Hrádek nad Nisou

 
   

Hrádek nad Nisou

 »
ZŠ Lidická »

Metodik prevence »

Zprávy

 

Preventivní strategie školy pro období 2017-2020

datum zveřejnění: 26.1.2018 zdroj: ZŠ Lidická, metodik prevence

 

Preventivní strategie školy - obecné dlouhodobé cíle školy v oblasti prevence rizikového chování.

 


Základní škola Lidická, Hrádek nad Nisou, Školní ul. 325, 
okres Liberec, příspěvková organizace 
Tel.: 482 723 402    www.skoly.net     E-mail: info@zslid.cz
 
 
 
 
 
 
Preventivní strategie školy
pro období 2017 - 2020

 
Název školy:
Základní škola Lidická, Hrádek nad Nisou, Školní ul. 325, okres Liberec, příspěvková organizace
Sídlo školy:
Hrádek nad Nisou, Školní ul. 325, okres Liberec, PSČ 463 34
Zřizovatel:
Město Hrádek nad Nisou
právní forma: Obec
IČO: 262854
sídlo: Horní náměstí 73
463 34 Hrádek nad Nisou
 
Právní forma školy:
Příspěvková organizace
Den vzniku organizace: 1. 1. 2003
Identifikační číslo: 709 83 003
 
Datum zařazení do sítě:  09. 02. 1996
Poslední změna zařazení:  1. 1. 2014
 
Ředitel školy:
Mgr. Jaroslav Poláček
 
Zástupce ředitele:
Mgr. Daniela Schejbalová
 
Výchovný poradce:
Mgr. Iva Klenovičová
 
Metodik primární prevence:
1. stupeň – Mgr. Irena Soukupová
2. stupeň – Mgr. Dagmar Kasalová

 
 
Obsah
Realizace PSŠ vychází z těchto dokumentů         
Charakteristika školy     
Charakteristika práce školního metodika primární prevence      
Cíle Preventivní strategie školy 
Krizový plán - prevence šikany na naší škole       
Spolupráce školy s institucemi


Realizace PSŠ vychází z těchto dokumentů
 
Přehled platných předpisů pro oblast prevence rizikového chování
 
Zákony
·         Zákon. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon)
·         Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů č. 563/2004 Sb.
 
Vyhlášky
·         Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních č. 72/2005 Sb. dle Školského zákona č. 561/2004 Sb
·         Vyhláška o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditačních komisí a kariérním systému pedagogických pracovníků č. 317/2005Sb.
 
Metodické pokyny
·         Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních Č.j. MSMT – 21149/2016
·         Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, čj. 21291/2010-28 a přílohy 1 - 21
·         Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže, č.j.: 20006/2007 – 51
·         Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance, č.j.: 14423/99-22
·         Metodický pokyn ministra k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, č.j.: 24 246/2008-6
·         Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví, č.j.: 10194/2002 –14
·         související normy: Zákon o sociální potřebnosti č. 422/2003 Sb. (novela zákona č. 482/1991 Sb.) – ohlašovací povinnost školy při neomluvených hodinách; Zákon o sociálně-právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb. – více o ohlašovací povinnosti školy
·         Spolupráce předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané, č.j.: 25884/2003-24
·         související norma: Zákon o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže č. 218/2003 Sb.
·         Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných MŠMT Č.j.: 37 014/2005-25
  


