Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Městský úřad »

Rada města »

Usnesení

 

6. schůze rady města 22.3.2017

datum zveřejnění: 24.3.2017 zdroj: Rada města

 

Soubor usnesení - 6/2017/RM - konečná verze

 

Soubor usnesení - 6/2017/RM
Konáno dne: 22.3.2017
Rada města Hrádek nad Nisou
* Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 *

6/193/RM/17 - Program 6. řádného jednání Rady města  / Ostatní
Rada města schvaluje program 6. řádného jednání Rady města konaného dne 22.3.2017 včetně bodů projednaných přímo při jednání, na základě požadavků některého člena Rady města Hrádek nad Nisou.
Termín: 22.3.2017
Zodpovědná osoba: Horinka Josef
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1/
SCHVÁLENO

6/194/RM/17 - Zápis a usnesení rady města / Ostatní
Rada města po projednání:
a) schvaluje zápis z 5. řádného jednání Rady města konaného dne 8.3. 2017 .
b) bere na vědomí plnění usnesení z 5. řádného jednání Rady města konaného dne 8.3. 2017  
Termín: 22.3.2017
Zodpovědná osoba: Timulák Jiří
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1/
SCHVÁLENO

6/195/RM/17 - Darovací smlouva ANIMAL’S OS  / Smlouvy
Rada města po projednání schvaluje darovací smlouvu se společností ANIMAL´S OS, zapsaný spolek (IČ: 22858679), se sídlem Praha 4, Braník, Ke Krči 1038/5 a pověřuje starostu města podpisem darovací smlouvy.
Termín: 22.3.2017
Zodpovědná osoba: Krňáková Iva
Hlasování: Pro: 5/ Proti: / Zdržel se: 1/ Nepřítomen: 1/
SCHVÁLENO

6/196/RM/17 - Pečovatelská služba - odvolání proti platebnímu výměru / Příspěvkové organizace
Rada města schvaluje prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 1.000,-Kč společnosti Pečovatelská služba, příspěvková organizace (IČ:71177248).
Termín: 22.3.2017
Zodpovědná osoba: Solnařová Iva
Hlasování: Pro: 5/ Proti: / Zdržel se: 1/ Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

6/197/RM/17 - Dřevosochařské sympózium - schválení Smlouvy o dílo pro řezbáře / Projekty
Rada města po projednání schvaluje uzavření Smluv o dílo v rámci projektu Letní dřevořezbářské sympózium v Trojmezí, ERN-0221-CZ-31.08.2016 s Jaromírem Dědkem, Blatce 28, 47201 Doksy ve výši 6.000Kč, s Milošem Šimkem, Nábřeží 220, Raspenava ve výši 6.000Kč a s Adamem Bitljanem, Jeronýmova 568, 46007 Liberec 7 ve výši 6.000Kč a pověřuje starostu podpisem těchto Smluv o dílo.
Termín: 22.3.2017
Zodpovědná osoba: Petrásková Kristýna
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1/
SCHVÁLENO

6/198/RM/17 - Žádost o dotaci z rozpočtu města - ZO Českého zahrádkářského svazu / Dotace, příspěvky
Rada města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu Hrádek nad Nisou, IČ: 68455828, Pod tratí 665, Hrádek nad Nisou ve výši 30.000Kč na opravu vstupních bran na zahrádkářské osady č. 3.,6.,8. v Hrádku nad Nisou a pověřuje starostu města podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.
Termín: 22.3.2017
Zodpovědná osoba: Petrásková Kristýna
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

6/199/RM/17 - Schválení podané žádosti do DF LK - Podpora požární ochrany pro rok 2017 / Projekty
Rada města po projednání schvaluje projektový záměr a podanou žádost o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje pro rok 2017 v oblasti podpory č. 1 - Požární ochrana, program č. 1.1 - Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje Oprava vozidla CAS: čerpadla, vč. veškerého potrubí (vodního a pěnového) a elektroinstalace o celkových nákladech 396.000Kč, dotací 230.000Kč (58,08%) a spolufinancováním 166.000Kč (41,92%)
Termín: 22.3.2017
Zodpovědná osoba: Petrásková Kristýna
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

6/200/RM/17 - Podání žádosti o dotaci do DF LK - Oprava střechy objektu č. p. 124 „Camelot“ / Projekty
Rada města po projednání schvaluje podání žádosti na projektový záměr Města Hrádek nad Nisou na akci „Oprava střechy objektu č. p. 124 Camelot“ do Dotačního fondu Libereckého kraje, Programu: 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji, o celkových nákladech ve výši  2 046 108,47,-Kč bez DPH a požadované dotaci ve výši 300 000,-Kč.
Termín: 22.3.2017
Zodpovědná osoba: Matušková Jana
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

6/201/RM/17 - Interreg V-A: Kolem kolem Jizerek - schválení Dohody o spolupráci / Projekty
Rada města po projednání doporučuje Zastupitelstvu města Hrádek nad Nisou schválit povinnou přílohu projektové žádosti Kolem kolem Jizerek v programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Česká republika - Polsko: Dohodu o spolupráci na projektu.
Termín: 22.3.2017
Zodpovědná osoba: Petrásková Kristýna
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1/
SCHVÁLENO

