Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Městský úřad »

Rada města »

Usnesení

 

5. schůze rady města 8.3.2017

datum zveřejnění: 14.3.2017 zdroj: Rada města

 

Soubor usnesení - 5/2017/RM - konečná verze

 

Soubor usnesení - 5/2017/RM
Konáno dne: 8.3.2017
Rada města Hrádek nad Nisou
* Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 *

5/131/RM/17 - Program 5. řádného jednání Rady města  / Ostatní
Rada města schvaluje program 5. řádného jednání Rady města konaného dne 1.3.2017 včetně bodů projednaných přímo při jednání, na základě požadavků některého člena Rady města Hrádek nad Nisou.
Termín: 8.3.2017
Zodpovědná osoba: Horinka Josef
Hlasování: Pro: 7/ Proti: Zdržel se: Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

5/132/RM/17 - Zápis a usnesení rady města / Ostatní
Rada města po projednání:
a) schvaluje zápis ze 4. řádného jednání Rady města konaného dne 8.2. 2017  a 2.mimořádného jednání Rady města konaného dne 15.2. 2017  
b) bere na vědomí plnění usnesení ze 4. řádného jednání Rady města konaného dne 8.2. 2017  a 2.mimořádného jednání Rady města konaného dne 15.2. 2017  
Termín: 8.3.2017
Zodpovědná osoba: Timulák Jiří
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

5/133/RM/17 - Zpráva o činnosti městské policie na měsíc únor 2017. / Městská policie
Rada města po projednání bere na vědomí zrpávu o činnosti městské policie za měsíc únor 2017.
Termín: 8.3.2017
Zodpovědná osoba: Krňáková Iva
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

5/134/RM/17 - Daň z příjmu právnických osob za rok 2016 / Smlouvy
Rada města po projednání schvaluje Smlouvu o poskytování daňového poradenství a zpracování přiznání k dani z příjmu za rok 2016 se společností KODAP s.r.o. (IČ: 49904493) v maximální výši do 40.000,-Kč bez DPH a pověřuje starostu města podpisem smlouvy a plné moci.
Termín: 8.3.2017
Zodpovědná osoba: Solnařová Iva
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

5/135/RM/17 - Odpis pohledávky / Finanční výdaj
Rada města po projednání schvaluje odpis nevymahatelné pohledávky Města Hrádek nad Nisou ve výši 5.000,-Kč od společnosti AUTO HATAŠ s.r.o. (IČ: 41325478).
Termín: 8.3.2017
Zodpovědná osoba: Solnařová Iva
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

5/136/RM/17 - Dřevosochařské sympózium - schválení Smlouvy o dílo pro řezbáře / Smlouvy
Rada města po projednání schvaluje uzavření Smluv o dílo v rámci projektu Letní dřevořezbářské sympózium v Trojmezí, ERN-0221-CZ-31.08.2016 s Lenkou Severovou, Rejdice 1072, 468 48 Kořenov ve výši 4.500Kč a s Ivou Brandejsovou, Střešovická 13, 162 00 Praha 6 ve výši 9.000Kč a pověřuje starostu podpisem těchto Smluv o dílo.
Termín: 8.3.2017
Zodpovědná osoba: Petrásková Kristýna
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

5/137/RM/17 - Podání žádostí do DF LK - Podpora požární ochrany pro rok 2017 / Dotace, příspěvky
Rada města po projednání schvaluje projektový záměr a podání žádosti o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje pro rok 2017 v oblasti podpory č. 1 - Požární ochrana, program č. 1.1 - Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje Obnova osobních ochranných prostředků požární ochrany zásahová přilba, kompletní zásahový oděv s reflexními potisky o celkových nákladech 239.080Kč, dotací 100.000Kč (41,83%) a spolufinancováním 139.080Kč (58,17%).
Termín: 8.3.2017
Zodpovědná osoba: Petrásková Kristýna
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

5/138/RM/17 - Žádost o dotaci z rozpočtu města - FK Slovan Hrádek nad Nisou 1910 / Dotace, příspěvky
Rada města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města FK SLOVAN Hrádek nad Nisou 1910 z.s., IČ: 43226132, Rynoltická 333, Hrádek nad Nisou  ve výši 4.840Kč na úhradu nákladů spojených s pořádáním Sportovního plesu a pověřuje místostarostu města podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.
Termín: 8.3.2017
Zodpovědná osoba: Petrásková Kristýna
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: 1/ Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

5/139/RM/17 - Darovací smlouva - Zdeněk Přibyl / Smlouvy
Rada města po projednání schvaluje poskytnutí daru ve výši 3.000 Kč  pro Zdeňka Přibyla, Václavice 80, 46334 Hrádek nad Nisou účelově vymezenou na provedení dendrologických prací na lípě provedených na pozemku žadatele a pověřuje starostu města podpisem darovací smlouvy.  
Termín: 8.3.2017
Zodpovědná osoba: Petrásková Kristýna
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

5/140/RM/17 - Schválení podané žádostii - ERN: Mládež bez hranic v akci / Projekty
Rada města po projednání schvaluje podanou žádost na projekt Mládež bez hranic v akci do Fondu malých projektů v rámci programu přeshraniční spolupráce 2014 -2020 mezi svobodným státem Sasko a Českou republikou o celkových nákladech 7.787,5 EUR (město Hrádek nad Nisou je projektovým partnerem bez finanční účasti), pověřuje ODK přípravou povinných příloh žádosti a starostu města podpisem projektové žádosti a povinných příloh projektu.
Termín: 8.3.2017
Zodpovědná osoba: Petrásková Kristýna
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

5/141/RM/17 - Podání žádosti: Interreg V-A ČR-P: Kolem kolem Jizerek / Projekty
Rada města po projednání doporučuje Zastupitelstvu města Hrádek nad Nisou schválit podání projektové žádosti Kolem kolem Jizerek v programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Česká republika - Polsko v celkové výši nákladů na akci 129,820,32Eur a zajistit spolufinancování projektu ve výši 10% z uznatelných nákladů.
Termín: 8.3.2017
Zodpovědná osoba: Petrásková Kristýna
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

5/142/RM/17 - Podání žádostí na MZe - Oprava hřbitovní zdi ve Václavicích a na Dolní Suché / Projekty
Rada města po projednání  schvaluje podané žádosti na projektové záměry Města Hrádek nad Nisou  pod názvy „Oprava hřbitovní zdi ve Václavicích“ a „Oprava hřbitovní zdi na Dolní Suché“ do Dotačního programu Ministerstva zemědělství - 129 660 Údržba a obnovu kulturních a venkovských prvků, Podprogramu 129 662 Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny.
Termín: 8.3.2017
Zodpovědná osoba: Matušková Jana
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

5/143/RM/17 - Žádost o dotaci z rozpočtu města - Michal Honek / Dotace, příspěvky
Rada města po projednání schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Michalu Honkovi, nar. 19. 5. 1978, bytem Rynoltická 309, Hrádek nad Nisou ve výši 15.000Kč na organizační zajištění tradiční kulturní akce Rockmoto vejkend, která se bude konat v termínu 26. - 28. 5. 2017 a pověřuje starostu města podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.
Termín: 8.3.2017
Zodpovědná osoba: Petrásková Kristýna
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

5/144/RM/17 - Schválení podání žádosti - ZLATÁ PĚTKA 2017 / Dotace, příspěvky
Rada města po projednání schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje pro rok 2017 v programu 4.4 - Program soutěže a podpora talentovaných dětí a mládeže na projekt Zlatá pětka mikroregionu Hrádecko - Chrastavsko 2017 o celkových nákladech 33.500Kč, dotací 23.000Kč a spolufinancováním 10.500Kč.
Termín: 8.3.2017
Zodpovědná osoba: Petrásková Kristýna
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

