Hrádek nad Nisou

 
   

Hrádek nad Nisou

 »
ZŠ Lidická »

Metodik prevence »

Zprávy

 

Školní program proti šikanování

datum zveřejnění: 26.1.2018 zdroj: ZŠ Lidická, metodik prevence

 

Školní program proti šikanování - postupy školy při řešení šikany

 


Základní škola Lidická, Hrádek nad Nisou, Školní ul. 325,
okres Liberec, příspěvková organizace
Tel.: 482 723 402    www.skoly.net     E-mail: info@zslid.cz
 
  

 
 
ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ
 
Šikanování je mimořádně nebezpečná forma násilí, která ohrožuje základní výchovné a vzdělávací cíle školy. Šikana se v zárodečné fázi vyskytuje v téměř každé škole, a proto je nutné věnovat tomuto jevu zvláštní pozornost.
Při šikaně jde vždy o projev patologických mezilidských vztahů.
 
Tento Školní program proti šikanování ve škole slouží k vytvoření bezpečného, respektujícího a pomoc a spolupráci poskytujícího prostředí ve škole. Zaměřuje se především na prevenci šikany a nabízí postupy řešení šikanování. Je určen všem pedagogickým pracovníkům školy, dále pak nepedagogickým pracovníkům, rodičům a žákům školy.
Tento program je nedílnou součástí Preventivní strategie školy pro roky 2017 až 2020.
 
1. Základní metodické pokyny MŠMT
 
·         Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních Č.j. MSMT – 21149/2016
·         Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, čj. 21291/2010-28 a přílohy 1 - 21
 
2. Vymezení základních pojmů
 
Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka, případně skupinu žáků. 
Spočívá v cílených a opakovaných fyzických a psychických útocích jedincem nebo skupinou vůči jedinci či skupině žáků, kteří se neumí nebo z nejrůznějších důvodů nedovedou bránit.
 
Verbální šikana:
-    slovní útoky v podobě nadávek
-    pomluvy
-    ponižování
-    vyhrožování
-    kyberšikana – útoky pomocí sms, e-mailů, vyvěšování urážlivých materiálů na internetové stránky, napadání přes sociální sítě apod.
 
Fyzická šikana:
-    fyzické útoky v podobě bití
-    ničení a poškozování věcí oběti
-    vydírání 
-    krádeže
-    sexuální obtěžování až zneužívání
 
Nepřímou formou šikany je demonstrativní přehlížení žáka či žáků a jejich ignorování.
 
Kombinovaná šikana
-    kombinace verbální a fyzické šikany – násilné a manipulativní chování či příkazy
 
3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků
 
Škola je odpovědná v souladu s ustanovením § 29 Zákona č. 5651/2004 Sb. /Školský zákon/. Je povinna zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví žáků v průběhu všech vzdělávacích a souvisejících aktivit a současně  vytvářet podmínky pro zdravý vývoj dětí pro předcházení vzniku rizikového chování.
 
Každý pedagogický pracovník je povinen řídit se příslušnými pokyny a ustanoveními. Jeho odpovědnost je dána Zákonem č. 140/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů (§ 167, 168 trestního zákona).
 
4. Prevence proti šikanování
 
Prevence proti šikaně patří na naší škole k základní formě boje proti tomuto negativnímu jevu. V této oblasti musí  spolupracovat všichni pracovníci školy a rodiče žáků. Základem pro prevenci šikany a násilí ve škole je Školní vzdělávací program, jehož jedním z cílů je vzájemná spolupráce a komunikace mezi žáky, mezi žáky a učiteli, které vedou k vytváření bezpečného klima školy.
 
Systém primární prevence rizikového chování je vymezen Primární strategií školy a rozpracován v Preventivním programu školy pro daný školní rok.
 
Systém dalšího vzdělávání školy
-          pravidelná školení metodika prevence
-          vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti problematiky vytváření dobrých vztahů v kolektivu
-          upevňování zdravých norem chování ve třídách 
-          zvyšování informovanosti pedagogických pracovníků v oblasti problematiky šikanování
 
Třídní učitelé jsou povinni informovat rodiče o problematice šikanování.
Stupně (vývojová stádia) šikany:
1.      První stupeň (ostrakismus): Zárodečná forma, potenciálně přítomná v každém kolektivu, projevuje se vyčleňováním některých jedinců na okraj skupiny – většinou slovní projevy, fyzické ústrky, neoblíbenost, ostatní postiženého odmítají, pomlouvají, je terčem vtipů.
2.      Druhý stupeň - Přitvrzování projevů: výhružky, nadávky, fyzické útoky, zatím jen od agresora(ů).
3.      Třetí stupeň - Vytvoření jádra: uskupení kolem agresora, pokud nezasáhne někdo zvenčí, znamená to začátek systematické šikany. 
4.      Čtvrtý stupeň: Většina skupiny přijímá normy agresorů, přidávají se i mírní a slušní žáci (i ve fyzickém násilí!!!). 
5.      Pátý stupeň - Dokonalá šikana: = totalita, ztráta zbytků zábran, brutalita se stává normou pro celou skupinu. 
Pedagog musí šikanování mezi žáky neprodleně řešit a každé oběti poskytnout okamžitou pomoc.  Pedagogický pracovník, kterému bude znám případ šikanování a nepřijme v tomto ohledu žádné opatření, se vystavuje riziku postihu pro neoznámení, případně nepřekažení trestného činu, nadržování, či schvalování trestného činu.
 