6/202/RM/17 - Rozpočet osadních výborů pro rok 2017 / Osadní výbory, komise
Rada města po projednání schvaluje:
a) čerpání předloženého rozpočtu OV Dolní Suchá ve výši 122 629 Kč v souladu s přílohou důvodové zprávy a rezervu ve výši 52 555,-- Kč, jejíž účel bude stanoven dodatečně,
b) čerpání předloženého rozpočtu OV Dolní Sedlo ve výši 148 900 Kč v souladu s přílohou důvodové zprávy a rezervu ve výši 33 543 Kč, jejíž účel bude stanoven dodatečně,
c) čerpání předloženého rozpočtu OV Václavice ve výši 242 000 Kč v souladu s přílohou důvodové zprávy a rezervu ve výši 133 505 Kč, jejíž účel bude stanoven dodatečně,
d) čerpání předloženého rozpočtu OV Uhelná ve výši 144 815 Kč v souladu s přílohou důvodové zprávy,
e) čerpání předloženého rozpočtu OV Oldřichov na Hranicích ve výši 67 000 Kč v souladu s přílohou důvodové zprávy a rezervu ve výši 135 815 Kč, jejíž účel bude stanoven dodatečně.
Termín: 22.3.2017
Zodpovědná osoba: Davidová Jana Ing.
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

6/203/RM/17 - ZŠ Lidická, Hrádek n/N  - projekt Řemesla v Trojzemí - podání žádosti o dotaci   / Projekty
Rada města po projednání:
a) bere na vědomí projektový záměr, rozpočet a podání žádosti o dotaci projektu Základní školy Lidická, Školní ul. 325, Hrádek n/N, pod názvem Řemesla v Trojzemí, do operačního programu Přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014 - 2020,
b) doporučuje Zastupitelstvu Města Hrádek n/N schválit projektový záměr a podání žádosti o dotaci projektu Základní školy Lidická, Školní ul. 325, Hrádek n/N pod, názvem Řemesla v Trojzemí, do operačního programu Přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014 - 2020, v souladu s přílohou důvodové zprávy,
c) doporučuje Zastupitelstvu Města Hrádek n/N schválit spolufinancování projektu Řemesla v Trojzemí z finančích zdrojů Města, kapitoly rozpočtu Přispěvkové organizace - rezerva, v předpokládané výši 19 591,38 EUR (528 967,26 Kč při kurzu 27 Kč/1EUR), v souladu s přílohou důvodové zprávy.
Termín: 22.3.2017
Zodpovědná osoba: Davidová Jana Ing.
Hlasování: Pro: 5/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:2/
SCHVÁLENO

6/204/RM/17 - Přeshraniční TIS měst Hrádek n.N.a Mysłakowice-zápis pověřenou osobou / Projekty
Rada města po projednání:
a) bere na vědomí hodnocení nabídek provedené v souladu se směrnicí města Hrádek nad Nisou IP/1/2015 ze dne 18. 2. 2015, které je zaznamenáno v zápisu o vyhodnocení pověřenou osobou ze dne 22. 3. 2017 pro zakázku pod názvem: Propagační materiály (textilní tašky a nákrčníky) v rámci projektu: Přeshraniční turistický systém měst Hrádek nad Nisou a Mysłakowice/ Transgraniczny system turystyczny Hradku nad Nysa i gminy Mysłakowice, CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_012/0000140;
b) schvaluje vítězné pořadí uchazečů v souladu s hodnocením provedeným pověřenou osobou a rozhoduje o přidělení zakázky Martině Bogarové, chráněné pracovní dílně, Rousova 1135,  470 01 Česká Lípa, IČ: 69399417 za celkovou cenu 98.000Kč bez DPH / 118.580Kč s DPH;
c) pověřuje ODK zaslat vítěznému dodavateli objednávku.
Termín: 22.3.2017
Zodpovědná osoba: Petrásková Kristýna
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

6/205/RM/17 - Přijetí dotace - MV, GŘ HZS - Zajištění akceschopnosti / Dotace, příspěvky
Rada města po projednání schvaluje přijetí dotace prostřednictvím Libereckého kraje na GŘ HZS na účelovou neinvestiční dotaci na výdaje jednotek SDH obcí pro rok 2017 k zajištění akceschopnosti ve výši 150.000Kč a zajištění spolufinancování min. ve výši 37.500Kč.
Termín: 22.3.2017
Zodpovědná osoba: Petrásková Kristýna
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

6/206/RM/17 - Centrum Lira - žádost o příspěvek / Sociální věci
Rada města schvaluje poskytnout Centru Lira, z. ú.,  Matoušova 406/20, Liberec, IČ: 28731191, zastoupené PaedDr. Alexandrou Bečvářovou finanční příspěvek ve formě daru ve výši 20.000,- Kč na poskytování sociálních služeb Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s poruchou autistického spektra (PAS) a Raná péče žijícím v územním obvodu města Hrádek nad Nisou; schvaluje znění darovací smlouvy a pověřuje starostu města jejím podpisem.
Termín: 22.3.2017
Zodpovědná osoba: Šalátová Jaroslava
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