5/145/RM/17 - Ostrov života, z.s.- bezúplatné užití sálu hasičské zbrojnice / Ostatní
Rada města po projednání schvaluje OSTROVU ŽIVOTA, z.s., IČ: 22742689, Hartavská 328, Hrádek nad Nisou bezplatné užití velkého sálu a přilehlých prostor hasičské zbrojnice pro pořádání výroční schůze, která se bude konat dne 10. 3. 2017 od 18:00 do 21:00.
Termín: 8.3.2017
Zodpovědná osoba: Petrásková Kristýna
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

5/146/RM/17 - Sbor pro občanské záležitosti / Sociální věci
Rada města bere na vědomí rezignaci paní Jaroslavy Palasové na funkci člena komise rady města - sboru pro občanské záležitosti.
Termín: 8.3.2017
Zodpovědná osoba: Šalátová Jaroslava
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

5/147/RM/17 - Žádost o příspěvek - Hospic sv. Zdislavy Liberec / Sociální věci
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí finančního daru ve výši 37.925,- Kč Hospicu sv. Zdislavy, o.p.s., IČO 287 00 210, se sídlem Pod Perštýnem 321/0, Liberec IV - Perštýn 14, zastoupeného Ing. Taťánou Janouškovou, ředitelkou, na podporu provozu hospicové péče a ukládá vedoucí správního a sociálního odboru předložit materiál na jednání zastupitelstva města.
Termín: 8.3.2017
Zodpovědná osoba: Šalátová Jaroslava
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

5/148/RM/17 - VZMR/2017/602/ Splašková kanalizace ulice K bytovkám, Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města pro projednání
1/ schvaluje vypsání veřejné zakázky malého rozsahu,vedenou pod evidenčním číslem VZMR/2017/602 pro výběr zhotovitele s názvem "Splašková kanalizace ulice K bytovkám, Hrádek nad Nisou“
2/ schvaluje předložený návrh znění podmínek zadávací dokumentace, výzvy pro podání nabídek a návrh SoD na veřejnou zakázku malého rozsahu, vedenou pod evidenčním číslem  VZMR/2017/602, pro výběr zhotovitele akce s názvem „Splašková kanalizace ulice K bytovkám, Hrádek nad Nisou“
3/ stanovuje v rámci výše uvedené zakázky komisi pro otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek a to ve složení:
- Mgr. Josef Horinka (starosta města),
  náhradník Pavel Farský (místostarostaměsta)
- Jiří Palas (referent odboru OIaSM),
  náhradník Nikola Vinklárková (referentka odboru OIaSM)
- Pavel Nývlt (referent odboru OIaSM)
- Mgr.Kristýna Petrásková(referentka odboru ODK)
- Petr Dlouhý (zastupitel města)
  náhradník Jan Krečman (zastupitel města).
Termín: 8.3.2017
Zodpovědná osoba: Nývlt Pavel
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

5/149/RM/17 -  VZMR/2017/604 Oprava střechy objektu hasičské zbrojnice Sokolská ulice 454, Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města pro projednání
1/ schvaluje vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce v režimu uzavřené výzvy, která je zadávána mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek na akci s názvem  Oprava střechy objektu hasičské zbrojnice Sokolská ulice 454, Hrádek nad Nisou“ vedenou pod ev. číslem VZMR/2017/604 .
2/ schvaluje návrh znění a podmínky Výzvy k podání nabídek,Zadávací dokumentace a návrhu smlouvy o dílo na výše uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu zpracovaný firmou Compet Consult s.r.o., se sídlem: Štětkova 1638/18, Praha 4 - Nusle, PSČ 140 00 IČO 26502402 a ukládá odboru OIaSM dopracovat konečné znění zadávací dokumentace a výzvy k podání nabídek, a pověřuje starostu města podpisem těchto dokumentů.
3/ ustanovuje v rámci zadávacího řízení s názvem Oprava střechy objektu hasičské zbrojnice Sokolská ulice 454, Hrádek nad Nisou " komisi pro otevírání obálek s nabídkami posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek ve složení:
Jiří Palas
 - náhradník Nikola Vinklárková
Mgr. Josef Horinka
- náhradník Pavel Farský
Pavel Nývlt
4/Doporučuje v rámci výběrového řízení oslovit firmy Michal Raichl,GO STŘECH -Miroslav Hochman,Vlastimil Loprais,Pavel Bouma
Termín: 8.3.2017
Zodpovědná osoba: Nývlt Pavel
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

5/150/RM/17 - Výběr dodavatele pouličních hodin / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) schvaluje výběr dodavatele pouličních hodin v souladu s čl. 7 směrnice IP/1/2015, na základě ojedinělosti a výjimečnosti daného výrobku na trhu.
2) bere na vědomí podanou nabídku a schvaluje dodávku a montáž pouličních hodin firmou Spel Praha, sídlem: Tusarova 55, 170 00 Praha 7, IČO 00473057, za cenu 178.000,00 Kč bez DPH, 215.380,00 Kč včetně DPH.
3) pověřuje odbor OIaSM projednat s vybraným dodavatelem konečný návrh smlouvy o dílo, starostu města podpisem jejího konečného znění.
Termín: 8.3.2017
Zodpovědná osoba: Palas Jiří
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

5/151/RM/17 - Dodatek ke smlouvě o smlouvě budoucí č. 10/002/16 / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
Schvaluje dodatek ke smlouvě o smlouvě budoucí o připojení uzavřené dle žádosti o připojení č. 4121193289 (Stavba POS - LB_Hrádek n.Nisou, Liberecká 378,úpr.kNN) vedené pod ev.č.sml. 10/002/16 ze dne 2. 6. 2016, s firmou ČEZ Distribuce, a. s.,IČO: 24729035, se sídlem: Teplická 874/8, PSČ 405 02 Děčín, předmět dodatku je posun termínu připojení na 18. 10. 2017. A pověřuje starostu města podpisem tohoto dokumentu.
Termín: 8.3.2017
Zodpovědná osoba: Palas Jiří
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

5/152/RM/17 - Vyhodnocení VZMR/2017/603 OPRAVA STŘECHY OBJEKTU ČP. 124 „CAMELOT“ / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
a/
bere na vědomí podané nabídky a hodnocení nabídek provedené hodnotící komisí, které je zaznamenáno v Protokole o posouzení a hodnocení nabídek ze dne07.03.2017 pro veřejnou zakázku zadanou v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu, vedenou zadavatelem pod evid. číslem: VZMR/2017/603 s názvem: OPRAVA STŘECHY OBJEKTU ČP. 124 „CAMELOT“.
b/
schvaluje vítězné pořadí uchazečů v souladu s hodnocením hodnotící komise pro realizaci veřejné zakázky, vedené zadavatelem pod evid. číslem VZMR/2017/603, s názvem: OPRAVA STŘECHY OBJEKTU ČP. 124 „CAMELOT“ a schvaluje vítězného uchazeče (dodavatele), resp. schvaluje nejvhodnější nabídku uchazeče: Aron house, s.r.o., se sídlem: Kubelíkova 1224/42, PSČ 130 00 Praha - Žižkov IČ: 01915126, za celkovou cenu 2.475.791,25 Kč vč. DPH (2.046.108,47 Kč bez DPH) dle podané nabídky.
c/
pověřuje odbor OIASM, dopracovat a projednat s vítězným uchazečem konečný návrh smlouvy v souladu s podmínkami zadávacího řízení a podmínkami poskytovatele dotace, a dále pověřuje starostu města podpisem konečného znění smlouvy.
d/
ukládá odboru OIASM provést zveřejnění uzavřené smlouvy na profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 8.3.2017
Zodpovědná osoba: Palas Jiří
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