Charakteristika školy
 
Základní škola Lidická, Školní 325, Hrádek nad Nisou, okres Liberec je státní, středně velká a plně organizovaná základní škola, která se nachází nedaleko centra města v blízkosti vlakového a autobusového nádraží.
Kapacita školy je 360 žáků v 1. až 9. ročníku. Výuka probíhá na 1. i 2. stupni ve dvou paralelních třídách v téměř každém ročníku.
Předností naší základní školy je dlouhodobá spolupráce s partnerskými školami v Hartau a Ebersbachu (SRN).
Výuka na naší škole probíhá v 15 kmenových třídách a v 5 odborných učebnách (počítačová učebna, učebna fyziky a chemie, dvě jazykové učebny – NJ, AJ a multifunkční učebna). Součástí školy je malá tělocvična, posilovna a tři oddělení školní družiny. Žákům i učitelům je rovněž k dispozici malá knihovna.
Naši školu navštěvují žáci zejména ze spádové oblasti Hrádku nad Nisou, ale i jiných menších obcí v okolí. Žáci se od 1. ročníku povinně učí německý jazyk a jsou zapojeni v česko – německé spolupráci v rámci mezinárodního svazku škol Š:schkola. Od 3. ročníku je vyučován povinně ještě jazyk anglický. Pro žáky se specifickými problémy učení jsou vypracovány individuální vzdělávací plány. Nadanější žáci odcházejí v 5. a 7. ročníku na víceletá gymnázia.
Školní vzdělávací program, který je v platnosti od 31. 8. 2007, se nazývá Klíč ke vzdělání, a jedná se o motivační název, který vychází z priorit naší školy a symbolizuje pomyslný klíč, který nabízíme žákům při odmykání cest k úspěšnému a plnohodnotnému vzdělání.
ZŠ Lidická se dlouhodobě zaměřena na nadstandardní výuku německého jazyka, která je začleněna dlouhodobě do koncepce výuky na naší škole, proto i vzniklý ŠVP je specifický. Německý jazyk a jeho výuka je podpořena spoluprací naší školy s partnerskými školami v Německu a dalšími českými i polskými školami v rámci svazku škol Š:schkola. Vedle zaměření na výuku německého jazyka se snažíme maximálně podporovat všestranný rozvoj našich žáků. Klademe důraz na větší otevřenost pedagogů vůči žákům – zlepšení vzájemné komunikace, vnímání žáků jako partnerů vzdělávání, aktivní přístup žáků k výuce. Snažíme se o vzájemnou spolupráci školy s rodiči a veřejností – zapojení rodičů do aktivit školy, zpřístupnění školy pořádáním Dnů otevřených dveří, prezentace vyučovacích metod školy aj. Jsme přesvědčeni, že symbol klíče v logu školy je výstižným vyjádřením snahy naší školy odemknout a otevřít všem žákům rodičům i pedagogům cestu k novým vědomostem, slušnému a zodpovědnému chování a především k vzájemné úctě a toleranci.
Zástupci žáků 3. - 9. ročníku mají možnost na pravidelných setkáních žákovského parlamentu  s vedením školy vyjádřit svoje připomínky a náměty k jednotlivým činnostem ve škole .
Škola žákům nabízí aktivity k využití volného času. Jsou to kroužky, které organizuje přímo škola a zaměstnanci školy. Zprostředkováváme dětem informace o dalších možnostech využití volného času (akce DDM Drak, sportovních klubů aj.) Náměty žáci získávají i během samotného vyučovacího procesu či projektových dnů (ekologický projektový den „Den Země“, projektové dny v rámci č-n spolupráce). Tyto aktivity vnímáme jako preventivní kroky vedoucí k omezení výskytu drogových závislostí, alkoholismu a kouření, výskytu šikany.
Se zdravým životním stylem, ekologií a prevencí vzniku poruch příjmu potravy se žáci setkávají v hodinách Vo, ČaS, TV, Př aj., a velmi často jsou tato témata součástí našich projektových dnů.
Ve školním roce 2013/2014 jsme začali úzce spolupracovat se společností MAJÁK, o.p.s., která se v Libereckém kraji zabývá prevencí sociálně-patologických jevů na školách. Tuto společnost využíváme zejména při pořádání přednášek na různá témata, ale také v případě řešení krizových situacích, pokud se vyskytnou.
 

Charakteristika práce školního metodika primární prevence
Školní metodik prevence úzce spolupracuje s výchovnou poradkyní a s vedením školy v rámci zajištění prevence rizikového chování. Jeho úkolem je mapování situace ve škole, nabízení pomoci při řešení rizikových problémů, ve složitějších situacích metodik prevence odkazuje zúčastněné strany na pomoc odborníků.
Mezi úkoly a kompetence ŠMP patří:
1.      další vzdělávání v problematice prevence proti šikanování a prevence rizikového chování žáků
2.      zodpovědnost za informovanost pedagogů o dokumentech v dané problematice (zákony, metodické pokyny)
3.      napomáhání kolegům při strategii řešení konkrétních případů
4.      spolupráce s ředitelem školy na zajištění konkrétních odborných a metodických materiálů (literatura, audio, video, internet…), koordinace vzdělávání ostatních pedagogických pracovníků v oblasti prevence rizikového chování
5.      spolupráce s jinými institucemi
6.      mapování situace, sledování rizik vzniku a projevů rizikového chování
7.      postupy řešení rizikových jevů
8.      koordinace tvorby, realizace a zhodnocení Preventivního programu školy, který je podrobně k dispozici rodičům i veřejnosti na webových stránkách školy
9.      vedení dokumentace v souladu se zákonem
    

