Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Hasiči »

Zprávy »

Zprávy

 

Srpnová povodeň 2010 v Hrádku nad Nisou

autor: Jaromír Mottl datum zveřejnění: 18.8.2010 zdroj: Hasiči Hrádek nad Nisou

 

Ve dnech 7. - 15. srpna 2010 se městem Hrádek nad Nisou prohnala ničivá povodeň, hlavně v část Donín, Loučná, Václavice a v dolní části města. Přímo bylo ohroženo na 300 objektů, zachráněno na 400 osob a evakuováno 190 osob. Celkem bylo nasazeno 1658 hasičů z celkového počtu 60 jednotek PO. Nejvyšší hladina Nisy dosáhla 393 cm, což je místy hladina vyšší témeř o 120 cm oproti povodni v červenci roku 1958.

 

Zásah jednotek SDH města Hrádek nad Nisou začal v 2:53 hodin dne 7. srpna 2010, kdy docházelo k postupnému zvyšování hladiny Václavického potoka. Postupně byly upozorňovány obyvatelé o vznikající situaci a úklidu věcí do vyšších pater nebo odvozu automobilů do vyšších poloh. Na místě zůstaly dvě jednotky SDH, které měli za úkol pomoc při případné záchraně obyvatel a evakuaci předmětů.

Po čtvrté hodině ranní začala byla monitorována situace v Hrádku nad Nisou a v 5:00 hodin svolán krizový štáb města Hrádek nad Nisou, kde došlo k první koordinaci a nasazení jednotek a ostatních subjektů IZS ve městě Hrádek nad Nisou. Postupně došlo k narůstání hladiny řeky Nisy a k opuštění toku z koryta řeky. Jednotky PO a Policie ČR upozorňovaly na možnou povodeň s výzvou k opuštění obydlí. Pro evakuované byly připraveny shromažďovací místa (II. ZŠ TGM, Restaurace u Řeháčků, Vojenská posádka na Grabštejně). Do města se postupně dostavily další jednotky PO a vojáci z VU Grabštejn. Později dorazila do města i humanitární organizace Hands for Help s několika dobrovolníky provádějíci později i záchranu osob.

V 13:30 hodin dne 7. srpna 2010 nařídil krizový štáb města evakuaci záplavových území na 100letou vodu hlavně v Loučné a Doníně. Voda již začala stoupat kanalizací i do dolní části města v ulici Tovární, Růžová, Jiřího z Poděbrad, Dolního náměstí. Jednotky pokračovaly s odvozem evakuovaných a začaly zachraňovat osoby, které se již objektů nemohly dostat.
Postupně docházelo ke zvyšování hladiny Nisy a začalo být obtížné zajet na všechna postižená místa. Tou dobou na ústředně v hasičské zbrojnici pracovali tři spojaři, kteří vyřizovali jednotlivá tísňová volání. Došlo i k přetížení sítě mobilních operátorů a pevných linek. Celá koordinace jednotek byla soustředěna pouze na radioprovoz, který byl již také přetížen. Obdobná situace byla i v jiných částech libereckého okresu. Krizový štán nařídil i přemístění Zdravotnické záchranné služby LK do hasičské zbrojnice. Po odstěhování posledních věcí došlo k zaplavení jejich prostorů a zničení veškerého vybavení, které tam zůstalo.

Největší a nejkritičtější situace nastala mezi třetí hodinou odpoledne a osmou večer, kdy hladina kulminovala na výše zmíněných 393 cm. Za tu dobu bylo nasazeno na 80 hasičů z šesti jednotek, 15 vojáků a 20 dobrovolníků podílejících se na záchraně obyvatel města. Na záchranu do nepřístupných míst byl povolán i vrtulník, který
zachránil celkem 20 lidí a provedl dva převozy se zraněnými pacienty do liberecké nemocnice.
I situace ve Václavicích a na Dolním Sedle nebyla jednoduchá. Ve Václavicích se vytvořila řeka zaplavující vše, na co přišla. Na Dolním Sedle docházelo k zaplavování sklepů, kam byla odvolána jednotka SDH Dolní Sedlo. Postupně došlo k uklidnění situace a částečně k poklesu vody. Byly uzavřeny všechny přístupové cesty do města. Ve městě operovalo neustále šest jednotek PO s vojáky a dobrovolníky, kteří poskytovali případnou pomoc. V evakuačních centrech zůstalo přes noc celkem 107 osob.