6/207/RM/17 - Hospic Červený Kostelec - žádost o příspěvek / Sociální věci
Rada města neschvaluje poskytnutí daru Oblastní charitě Červený Kostelec, 5. května 1170, Červený Kostelec, IČ: 48623814, zastoupené ředitelem ing. Mgr. Miroslavem Vajsarem.
Termín: 22.3.2017
Zodpovědná osoba: Šalátová Jaroslava
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

6/208/RM/17 - Snílek - žádost o vyjádření potřebnosti služby / Sociální věci
Rada města schvaluje vyjádření potřebnosti sociální služby „Dům na půl cesty“ v Jablonném v Podještědí pro územní obvod Hrádek nad Nisou, organizaci  Snílek, o.p.s., Staré Splavy č.e. 253, Doksy, IČ: 26640007, zastoupené ředitelkou Mgr. Kateřinou Knížkovou, bez finanční podpory a pověřuje vedoucí správního a sociálního odboru vyplněním příslušného formuláře a jeho podpisem.
Termín: 22.3.2017
Zodpovědná osoba: Šalátová Jaroslava
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

6/209/RM/17 - Zápis Dopravní komise z 6.3.2017 / Doprava
Rada města po projednání bere na vědomí zápis Dopravní komise z 6.3.2017
Termín: 22.3.2017
Zodpovědná osoba: Olša Josef
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

6/210/RM/17 - Bod 1.1 DK z 6.3.2017 - Dopravní řešení ZŠ Donín  / Doprava
Rada města po projednání schvaluje umístění bus zastávky u ZŠ Donín na komunikaci Donínská dle předložené projektové dokumentace č.05012017 a ukládá odboru OIaSM k pokračování v legislativě přípravy stavby.
Termín: 22.3.2017
Zodpovědná osoba: Olša Josef
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

6/211/RM/17 - Bod 1.2 DK z 6.3.2017 - rozhl.zrcadlo Donínská x Strmá / Doprava
Rada města po projednání neschvaluje umístění rozhledového zrcadla na křižovatku Donínská x Strmá.
Termín: 22.3.2017
Zodpovědná osoba: Olša Josef
Hlasování: Pro: 4/ Proti: 2/ Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

6/212/RM/17 - Bod 1.4 DK z 6.3.2017 - odstranění retardérů č.1170 a 1172 na Dolní Suché / Doprava
Rada města po projednání schvaluje odstranění zpomalovacích retardérů č.1170, 1172 vedených v pasportu komunikací a umístěných na komunikaci na Dolní Suché.
Termín: 22.3.2017
Zodpovědná osoba: Olša Josef
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

6/213/RM/17 - Bod 1.5 DK z 6.3.2017 - omezení nosnosti na komu.U Hasičárny - D.Sedlo / Doprava
Rada města po projednání schvaluje umístění svislého dopravního značení B 13 - 6 t na komunikaci U Hasičárny v k.ú.D.Sedlo  v obou směrech dle předloženého návrhu.
Termín: 22.3.2017
Zodpovědná osoba: Olša Josef
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

6/214/RM/17 - Bod 1.6 DK z 6.3.2017 - odstranění parkovacího místa ul.Anglická čp.122 / Doprava
Rada města po projednání neschvaluje zrušení parkovacího místa v ul. Anglické za účelem zřízení vjezdu k domu čp.122 a souhlasí se zachování současného stavu.
Termín: 22.3.2017
Zodpovědná osoba: Olša Josef
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

6/215/RM/17 - Výběr zhotovitele PD „Knihovna Hrádek nad Nisou - interiér"  / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
a/
schvaluje výběr zhotovitele akce s názvem „Knihovna Hrádek nad Nisou - interiér" (budova bývalé pekárny ppč. 6/3,Horní náměstí) v souladu s čl. 7 směrnice IP/1/2015, z důvodu kontinuity je navržen zhotovitel již realizované studie proveditelnosti Projektový ateliér DAVID s.r.o., a bere na vědomí podané nabídky
b/
 schvaluje přidělení zakázky na zhotovení projektové dokumentace „Knihovna Hrádek nad Nisou - interiér"  firmě Projektový ateliér DAVID s.r.o., Ruprechtická 199, PSČ 46014 Liberec 14, IČ: 27277577 za nabídkovou cenu 225.060,00 Kč včetně DPH (186.000,00 Kč bez DPH) a pověřuje odbor OIaSM projednat se zhotovitelem konečný návrh smlouvy o dílo, starostu města podpisem jejího konečného znění
Termín: 22.3.2017
Zodpovědná osoba: Palas Jiří
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

6/216/RM/17 - RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PORADENSTVÍ  / Smlouvy
Rada města po projednání:
a)bere na vědomí rámcovou smlouvu o poskytování poradenství v oblasti veřejných zakázek, poskytované prostřednictvím firmy RUNICON consulting s.r.o., se sídlem Bratislavská 1488/6, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČO: 01635671, zast. Mgr. Romanem Novotným, jednatelem
b)schvaluje uzavření rámcové smlouvy o poskytování poradenství v oblasti veřejných zakázek zajištěné prostřednictvím firmy RUNICON consulting s.r.o., se sídlem Bratislavská 1488/6, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČO: 01635671, zast. Mgr. Romanem Novotným, jednatelem a pověřuje starostu města k podepsání tohoto dokumentu.
Termín: 22.3.2017
Zodpovědná osoba: Palas Jiří
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

