Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Městský úřad »

Odbor stavební a životního prostředí »

Zprávy

 

Vydávání rybářských lístků

datum zveřejnění: 28.6.2011 zdroj: Odbor stavební a životního prostředí

 

Vydávání rybářských lístků Dnem 1. 7. 2011 nabývá účinnosti zákon č. 104/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů. Jednou ze změn zákona o rybářství je přesunutí kompetence k vydávání rybářských lístků z obecních úřadů obcí s rozšířenou působností na obecní úřady obcí s pověřeným obecním úřadem.

 

Vydávání rybá ř ských lístků

 

Dnem 1. 7. 2011 nabývá účinnosti zákon č. 104/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů. Jednou ze změn zákona o rybářství je přesunutí kompetence k vydávání rybářských lístků z obecních úřadů obcí s rozšířenou působností na obecní úřady obcí s pověřeným obecním úřadem.

 

Rybářské lístky na našem okrese tedy doposud vydával obecní úřad obce s rozšířenou působností – Magistrát města Liberec, v jehož obvodu měl žadatel o vydání rybářského lístku trvalý pobyt a popř. cizincům, kteří se zdržovali v jeho působností v místě jejich bydliště. Nový zákon o rybářství přesouvá tuto působnost na pověřené obecní úřady obcí.

 

Upozorňujeme veřejnost, že od 1. července 2011 vydává rybářský lístek občanům České republiky obecní úřad obce s pověřeným obecním úřadem, v jehož obvodu má žadatel o vydání rybářského lístku trvalý pobyt, popřípadě cizincům, kteří se zdržují v obvodu jeho působnosti (§ 13 odst. 8 zákona o rybářství).

 

Pro občany Hrádku nad Nisou a obcí Chotyně a Rynoltice bude tuto agendu vykonávat Městský úřad Hrádek nad Nisou, Odbor stavební a životního prostředí, který najdete ve 2. poschodí Městského úřadu Hrádku nad Nisou číslo dveří 44, kontaktní osoba Barbora Krečmanová, e-mail: krecmanova@muhradek.cz, tel. č.: 482 411 472  (Po 8-17, St 8-17 h.)

 

Žadatel předloží na místně příslušném městském úřadu vyplněný tiskopis žádosti o vydání rybářského lístku a předloží osvědčení o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku nebo dřívější rybářský lístek, popř. jiný doklad osvědčující, že již byl držitelem rybářského lístku. Rybářské lístky se vydávají na dobu 10 let, 3 let, 1 roku ode dne vydání. Současné sazby za vydání rybářského lístku jsou dány platným zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů ve výši od 50 do 500 Kč.

a) Vydání rybářského lístku s dobou platnosti:

 - 1 rok 100,- Kč

 - 1 rok pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v  

    rámci svého povolání nebo funkce 50,- Kč

 - 3 roky 200,- Kč

 - 3 roky pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství

     v rámci svého povolání nebo funkce 100,- Kč

 - 10 let 500,- Kč

 - 10 let pro osoby studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého

   povolání nebo funkce 250,- Kč

Poznámka:

Poplatek podle písmene a) druhé, čtvrté a šesté odrážky této položky se vybírá, vydává-li se rybářský lístek osobám mladším 15 let, žákům nebo studentům českých odborných škol ve studijních oborech, popřípadě učebních oborech s výukou rybářství, odborným pracovníkům na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství v pracovní náplni, rybářským hospodářům a osobám ustanoveným jako rybářská stráž. Tyto osoby se prokáží správnímu úřadu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání nebo funkce na území České republiky.

 

Na vydání a vyhotovení rybářského lístku podle nového zákona se vztahuje zákon č. 500/2004 Sb.,

správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Upozorňujeme žadatele o vydání rybářského lístku, že ne vždy bude možné vydat rybářský lístek na počkání, jako tomu bylo podle dřívější platné legislativy na úseku rybářství. Žadatel musí vyplnit žádost o vydání rybářského lístku (tiskopis žádosti je k dispozici na odboru SŽP a na internetové stránce www.hradek.cz ) a doložit potřebné doklady podle vyhlášky. Je nezbytné, aby žadatelé přicházeli na úřad se žádostí v dostatečném časovém předstihu před skončením pracovní doby, aby mohly být provedeny všechny úkony související s vydáním rybářského lístku včetně zaplacení správního poplatku na pokladně úřadu.

 

 

 
 
            © 2000-2019 Město Hrádek nad Nisou