoltická 333, 463 34  Hrádek nad Nisou a společností GasNET, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Klíšská 940, 401 17  Ústí nad Labem, zastoupené GridServices, IČ 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno, která je zastoupená společností Inpos-projekt, s.r.o., IČ 25446355, se sídlem Nitranská 381/7a, 460 07  Liberec v souladu s předloženým návrhem a pověřuje starostu města tuto dohodu uzavřít.
Termín: 24.1.2018
Zodpovědná osoba: Jirotková Simona
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

Ověřovatelé usnesení:
Josef Horinka, Pavel Farský

 

 
 
            © 2000-2019 Město Hrádek nad Nisou