6/217/RM/17 - RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PORADENSTVÍ  / Smlouvy
Rada města po projednání:
a)bere na vědomí rámcovou smlouvu o poskytování poradenství v oblasti veřejných zakázek, poskytované prostřednictvím firmy Compet Consult s.r.o., se sídlem Štětkova 1638/18, 140 00 Praha 4 - Nusle, IČO: 26 502 402, zast. Ing. Martinou Bufkovou Rycheckou, jednatelkou
b)schvaluje uzavření rámcové smlouvy o poskytování poradenství v oblasti veřejných zakázek zajištěné prostřednictvím firmy Compet Consult s.r.o., se sídlem Štětkova 1638/18, 140 00 Praha 4 - Nusle, IČO: 26 502 402, zast. Ing. Martinou Bufkovou Rycheckou, jednatelkou a pověřuje starostu města k podepsání tohoto dokumentu.
Termín: 22.3.2017
Zodpovědná osoba: Palas Jiří
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

6/218/RM/17 - Výběr zhotovitele PD „Knihovna Hrádek nad Nisou "  / Projekty
Rada města po projednání:
a/
schvaluje výběr zhotovitele akce s názvem „Knihovna Hrádek nad Nisou " (budova bývalé pekárny ppč. 6/3,Horní náměstí) v souladu s čl. 7 směrnice IP/1/2015, z důvodu kontinuity je navržen zhotovitel již realizované studie proveditelnosti Projektový ateliér DAVID s.r.o., a bere na vědomí podané nabídky
b/
 schvaluje přidělení zakázky na zhotovení projektové dokumentace „Knihovna Hrádek nad Nisou"  firmě Projektový ateliér DAVID s.r.o., Ruprechtická 199, PSČ 46014 Liberec 14, IČ: 27277577 za nabídkovou cenu718.740,00 Kč včetně DPH (594.000,00 Kč bez DPH) a pověřuje odbor OIaSM projednat se zhotovitelem konečný návrh smlouvy o dílo, starostu města podpisem jejího konečného znění
Termín: 22.3.2017
Zodpovědná osoba: Palas Jiří
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

6/219/RM/17 - Vyhodnocení CC/ZPŘ/MHnN3/16 Paměť v krajině Trojzemí – Morový sloup / Projekty
Rada města po projednání:
a/
bere na vědomí podané nabídky a hodnocení nabídek provedené hodnotící komisí, které je zaznamenáno v Protokole o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 28.2.2017 pro veřejnou zakázku zadanou v zadávacím řízení na veřejnou zakázku v zjednodušeném podlimitním řízení, vedenou zadavatelem pod evid. číslem: CC/ZPŘ/MHnN3/16  s názvem: Paměť v krajině Trojzemí Rekonstrukce kamenného sloupu se sousoším sv. Anny Samotřetí v Hrádku nad Nisou.
b/
schvaluje vítězné pořadí uchazečů v souladu s hodnocením hodnotící komise pro realizaci veřejné zakázky v zjednodušeném podlimitním řízení, vedené zadavatelem pod evid. číslem CC/ZPŘ/MHnN3/16, s názvem: Paměť v krajině Trojzemí Rekonstrukce kamenného sloupu se sousoším sv. Anny Samotřetí v Hrádku nad Nisou a schvaluje vítězného uchazeče (dodavatele), resp. schvaluje nejvhodnější nabídku uchazeče: RE, s.r.o., se sídlem: Mánesova 1643/92, PSČ 120 00 Praha - Žižkov IČ: 48591441, za celkovou cenu 1.147.394,00 Kč vč. DPH 15% (997.733,91 Kč bez DPH) dle podané nabídky.
c/
pověřuje odbor OIASM, po uplynutí zákonné lhůty na odvolání dopracovat a projednat s vítězným uchazečem konečný návrh smlouvy v souladu s podmínkami zadávacího řízení a podmínkami poskytovatele dotace, a dále pověřuje starostu města podpisem konečného znění smlouvy.
d/
ukládá odboru OIASM provést zveřejnění uzavřené smlouvy na profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 22.3.2017
Zodpovědná osoba: Palas Jiří
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

6/220/RM/17 - Vyjádření ke stavebnímu záměru - stavba RD, p.p.č. 15/1, k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1/ bere na vědomí žádost č.j.: 1573/2017 žadatele Ing. Kukly ve věci souhlasu s umístěním staveb rodinného domu a přístřešku pro 2 osobní automobily včetně provozního skladu na pozemku p.č. 15/1, k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou,
2/ souhlasí z titulu vlastníka sousedních pozemků p.č. 15/12 a 2773/12, k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou s umístěním staveb rodinného domu a přístřešku pro 2 osobní automobily včetně provozního skladu na pozemku p.č. 15/1, k.ú. tamtéž ve vlastnictví žadatele dle předložené dokumentace k výše uvedenému zodpovědný projektant Ing. Vítězslav Gregar, 1/2017.
Termín: 22.3.2017
Zodpovědná osoba: Jirkalová Zdeňka Ing.
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