5/153/RM/17 - Zrušení VZMR/2016/620 Paměť v krajině Trojzemí Obnova a rekonstrukce kapličky v Uhelné / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání
a/
bere na vědomí doporučení hodnotící komise uvedené v protokolu z jednání komise ze dne 17. 2. 2017 a to zrušení výběrového řízení vedeného pod ev.č. VZMR/2016/620 s názvem Paměť v krajině Trojzemí Obnova a rekonstrukce kapličky v Uhelné
b/
rozhoduje v souladu s doporučením hodnotící komise a zadávacími podmínkami, o zrušení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu vedenou pod evidenčním číslem VZMR/2016/620 Paměť v krajině Trojzemí Obnova a rekonstrukce kapličky v Uhelné a ukládá odboru OIaSM rozhodnutí o zrušení zaslat všem uchazečům, zveřejnit na webových stránkách města a profilu zadavatele.
Termín: 8.3.2017
Zodpovědná osoba: Palas Jiří
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

5/154/RM/17 - Plán odpadového hospodářství města Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání doporučuje Zastupitelstvu města schválení Plánu odpadového hospodářství města Hrádek nad Nisou, který zpracovala společnost ISES, s.r.o., IČ 64583988, IČ: 64583988, sídlo: M.J. Lermontova 25, 160 00, Praha 6 .
Termín: 8.3.2017
Zodpovědná osoba: Doleželová Lenka
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

5/155/RM/17 - Stavebně historický průzkum - objekt čp. 67 -  Azyl, cenová nabídka Mgr. Nový / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1/ bere na vědomí a v souladu s článkem 7. směrnice IP/1/2015 schvaluje cenovou nabídku Mgr. Miroslava Nového na zpracování Stavebně historického průzkumu (SHP) v souladu s platnou metodikou pro objekt č.p. 67, Generála Svobody, bytový dům ve vlastnictví města, prohlášená kulturní památka rejstříkové číslo 19336/5-4306, ve výši 48.700,- Kč (celková cena),
2/ schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na zpracování Stavebně historického průzkumu objektu č.p. 67, nemovitá kulturní památka 19336/5-4306, dle předloženého znění návrhu podmínek mezi Městem Hrádek nad Nisou, IČO: 00262854 jako objednatelem a zhotovitelem Mgr. Miroslav Nový, IČO: 86791737, Stříbrnické nivy 1850/15, 400 11 Ústí nad Labem.
Termín: 8.3.2017
Zodpovědná osoba: Jirkalová Zdeňka Ing.
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

5/156/RM/17 - HODINA ZEMĚ 2017 / Ostatní
Rada města po projednání souhlasí s účastí na akci Hodina Země 2017 formou vypnutí veřejného osvětlení v navržené lokalitě dle důvodové zprávy v termínu 25.3.2017 v době od 20:30 do 21:30 hodin a ukládá odboru OIaSM provést související úkony.
Termín: 8.3.2017
Zodpovědná osoba: Jirkalová Zdeňka Ing.
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

5/157/RM/17 - Smlouva o centralizovaném zadávání - aukce energií 2017 / Smlouvy
Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o centralizovaném zadávání mezi Městem Hrádek nad Nisou a jeho příspěvkovými organizacemi a Statutárním Městem Liberec, IČO: 00262978, se sídlem Nám Dr. E. Beneše 1, Liberec v souladu s § 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek za účelem centralizovaného zadávání, kdy předmětem jsou dodávky energií (elektřina a plyn) pro rok 2018 nabízené a kupované na komoditních burzách ve smyslu § 64, odst. c) výše uvedeného zákona, a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Termín: 8.3.2017
Zodpovědná osoba: Jirkalová Zdeňka Ing.
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

5/158/RM/17 - Vstup a uložení sítí, vyjádření ke stavebnímu záměru - stavba RD včetně přípojek, Donín p.p.č. 413, p. Škaloud / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1/ bere na vědomí souhrnnou žádost č.j.: 882/2017 ve věci vyjádření ke vstupu a uložení vodovodní a kanalizační přípojky do pozemku p.č. 413, k.ú. Donín ve vlastnictví města, dále ve věci souhlasu se zřízením sjezdu na komunikaci na p.p.č. 413 a ve věci souhlasu vlastníka sousedního pozemku s umístěním stavby novostavby RD a garáže na p.p.č. 402/5, k.ú. Donín ve vlastnictví žadatele,
2/ souhlastí z titulu vlastníka pozemku p.č. 413 k.ú. Donín s umístěním novostavby RD a garáže na p.p.č. 402/5 dle předložené dokumentace zpracované v 02/2017 projektantem Petrem Kočím, IČO: 16401522, zodpovědný projektant Ing. Petr Prokop,
3/ souhlasí se vstupem a uložením vodovodní a kanalizační přípojky k novostavbě RD na p.p.č. 402/5 do pozemku p.č. 413 k.ú. Donín - místní komunikace III. třídy 39c ve vlastnictví města dle předložené dokumentace zpracované v 02/2017 projektantem Petrem Kočím, IČO: 16401522, zodpovědný projektant Ing. Petr Prokop za podmínky, že žadatel uzavře s Městem Hrádek nad Nisou Smlouvu o smlouvě budoucí o služebnosti inženýrské sítě,
4/ souhlasí se zřízením a napojením sjezdu na komunikaci 39c v ulici Slunečná dle výše uvedené projektové dokumentace.
Termín: 8.3.2017
Zodpovědná osoba: Jirkalová Zdeňka Ing.
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

5/159/RM/17 - Vyjádření ke stavebnímu záměru - VGP hala H4, H5, p.p.č. 1594/1 k.ú. Hrádek n. Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1/ bere na vědomí žádost č.j. 1265/2017 žadatele VGP CZ VI., a.s., IČO: 28742621 ve věci vyjádření ke stavebnímu záměru pro potřebu územního řízení na akci: VGP park Hrádek nad Nisou hala H4 a H5 na p.p.č. 1594/52 a 1594/1 k.ú. Hrádek nad Nisou, dále ve věci vyjádření ke zřízení sjezdu a napojení na komunikaci ve správě města a ve věci souhlasu se vstupem a napojením na stávající IS na pozemku města,
2/ bere na vědomí předloženou projektovou dokumentaci ve stupni pro územní řízení zpracovanou PROFES PROJEKT spol. s r.o., 05/2016, číslo zakázky 16031, zodpovědný projektant Ing. Richard Müller, akce: VGP PARK HRÁDEK NAD NISOU HALA H4 A H5 NA p.č. 1594/52 A 1594/1 k.ú. HRÁDEK NAD NISOU,
3/ bere na vědomí Závěr zjišťovacího řízení o posuzování vlivu na životní prostředí - rozhodnutí KÚLK odboru životního prostředí a zemědělství, č.j.: KULK/2017 OSŽP/2016 ze dne 26. 1. 2017 včetně příslušného dokumentu Oznámení záměru podle §6 z. č. 100/2001 Sb. zpracovaného Ing. Karlem Kolářem, autorizovaná osoba,
4/ souhlasí z titulu vlastníka pozemků p.č. 1594/1 a 1594/25 s umístěním stavby VGP PARK HRÁDEK NAD NISOU HALA H4 A H5 NA p.č. 1594/52 A 1594/1 k.ú. HRÁDEK NAD NISOU dle předložené projektové dokumentace ve stupni pro územní řízení zpracované PROFES PROJEKT spol. s r.o., 05/2016, číslo zakázky 16031, zodpovědný projektant Ing. Richard Müller,
5/ odkládá vyjádření k části žádosti ve věci zřízení sjezdu a napojení na komunikaci ve vlatnictví města a ve věci souhlasu se vstupem na pozemky ve vlastnictví města a napojením na stávající IS do doby doložení dalších podkladů k těmto dílčím stavbám,
6/ ukládá odboru OIaSM jednat s investorem stavby společností VGP CZ VI., a.s. v rámci řízení o povolení stavby haly H4 o přehodnocení - snižení celkové výšky haly H4.
Termín: 8.3.2017
Zodpovědná osoba: Jirkalová Zdeňka Ing.
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

