Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Městský úřad »

Odbor stavební a životního prostředí »

Zprávy

 

Návrh změny č. 15 Územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou

datum zveřejnění: 18.8.2011 zdroj: Odbor stavební a životního prostředí

 

Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou schválilo dne 19. května 2010 usnesením č. 5/262/ZM/10 pořízení Změny č.15 Územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou.

 

Městským úřadem Hrádek nad Nisou (dále jen „pořizovatel“), který pořizuje v souladu s ustanovením § 6 odst. 2 a v souladu s § 24 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) Změnu č.15 Územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou byl zpracován Návrh Zadání Změny č.15 Územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou.
Upravené Zadání Změny č.15 Územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou bylo dle § 47 odst. 5 stavebního zákona schváleno Zastupitelstvem města dne 2. března 2011 usnesením č. 2/45/ZM/11.

Na základě schváleného Zadání Změny č.15 Územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou projektant pro Město Hrádek nad Nisou zpracoval Návrh Změny č.15 Územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou. Pořizovatel v souladu s ustanovením § 50 odst. 2 stavebního zákona oznámil termín společného jednání na den 12. května 2011 oznámením č.j. OSZP 2885/2011-UP-179/2011/ra městu Hrádek nad Nisou, jednotlivě dotčeným orgánům, Krajskému úřadu Libereckého kraje a sousedním obcím a vyzval je k uplatnění stanovisek a připomínek ve lhůtě 30 dnů od termínu společného jednání.

Po uplynutí této lhůty pořizovatel předložil Návrh Změny č.15 Územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou a zprávu o jeho projednání Krajskému úřadu Libereckého kraje k posouzení v souladu s § 51 stavebního zákona a ten vydal souhlasné stanovisko.

Na základě uplatněných stanovisek byl Návrh Změny č.15 Územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou upraven.
 
Následně bylo pořizovatelem oznámeno konání veřejného projednání návrhu Změny č. 15 Územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou podle § 52 odst. 1 stavebního zákona na den 10. října 2011.


Návrh změny č. 15 Územního plánu

Návrh změny č. 15 Územního plánu odůvodnění

 

OOP-vydání změny (214 kB)   OOP-vydání změny
(214 kB)

 
 
            © 2000-2019 Město Hrádek nad Nisou