6/221/RM/17 - Vyjádření ke stavebnímu záměru a vstup na pozemky - stavba RD, p.p.č. 119/1, Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada měta po projednání:
1/ bere na vědomí žádost č.j.: 1631/2017 žadatelů - investorů stavby rodinného domu včetně vodovodní a kanalizační přípojky na p.p.č.119/1, k.ú. Hrádek nad Nisou, ve věci souhlasu s umístěním stavby RD, ve věci souhlasu se vstupem do chodníku ve správě města pro uložení vodovodní a kanalizační přípojky do pozemku p.č. 103/1 ve vlastnictví Libereckého kraje,
2/ souhlasí z titulu vlastníka sousedních pozemků p.č. 1598/6 a 103/11, k.ú. Hrádek nad Nisou s umístěním stavby jednopodlažního rodinného domu na p.p.č. 119/1, k.ú. Hrádek nad Nisou dle předložené projektové dokumentace zpracované Ing. arch. Jiří Kuča, č. zak. Z266 v 2/2017,
3/ souhlasí se vstupem do tělesa chodníku za účelem uložení vodovodní a kanalizační připojky do pozemku p.č. 103/1 za podmínky, že chodník bude uveden do původního stavu v souladu s předloženou projektovou dokumentací zpracovanou Ing. Tomáš Rückensteiner-projekce 1/2017.
Termín: 22.3.2017
Zodpovědná osoba: Jirkalová Zdeňka Ing.
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

6/222/RM/17 - Vstup a uložení sítí - přípojka NN, p.p.č. 1026/1 k.ú. Hrádek n. N., Kollert Elektro s.r.o. / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1/ bere na vědomí žádosti č.j.: 1637/2017 a č.j.: 1861/2017 žadatele společnosti Kollert Elektro s.r.o. zastupující na základě plné moci investora společnost ČEZ Distribuce a.s. ve věci souhlasu se vstupem na pozemek a uložením kabelu NN a dále ve věci vyjádření k existenci sítí ve správě města na akci: "IP-12-4006931 - LB_Hrádek nad Nisou ppč. 1020/3, příp.NN",
2/ nesouhlasí se vstupem a uložením kabelu NN do pozemku p.č. 1026/1, k.ú. Hrádek nad Nisou ve vlastnictví města výkopem a to zejména z důvodu, aby nedošlo s ohledem na úzký stavební prostor a odstupové vzdáleností stávajících IS k narušení konstrukčních vrstev nové komunikace a tak zároveň i porušení záručních podmínek k provedené opravě komunikace.
Termín: 22.3.2017
Zodpovědná osoba: Jirkalová Zdeňka Ing.
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

6/223/RM/17 - Smlouva o úpravě vzájemných práv a povinností - rekonstrukce vodovodu a kanalizace Zlatá Výšina, Jílová, SčVK a.s. / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1/ bere na vědomí žádost č.j.: 1897/2017 ze dne 10.3.2017 žadatele společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 41550 Teplice, IČO: 49099469 ve věci vyjádření k dokumentaci provádění stavby a ve věci uzavření smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností na akci: "LI 020 119 Hrádek nad Nisou, Zlatá Výšina, Jílová - rekonstrukce kanalizace a vodovodu",
2/ schvaluje uzavření Smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností dle předloženého návrhu mezi Městem Hrádek nad Nisou, IČO: 00262854 jako vlastníkem stavbou LI 020 119 dotčených pozemků p.č. 832/1, 1805, 941 k.ú, Hrádek nad Nisou a společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. IČO: 49099451 jako stavebníkem výše uvedené stavby a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Termín: 22.3.2017
Zodpovědná osoba: Jirkalová Zdeňka Ing.
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

6/224/RM/17 - Vstup a uložení sítí - vodovodní přípojka, p.p.č. 482/3. k.ú. Hrádek nad Nisou, p. Galamba / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1/ bere na vědomí žádost č.j.: 1749/2017 ze dne 6.3.2017 ve věci souhlasu se vstupem a uložením vodovodní přípojky pro objekt č.p. 645 ve vlastnictví žadatele do pozemku p.č. 482/3 k.ú. Hrádek nad Nisou ve vlastnictví města,
2/ schvaluje vstup na pozemek p.č. 482/3 k.ú. Hrádek nad Nisou a uložení vodovodní přípojky za následujících podmínek:
a/ na předmětnou stavbu bude mezi žadatelem a Městem Hrádek nad Nisou uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o služebnosti inženýrské sítě,
b/ výkopové práce budou s ohledem na místo a charakter stavby probíhat ručně, dlažba bude šetrně rozebrána, dotčená výsadba a travnaté plochy budou opětovně osázeny a osety travní směsí, zpevněné plochy budou v místech výkopu dostatečně zhutněny a následně zadlážděny dle původního provedení; uvedení pozemků do původního stavu bude na náklady žadatele a převzetí proběhne na základě předávacího protokolu osobou odpovědnou za správu veřejné zeleně a komunikací (p. Olša).
Termín: 22.3.2017
Zodpovědná osoba: Jirkalová Zdeňka Ing.
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