5/160/RM/17 - Zábor veřejného prostranství - p.p.č. 566/1 k.ú. Hrádek n. N. - JUKKA, s.r.o. / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1/ bere na vědomí žádost č.j.: 1542/2017 žadatele JUKKA, s.r.o., IČO 25502182 ve věci povolení zvláštního užívání veřejného prostranství - pozemku p.č. 566/1 k.ú. Hrádek nad Nisou za účelem prodeje ovocných a okrasných stromů,
2/ schvaluje uzavření Dohody o zvláštním užívání veřejného prostranství mezi Městem Hrádek nad Nisou, IČO: 00262854 a společností JUKKA, s.r.o. IČO: 25502182 za účelem prodeje ovocných a okrasných stromků na p.p.č. 566/1 k.ú. Hrádek nad Nisou v termínu 31.3.2017 v době od 8:30 do 11:00 hodin za cenu 15,- Kč/m2/den, tj. za celkovou cenu 90,- Kč bez stanovení vratné jistoty a pověřuje starostu podpisem dohody.
Termín: 8.3.2017
Zodpovědná osoba: Jirkalová Zdeňka Ing.
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:
5/161/RM/17 - Zábor veřejného prostranství - ul. Kamenná p.p.č. 479, Gallus Extra s.r.o.  / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1/ bere na vědomí žádost č.j.: 1636/2017 žadatele společnosti Gallus Extra s.r.o., IČO: 49449869 ve věci povolení zvláštního užívání veřejného protranství - pozemku p.č. 479 k.ú. Hrádek nad Nisou za účelem prodeje živé drůběže,
2/ schvaluje uzavření Dohody o zvláštním užívání veřejného prostranství dle předloženého vzoru mezi Městem Hrádek nad Nisou, IČO: 00262854 a společností Gallus Extra s.r.o., IČO: 49449869 za účelem prodeje živé drůběže na p.p.č. 479 k.ú. Hrádek nad Nisou v ulici Kamenná v termínech 11.3., 24.4., 26.5., 23.6., 18.8., 27.9.2017 za cenu 7,50,- Kč/m2/den, tj. za celkovou cenu 270,- Kč bez stanovení vratné jistoty a pověřuje starostu podpisem dohody.
Termín: 8.3.2017
Zodpovědná osoba: Jirkalová Zdeňka Ing.
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

5/162/RM/17 - Zábor veřejného prostranství - 1.máje p.p.č.467, Andraanesa s.r.o. / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1/ bere na vědomí žádost č,j.: 1541/2017 žadatele společnosti Andraanesa s.r.o., IČO: 03592910 se sídlem 1. máje 270, 46334 Hrádek nad Nisou ve věci dodatečného schválení užívání veřejného prostranství p.p.č. 467 (okolí místní komunikace III. třídy 104c v ulici 1. máje), za účelem umístění reklamy "A"
2/ schvaluje uzavření Dohody o zvláštním užívání veřejného prostranství mezi Městem Hrádek nad Nisou, IČO: 00262854 a společností Andraanesa s.r.o., IČO: 03592910 na pozemku p.č. 467 k.ú. Hrádek nad Nisou v ulici 1. máje za účelem umístění reklamy "A" v termínu od 11.2.2017 - 20.2.2017 úplatně za cenu 15,-Kč/m2/den, tj. za celkovou cenu 135,- Kč a to s účinností od 11.2.2017 a pověřuje starostu podpisem dohody.
Termín: 8.3.2017
Zodpovědná osoba: Jirkalová Zdeňka Ing.
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

5/163/RM/17 - SOBS o zřízení služebnosti na p.p.č. 476/2 k.ú. Loučná / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1)  schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti  na stavbu " č. IV-12-4015257/001LP smyčka NN p.p.č. 35"  na p.p.č. 476/2 k.ú. Loučná - mezi smluvními stranami ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IČO 24729035 zast. ELMOS Liberec,s.r.o. se sídlem Ševčíkova 982, 460 06 Liberec 1 IČO 47780126 (budoucí oprávněný ze služebnosti) a Město Hrádek nad Nisou (budoucí povinný ze služebnosti) úplatně za cenu 250  Kč/bm bez DPH,
2) a pověřuje starostu podpisem smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti.
Termín: 8.3.2017
Zodpovědná osoba: Černohorská Naděžda
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

5/164/RM/17 - SOBS o zřízení služebnosti na p.p.č. 185/1, 187/2, 2767 k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1)  schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti  na stavbu " č. IP-12-4006578/VB2 přípojka NN p.p.č. 186"  na p.p.č. 185/1, 187/2, 2767 k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou - mezi smluvními stranami ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IČO 24729035 zast. ENERGOLAND spol. s r.o., se sídlem Pardubická 18, 530 02 Srnojedy IČO 47472961 (budoucí oprávněný ze služebnosti) a Město Hrádek nad Nisou (budoucí povinný ze služebnosti) úplatně za cenu 250  Kč/bm bez DPH,
2) a pověřuje starostu podpisem smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti.
Termín: 8.3.2017
Zodpovědná osoba: Černohorská Naděžda
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

5/165/RM/17 - SOBS o zřízení služebnosti na p.p.č. 527 k.ú. Dolní Sedlo / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1)  schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti  na stavbu " č. IP-12-4007011/VB/002 přípojka NN p.p.č. 59/8"  na p.p.č. 527 k.ú. Dolní Sedlo - mezi smluvními stranami ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IČO 24729035 zast. KOLLERT ELEKTRO s.r.o., se sídlem Svárovská 108, 460 10 Liberec 22 IČO 25464787 (budoucí oprávněný ze služebnosti) a Město Hrádek nad Nisou (budoucí povinný ze služebnosti) úplatně za cenu 250  Kč/bm bez DPH,
2) a pověřuje starostu podpisem smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti.
Termín: 8.3.2017
Zodpovědná osoba: Černohorská Naděžda
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

5/166/RM/17 - SOBS o zřízení služebnosti na p.p.č. 1289 a 1255/4 k.ú. Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) schvaluje uzavření  budoucí smlouvy o zřízení služebnosti  na stavbu "vodovodní  přípojky k p.p.č. 1288/5" na p.p.č. 1289 a 1255/4 v k.ú. Hrádek nad Nisou, obec Hrádek nad Nisou - mezi smluvními stranami Město Hrádek nad  Nisou  (budoucí povinný ze služebnosti) a Mansfeld Miroslav, bytem V Rokli 369, 463 34 Hrádek nad NIsou (budoucí oprávněný ze služebnosti) - úplatně  za cenu 500,- Kč bez DPH,
3) a pověřuje starostu podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti.
Termín: 8.3.2017
Zodpovědná osoba: Černohorská Naděžda
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