Cíle Preventivní strategie školy
 
Obecné cíle, kterých chceme dosáhnout ve všech tématech primární prevence:
 
Ø  zajistit odborné a průběžné vzdělávání ŠMP, výchovného poradce a ostatních pedagogických pracovníků (dle pokynů MŠMT)
Ø  preventivně působit v co nejširší oblasti rizikových forem chování
Ø  spolupracovat a zapojovat se do projektů – akcí realizovaných jinými odbornými subjekty
Ø  realizovat nabídku mimoškolních volnočasových aktivit v návaznosti na programy a výuku školy – zajímat se o svět mladých lidí
Ø  udržovat dobré vztahy mezi rodinou a školou
Ø  realizovat pravidelné schůzky s rodiči, kde budou dostatečně informováni a obeznámeni s riziky, jakým jsou jejich děti vystaveny a jak jim předcházet
Ø  nabídnout rodičům didaktické materiály poradenskou činnost
Ø  zapojovat rodiče do aktivit školy
 
Konkrétní cíle, kterých chceme dosáhnout:
 
1. Prevence drogových závislostí, alkoholismu a kouření
Cíle:
Ø  předcházet užívání návykových látek včetně alkoholu a tabáku
Ø  předcházet závislosti na návykových látkách a zdravotním problémům způsobených v důsledku konzumace drog
Ø  oddálit první kontakt s návykovými látkami
Ø  podporovat žáky v jejich nápadech, potřebách a tvořivosti
Ø  aktivizovat žáky k pravidelným sportovním a zájmovým činnostem
 
Ukazatele úspěchu:
Ø  mezi žáky nekolují „zažité“ mýty o drogách
Ø  žáci mají reálný obraz „světa drog“
Ø  počet experimentů s drogou je nižší oproti standardu – normálu
Ø  ve škole je zdravé motivující prostředí, utvářené za pomoci žáků, vycházející z jejich nápadů a potřeb
Ø  žáci vyhledávají pravidelné zájmy a činnosti mimo školu (kroužky, sport…)
Ø  škola za spoluúčasti žáků pořádá zábavné akce, výlety, exkurze, mimoškolní aktivity
Ø  žáci se aktivně zapojují do protidrogové prevence
Ø  žáci mají zájem o návštěvy odborníků, mají potřebu diskutovat o problematice s učiteli
Ø  žáci jsou dobře informováni a vědí na koho se v případě potíží obrátit
 
 
2. Prevence šikany - posilování a rozvoj mezilidských vztahů
Prevence projevů xenofobie, rasismu, antisemitismu
Cíle:
Ø  předcházet šikaně – jejím projevům, stádiím a formám
Ø  předcházet projevům xenofobie, rasismu a antisemitismu
Ø  upevňovat obecně uznávané hodnoty a postoje společenského života
Ø  vyvracet předsudky a pěstovat úctu k životu
Ø  posilovat a rozvíjet zdravé vrstevnické vztahy
Ø  podporovat v žácích jejich přirozenou zvídavost a potřebu poznávat nové
Ø  zajistit bezpečnost žáků o přestávkách a skrytých místech školy (např. dohledem nad žáky)
Ø  účinně a profesionálně postupovat při rozpoznání šikany v souladu s pokyny MŠMT
Ø  šířit objektivní, pravdivé informace o extremistických organizacích, nebezpečných ideologiích, sektách, náboženstvích, apod.
 
Ukazatele úspěchu:
Ø  mezi žáky nebují šikana
Ø  žáci mají zdravé sebevědomí a pozitivní přístup k okolí a ostatním
Ø  žáci samostatně myslí a rozhodují se, otevřeně říkají svůj názor, jsou tolerantní
Ø  žáci mají zájem a potřebu pospolitosti třídy (společné akce, výlety,..)
Ø  na půdě školy panuje důvěrná a bezpečná atmosféra
Ø  žáci se zajímají o multikulturní společnost a postoje (rasismus, xenofobie…)
Ø  žáci mají zájem o různá náboženství a kultury
Ø  žáci mají dostatek informací a znají rizika extremistických organizací, ideologií, sekt…
Ø  žáci jsou ochotni řešit své konflikty a nedorozumění dohodou a pod pedagogickým vedením najít řešení
Ø  žáci jeví zájem o návštěvy odborníků
 