6/225/RM/17 - SoBS o zřízení služebnosti na p.p.č. 2917 k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) schvaluje uzavření  budoucí smlouvy o zřízení služebnosti  na stavbu "Rozšíření těžby ložiska Turów - návrh opatření na systému zásobování pitnou vodou (etapa III. - lokalita Václavice)." na p.p.č. 2917 v k.ú. Václavice Hrádku nad Nisou, obec Hrádek nad Nisou - mezi smluvními stranami Město Hrádek nad  Nisou  (budoucí oprávněný ze služebnosti) a Kučerová Veronika, Andělohorská 204, Chrastava  (budoucí povinný ze služebnosti) - úplatně  za cenu 2600 Kč bez DPH,
3) a pověřuje starostu podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti.
Termín: 22.3.2017
Zodpovědná osoba: Černohorská Naděžda
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

6/226/RM/17 - SoBS o zřízení služebnosti na p.p.č. 115/4 k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) schvaluje uzavření  budoucí smlouvy o zřízení služebnosti  na stavbu "Rozšíření těžby ložiska Turów - návrh opatření na systému zásobování pitnou vodou (etapa III. - lokalita Václavice)." na p.p.č. 115/4 v k.ú. Václavice Hrádku nad Nisou, obec Hrádek nad Nisou - mezi smluvními stranami Město Hrádek nad  Nisou  (budoucí oprávněný ze služebnosti) a manž. Ing. Drahomír a Jaroslava Fenclová, oba bytem: Na Pískovně 650/10,  Liberec 14  (budoucí povinný ze služebnosti) - úplatně  za cenu 1350 Kč bez DPH,
3) a pověřuje starostu podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti.
Termín: 22.3.2017
Zodpovědná osoba: Černohorská Naděžda
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

6/227/RM/17 - Smlouva o zřízení služebnosti na p.p.č. 676/1  k.ú. Dolní Suchá u Chotyně / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) schvaluje zřízení  služebnosti  ve prospěch p.p.č. 676/1  k.ú. Dolní Suchá u Chotyně, obec Hrádek nad Nisou. Služebnost  zakládá právo uložení  vodovodní přípojky, vstup a vjezd pro její provozování a udržování na pozemcích p.č. 676/1   k.ú. Dolní Suchá u Chotyně. Služebnost inženýrské sítě se zřizuje na dobu životnosti stavby příslušné inženýrské sítě, ve prospěch vlastníků  pozemku p.č. 195  - pan Ing. Radek Bednář, bytem Těšínská 684/16, Liberec 3 a paní Šárka Bednářová, Mladostov 9, Vyskeř.
2) schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti  mezi smluvními stranami pan Ing. Radek Bednář, bytem Těšínská 684/16, Liberec 3 a paní Šárka Bednářová, Mladostov 9, Vyskeř, (strana oprávněná ze služebnosti) a Město Hrádek nad Nisou (strana povinná ze služebnosti - úplatně dle GP č. 300-210/2016 za cenu 500 Kč bez DPH,
3) a pověřuje starostu podpisem smlouvy o zřízení služebnosti.
Termín: 22.3.2017
Zodpovědná osoba: Černohorská Naděžda
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

6/228/RM/17 - Ceník pro prodej dřeva / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání schvaluje Ceník č. 1/2017 pro prodej dřeva z pokácených stromů ve městě Hrádek nad Nisou rostoucích mimo lesní pozemky platný od 22.03.2017 do 21.03.2018.
Termín: 22.3.2017
Zodpovědná osoba: Černohorská Naděžda
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

6/229/RM/17 - Dražba souboru pozemků v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) bere na vědomí dražební vyhlášku o dobrovolné elektronické dražbě pozemků p.č. 1914/2, ostatní plocha, o výměře 427 m2 , p.č. 1926/1, vodní plocha, o výměře 29 116 m2, p.č. 1926/4, vodní plocha, o výměře 2 691 m2 , p.č. 1941/1, trvalý travní porost, o výměře 3 135 m2 , p.č. 2011/2, ostatní plocha, o výměře 251 m2 , p.č. 2974/8, ostatní plocha, komunikace, o výměře 88 m2 , p.č. 2974/9, ostatní plocha, komunikace, o výměře 86 m2 vše v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou.
2) bere na vědomí výši dražební jistoty 60 000 Kč, která je splatná do doby zahájení dražby a dále výši minimálních příhozů stanovených na 10 000 Kč.
3) doporučuje Zastupitelstvu města schválit účast na dražbě pozemků p.č. 1914/2, ostatní plocha, o výměře 427 m2 , p.č. 1926/1, vodní plocha, o výměře 29 116 m2, p.č. 1926/4, vodní plocha, o výměře 2 691 m2 , p.č. 1941/1, trvalý travní porost, o výměře 3 135 m2 , p.č. 2011/2, ostatní plocha, o výměře 251 m2 , p.č. 2974/8, ostatní plocha, komunikace, o výměře 88 m2 , p.č. 2974/9, ostatní plocha, komunikace, o výměře 86 m2 vše v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou., za účelem jejich získání do majetku města. Pozemky budou draženy dne 26.4.2017 a to jako celek, kdy nejnižší podání je stanoveno ve výši 600 000 Kč.
Termín: 22.3.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

