Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Městská památková zóna »

Návrhová část »

Postup a cíle regenerace MPZ v období 2013–2022

 

Vztah územně plánovací dokumentace a strategického plánu rozvoje města k MPZ

 

Strategický plán rozvoje „Hrádek 2015“

Strategický plán rozvoje města Hrádku nad Nisou v letech 2005–2015 „Hrádek 2015“ zmiňuje městskou památkovou zónu a problematiku péče o kulturní dědictví v následujících částech:
Ve SWOT analýze na s. 11 (část Rozvoj, urbanistika, doprava) a s. 14 (Kultura) počítá MPZ mezi silné stránky města. Naopak mezi slabé stránky v části Historické dědictví počítá chybějící plán na zachování starých památek, budov a drobných staveb (s. 15). Tento problém zčásti (v rozsahu MPZ) odstraňuje předkládaný dokument. V návrhové části strategického plánu není explicitně pracováno s MPZ, ale v oblasti 17 (Přírodní, kulturní a historické dědictví) je uvedeno:
„Dílčí cíl: 17.1.2 Obnova, oživení a využití kulturního dědictví
Opatření: 17.1.2a Identifikace potenciálních spolupracujících partnerů, odborníků
Opatření: 17.1.2b Zmapování stávajícího kulturního dědictví ve městě a v bezprostředním okolí (literatura, dokumenty, fotografie)
Opatření: 17.1.2c Zpracování digitálního archivu materiálů z mapování
Opatření: 17.1.2d Propagace – ve městě (podpořit patriotismus)
Opatření: 17.1.2e Propagace – v cestovním ruchu (jak je u nás krásně)
Opatření: 17.1.2f Obnova tradic a vytváření nových
Dílčí cíl: 17.1.3 Obnova, oživení a využití historického dědictví
Opatření: 17.1.3a Identifikace potenciálních spolupracujících partnerů, odborníků
Opatření: 17.1.3b Zmapování stávajícího historického dědictví ve městě a v bezprostředním okolí
Opatření: 17.1.3c Zpracování základních informací o jednotlivých objektech – pro využití v informačních a propagačních materiálech
Opatření: 17.1.3d Zpracování fotodokumentace
Opatření: 17.1.3e Zpracování plánu péče o historické dědictví
Opatření: 17.1.3f Zajištění finančních prostředků na péči o historické dědictví
Opatření: 17.1.3g Postupná realizace plánu péče
Opatření: 17.1.3h Propagace – ve městě (podpořit patriotismus)
Opatření: 17.1.3i Propagace – v cestovním ruchu (jak je u nás krásně)
Opatření: 17.1.3j Využití historického dědictví v cestovním ruchu – naučné stezky, prožitkové programy
Indikátory:
1: Zmapování přírodního, kulturního a historického dědictví
2: Počet realizovaných tradičních akcí
3: Počet zapojených občanů a organizací
4: Počet účastníků tradičních akcí
5: Zpracovaný digitální archiv
6: Počet naučných stezek
7: Počet zpracovaných prožitkových programů
8: Existence expozice „Dědictví/historie města“


Územně plánovací dokumentace

V současné době schválený Návrh Zadání Územního plánu Hrádek nad Nisou (zpracovatel Ing. M. Rada, leden 2013) zmiňuje městskou památkovou zónu v částech:
d) Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území (urbanistickou koncepci a
koncepci uspořádání krajiny):Při řešení bude respektována městská památková zóna“.
f) Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území (historické a kulturní podmínky):
  • Ochrana objektů zapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstříkovými čísly v souladu s vyhláškou č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění.
  • Při řešení bude respektována městská památková zóna.
  • ÚP Hrádek nad Nisou bude respektovat platné právní předpisy na ochranu kulturního, architektonického a archeologického dědictví, především zákon č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, Úmluvu o ochraně architektonického dědictví Evropy vyhlášenou ve Sbírce mezinárodních smluv pod č.73/2000 a Úmluvu o ochraně archeologického dědictví Evropy (revidované, č. 143) vyhlášenou ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000
  • Ochranu architektonicky cenných souborů staveb a objektů, které nejsou zapsané ve státním seznamu nemovitých kulturních památek.
  • Požaduje se respektovat skutečnost, že řešené území je území s archeologickými nálezy.

Na území města Hrádek nad Nisou se nachází památková zóna, prohlášená vyhláškou Ministerstva kultury č. 108/2003 Sb., ze dne 1. dubna 2003, o prohlášení území s historickým prostředím ve vybraných městech a obcích za památkové zóny a určování podmínek pro jejich ochranu. Ve vyhlášce Ministerstva kultury ČR č. 108/2003 Sb., byly stanoveny v § 3 podmínky pro zabezpečení ochrany a péče o památkovou hodnotu zóny. V řešeném území návrhu Zadání ÚP Hrádek nad Nisou se nachází nemovité kulturní památky zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstříkovými čísly, na které se vztahují podmínky památkové péče. Dále se na řešeném území města Hrádek nad Nisou nachází území s archeologickými nálezy (dále jen ÚAN) III. kategorie s lokalitami ÚAN I. a II. kategorie zapsané ve Státním archeologickém seznamu ČR pod pořadovými čísly (SAS), na které se vztahují podmínky péče o archeologický fond.

Ochrana objektů zapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstříkovými čísly v souladu s vyhláškou č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění. Při řešení bude respektována městská památková zóna Hrádek nad Nisou.“

 

 
 
            © 2000-2019 Město Hrádek nad Nisou