3. Prevence rizikového sexuálního chování a závažných virových onemocnění,
Prevence sexuálního zneužívání a týrání - sexuální výchova
Cíle:
Ø  předcházet rizikům předčasného sexuálního života – právní odpovědnost, citová nevyzrálost, antikoncepce, potraty,…
Ø  posilovat a upevňovat obecně uznávané hodnoty – rodina, mateřství, láska aj.
Ø  předcházet rizikům souvisejících s tělesnými a psychickými změnami – porozumění a péče o své tělo - ducha, informace o přirozených vývojových změnách, gynekologie, sexuologie a venerologie,…
Ø  předcházet rizikům sexuálního zneužívání, týrání a zanedbávání – pedofilie, sexuálního zneužívání, pornografie, znásilnění,…
Ø  předkládat témata sexuální výchovy jako přirozenou věc – pohlavní styk, odlišnosti obou pohlaví, homosexualita, úchylky,…
Ø  podporovat zdravé sebevědomí žáků a citlivě přistupovat k jejich problémům (první vztahy - lásky, růst a změny sekundárních pohl. znaků aj.)
 
Ukazatele úspěchu:
Ø  žáci lépe rozumí svým citům a tělesným změnám – nestydí se za ně…
Ø  žáci dokáží říci NE a umějí ho i přijmout – asertivní jednání
Ø  žáci dokáží rozlišit pozitiva a negativa sexuálního jednání (fyzická a psychická stránka)
Ø  žáci k sexu zaujímají zodpovědný postoj – znají rizika i pozitiva
Ø  žáci dávají přednost dlouhodobým vztahům postavených na lásce, partnerství a přátelství
Ø  žáci mají kladný postoj k obecně uznávaným hodnotám – rodina, mateřství…
Ø  žáci se orientují v problematice sexuální výchovy, vědí na koho se obrátit s problémy apod.
Ø  žáci mají zájem o návštěvy odborníků, mají potřebu diskutovat o problematice s učiteli
 
4. Prevence kriminality a delikvence (dle pokynu MŠMT), právní odpovědnost
Cíle:
Ø  vysvětlit a popsat základní projevy kriminality a delikvence (krádeže, násilí, vandalismus,…)
Ø  vysvětlit jednotlivé dílčí mechanismy a dynamiku trestných činů, přestupků (co se děje před, proč, co se děje potom, jak se cítí oběť,…)
Ø  předkládat a vysvětlovat modelové situace a zasazovat chování ve vztahu k normalitě a společenské normě
Ø  podporovat a zapojovat se do projektů realizovaných jinými subjekty (např. policií,…)
Ø  zasvětit žáky do základních ustanovení Trestního zákoníku, Školního řádu, řádu obecně
Ø  zasadit se o to, aby žáci znali svá práva ve společnosti - dětská práva, Chartu práv dítěte, Ústavu ČR apod.
Ø  upevňovat základní pravidla a hodnoty společenského chování
Ø  předkládat vhodný vzor společenského chování, dbát na dodržování zákona a být morální podporou
 
Ukazatele úspěchu:
Ø  žáci si jsou vědomi následků spáchání přestupku a trestného činu
Ø  žáci znají školní řád a jsou srozuměni s důsledky případného porušení
Ø  žáci respektují, znají základní lidská práva a hodnoty společenského chování
Ø  žáci vědí, na koho se obrátit v případě potíží a to nejen na půdě školy
Ø  škola má nižší výskyt kriminality
Ø  žáci mají důvěru v pedagogický sbor
 
5. Prevence záškoláctví
Cíle:
Ø  snížit počet zameškaných hodin
Ø  posilovat hodnotu vzdělání
Ø  postupovat podle ŠŘ a pokynů MŠMT při řešení neomluvené školní docházky (od třídního učitele, výchovného poradce, rodiče, oddělení sociálně právní ochrany dětí MěÚ až po policii)
Ø  spolupracovat s jinými subjekty na dodržování povinné školní docházky (sociální odbor, policie)
 
Ukazatele úspěchu:
Ø  počet zameškaných neomluvených hodin je nízký
Ø  žáci jeví zájem o výuku a jiné školní aktivity - cítí potřebu vzdělání
Ø  škola má dobré vztahy s úřady a jinými subjekty
Ø  škola má vypracovaný plán a postupy, jak řešit neomluvenou docházku
 