6/230/RM/17 - Odstoupení od Kupní smlouvy  na prodej p.p.č. 67/4 v k.ú. D. Sedlo  / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání
1) bere na vědomí žádost pana Kysilky o odstoupení od Kupní smlouvy včetně jejích dodatků č.j. 352 ze dne 13.1.2017 k pozemku p.č. 67/4, ostatní plocha, o výměře 2 448 m2 v k.ú. Dolní Sedlo.
2) bere na vědomí oznámení č.j. 1125/2017, č.j. 1793/17 a vyjádření MONETA, Money bank, a.s. Praha doručená panem Kysilkou o zamítnutí poskytnutí hypotečního úvěru z důvodu sjednání předkupního práva
3) doporučuje Zastupitelstvu města schválit odstoupení pana Kysilky od Kupní smlouvy včetně jejích dodatků k pozemku p.č. 67/4, ostatní plocha, o výměře 2 448 m2 v k.ú. Dolní Sedlo.
4) doporučuje Zastupitelstvu města schválit vrácení zaplacené jistoty ve výši 59 242 Kč.
5) zařazuje pozemek p.č. 67/4, ostatní plocha, o výměře 2 448 m2 v k.ú. Dolní Sedlo do Katalogu pozemků nabízených k prodeji.
Termín: 22.3.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

6/231/RM/17 - Změna ve Smlouvě o nájmu pozemku č. 13/006/13 / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) bere na vědomí žádost č.j. 1630 ze dne 1.3.2017 na změnu ve Smlouvě o nájmu pozemku č. 13/006/13 uzavřené dne 21.1.2013.
2) schvaluje zveřejnění záměru změnit Smlouvu o nájmu pozemku č. 13/006/13 uzavřenou dne 21.1.2013 na pronájem části pozemku p.č. 1472/1, zahrada, o výměře 538 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou, kterou dojde k úpravě doby trvání nájmu s účinností od 1.1.2017 do 31.12.2021.
Termín: 22.3.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

6/232/RM/17 - Nabídka pozemků k odkupu v k.ú. Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání doporučuje Zastupitelstvu města schválit návrh smlouvy na odkup pozemku p.č. 1068/2, trvalý travní porost, o výměře 76 m2 , p.č. 1071, trvalý travní porost, o výměře 109 m2, p.č. 1795/2, orná půda, o výměře 13 998 m2, p.č. 1795/3, orná půda, o výměře 13 210 m2,  vše v k.ú. Hrádek nad Nisou za cenu 190 Kč/m2 t. j. za celkovou kupní cenu 5 204 670 Kč, které jsou ve vlastnictví paní Zlesákové Jitky, bytem Perlová 236/13, 460 01 Liberec 2.
Termín: 22.3.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

6/233/RM/17 - Prodej pozemku p.č. 242/1 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) bere na vědomí informaci OIaSM o výsledku otevírání obálek ze dne 1.3.2017.
2) bere na vědomí oznámení č.j. 1629 ze dne 1.3.2017 k prodeji pozemku p.č. 242/1, zahrada, o výměře 201 m2 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou.
3) odkládá projednávání prodeje pozemku p.č. 242/1, zahrada, o výměře 201 m2 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou, do doby zajištění dalších skutečností.
Termín: 22.3.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

6/234/RM/17 - Změna ve Smlouvě o nájmu pozemku č. 13/52/12 / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) bere na vědomí žádost č.j. 954 ze dne 7.2.2017 na změnu ve Smlouvě o nájmu pozemku č. 13/52/12 uzavřené dne 19.7.2012.
2) schvaluje zveřejnění záměru změnit Smlouvu o nájmu pozemku č. 13/52/12 uzavřenou dne 19.7.2012 na pronájem části pozemku p.č. 147/1, zahrada, o výměře 460 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou, kterou dojde k úpravě doby trvání nájmu s účinností od 1.7.2017 do 30.6.2022.
Termín: 22.3.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

6/235/RM/17 - Změna ve Smlouvě o nájmu pozemku č. 13/039/12 / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) schvaluje změnu ve Smlouvě o nájmu pozemku č. 13/039/12 na pronájem části pozemku 1472/1, zahrada, o výměře 329 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou, kterou dojde k úpravě doby pachtu  s účinností od 1.1.2017 do 31.12.2021.
2) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu pozemku v souladu s předloženým návrhem a bodem 1) tohoto usnesení, s účinností od 1.1.2017 do 31.12.2021 a pověřuje starostu města tento dodatek uzavřít.
Termín: 22.3.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 5/ Proti: / Zdržel se: 1/ Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