5/167/RM/17 - SOBS o zřízení služebnosti na p.p.č. 2773/12 k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) schvaluje uzavření  budoucí smlouvy o zřízení služebnosti  na stavbu "kanalizační  přípojky k domovní ČOV k p.p.č. 151" na p.p.č. 2773/12 v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou, obec Hrádek nad Nisou - mezi smluvními stranami Město Hrádek nad  Nisou  (budoucí povinný ze služebnosti) a Ing. Kukla Tomáš, bytem Dolní Suchá 4, 463 34 Hrádek nad NIsou (budoucí oprávněný ze služebnosti) - úplatně  za cenu 500,- Kč bez DPH,
3) a pověřuje starostu podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti.
Termín: 8.3.2017
Zodpovědná osoba: Černohorská Naděžda
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

5/168/RM/17 - SOBS o zřízení služebnosti na p.p.č. 413 k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) schvaluje uzavření  budoucí smlouvy o zřízení služebnosti  na stavbu "vodovodní a kanalizační  přípojky k p.p.č. 402/5" na p.p.č. 413 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou, obec Hrádek nad Nisou - mezi smluvními stranami Město Hrádek nad  Nisou  (budoucí povinný ze služebnosti) a Škaloud Martin, bytem Ostašovská 145, Liberec 22 (budoucí oprávněný ze služebnosti) - úplatně  za cenu 500,- Kč bez DPH,
3) a pověřuje starostu podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti.
Termín: 8.3.2017
Zodpovědná osoba: Černohorská Naděžda
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

5/169/RM/17 - SOBS o zřízení služebnosti na p.p.č. 2981 a 560/3 k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) schvaluje uzavření  budoucí smlouvy o zřízení služebnosti  na stavbu "Rozšíření těžby ložiska Turów - návrh opatření na systému zásobování pitnou vodou (etapa III. - lokalita Václavice)." na p.p.č. 2981 a 560/3 v k.ú. Václavice Hrádku nad Nisou, obec Hrádek nad Nisou - mezi smluvními stranami Město Hrádek nad  Nisou  (budoucí oprávněný ze služebnosti) a Státní pozemkový úřad IČO 01312774, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 (budoucí povinný ze služebnosti) - úplatně  za cenu 10720 Kč bez DPH,
3) a pověřuje starostu podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti.
Termín: 8.3.2017
Zodpovědná osoba: Černohorská Naděžda
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

5/170/RM/17 - Smlouva o zřízení služebnosti na p.p.č. 53 k.ú. Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) schvaluje zřízení  služebnosti  na p.p.č. 53  v k.ú.  Hrádek nad Nisou, obec Hrádek nad Nisou. Služebnost  zakládá právo uložení zemního kabelu NN a právo vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním zemního kabelu NN na pozemku p.č. 53 v  k.ú. Hrádek nad Nisou. Služebnost inženýrské sítě se zřizuje na dobu neurčitou pro: ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 49 Děčín IV,  úplatně za cenu 2000 Kč bez DPH,
2) schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi smluvními stranami : ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 49 Děčín IV, zast. společ. Energetická montážní společnost Liberec s.r.o., se sídlem: Budyšínská ul. 1294, 460 01 Liberec  IČO: 62743325 (strana oprávněná ze služebnosti) a Město Hrádek nad Nisou (strana povinná ze služebnosti) - úplatně dle GP č. 1474-3651/2016 za cenu 2000 Kč bez DPH,
3) a pověřuje starostu podpisem smlouvy o zřízení služebnosti.
Termín: 8.3.2017
Zodpovědná osoba: Černohorská Naděžda
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

5/171/RM/17 - Smlouva o zřízení služebnosti na p.p.č. 1151/2 k.ú. Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) schvaluje zřízení  služebnosti  na p.p.č. 1151/2  v k.ú.  Hrádek nad Nisou, obec Hrádek nad Nisou. Služebnost  zakládá právo uložení zemního kabelu NN a právo vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním zemního kabelu NN na pozemku p.č. 1151/2 v  k.ú. Hrádek nad Nisou. Služebnost inženýrské sítě se zřizuje na dobu neurčitou pro: ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 49 Děčín IV,  úplatně za cenu 1250 Kč bez DPH,
2) schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi smluvními stranami : ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 49 Děčín IV, zast. společ. Energetická montážní společnost Liberec s.r.o., se sídlem: Budyšínská ul. 1294, 460 01 Liberec  IČO: 62743325 (strana oprávněná ze služebnosti) a Město Hrádek nad Nisou (strana povinná ze služebnosti) - úplatně dle GP č. 1470-3628/2016 za cenu 1250 Kč bez DPH,
3) a pověřuje starostu podpisem smlouvy o zřízení služebnosti.
Termín: 8.3.2017
Zodpovědná osoba: Černohorská Naděžda
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

5/172/RM/17 - Smlouva o zřízení služebnosti na p.p.č.  831, 832/1, 940, 941, 1026/1 k.ú. Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) schvaluje zřízení  služebnosti  na p.p.č. p.p.č.  831, 832/1, 940, 941, 1026/1  v k.ú. Hrádek nad Nisou, obec Hrádek nad Nisou. Služebnost  zakládá právo uložení  plynárenského zařízení a právo vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení na pozemku p.č.  p.p.č.  831, 832/1, 940, 941, 1026/1  k.ú. Hrádek nad Nisou. Služebnost se zřizuje na dobu neurčitou  pro: RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567, Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem,  úplatně za cenu 68000 Kč bez DPH,
2) schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti  mezi smluvními stranami  GasNet, s.r.o., IČ 27295567, Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem zast. GridServices, s.r.o. IČ 27935311, Plynárenská 499/1, Brno (strana oprávněná ze služebnosti) a Město Hrádek nad Nisou (strana povinná ze služebnosti) - úplatně dle GP č.  1433-67/2016  za cenu 68000 Kč bez DPH,
3) a pověřuje starostu podpisem smlouvy o zřízení služebnosti.
Termín: 8.3.2017
Zodpovědná osoba: Černohorská Naděžda
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

5/173/RM/17 - Smlouva o zřízení služebnosti na p.p.č. 381 k.ú. Loučná / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) schvaluje zřízení  služebnosti  na p.p.č. 381 v k.ú.  Loučná, obec Hrádek nad Nisou. Služebnost  zakládá právo uložení  plynárenského zařízení a právo vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení na pozemku p.č.  381 k.ú. Loučná. Služebnost se zřizuje na dobu neurčitou  pro: RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567, Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem,  úplatně za cenu 500,- Kč bez DPH,
2) schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti na stavbu plynové přípojky k p.p.č. 970 -  na p.p.č. 381  k.ú. Loučná, obec Hrádek nad Nisou - mezi smluvními stranami  GasNet, s.r.o. Klíšská 940,401 17 Ústí nad Labem IČO 27295567 zast. GridServices, s.r.o. IČ 27935311, Plynárenská 499/1, Brno (strana oprávněná z věcného břemene), Nývlt Roman, Liberecká 588, 463 34 Hrádek nad Nisou (investor) a Město Hrádek nad Nisou (strana povinná z věcného břemene) - úplatně dle GP č. 484-228/2016 za cenu 500,- Kč bez DPH,
3) a pověřuje starostu podpisem smlouvy o zřízení služebnosti.
Termín: 8.3.2017
Zodpovědná osoba: Černohorská Naděžda
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

