Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Městský úřad »

Rada města »

Usnesení

 

4. mimořádná schůze rady města 19.4.2017

datum zveřejnění: 24.4.2017 zdroj: Rada města

 

Soubor usnesení - 4mim/2017/RM - konečná verze

 

Soubor usnesení - 4mim/2017/RM
Konáno dne: 19.4.2017
Mimořádná Rada města Hrádek nad Nisou
* Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 

4mim/024/RM/17 - Program 4. mimořádného jednání Rady města  / Ostatní
Rada města schvaluje program 4. mimořádného jednání Rady města konaného dne 19.4.2017 včetně bodů projednaných přímo při jednání, na základě požadavků některého člena Rady města Hrádek nad Nisou. 
Termín: 19.4.2017
Zodpovědná osoba: Horinka Josef
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1/
SCHVÁLENO

4mim/025/RM/17 - Změna rozpočtu 2017 č. 2 / Změna rozpočtu
Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu rozpočtu města 2017 č. 2 ve výši 4.135.606,32Kč. Rozpočet města po 2. rozpočtové změně 2017 má stanoven celkový objem příjmů částkou 128.872.327,32Kč, celkový objem výdajů částkou 247.240.775,08Kč a salda ve výši 118.368.447,76Kč ve třídě financování.
Termín: 19.4.2017
Zodpovědná osoba: Solnařová Iva
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

4mim/026/RM/17 - Schválení podání žádosti - Oprava kapličky na Horním Sedle / Dotace, příspěvky
Rada města po projednání schvaluje projektový záměr Města Hrádek nad Nisou a podání Žádosti o zařazení do programu  Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností, Ministerstva kultury na akci „Oprava kapličky na Horním Sedle“ o celkových nákladech 100 579,00,-Kč a požadované dotaci ve výši 67 144,00,-Kč.
Termín: 19.4.2017
Zodpovědná osoba: Matušková Jana
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

4mim/027/RM/17 - SFDI–Sml.o poskytnutí fin.prostředků pro rok 2017–Zvýšení bezp. Liberecká, Chodník pro pěší Donínská / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy č. 515/2017 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2017, jejímž předmětem je poskytnutí finančních prostředků v celkové výši 87 006,89, Kč, které jsou nevyčerpaným zůstatkem částky 5 352 000 Kč přidělených na akce Hrádek nad Nisou, ul. Donínská - Chodník pro pěší a Zvýšení bezpečnosti zranitelných účastníků provozu pozemních komunikací, ulice Liberecká, Hrádek nad Nisou v roce 2016 a pověřuje starostu města jejím podpisem.
Termín: 19.4.2017
Zodpovědná osoba: Vinklárková Nikola
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

4mim/028/RM/17 - Podání žádosti - Mobilita - Kulturní dům, odstranění bariér / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o dotaci na Ministerstvo kultury pod názvem „Hrádek nad Nisou, mobilita - Kulturní dům, odstranění bariér“ v rámci programu 13413 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení, programu 134V131 „Podpora reprodukce majetku státních kulturních zařízení“ o celkových předpokládaných nákladech na realizaci: 7 349 000,-Kč, předpokládaných uznatelných nákladech: 6 629 100,- Kč, požadované výše dotace: 4.640.370,- Kč,  výší spolufinancování ze strany žadatele 2.708.630,- Kč.
Termín: 19.4.2017
Zodpovědná osoba: Vinklárková Nikola
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

4mim/029/RM/17 - Vyhodnocení – Oprava kapličky Horní Sedlo / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1/
bere na vědomí podané nabídky a schvaluje výběr zhotovitele firmu Stavby MH - Miroslav Hochman, Dolní Sedlo 102,463 34 Hrádek nad Nisou, 463 34 Hrádek nad Nisou IČO:01913026  za cenu  100 579,00Kč vč. DPH (83.123,19 Kč  bez DPH).
2/
pověřuje odbor OIaSM projednat s vybraným zhotovitelem konečný návrh smlouvy o dílo, starostu města podpisem jejího konečného znění.
Termín: 19.4.2017
Zodpovědná osoba: Palas Jiří
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