Od nedělního dopoledne se začalo s odstraňováním následků povodně. Situaci zhoršilo vypnutí všech medií (elektrická energie, plyn, voda), začala být velká poptávka po pitné vodě, prostředcích na úklid, dezinfekcí nářadí. U hasičské zbrojnice byl vytvořen sklad humanitární pomoci, vojáci spoječně s hasiči rozváželi po zatopených oblastech pitnou vodu a pozdfěji nářadí a dezinfenkční prostředky. Třikrát denně zasedal krizový štáb města, který vyhodnocoval situaci a koordinoval další postup. Bylo určeno krizové číslo na hasičskou zbrojnici, kde byly trvale dva operátoři. Problém nastal i ve výpadku internetové sítě a monitoringu počasí a stavu toku NIsy a Jeřice. Tento výpadek ale hlavně omezoval v informování obyvatel města pomocí infokanálu. Také absence el. energie omezovala chod krizového centra a ostatních obyvatel města.

Mezi další krizové situace bylo šíření v odpoledních hodinách poplašné zprávy o protržení přehrady na Mlýnici (Nová Ves u Chrastavy). Tuto poplašnou zprávu se snažili záchranné složky i krizový štáb okamžitě dementovat, přesto ve městě vznikla panika. I v Chrastavě tato dezinformační zpráva proběhla a způsobená panika více zkomplikoval činnost záchranných složek.

V průběhu týdne se podařilo zabezpečit velké množství humanitární pomoci v podobě čistících a sanačních prostředků, nářadí, pitné a užitkové vody, zajistit stravování v postižených oblastech. Likvidační práce začaly téměř okamžitě po opadnutí vody, a začaly se sčítat škody nejenom na soukromém majetku. Do města se soustředilo větší množství jednotek PO, které zajišťovali odklízení a vynášení zničených věcí. Do středy se distribučním společnostem podařilo obnovit dodávku elektrické energie do téměř všech částí města, včetně těch postižených. I dodávka plynu byla obnovena, i když v nejkritičtějších částech to trvalo poněkud déle. I dodávku pitné vody se podařilo obnovit, ale v omezené míře, protože se zásobovalo pouze z vodárny na Uhelné a tím používání vody k čistícím pracem bylo omezeno. Muselo být zajistěno zprovoznění čerpacího stanoviště pro plnění hasičské techniky u Benaru.

Postupně se podařilo odvozit na provizorní skládky s odhadem 3 000 tun netříděného odpadu, který je následně odvážen na skládku do Košťálova. Hned v neděli byli do města povoláni tři statici, kteří prohlíželi všechny zaplavené domy a mosty. Byly vysloveny zákazy pobytu v pěti domech a postupně docházelo k jejich demolicím. Jako první padl za obět letošních povodních budova s restaurací Avas a v průběhu druhého týdne po povodních to budou další. Čas ještě ukáže, které domy se mohou stát neobydlenými.

S krizovým štábem úzce spolupracovala Policie ČR, která prováděla kontroly na všech příjezdových cestách a kontrolovala hlavně zátopová území před možnými nenechavci. KOntrola byla i u hasičské zbrojnice, kde se nacházel sklad humanitární pomoci a zaparkována hasičská technika pomáhajících jednotek PO.

V pondělí 9. srpna 2010 byl krizovým štábem HZS Libereckého kraje vytvořen sektor Hrádek nad Nisou. Také ostatní postižené části libereckého okresu byly vytvořeny další sektory - Chrastava, Raspenava, Frýdlant, Višňová, které různě koordinovaly záchranné, likvidační a obnovovací práce.

Práce pokračovaly celý týden. Docházelo k vynášení věcí, mytí zatopených prostor, od středy po poklesu hladiny Nisy i čerpání sklepů. Byly vytvořeny skupiny, které operovaly po celém zatopeném území, Jednotky byly nasazovány podle požadavků postižených obyvatel nebo podle pokynů krizového štábu. Situace se změnila po obnovení energií a dodávky pitné vody.

Další složitou situaci připravilo sobotní počasí, kdy v po deváté hodině ranní došlo ke zvýšení hladiny Nisy přes 150 cm a k jejímu vylévání do pastvnin v Loučné. Krizový štáb rozhodl o evakuci 36 domů v nejhorších oblastech. K této činnosti byla vyčleněna Armáda ČR, které po domluvě evakuovala "jenom" 8 osob. Ostatní zůstali opět ve svých obydlích, kde se snažili zachránit věci v nižších patrech. V jedenáct hodin dopoledne byly obdnoveny likvidační a obnovací práce. Obdobná situace nastala i v neděli, kde ale došlo ke značnému rozvodnění Václavického potoka v dolní části obce Václavice. Byl rozšířen průtok propustku v Hrádeckých pískovnách, který částečně urychlil opadnutí výšky hladiny vody.