6. Zdravý životní styl
Prevence vzniku poruch příjmu potravy
Ekologie
Cíle:
Ø  podporovat zdravý životní styl žáků – životospráva, duševní hygiena, režim dne, stres
Ø  upevňovat kladný vztah ke svému tělu
Ø  seznámit žáky s různými styly života – vrcholový sport, modelky (plastická chirurgie), vegetariánství, život v komunitách,…
Ø  předcházet negativním vlivům medií a reklamy (tisk, TV, PC) – ideál krásy, odtržení od reality, módní trendy atd.
Ø  předcházet vzniku poruch příjmu potravy – anorexie, bulimie, diety, obezita,…
Ø  upevňovat a rozvíjet kladný vztah k životnímu prostředí – ekologii
Ø  naučit žáky poskytnout první pomoc a orientovat se v integrovaném záchranném systému
 
Ukazatele úspěchu:
Ø  žáci mají zájem o zdravý životní styl – účelně využívají svůj volný čas, umějí odpočívat
Ø  žáci dbají o svůj zevnějšek a tělo (aktivně sportují, vyhledávají pohyb)
Ø  žáci znají negativa a pozitiva různých stylů života
Ø  žáci přemýšlí o vlivu medií a reklamy na jejich život a mají potřebu o tom diskutovat
Ø  žáci mají kladný vztah k přírodě a životnímu prostředí
 
7. Prevence virtuálních drog - patologického hráčství a závislosti na počítačových hrách
Cíle:
Ø  seznámit žáky se základními pojmy virtuálních drog – TV, PC, Reality show, výherní automaty, sázení,…
Ø  předcházet zdravotním, sociálním a psychickým poškozením v důsledku přílišného užívání virtuálních drog – znecitlivění, ztráta reality, snížení sebekontroly, násilí, závislost, gambling,…
Ø  stanovit a posilovat v žácích pravidla pro užívání virtuálních drog
Ø  podporovat počítačové hry, filmy s kladnými stránkami obsahu (postřeh, vědomosti, koordinace pohybů, soustředění…)
 
Ukazatele úspěchu:
Ø  žáci znají základní pojmy, pozitiva a negativa virtuálních drog
Ø  žáci si jsou vědomi pravidel pro užívání virtuálních drog a znají následky jejich porušování
Ø  žáci nevyhledávají pouze hry s tématikou násilí, zabíjení a dalších kriminálních činů
 

Činnosti nutné k dosažení cílů 
Do minimální prevence je zapojen každý pedagogický pracovník naší školy a to v činnosti výchovné či vzdělávací.
Výuku ve škole vedou kvalifikovaní zkušení pedagogové, kteří:
-          vytváří bezpečné klima školy a třídy,
-          uplatňují individuální přístup ke každému žákovi,
-          věnují zvláštní péči žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.,
-          využívají moderní výukové metody a postupy,
-          pracují s moderními programy a technologiemi.
 
Dále kromě zařazení témat minimální prevence do vyučovacích předmětů (v rámci našeho ŠVP) pořádá škola ve spolupráci s odborníky přednášky na vybraná témata (prostřednictvím společnosti MAJÁK, spolupráce s Městkou policií Hrádek nad Nisou, IZS Libereckého kraje, v rámci životního stylu také pravidelné půlroční návštěvy u stomatologa působícího v Hrádku nad Nisou aj.)
Roční zpracování konkrétních preventivních aktivit je uvedeno v Preventivním programu školy pro daný školní rok, který je přílohou 2 tohoto dokumentu.