5/174/RM/17 - Přijetí dotace z lesnického fondu Libereckého kraje / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) schvaluje přijetí účelové dotace z Lesnického fondu od Libereckého kraje na hospodaření v lesích ve výši 26 000 Kč,
2) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Lesnického fondu mezi Libereckým krajem IČO 70891508, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 a Městem Hrádek nad Nisou,
3) a pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Lesnického fondu Libereckého kraje č. OLP/403/2017.
Termín: 8.3.2017
Zodpovědná osoba: Černohorská Naděžda
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

5/175/RM/17 - Podání žádost o majetkové narovnání – pozemky ŘSD pod cyklostezkou  / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání
1) bere na vědomí zprávu odboru OIaSM o užívání pozemků p.č. 164/13, ost. plocha, komunikace o výměře 11 m2 , p.č. 164/14, ost. plocha, komunikace o výměře 84 m2 a p.č. 164/15, ost. plocha, komunikace o výměře 513 m2 vše v k.ú. Hrádek nad Nisou.
2) doporučuje Zastupitelstvu města schválit podání žádosti o majetkové vypořádání pozemků pod cyklostezkou, p.č. 164/13, ost. plocha, komunikace o výměře 11 m2 , p.č. 164/14, ost. plocha, komunikace o výměře 84 m2 a p.č. 164/15, ost. plocha, komunikace o výměře 513 m2 vše v k.ú. Hrádek nad Nisou které jsou ve vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390 se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha - Nusle.
Termín: 8.3.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

5/176/RM/17 - Žádost o bezúplatný převod pozemku  v k.ú. Dolní Sedlo  / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání
1) bere na vědomí zprávu odboru OIaSM o užívání pozemku p.č. 1/6, ost. plocha, komunikace o výměře 125 m2 v k.ú. Dolní Sedlo vhodného k bezúplatnému převodu na Město Hrádek nad Nisou v souladu s vyjádřením Státního pozemkového úřadu č.j. 776 ze dne 31.1.2017.
2) doporučuje Zastupitelstvu města schválit podání žádosti o bezúplatný převod pozemku  p.č. 1/6, ost. plocha, komunikace o výměře 125 m2 v k.ú. Dolní Sedlo užívaný jako komunikace, který je ve vlastnictví ČR a se kterými má právo hospodařit Státní pozemkový úřad IČ 1312774 se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3.  
Termín: 8.3.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

5/177/RM/17 - Žádost o bezúplatný převod souboru pozemků  v k.ú. Dolní Suchá u Chotyně / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání
1) bere na vědomí zprávu odboru OIaSM o užívání souboru pozemků p.č. 28/38, ost. plocha, komunikace o výměře 517 m2, p.č. 28/51, ost. plocha, komunikace, o výměře 34 m2 , p.č. 59/3, ost. plocha, komunikace o výměře 312 m2 , p.č. 502/2, ost. plocha, komunikace, o výměře 181 m2, p.č. 594/4, ost. plocha, komunikace, o výměře 296 m2, p.č. 599/1, ost. plocha, komunikace, o výměře 95 m2, p.č. 662, ost. plocha, komunikace, o výměře 360 m2 , vše v k.ú. Dolní Sedlo vhodných k bezúplatnému převodu na Město Hrádek nad Nisou v souladu s vyjádřením Státního pozemkového úřadu č.j. 776 ze dne 31.1.2017.
2) doporučuje Zastupitelstvu města schválit podání žádosti o bezúplatný převod souboru pozemků p.č. 28/38, ost. plocha, komunikace o výměře 517 m2, p.č. 28/51, ost. plocha, komunikace, o výměře 34 m2 , p.č. 59/3, ost. plocha, komunikace o výměře 312 m2 , p.č. 502/2, ost. plocha, komunikace, o výměře 181 m2, p.č. 594/4, ost. plocha, komunikace, o výměře 296 m2, p.č. 599/1, ost. plocha, komunikace, o výměře 95 m2, p.č. 662, ost. plocha, komunikace, o výměře 360 m2 , vše v k.ú. Dolní Sedlo užívaných jako komunikace, které jsou ve vlastnictví ČR a se kterými má právo hospodařit Státní pozemkový úřad IČ 1312774 se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3.  
Termín: 8.3.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

5/178/RM/17 - Žádost o bezúplatný převod souboru pozemků  v k.ú. Loučná / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání
1) bere na vědomí zprávu odboru OIaSM o užívání souboru pozemků p.č. 455/2, ost. plocha, komunikace o výměře 1 346 m2, p.č. 455/3, ost. plocha, komunikace, o výměře 1 209 m2 , p.č. 461, ost. plocha, komunikace o výměře 577 m2, p.č. 472, ost. plocha, komunikace, o výměře 257 m2, p.č. 735/1, ost. plocha, komunikace, o výměře 318 m2, p.č. 737/1, ost. plocha, komunikace, o výměře 2 678 m2, p.č. 739/1, ost. plocha, komunikace, o výměře 435 m2, p.č. 743/1, ost. plocha, komunikace, o výměře 87 m2 , p.č. 821/1, ost. plocha, komunikace o výměře 1 382 m2, p.č. 821/5, ost. plocha, komunikace, o výměře 86 m2 , p.č. 885/1, ost. plocha, komunikace o výměře 969 m2 , p.č. 917, ost. plocha, komunikace, o výměře 987 m2, p.č. 929, ost. plocha, komunikace, o výměře 1 189 m2, p.č. 1029/2, ost. plocha, komunikace, o výměře 324 m2, p.č. 1030, ost. plocha, komunikace, o výměře 2 498 m2 vše v k.ú. Loučná vhodných k bezúplatnému převodu na Město Hrádek nad Nisou v souladu s vyjádřením Státního pozemkového úřadu č.j. 776 ze dne 31.1.2017.
2) doporučuje Zastupitelstvu města schválit podání žádosti o bezúplatný převod souboru pozemků p.č. 455/2, ost. plocha, komunikace o výměře 1 346 m2, p.č. 455/3, ost. plocha, komunikace, o výměře 1 209 m2 , p.č. 461, ost. plocha, komunikace o výměře 577 m2, p.č. 472, ost. plocha, komunikace, o výměře 257 m2, p.č. 735/1, ost. plocha, komunikace, o výměře 318 m2, p.č. 737/1, ost. plocha, komunikace, o výměře 2 678 m2, p.č. 739/1, ost. plocha, komunikace, o výměře 435 m2, p.č. 743/1, ost. plocha, komunikace, o výměře 87 m2 , p.č. 821/1, ost. plocha, komunikace o výměře 1 382 m2, p.č. 821/5, ost. plocha, komunikace, o výměře 86 m2 , p.č. 885/1, ost. plocha, komunikace o výměře 969 m2 , p.č. 917, ost. plocha, komunikace, o výměře 987 m2, p.č. 929, ost. plocha, komunikace, o výměře 1 189 m2, p.č. 1029/2, ost. plocha, komunikace, o výměře 324 m2, p.č. 1030, ost. plocha, komunikace, o výměře 2 498 m2 vše v k.ú. Loučná užívaných jako komunikace, které jsou ve vlastnictví ČR a se kterými má právo hospodařit Státní pozemkový úřad IČ 1312774 se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3.  
Termín: 8.3.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