V Chotyni byla situace obdobná jako v Hrádku nad Nisou. Došlo k zatopení téměř poloviny obce a likvidační práce zde postupovaly také velmi rychle. V době záchrany osob se chotyňští hasiči "postarali" i o Dolní Suchou. K záplavě však došlo i z důvodu značného množství vody z okolních polí a Grabštejnského potoka. Došlo ke značným škodám i na hrázi grabštejnské přehrady, kde byla vodou vymleta zemina, která omezovala statiku hráze.

Po celou dobu likvidačních i obnovacích prací pracovala na území všech zaplavených částech obcí Armáda ČR, která trvale disponovala 120 muži, kteří vykonávali likvidační práce a čištění zaplavených oblastí. V průběhu týdne se ve městě objevila spousta dobrovolníků nejenom z našeho města, kteří se podíleli hlavně na úklidových pracech. Ve městě také operovala spousta firem, která se převážně zabývala úklidem města a likvidací odpadů. Všechny likvidační i obvovací práce začínaly ráno po osmé hodině a končily okolo deváté večer. Stravování pro dobrovolníky i jednotky PO bylo zajištěno v jídelně II. ZŠ TGM. Zde bylo pro vojáky i jednotky připraveno ubytování. U ZŠ Donín byly postaveny vojáky sprchy, kde měli možnost se osprchovat nejenom zasahující složky, ale hlavně obyvatelé zaplavených oblastí.

Hrádečtí hasiči odpracovali pracovali téměř nepřetržitě skoro 212 hodin, bylo nasazeno na 60 hrádeckých hasičů s veškerou technikou, která byla byla k dispozici. V průběhu prací musela být technika i opravována, aby dále mohla být používána. Poprvé se ostré akci nasazena lezecká skupina hrádeckých hasičů hlavně na záchranu osob.

Chtěli bychom tímto poděkovat všem těm, kteří se podíleli na záchranných a likvidačních pracech, ostatním jednotkám PO a Armádě ČR za významnou pomoc, bez které by odstraňování následků povodně trvalo daleko déle.Seznam zúčastěných jednotek PO:
JSDHO Hrádek nad Nisou
JSDHO Hrádek nad Nisou – Dolní Sedlo
JSDHO Hrádek nad Nisou – Václavice
HZS LK, stanice Liberec
HZS ŠKODA Mladá Boleslav
FF Dittelsdorf
JSDHO Bělá pod Bezdězem
JSDHO Bobrovice
JSDHO Brázdín
JSDHO Bříství
JSDHO Bzí
JSDHO Cítov
JSDHO Černošce
JSDHO Český Dub
JSDHO Desná
JSDHO Dobrovice
JSDHO Dolní Sedlo
JSDHO Fryštát
JSDHO Haratice
JSDHO Horská Kamenice
JSDHO Hronov
JSDHO Jirkov
JSDHO Karlovice
JSDHO Karlovice
JSDHO Klášter – Hradiště nad Jizerou
JSDHO Kněžmost
JSDHO Kralupy nad Labem
JSDHO Lázně Bělohrad
JSDHO Liberec – Růžodol
JSDHO Líšný
JSDHO Luštěnice
JSDHO Lysá nad Labem
JSDHO Minice
JSDHO Nový Bor
JSDHO Plavy
JSDHO Plzeň – Kotorov
JSDHO Praha – Lety
JSDHO Praha – Veleň
JSDHO Praha – Zbraslav
JSDHO Přelouč
JSDHO Příšovice
JSDHO Rybník
JSDHO Rychnov u Jablonce
JSDHO Rynoltice
JSDHO Sezemice
JSDHO Sněhov
JSDHO Sobákov
JSDHO Sopotice
JSDHO Stráž pod Ralskem
JSDHO Stráž pod Ralskem
JSDHO Studenec
JSDHO Tatobity
JSDHO Tepete
JSDHO Veleň
JSDHO Velké Poříčí
JSDHO Veselá u Semil
JSDHO Vichová
JSDHO Všelibice
JSDHO Zlatá Olešnice

 

 (268 kB)  (366 kB)  (368 kB)  (319 kB)  (382 kB)
 
 
            © 2000-2021 Město Hrádek nad Nisou