Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Městská památková zóna »

Pasportace objektů »

Kulturní památky

 

Římskokatolický kostel

 

KATALOGOVÝ LIST OBJEKTU - AREÁLU

Program regenerace MPZ Hrádek nad Nisou pro období 2013–2022

ulice/náměstí

Horní náměstí

kraj

Liberecký

obec

Hrádek nad Nisou

okres

Liberec

katastrální území

Hrádek nad Nisou 564095

ORP

Liberec

čp/če

-

parcela

 3, 4

r. č. ÚSKP

16191/5-4303

plošná ochrana

MPZ

identifikační fotografie

Římskokatolický kostel

poloha

Areál kostela sv. Bartoloměje se nalézá východně od Horního náměstí. Barokní kostel obklopený bývalým hřbitovem s ohradní zdí je přístupný úzkou uličkou vedoucí přímo z náměstí.

stručná charakteristika

Kostelní areál doplňují barokní sochy světců umístěné při vstupu a západně od kostela. U vnitřního líce ohradní zdi jsou umístěny kaple křížové cesty, náhrobníky a náhrobky pocházející z 16. – 19. století.

Kostel sv. Bartoloměje je monumentální zděnou orientovanou stavbou s příčnou lodí a obdélně ukončeným presbytářem. Valbové střechy hlavní lodi a transeptu kryté pálenými taškami bobrovkami doplňuje plechový sanktusník situovaný na konci hřebene střechy kněžiště. Jednotlivá průčelí opatřená hladkými omítkami člení jednoduché lizenové rámce tmavšího odstínu. Prostor hlavní a příčné lodi osvětlují vysoká segmentově zakončená okna lemovaná plastickým šambránami. K jižnímu průčelí kněžiště přiléhá patrová sakristie krytá valbovou střechou. Před západní průčelí lodi předstupuje vysoká hranolová věž vrcholící plechovou cibulí s lucernou. Hladkou fasádu s naznačeným armováním na nárožích horizontálně dělí na tři díly dvě průběžné římsy. Hlavní vstup u paty věže tvoří mohutné dvoukřídlé dveře s barokní profilací osazené v  pravoúhlém portálu z pískovce. V ose nad vstupem nalezneme pískovcový Trauttmannsdorfský erb. U zdi presbytáře kostela se nacházejí dva náhrobky.

Barokní náhrobek u jižní zdi presbytáře má podobu nepravidelně tvarované stély na nízkém dvoustupňovém kvadratickém podstavci s římsou. Sousedící klasicistní náhrobek sloupového typu pro Františka Leubnera pochází z roku 1794.

Na severní straně cesty vedoucí k hlavnímu vchodu do kostela sv. Bartoloměje stojí Socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1708, na jižní straně cesty stojí Socha sv. Jana Křtitele z téhož roku.

Na severním pilíři vstupní brány do areálu kostela je umístěna Socha sv. Josefa. Zhotovení sochy pocházející z roku 1759 inicioval děkan Josef Tobias Schöpfer.

Na jižním pilíři vstupní brány se nachází socha Archanděla Michaela stejného stáří a zřizovatele.

Při ohradní zdi, jejíž současná podoba pochází od zednického mistra Johanna Christiana Sitteho z Chrastavy z roku 1767, se nachází čtrnáct kaplí křížové cesty vystavěných mezi léty 1767–1768. Kaple jsou situovány po sedmi na každé ze stran kostela. Jednotlivé výklenkové kaple mají podobu barokního portálu z  18. století. Zeď doplňuje hodnotný soubor sepulkrálních památek z poloviny 17. a počátku 18. století.

odhad datování a stavebního vývoje

První kostel v Hrádku, v písemných pramenech nepřímo doložený k roku 1287, byl údajně postavený Ottou z Donína. Další písemný doklad pochází z roku 1357, kdy je kostel přímo zmiňovaný již jako farní. Tento chrám však byl za husitských válek spolu s městem zničen. Nový kostel znovu postavený roku 1466 nechala o sto let později v roce 1586 renesančně upravit Alžběta, manželka Ferdinanda Hoffmanna z Grünenbühlu.V roce 1665 byla za hraběte Matyáše Trauttmannsdorfa ke kostelu přistavěna věž. Dnešní podobu pak chrámu vtiskla barokní přestavba prováděná pod patronací hraběte Krištofa Clam-Gallase. Podle projektu libereckého stavitele Johanna Josefa Kuntzeho (1724–1800) byl kostel jednotně přestavěn a nově zaklenut.

 

r. 1994–1995 výměna střešní krytiny (pálené tašky bobrovky), oplechování, oprava fasády.

r. 2007 oprava sanktusníku, restaurování bočního oltáře sv. Anny.

r. 2005 restaurování kazatelny, sochy sv. Bartoloměje.

r. 2009 restaurování chórové přepážky.

r. 2011 nátěr plechové střechy věže.

r. 2012 repase a nátěr vstupních dveří.

památkové hodnocení

Objekt zapsán na ústřední seznam KP r. 1964 rozhodnutím ŠKK ONV v Liberci 26. 11. 64 čj. 63/64 (kostel, náhrobky, křížová cesta, ohradní zeď). Oltáře, kazatelna a varhany zapsány r. 1971 rozhodnutím OŠK ONV v Liberci 3. 3. 1971.

 

Kostel sv. Bartoloměje a celý kostelní areál tvoří hodnotný soubor nadregionálního významu, nejvýznamnější památku ve městě. Podílí se na tom jak bohaté barokní vybavení vlastního chrámu se zajímavým stavebním vývojem, tak hodnotné sepulkární památky včetně renesančních v areálu, doplněném barokními plastikami. Urbanistický význam kostela jako prvořadé městské dominanty je rovněž značný.

doporučení k obnově a památkové rehabilitaci

-        Průběžná údržba a opravy všech stavebních konstrukcí kostela, v případě nutnosti restaurování všech uměleckých a uměleckořemeslných součástí areálu.

-        Revitalizace kostelního areálu na základě PD zpracované zahradním architektem

prameny a literatura

Městský úřad Hrádek nad Nisou, archiv stavebního úřadu

Magistrát města Liberec, archiv odboru ŽP, oddělení PP

Národní památkový ústav, ÚOP v Liberci, spisový archiv

Kuča, Karel: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, II. díl, H-Kole, Praha 1997, s. 301–305.

Kühn, Karl, Friedrich: Topographie der historischen und kunstgeschichtlichen Denkmale in der Tschekoslowakischen Republik. Land Böhmen. Der Bezirk Reichenberg. Brno/Praha/Lipsko/Vídeň 1934, s. 79–100.

Řeháček, Marek: Krajina na Nise. Liberec 2001, s. 260–267.

Šternová, Petra (ed.) a kol.: Soupis nemovitých kulturních památek v Libereckém kraji. okres Liberec A-Le. Liberec 2010, s. 171–175.

Umělecké památky Čech, I. díl, A–J, Praha 1977, s. 464–465.

 

 

 

další fotografická a plánová dokumentace

1_002.jpg

          r. 2013

             

1_003.jpg

          r. 2011          

         

1_004.jpg r. 2013          
1_005.jpg r. 2013          
1_006.jpg r. 2013          
1_007.jpg r. 1933          
1_008.jpgpočátek 20. století


 


1_009.jpgr. 1903
1_010.jpgr. 1891  

 

 
 
            © 2000-2020 Město Hrádek nad Nisou