4mim/030/RM/17 - Vstup a uložení sítí - přípojky pro výrobní halu LERSEN CZ s.r.o., Oldřichovská ulice / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1/ bere na vědomí žádost č.j.: 2624/2017 ze dne 10.4.2017 žadatele společnosti Lersen CZ s.r.o., se sídlem Chotyně č.p. 182, 46334 Chotyně, IČO: 25480596 ve věci souhlasu se vstupem a uložením inženýrských sítí - přípojek pro plánovanou stavbu výrobní haly v ulici Oldřichovská - do pozemku p.č. 1673/1 k.ú. Hrádek nad Nisou ve vlastnictví města,
2/ souhlasí dle předložené projektové dokumentace a textové zprávy zpracované Hakulin architects s.r.o. v 03/2017  k výše uvedeným přípojkám inženýrských sítí se vstupem a uložením přípojek vodovodní, kanalizační, plynové a elektro do pozemku p.č. 1673/1 k.ú. Hrádek nad Nisou ve vlastnictví města za následujících podmínek:
a/ přípojky IS včetně pilířků s hlavními uzávěry budou uloženy co možná nejblíže k hranici pozemku p.č. 1673/11, k.ú. Hrádek n. Nisou s ohledem na možné budoucí využití pozemku p.č. 1673/1 ve vlastnictví města, 
b/ na veškeré uvedené přípojky budou s městem Hrádek nad Nisou uzavřeny smlouvy o smlouvě budoucí o služebnosti inženýrské sítě,
c/ případné náklady na trvalé vynění půdy ze ZPF ve vlastnictví města spojené s uložením IS do městského pozemku půjde na náklady investora stavby, 
d/ pozemek dotčený stavbou přípojek bude po ukončení stavebních prací uvedený do původního stavu, dostatečně zhutněn, urovnán a oset travní směsí, vše na náklady investora stavby. 
Termín: 19.4.2017
Zodpovědná osoba: Jirkalová Zdeňka Ing.
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

4mim/031/RM/17 - Zrušení předkupního práva k pozemkům p.č. 374/2 a st. 230 v k.ú. Oldřichov na Hranicích / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) bere na vědomí žádost č.j. 2097 ze dne 20.3.2017 o zrušení předkupního práva k pozemku p.č. 374/2, zahrada, o výměře 839 m2  a pozemku st.p.č.230, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 197 m2 (pozemek oddělen z pozemku p.č. 374/2 geometrickým plánem č. 213-599/2016 ze dne 5.5.2016), jehož součástí je stavba čp.165 vše v k.ú. Oldřichov na Hranicích.
2) doporučuje Zastupitelstvu města vzdát se předkupního práva k pozemku p.č. 374/2, zahrada, o výměře 839 m2  a pozemku st. 230, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 197 m2 (pozemek oddělen z pozemku p.č. 374/2 geometrickým plánem č. 213-599/2016 ze dne 5.5.2016), jehož součástí je stavba  čp.165  vše v k.ú. Oldřichov na Hranicích. 
3) doporučuje Zastupitelstvu města schválit návrh Dohody o zániku předkupního práva v souladu s bodem 2) tohoto usnesení.
Termín: 19.4.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

4mim/032/RM/17 - Dražba souboru pozemků v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1)stanovuje maximální možnou částku, která bude v elektronické veřejné dražbě Sp. zn. 015/EX 906/16-50 dne 26.4.2017 nabídnuta za pozemky p.č. 1914/2, ostatní plocha, o výměře 427 m2 , p.č. 1926/1, vodní plocha, o výměře 29 116 m2, p.č. 1926/4, vodní plocha, o výměře 2 691 m2 , p.č. 1941/1, trvalý travní porost, o výměře 3 135 m2 , p.č. 2011/2, ostatní plocha, o výměře 251 m2 , p.č. 2974/8, ostatní plocha, komunikace, o výměře 88 m2 , p.č. 2974/9, ostatní plocha, komunikace, o výměře 86 m2 vše v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou, obec Hrádek nad Nisou  a to do finanční výše uvedené v důvodové zprávě, která je přílohou tohoto usnesení;
2)Pověřuje starostu města provedením jednotlivých příhozů do maximální výše v souladu s bodem 1) tohoto usnesení a podpisu dražebního protokolu.
Termín: 19.4.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

4mim/033/RM/17 - Stanovení objízdných tras / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1/     bere na vědomí žádost o souhlas 1. jizerskohorské stavební společnosti, s. r. o., se stanovením objízdných tras pro akci „Rekonstrukce kanalizace a vodovodu, ul. Oldřichovská, Hrádek nad Nisou, v termínu od 24. 4.2017 do 30. 9.2017“ na komunikacích v majetku města (ul. Žitavská) Hrádek nad Nisou v souladu se schváleným dopravně-inženýrským opatřením, vypracovaným dopravně expertní a inženýrskou kanceláří Office LANG - Miroslav Lang, Jablonec nad Nisou (IČO: 76099270), zakázkové číslo DIO-04/013/2017 z března 2017 a bere na vědomí žádost o souhlas s uzavírkou „krajské silnice III/2719 v zastavěném území obce.
2/    souhlasí se stanovením objízdné trasy pro akci „Rekonstrukce kanalizace a vodovodu, ul. Oldřichovská, Hrádek nad Nisou, v termínu od 24. 4.2017 do 30. 9.2017“ v souladu se schváleným dopravně-inženýrským opatřením, vypracovaným dopravně expertní a inženýrskou kanceláří Office LANG - Miroslav Lang, Jablonec nad Nisou (IČO: 76099270), zakázkové číslo DIO-04/013/2017 z března 2017.
3/     souhlasí s uzavírkou „krajské silnice III/2719“ v zastavěném území obce.     
Termín: 19.4.2017
Zodpovědná osoba: Horinka Josef
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

Ověřovatelé usnesení:
Josef Horinka, Pavel Farský

 

 
 
            © 2000-2018 Město Hrádek nad Nisou