Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Městská památková zóna »

Návrhová část »

Postup a cíle regenerace MPZ v období 2013–2022

 

SWOT analýza: silné a slabé stránky, rizika a příležitosti MPZ

 

Aplikujeme-li experimentálně na MPZ Hrádek nad Nisou zjednodušenou SWOT analýzu, přičemž pro tento účel chápeme silné a slabé stránky jako analýzu současného stavu, a příležitosti a hrozby jako analýzu (resp. prognózu) dalšího možného vývoje, získáme následující údaje:

SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

Poloha města a MPZ v Trojzemí

Vysoká míra nezaměstnanosti

Blízkost krajského města

Nízká úroveň některých obchodů a restaurací

Relativně kvalitní mezinárodní železniční a v dohledné době i silniční spojení

Chybějící větší ubytovací kapacita

Turisticky atraktivní oblast s řadou cílů

Spekulativní vlastnictví nemovitostí

Kompletně rekonstruované povrchy v MPZ

Nízké mzdy a nízká životní úroveň

Horní náměstí po celkové rekonstrukci, vymístěné parkování

Chybějící přímá kulturní činnost (muzeum, galerie, knihkupectví – částečně supluje Multifunkční centrum Trojzemí)

Tranzitní doprava vymístěna z MPZ

Velmi špatný stav některých pohledově exponovaných nemovitostí v soukromém vlastnictví

Rekonstruované inženýrské sítě včetně veřejného osvětlení

Chybějící stavebně-historické průzkumy alespoň nejvýznamnějších památkových objektů (zejm. kostel sv. Bartoloměje)

MPZ si uchovává roli přirozeného centra města

Reklamní zařízení na některých objektech neodpovídají prostředí MPZ

Dostatek parkovacích míst v MPZ a jejím těsném okolí

Množství nevyužitých prodejních prostor

Existence Multifunkčního centra Trojzemí ve zrekonstruovaném památkově hodnotném objektu

Absence finančního příspěvku z rozpočtu města vlastníkům při opravách památkově hodnotných objektů

Maloobchod a služby jsou koncentrovány v MPZ

Nedostatečné využití výhodné polohy, slabá propagace Hrádku jako turistického cíle

Existence pohostinských zařízení na území MPZ

Existence výrazně rušivých novostaveb v jádru MPZ

Dostatečné zastoupení komponovaných zelených ploch (kostelní areál, farská zahrada, okolí školy a evangelického kostela)

Nepříznivý populační vývoj – stagnace, resp. vylidňování města jako celku

Malý rozsah MPZ (=reálnější komplexní rehabilitace)

Nedostatečné povědomí obyvatel a vlastníků nemovitostí o existenci MPZ

Stavebně-historicky poměrně pestrá skladba zástavby MPZ

Problematický vztah ke kulturnímu dědictví (demolice hodnotných staveb, nízká architektonická úroveň nové výstavby)

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

Zvýšení povědomí veřejnosti o existenci MPZ

Pokles návštěvnosti města vlivem snižování životní úrovně

Oživení Programu regenerace MPZ

Nízký přirozený přírůstek obyvatelstva

Prohlubování přeshraniční spolupráce

Stěhování do větších měst

Aktivity spojené s přeshraniční spoluprací stran podstávkových domů

Reálná hrozba vylidňování centra (→chátrání nemovitostí)

Výrazné zlepšení silničního spojení v blízké budoucnosti

Další zvyšování nezaměstnanosti a stagnace mezd

Navázání na popularizaci nejstarší historie města způsobenou archeologickým výzkumem

Pasivní vlastníci nemovitostí (→zanedbávání oprav a průběžné údržby)

Plánovaný přesun městské knihovny na území MPZ

Zvýšení podílu spekulativního vlastnictví nemovitostí

Plánovaná rekonstrukce tzv. Azylu na zdravotní středisko (→záchrana torza památkově cenného objektu, značný potenciál archeologického výzkumu)

 


 

 
 
            © 2000-2019 Město Hrádek nad Nisou