5/179/RM/17 - Žádost o bezúplatný převod souboru pozemků  v k.ú. Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání
1) bere na vědomí zprávu odboru OIaSM o užívání souboru pozemků p.č. 1098/2, ost. plocha, komunikace o výměře 671 m2, p.č. 1505, ost. plocha, komunikace, o výměře 708 m2 , p.č. 1578, ost. plocha, komunikace o výměře 1 031 m2, p.č. 1605, ost. plocha, komunikace, o výměře 955 m2, p.č. 1693/1, ost. plocha, komunikace, o výměře 2 931 m2, p.č. 1693/2, ost. plocha, komunikace, o výměře 30 m2, vše v k.ú. Hrádek nad Nisou vhodných k bezúplatnému převodu na Město Hrádek nad Nisou v souladu s vyjádřením Státního pozemkového úřadu č.j. 776 ze dne 31.1.2017.
2) doporučuje Zastupitelstvu města schválit podání žádosti o bezúplatný převod souboru pozemků p.č. 1098/2, ost. plocha, komunikace o výměře 671 m2, p.č. 1505, ost. plocha, komunikace, o výměře 708 m2 , p.č. 1578, ost. plocha, komunikace o výměře 1 031 m2, p.č. 1605, ost. plocha, komunikace, o výměře 955 m2, p.č. 1693/1, ost. plocha, komunikace, o výměře 2 931 m2, p.č. 1693/2, ost. plocha, komunikace, o výměře 30 m2, vše v k.ú. Hrádek nad Nisou užívaných jako komunikace, které jsou ve vlastnictví ČR a se kterými má právo hospodařit Státní pozemkový úřad IČ 1312774 se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3.  
Termín: 8.3.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

5/180/RM/17 - Žádost o bezúplatný převod souboru pozemků  v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání
1) bere na vědomí zprávu odboru OIaSM o užívání souboru pozemků p.č. 104/2, ost. plocha, komunikace o výměře 130 m2, p.č. 278/2, trvalý travní porost, o výměře 26 m2 , p.č. 989/6, ost. plocha, komunikace o výměře 937 m2, p.č. 1561/3, ost. plocha, komunikace, o výměře 356 m2, p.č. 2799, ost. plocha, komunikace, o výměře 350 m2, p.č. 2806/2, ost. plocha, komunikace, o výměře 1 208 m2, p.č. 2850/3, ost. plocha, komunikace, o výměře 6 671 m2, p.č. 2859/1, ost. plocha, komunikace, o výměře 6 899 m2 , p.č. 2929/2, ost. plocha, komunikace o výměře 1 118 m2, p.č. 2986, ost. plocha, komunikace, o výměře 239 m2 , p.č. 2989, ost. plocha, komunikace o výměře 485 m2 , p.č. 2990/1, ost. plocha, komunikace, o výměře 9 m2, p.č. 2990/2, ost. plocha, komunikace, o výměře 16 m2, p.č. 2990/3, ost. plocha, komunikace, o výměře 18 m2, p.č. 3302, ost. plocha, komunikace, o výměře 1 283 m2 vše v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou vhodných k bezúplatnému převodu na Město Hrádek nad Nisou v souladu s vyjádřením Státního pozemkového úřadu č.j. 776 ze dne 31.1.2017.
2) doporučuje Zastupitelstvu města schválit podání žádosti o bezúplatný převod souboru pozemků p.č. 104/2, ost. plocha, komunikace o výměře 130 m2, p.č. 278/2, trvalý travní porost, o výměře 26 m2 , p.č. 989/6, ost. plocha, komunikace o výměře 937 m2, p.č. 1561/3, ost. plocha, komunikace, o výměře 356 m2, p.č. 2799, ost. plocha, komunikace, o výměře 350 m2, p.č. 2806/2, ost. plocha, komunikace, o výměře 1 208 m2, p.č. 2850/3, ost. plocha, komunikace, o výměře 6 671 m2, p.č. 2859/1, ost. plocha, komunikace, o výměře 6 899 m2 , p.č. 2929/2, ost. plocha, komunikace o výměře 1 118 m2, p.č. 2986, ost. plocha, komunikace, o výměře 239 m2 , p.č. 2989, ost. plocha, komunikace o výměře 485 m2 , p.č. 2990/1, ost. plocha, komunikace, o výměře 9 m2, p.č. 2990/2, ost. plocha, komunikace, o výměře 16 m2, p.č. 2990/3, ost. plocha, komunikace, o výměře 18 m2, p.č. 3302, ost. plocha, komunikace, o výměře 1 283 m2 vše v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou užívaných jako komunikace, které jsou ve vlastnictví ČR a se kterými má právo hospodařit Státní pozemkový úřad IČ 1312774 se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3.  
Termín: 8.3.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

5/181/RM/17 - Zveřejnění záměru prodeje částí pozemku p.č. 41/1 v k.ú. Donín u HnN  / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání
1) bere na vědomí vyjádření č.j. 3018 ze dne 4.5.2016 na prodej části pozemku p.č. 41/1, ostatní plocha, o výměře 147 m2 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou.
2) souhlasí se zadáním geometrického plánu na oddělení částí pozemků p.č. 41/1, ostatní plocha, o výměře 367 m2 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou dle přiloženého návrhu a ukládá odboru OIaSM jeho zajištění.
3) schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemků p.č. p.č. 41/1, ostatní plocha, o výměře která bude upřesněna na základě zadaného geometrického plánu, v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou, za cenu 50 Kč + poměrné náklady na vypracování geometrického plánu, dle „Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou“ ve znění změny schválené Zastupitelstvem města dne 16.12.2015 usnesením č. 11/238/ZM/15, formou přímého prodeje známému žadateli č.1.
4) schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemků p.č. p.č. 41/1, ostatní plocha, o výměře která bude upřesněna na základě zadaného geometrického plánu, v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou, za cenu 50 Kč + poměrné náklady na vypracování geometrického plánu, dle „Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou“ ve znění změny schválené Zastupitelstvem města dne 16.12.2015 usnesením č. 11/238/ZM/15, formou přímého prodeje známému žadateli č.2.
Termín: 8.3.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

5/182/RM/17 - Převod pozemků ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání doporučuje Zastupitelstvu města schválit převod pozemků p.č. 1543/1, ostatní plocha, o výměře 4 158 m2 a p.č. 1543/2, ostatní plocha, o výměře 10 m2  (pozemek rozdělen dle GP č. 1451-199/2016 ze dne 15.8.2016 ), p.č. 1547 ostatní plocha, o výměře 94 m2 , p.č. 1608/3 ostatní plocha - komunikace, o výměře 242 m2 , p.č. 1610 ostatní plocha - komunikace, o výměře 976 m2, p.č. 1542/2, orná půda, o výměře cca 452 m2 (pozemek oddělen dle GP č. 1451-199/2016 ze dne 15.8.2016 z pozemku p.č. 1542), p.č. 1609/6, orná půda, o výměře 7 m2(pozemek oddělen dle GP č. 1451-199/2016 ze dne 15.8.2016 z pozemku p.č. 1609/3) vše v k.ú. Hrádek nad Nisou, které jsou ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Hrádek nad Nisou, se sídlem Liberecká 76, 46334 Hrádek nad Nisou.
Termín: 8.3.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