Kdy začít vyšetřovat: 
 
1.      Žák je o přestávce sám, chodí do školy těsně před začátkem vyučování, do třídy těsně před zvoněním nebo až s učitelem.
2.      Vyhledává blízkost učitelů.
3.      Zhoršení prospěchu, nadměrná absence, objevuje se neomluvená absence.
4.      Má v nepořádku své školní potřeby – poškozené, špinavé, rozházené.
5.      Odřeniny, modřiny, zranění.
6.      Nejistota, ustrašenost při vystoupení před třídou.
7.      Žák je smutný, depresivní, nešťastný.
8.      Od ostatních je častován posměšky, kritikou, nadávkami, hrubými žerty.
9.      Je tělesně napadán, agresi neoplácí. Dostává panovačné příkazy a podřizuje se jim.
 
 
5. Krizový plán a postupy při řešení šikanování
 
Tento plán vychází z Krizového plánu uvedeného v Preventivní strategii školy.
 
Postup pedagogického pracovníka  
1.      Informují-li rodiče pedagogického pracovníka o podezření na šikanování, informuje ředitele školy, který zajistí vyšetření týmem proškolených pracovníků – VP, MP, ŘŠ.
2.      Má-li pedagogický pracovník podezření na šikanování, informuje ředitele školy, který zajistí vyšetření týmem proškolených pracovníků – VP, MP, ŘŠ.
3.      V případě prokázaných projevů šikany neprodleně informuje ředitele školy, spolupodílí se na vyšetřování šikany dle pokynů ředitele školy.
4.      Vždy informuje rodiče o výsledcích vyšetřování šikany, a to i v případech, že se podezření neprokáže.
 
Doporučené postupy vyšetřování:
 
A)  počáteční šikana:
a.       rozhovor s těmi, kteří na šikanu upozornili, a s oběťmi
b.      nalezení vhodných svědků
c.       individuální, eventuálně konfrontační rozhovory se svědky (nikoliv konfrontace oběti a agresorů)
d.      zajištění ochrany obětem
e.       rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi nimi
 
B)  pokročilá šikana - výbuch násilí skupiny proti jednotlivci či minoritní skupině
a.       překonání šoku pedagogického pracovníka a bezprostřední záchrana oběti/ obětí
b.      domluva pedagogických pracovníků na spolupráci a postupu vyšetřování
c.       zabránění domluvě agresorů na křivé výpovědi
d.      pokračující pomoc a podpora oběti e/ nahlášení Policii ČR
e.       zahájení vlastního vyšetřování
 
Učitel, popřípadě ředitel školy, vždy informuje rodiče o výsledcích vyšetřování šikany, a to i v případě, že se podezření neprokáže.
Na pedagogické radě navrhne vedoucí krizového týmu potrestání agresorů.
Účastní-li se šikanování většina problémové třídy nebo jsou-li normy agresorů třídou akceptovány, doporučuje se, aby šetření vedl odborník – specialista na problematiku šikanování z PPP, SVP, diagnostického ústavu apod.
  
Postup ředitele školy   
1.      Přijme informaci o šikanování (pedagogický pracovník, rodič, žák)
2.      Rozhodne, zda škola zvládne řešit šikanu vlastními silami nebo zda škola potřebuje pomoc z venku a je nezbytná její součinnost se specializovanými institucemi a Policií ČR. 
3.      V případě prokázaných projevů šikany jmenuje pracovníky, kteří se budou podílet na vyšetřování šikany dle jeho pokynů
4.      Zajistí informování dotčených rodičů o vyšetřování šikany nebo sám informuje o výsledcích vyšetřování šikany, které řídí.
5.      V případě negativních dopadů šikanování na oběť je nutné zprostředkovat péči pedagogicko-psychologické poradny, střediska výchovné péče, speciálně pedagogického centra nebo dalších odborníků – klinických psychologů, psychoterapeutů nebo psychiatrů.
6.      V mimořádných případech doporučí rodičům dobrovolné umístění dítěte do pobytového oddělení SVP, případně doporučí realizovat dobrovolný diagnostický pobyt žáka v místně příslušném diagnostickém ústavu.
7.      V mimořádných případech podá návrh orgánu sociálně právní ochrany dítěte k zahájení práce s rodinou, případně k zahájení řízení o nařízení předběžného opatření či ústavní výchovy s následným umístěním v diagnostickém ústavu.
8.      Dojde-li k závažnějšímu případu šikanování nebo při podezření, že šikanování naplnilo skutkovou podstatu trestného činu (provinění) oznámí tuto skutečnost Policii ČR.
9.      Oznámí orgánu sociálně právní ochrany dítěte skutečnosti, které ohrožují bezpečí a zdraví žáka. Pokud žák spáchá trestný čin (provinění), popř. opakovaně páchá přestupky, zahájí spolupráci s orgány sociálně právní ochrany dítěte bez zbytečného odkladu.
10.  Projedná v pedagogické radě potrestání agresorů.
 
6. Plán prevence
 
·         Vytvořit a zajistit pro žáky programy na podporu sebevědomí, umění komunikace, na zjištění rušivých zvláštností chování, sociometrie tříd atd.
·         Vysvětlit žákům, co je šikana a jak se jí mohou bránit (Vo, Vzv, besedy..).
·         Třídní učitel sleduje chování žáků, vede je k osobní odpovědnosti, spolupracuje s ostatními vyučujícími. Závažné problémy řeší s metodičkou prevence (Mgr. Dagmar Kasalová), výchovnou poradkyní (Mgr. Iva Klenovičová), případně s vedením školy.
·         Věnovat pozornost pohybovému režimu žáků o přestávkách i v hodinách.
·         Zařazovat oddechové chvilky pro uvolnění energie a odreagování stresu a agresivity.
 
Tento program nabývá účinnosti dne 1. září 2017.
 

 

 
  zpět
            © 2000-2020 Město Hrádek nad Nisou