6/236/RM/17 - Pacht části pozemku p.č. 1072 v k.ú. Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) schvaluje pacht části pozemku p.č. 1072, zahrada, o výměře cca 1000 m2 z celkových 2324 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou, paní Haně Navrátilové, bytem Jílová 691, 463 34  Hrádek nad Nisou, za účelem zřízení zahrady, za cenu dle „Ceníku nájemného za pronájem pozemku“, schváleného Radou města dne 22.8.2013 usnesením č. 15/741/RM/13, tj. za 3 Kč/m2/rok (zahrada) a 10 Kč/m2/rok (zastavěná plocha), na dobu určitou 5-ti let, se splatností vždy do 31.05. kalendářního roku.
2) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění Pachtovní smlouvy v souladu s předloženým návrhem a bodem 1) tohoto usnesení s účinností od 1.4.2017 a pověřuje starostu města tuto smlouvu uzavřít.
Termín: 22.3.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

6/237/RM/17 - Zveřejnění záměru pronájmu části NP v čp.139, Václavská, Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání schvaluje:
1) zveřejnění záměru pronájmu části nebytového prostoru v čp.139, Václavská, Hrádek nad Nisou a to : NP č.1.04 o výměře 100,52m2. Za účelem skladování.  Měsíční nájem 1.656Kč. Na dobu určitou dobu jednoho roku
2) v souladu se směrnicí Města Hrádek nad Nisou č.IP/3/2014 II.d) Pravidla pro stanovení nájemného a užívání prostoru nebo místnosti ve vlastnictví města Hrádek nad Nisou, čl.2 bod 2.5 a čl.5 bod 5.2,  individuální měsíční nájemné ve výši 1.686Kč k  NP 1.04 o výměře 100,52m2, v budově čp.139, Václavská, Hrádek nad Nisou a to z důvodů značné opotřebenosti nebytového prostoru, včetně zatékání střechou, nemožnosti vytápění, dodávky elektrické energie, vody a ostatních médií.
Termín: 22.3.2017
Zodpovědná osoba: Karlíková Miroslava
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

6/238/RM/17 - Zveřejnění změny nájemní smlouvy ev.č.01/006/15  / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání schvaluje zveřejnění změny nájemní smlouvy - prodloužení doby trvání nájemní smlouvy ev.č. 01/006/2015 na pronájem nebytového prostoru č.5 v nemovitosti čp.471, Václavská  v k.ú. a obec Hrádek nad Nisou, která je zapsána listu vlastnictví č.1 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj pro  Divadelní soubor VOJAN Hrádek nad Nisou, zapsaný spolek, IČO: 26516055 se sídlem Komenského 605, Hrádek nad Nisou dobu určitou 1 rok od 1.4.2016 do 31.03.2017. za stejných podmínek výše uvedené nájemní smlouvy v souladu s občanským zákoníkem č.89/2012Sb. a zákonem o obcích 128/2000 Sb. v platném znění;
Termín: 22.3.2017
Zodpovědná osoba: Karlíková Miroslava
Hlasování: Pro: 5/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:2/
SCHVÁLENO

6/239/RM/17 - Zveřejnění změny nájemní smlouvy ev.č.01/010/12  / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání schvaluje zveřejnění změny nájemní smlouvy - prodloužení doby trvání nájemní smlouvy ev.č. 01/010/12 na pronájem nebytového prostoru č.14 v nemovitosti čp.733, Žitavská v k.ú. a obec Hrádek nad Nisou, která je zapsána listu vlastnictví č.1 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj pro  RENOMEtel s.r.o., IČO: 27304116 se sídlem Loučná 269, Hrádek nad Nisou na dobu určitou 5-ti let od 1.4.2017 do 31.03.2022. za stejných podmínek výše uvedené nájemní smlouvy v souladu s občanským zákoníkem č.89/2012Sb. a zákonem o obcích 128/2000 Sb. v platném znění;
Termín: 22.3.2017
Zodpovědná osoba: Karlíková Miroslava
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

6/240/RM/17 - Revokace usnesení č. 19/811/RM/16 – sňatky 2017 / Sociální věci
Rada města po projednání:
1) revokuje své usnesení č. 19/811/RM/16
2) nově stanovuje období a dny: 14. 4. 2017 - 17. 4. 2017, 28. 9. - 1. 10. 2017, 17. 11. 2017 - 19. 11. 2017 a 31. 12. 2017, kdy se nebudou provádět sňatečné obřady;
3) stanovuje období 25. 8. 2017 - 27. 8. 2017, kdy se nebudou provádět sňatečné obřady v obřadní místnosti Městského úřadu Hrádek nad Nisou z technických důvodu.
Termín: 22.3.2017
Zodpovědná osoba: Timulák Jiří
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

6/241/RM/17 - Program 3. řádného jednání Zastupitelstva města  / Ostatní
Rada města po projednání schvaluje program 3. řádného jednání Zastupitelstva města konaného dne 29.3.2017.
Termín: 22.3.2017
Zodpovědná osoba: Horinka Josef
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

Ověřovatelé usnesení:
Josef Horinka, Pavel Farský

 

 
 
            © 2000-2018 Město Hrádek nad Nisou