5/183/RM/17 - Zveřejnění záměru propachtovat pozemek p.č. 417/8 v k.ú. Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) bere na vědomí žádost č.j. 1683 ze dne 6.3.2017 o pronájem pozemku p.č. 417/8, zahrada, o výměře 535 m2 (pozemek oddělen z pozemku p.č.417/1 dle geometrického plánu č. 1426-38/2016 schváleného dne 9.3.2016) v k.ú. Hrádek nad Nisou za účelem zřízení zahrady.
2) schvaluje zveřejnění záměru propachtovat pozemek p.č. 417/8, zahrada, o výměře 535 m2 (pozemek oddělen z pozemku p.č. 417/1 dle geometrického plánu č. 1426-38/2016 schváleného dne 9.3.2016) v k.ú. Hrádek nad Nisou, za účelem zřízení zahrady, za cenu dle „Ceníku nájemného za pronájem pozemku“, schváleného Radou města dne 22.8.2013 usnesením č. 15/741/RM/13, za cenu 3 Kč/m2/rok, na dobu určitou 5-ti let, se splatností vždy do 31.05. kalendářního roku, s tím, že se pozemek nachází v aktivní záplavové zóně.
Termín: 8.3.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

5/184/RM/17 - Změna nájemní smlouvy ev.č.01/07/2010 / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) schvaluje změnu nájemní smlouvy ev.č.01/07/2010 ze dne 7.6.2010 o pronájmu nebytových prostor (restaurace) o výměře 218,40m2 v objektu čp.558, Žitavská, Hrádek nad Nisou formou uzavření dodatku na změnu v osobě nájemce - přechod nájemních práv z nájemce Ingrid Hrozová, IČO: 65211588 se sídlem Žitavská 558, Hrádek nad Nisou na společnost Restaurant Hrádek n.N. s.r.o, Žitavská 558, Hrádek nad Nisou, IČO: 05649391 za stejných podmínek výše uvedené nájemní smlouvy v souladu s občanským zákoníkem č.89/2012Sb. a zákonem o obcích 128/2000 Sb. v platném znění;
2) pověřuje místostarostu podpisem dodatku.
Termín: 8.3.2017
Zodpovědná osoba: Karlíková Miroslava
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

5/185/RM/17 - Změna nájemní smlouvy ev.č.01/005/15  / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1)    schvaluje změnu nájemní smlouvy ev.č.01/005/15  o pronájmu nebytových prostor č. 1 o výměře 20m2 v objektu čp.587, Liberecká, Hrádek nad Nisou, formou uzavření dodatku na změnu - prodloužení nájemní smlouvy na dobu určitou od 1.4.2017 do 31.3.2019 pro nájemce Ivanku Bobvošovou, IČO: 41350847, Liberecká 587, Hrádek nad Nisou za stejných podmínek výše uvedené nájemní smlouvy v souladu s občanským zákoníkem č.89/2012Sb. a zákonem o obcích 128/2000 Sb. v platném znění;
2)    pověřuje místostarostu podpisem dodatku.
Termín: 8.3.2017
Zodpovědná osoba: Karlíková Miroslava
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

5/186/RM/17 - Přidělení bytu č. 2, čp. 733, Žitavská, Hrádek nad Nisou  / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1)    schvaluje přidělení bytu č. 2, Žitavská 733, Hrádek nad Nisou (1+1 o výměře 39,45m2) měsíční nájemné 2.414,-Kč k nájmu Evě Dubové, na dobu určitou 1 rok, se stanovením jistoty (kauce) ve výši 7.242,-Kč.
2)    pověřuje místostarostu podpisem nájemní smlouvy.
Termín: 8.3.2017
Zodpovědná osoba: Karlíková Miroslava
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

5/187/RM/17 - Přidělení bytu č. 19, čp. 767, ul.1.máje, Hrádek nad Nisou  / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1)    schvaluje přidělení bytu č. přidělení bytu č. 19, ul. l. máje 767, Hrádek nad Nisou (1+kk o výměře 24,75m2, 3. NP), měsíční nájemné 1782Kč k nájmu Alžbětě Kicové, na dobu určitou 6 měsíců, se stanovením jistoty (kauce) ve výši 5346 Kč uhrazenou ve formě splátkového režimu z důvodu nízkého příjmu, sociálního postavení a seniorského věku.
2)    pověřuje místostarostu podpisem nájemní smlouvy.
Termín: 8.3.2017
Zodpovědná osoba: Karlíková Miroslava
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

5/188/RM/17 - Přidělení bytu č. 2, čp. 359, Nádražní, Hrádek nad Nisou  / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1)    schvaluje přidělení bytu č. 2, Nádražní 359, Hrádek nad Nisou (1+1 o výměře 45m2, 2. NP) měsíční nájemné 2864Kč k nájmu Vladimíru Nedbálkovi, na dobu určitou 1 rok, se stanovením jistoty (kauce) ve výši 8592Kč uhrazenou ve formě splátkového režimu z důvodu sociálního postavení.
2)    pověřuje místostarostu podpisem nájemní smlouvy.
Termín: 8.3.2017
Zodpovědná osoba: Karlíková Miroslava
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

5/189/RM/17 - Přidělení bytu č. 3, čp. 359, Nádražní , Hrádek nad Nisou  / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1)    schvaluje přidělení bytu č. 3, Nádražní 359, Hrádek nad Nisou (1+1 o výměře 45m2, 2. NP) měsíční nájemné 2864Kč k nájmu Radce Bienové, na dobu určitou 1 rok, se stanovením jistoty (kauce) ve výši 8592Kč;
2)    pověřuje místostarostu podpisem nájemní smlouvy.
Termín: 8.3.2017
Zodpovědná osoba: Karlíková Miroslava
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

5/190/RM/17 - Přidělení bytu zvláštního určení č. 4, čp. 700 Nádražní, Hrádek nad Nisou  / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1)    schvaluje přidělení bytu zvláštního určení v DPS č. 4, Nádražní 700, Hrádek nad Nisou (1+2 o výměře 50,30m2, 1. NP) měsíční nájemné 2900Kč k nájmu manželům Janě a Emilu Štádlerovým, na dobu určitou 1 rok;
2)    pověřuje místostarostu podpisem nájemní smlouvy.
Termín: 8.3.2017
Zodpovědná osoba: Karlíková Miroslava
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

5/191/RM/17 - Smlouva o výpůjčce- externí defibrilátor / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce včetně jejího dodatku č.1, kterou organizační složka města - hasiči získá k užívání externí defibrilátor BeneHeart D1 s příslušenstvím (baterie, defibrilační elektrody, brašna pro defibrilátor) na dobu určitou do 6.3.2018 s vypůjčitelem Zdravotnickou záchrannou službou Libereckého kraje, příspěvková organizace, IČO:46744991, se sídlem Liberec 1, Klášterní 954/5Husova 976/37,  PSČ 46001
2) pověřuje místostarostu podpisem smlouvy o výpůjčce a dodatku č.1.
Termín: 8.3.2017
Zodpovědná osoba: Karlíková Miroslava
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

5/192/RM/17 - Změna č. 5 Organizačního řádu Městského úřadu Hrádek nad Nisou / Ostatní
Rada města po projednání schvaluje Změnu č. 5 Organizačního řádu Městského úřadu Hrádek nad Nisou, dle předloženého návrhu, kterou stanovuje i počet zaměstnanců Městského úřadu Hrádek nad Nisou a to s účinností schválených změn od 08. 03. 2017.
Termín: 8.3.2017
Zodpovědná osoba: Timulák Jiří
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

Ověřovatelé usnesení:
Josef Horinka, Pavel Farský

 

 
 
            © 2000-2018 Město Hrádek nad Nisou