Krizový plán - prevence šikany na naší škole
 
Co je šikanování?
Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka, případně skupinu žáků.
V čem spočívá?
Spočívá v cílených a opakovaných fyzických a psychických útocích jedincem nebo skupinou vůči jedinci nebo skupině žáků, kteří se neumí nebo z nejrůznějších důvodů nemohou bránit.
Jak se projevuje?
Zahrnuje jak fyzické útoky, tak i útoky slovní a nově se může realizovat i prostřednictvím elektronické komunikace, tzv. kyberšikana. Šikana se projevuje i v nepřímé podobě jako demonstrativní přehlížení a ignorování žáka či žáků třídní skupinou nebo jinou skupinou spolužáků. Nebezpečnost působení šikany spočívá zvláště v závažnosti, dlouhodobosti a nezřídka v celoživotních následcích na duševní i tělesné zdraví oběti. Šikanování je mimořádně nebezpečná forma násilí, která ohrožuje základní výchovné a vzdělávací cíle školy.
Prevence na škole.
Na naší škole je základem prevence šikanování a násilí vytváření a podpora pozitivních vzájemných vztahů jak mezi žáky, tak mezi žáky a učiteli, vytváření pocitu bezpečí každého jedince, jeho začlenění do třídního kolektivu, vytváření produktivního prostředí a dobrého sociálního klimatu třídy a školy.
Úloha krizového plánu.
Krizový plán má za úkol minimalizovat škody v případě, že by k šikanování ve školním prostředí došlo. Zahrnuje situace, které škola zvládne řešit vlastními silami – jsou to postupy pro počáteční stadia šikanování, ale také situace, kdy škola potřebuje pomoc z venku a je nezbytná její součinnost se specializovanými institucemi a policií – jedná se o případy pokročilé a nestandardní šikany.
Odhalení šikany.
Odhalení šikany bývá obtížné. Významnou roli zde hraje strach a to nejen oběti, ale i agresorů a jiných účastníků. Mnohdy se vytváří zvláštní prostředí ,,solidarity“ agresorů a obětí. Pro vyšetřování počáteční šikany je stanoven postup:
- rozhovor s těmi, kteří na šikanování upozornili a s oběťmi
- nalezení vhodných svědků
- individuální, případně konfrontační rozhovory se svědky
– nikdy konfrontace oběti a agresora
- zajištění ochrany obětem
- rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi nimi
Pro vyšetřování pokročilé šikany (až tzv. třídního lynčování) je stanoven tento postup:
- překonání šoku pedagogického pracovníka a bezprostřední záchrana oběti
- domluva pedagogických pracovníků na spolupráci a postupu vyšetřování
- zabránění domluvě agresorů na křivé výpovědi
- následná pomoc a podpora oběti
- nahlášení policii
- vlastní vyšetřování
V případě negativních dopadů šikanování na oběť je nutné zprostředkovat péči PPP, nebo dalších odborníků. Je nutné pracovat také s agresorem – jeho náhled na vlastní chování, motiv. Pro nápravu situace ve skupině je třeba pracovat s celým třídním kolektivem. Je nezbytné vypořádat se i traumaty těch, kteří přihlíželi a nezasáhli. Při nápravě šikanování je nutná spolupráce vedení školy, metodika prevence, výchovného poradce a pedagogických pracovníků jak s rodinou oběti, tak s rodinou agresora za taktního přístupu a zachování důvěrnosti informací. Žáci budou vedeni k tomu, aby upozornění na šikanu nebrali jako žalování, že „čekání, že to bude lepší“ je velký omyl. Budou vedeni k tomu, aby si našli cestu k učiteli, kterému důvěřují, aby své obavy, strach, svěřili doma rodičům. Pokud ale nenajdou odvahu, je možné obrátit se na bezplatnou Linku důvěry – telefon 800 155 555 nebo 116 111.
Postup pedagogického pracovníka
1. Informují-li rodiče pedagogického pracovníka o podezření na šikanování, informuje ředitele školy, který zajistí vyšetření týmem proškolených pracovníků – VP, MP, ŘŠ.
2. Má-li pedagogický pracovník podezření na šikanování, informuje ředitele školy, který zajistí vyšetření týmem proškolených pracovníků – VP, MP, ŘŠ.
3. V případě prokázaných projevů šikany neprodleně informuje ředitele školy, spolupodílí se na vyšetřování šikany dle pokynů ředitele školy.
4. Vždy informuje rodiče o výsledcích vyšetřování šikany, a to i v případech, že se podezření neprokáže.
5. Navrhne v pedagogické radě potrestání agresorů.
Postup ředitele školy
1. Přijme informaci o šikanování (pedagogický pracovník, rodič, žák)
2. Rozhodne, zda škola zvládne řešit šikanu vlastními silami nebo zda škola potřebuje pomoc z venku a je nezbytná její součinnost se specializovanými institucemi a Policií ČR. 
3. V případě prokázaných projevů šikany jmenuje pracovníky, kteří se budou podílet na vyšetřování šikany dle jeho pokynů
4. Zajistí informování dotčených rodičů o vyšetřování šikany nebo sám informuje o výsledcích vyšetřování šikany, které řídí.
5. V případě negativních dopadů šikanování na oběť je nutné zprostředkovat péči pedagogicko-psychologické poradny, střediska výchovné péče, speciálněpedagogického centra nebo dalších odborníků – klinických psychologů, psychoterapeutů nebo psychiatrů.
6. V mimořádných případech doporučí rodičům dobrovolné umístění dítěte do pobytového oddělení SVP, případně doporučí realizovat dobrovolný diagnostický pobyt žáka v místně příslušném diagnostickém ústavu.
7. V mimořádných případech podá návrh orgánu sociálně právní ochrany dítěte k zahájení práces rodinou, případně k zahájení řízení o nařízení předběžného opatření či ústavní výchovy s následným umístěním v diagnostickém ústavu.
8. Dojde-li k závažnějšímu případu šikanování nebo při podezření, že šikanování naplnilo skutkovou podstatu trestného činu (provinění) oznámí tuto skutečnost Policii ČR.
9. Oznámí orgánu sociálně právní ochrany dítěte skutečnosti, které ohrožují bezpečí a zdraví žáka. Pokud žák spáchá trestný čin (provinění), popř. opakovaně páchá přestupky, zahájí spolupráci s orgány sociálně právní ochrany dítěte bez zbytečného odkladu.
10. Projedná v pedagogické radě potrestání agresorů.
Tato pravidla se řídí metodickým pokynem Č.j. MSMT- 21149/2016 (příloha 1 tohoto dokumentu). Tato pravidla jsou dále více rozpracována Školním programem proti šikanování (příloha 3 tohoto dokumentu).
 
Krizový štáb:
Krizový štáb je vytvořen z pedagogických pracovníků, kteří byli řádně proškoleni v oblasti řešení šikany na škole. Krizový štáb je zapojen ve chvíli, kdy je oznámeno (rodičem, žákem, jiným pedagogickým pracovníkem) podezření na výskyt šikany. Tento štáb je tvořen těmito pedagogickými pracovníky:
·         zástupce vedení školy: Mgr. Jaroslav Poláček, Mgr. Daniela Schejbalová
·         výchovný poradce: Mgr. Iva Klenovičová     
·         metodik primární prevence: Mgr. Dagmar Kasalová
·         třídní učitel – třídní učitel třídy, ve které je podezření na šikanu
 


Spolupráce školy s institucemi
 
V rámci prevence naše škola spolupracuje s těmito institucemi: 
 • Pedagogicko - psychologickou poradnou v Liberci
 • Střediskem výchovné péče Čáp
 • Speciálně pedagogickým centrem v Liberci
 • Policií ČR
 • Městskou policií v Hrádku nad Nisou
 • Městským úřadem v Hrádku nad Nisou
 • Magistrátem města Liberec, oddělením kurátorské péče o dítě
 • DDM Drak v Hrádku nad Nisou
 • Soukromá pedagogická praxe Mgr. Igora Pavelčáka
 • Člověk v tísni
 • Maják o.p.s. v Liberci
 • Linka důvěry 485 177 177    
 • Kontaktní centrum pro lidi ohrožené drogou
 • Dětskou doktorkou MUDr. Bartošovou v Hrádku nad Nisou
 • ČČK v Liberci,
 • Venkovským prostorem, o.p.s., U Nisy 6a, Liberec 3

Kompletní seznam všech institucí spjatých s problematikou prevence je k dispozici u metodika prevence.
Kontaktní adresy pro rodiče:
 • Policie ČR: tel. 158
 • Pedagogicko - psychologická poradna

            Adresa: Truhlářská 3, Liberec 2, 460 01, tel. 482 710 517 nebo 485 113 006
 • Speciálně - pedagogické centrum pro děti s vadami řeči a sluchu

            Adresa: E. Krásnohorské 921, Liberec 14, 460 01, tel. 482 710 250 nebo 482 710 140
 • Speciálně pedagogické centrum

            Adresa: Na Pískovně 761, Liberec, 460 14, tel. 485 110 677
 • Soukromá pedagogická praxe, Mgr. Igor Pavelčák

           Adresa: Gagarinova 877, Liberec 6, 460 07, tel. 728 022 618
 • Středisko výchovné péče v Liberci

            Adresa: Na Výšinách 451/9, Liberec 5, 460 05, tel. 482 750 807 nebo 482 757 275
 • Kontaktní centrum pro lidi ohrožené drogou

           Adresa: Rumunská 5/A, Liberec 1, 460 01, tel. 482 317 373

 

 
  zpět
            © 2000-2019 Město Hrádek nad Nisou