Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Městský úřad »

Rada města »

Usnesení

 

5. mimořádná schůze rady města 31.5.2017

datum zveřejnění: 14.6.2017 zdroj: Rada města

 

Soubor usnesení - 5mim/2017/RM - pracovní verze

 

Soubor usnesení - 5mim/2017/RM
Konáno dne: 31.5.2017
Mimořádná Rada města Hrádek nad Nisou
* Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854

5mim/034/RM/17 - Program 5. mimořádného jednání Rady města  / Ostatní

Rada města schvaluje program 5. mimořádného jednání Rady města konaného dne 31.5.2017 včetně bodů projednaných přímo při jednání, na základě požadavků některého člena Rady města Hrádek nad Nisou.
Termín: 2.6.2017
Zodpovědná osoba: Horinka Josef
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1/
SCHVÁLENO

5mim/035/RM/17 - Změna rozpočtu 2017 č. 4 / Změna rozpočtu
Rada města po projednání:
1) schvaluje rozpočet organizace Základní škola T.G.Masaryka, Hrádek nad Nisou, Komenského 478, okres Liberec, příspěvková organizace (IČ: 70983011) pro rok 2017 ve výši 2.302.400,-Kč,
2) doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu rozpočtu města 2017 č. 4 ve výši 6.011.779,63Kč. Rozpočet města po 4. rozpočtové změně 2017 má stanoven celkový objem příjmů částkou 134.884.106,95Kč, celkový objem výdajů částkou 253.252.554,71Kč a salda ve výši 118.368.447,76Kč ve třídě financování.
Termín: 31.5.2017
Zodpovědná osoba: Solnařová Iva
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

5mim/036/RM/17 - Přijetí finančního daru MŠ Oldřichovská / Ostatní
Rada města po projednání souhlasí s přijetím finančního daru ve výši 8.000,-Kč na podporu činnosti logopedické poradny v MŠ Oldřichovská od společnosti Oblastní charita Liberec (IČ: 26520699) do vlastnictví příspěvkové organizace Mateřská škola, Hrádek nad Nisou, Oldřichovská ul. 462, okres Liberec, příspěvková organizace (IČ: 70983143).
Termín: 31.5.2017
Zodpovědná osoba: Solnařová Iva
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

5mim/037/RM/17 - Finanční dar pro žáky s nejlepším prospěchem a pro „nejlepší sběrače“ / Ostatní
Rada města po projednání schvaluje:
1) poskytnutí finančního daru pro nejlepšího sběrače - v kategorii papír, tetra pack, PET lahve - 1. místo finanční dar ve výši 2.000,-Kč, 2. místo ve výši 1.500,-Kč, 3. místo ve výši 1.000,-Kč, v kategorii třídní kolektivy 1. místo finanční dar ve výši 5.000,-Kč, 2. místo ve výši 4.000,-Kč, 3. místo ve výši 3.000,-Kč, 4. místo ve výši 2.000,-Kč, 5. místo ve výši 1.000,-Kč, v kategorii mateřské školy - 1. místo ve výši 4.000,-Kč, 2. místo ve výši 3.000,-Kč, 3. místo ve výši 2.000,-Kč, 4. místo ve výši 1.000,-Kč,
2) poskytnutí finančního daru pro žáka s nejlepším prospěchem na 1. a 2. stupni ve výši 1.500,-Kč, pro „skokana školy“ finanční dar ve výši 500,-Kč a pro osobnost školy finanční dar ve výši 500,-Kč ze škol ZŠ Lidická, ZŠ TGM, ZŠ Loučná a ZŠ Donín.  
Termín: 31.5.2017
Zodpovědná osoba: Doleželová Lenka
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

5mim/038/RM/17 - VŘ - administrátor projektu "Vybudování dětské skupiny v Hrádku n/N" / Projekty
Rada města po projednání:
a) bere na vědomí Zápis pověřenou osobou ze dne 30.5.2017 na výběr dodavatele  služeb - administrativní řízení projektu "Vybudování dětské skupiny v Hrádku nad Nisou",
b) schvaluje postup zadání této veřejné zakázky v souladu se Směrnicí č.IP/1/2015 (Postupy pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu),  
c) ukládá odboru ODK dopracovat, ve spolupráci s dodavatelem, konečné znění smlouvy o dílo,
d) pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo s firmou ARR - Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o., Dr. Milady Horákové 185/66, 460 07 Liberec VII - Horní Růžodol, IČ: 48267210, jejímž předmětem je administrativní řízení projektu "Vybudování dětské skupiny v Hrádku nad Nisou", v celkové výši 78 650 Kč.
Termín: 31.5.2017
Zodpovědná osoba: Davidová Jana Ing.
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

5mim/039/RM/17 - Vyhodn. OŘ/2017/608 - 4 města zachr. přes hranice - hasící kontejner (III. zad.) / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) bere na vědomí podanou nabídku a její hodnocení, které je zaznamenáno v Protokolu o otevírání obálek a Zprávě o hodnocení nabídek ze dne 26.5.2017 pro podlimitní veřejnou zakázku zadanou v nadlimitním režimu v otevřeném řízení, vedenou pod evidenčním číslem: OŘ/2017/608, s názvem: „4 města zachraňují přes hranice - hasící kontejner (třetí zadání)“ a schvaluje vítězného uchazeče společnost Ziegler Hasičská Technika s.r.o., Tuřanka 1222/115, 627 00 Brno, IČ 27722309 s nabídkovou cenou 2 989 062,-Kč bez DPH, 3 616 765,-Kč včetně DPH
2) pověřuje odbor OIaSM, dopracovat a projednat s vítězným uchazečem konečný návrh smlouvy v souladu s podmínkami zadávacího řízení a podmínkami poskytovatele dotace, dále pověřuje starostu města podpisem konečného znění smlouvy a ukládá odboru OIaSM provést zveřejnění uzavřené smlouvy na profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
Termín: 31.5.2017
Zodpovědná osoba: Vinklárková Nikola
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

5mim/040/RM/17 -   Výběr zhotovitele na akci Oprava přístřešku na p.p.č .157/1 v Hrádku nad Nisou   / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
a/
schvaluje výběr zhotovitele akce s názvem „Oprava přístřešku na p.p.č .157/1 v Hrádku nad Nisou “
, v souladu s čl. 7 směrnice IP/1/2015, z důvodu kontinuity stavebních prací firmě Kamenictví Jakub Jurek, se sídlem: Žitavská 204, Hrádek nad Nisou 463 34 IČO: 75182530, a bere na vědomí podanou nabídku, která odpovídá ceně v daném místě a čase obvyklé díky provedenému průzkumu trhu.
b/
 schvaluje přidělení zakázky na stavební práce „Oprava přístřešku na p.p.č .157/1 v Hrádku nad Nisou" firmě Kamenictví Jakub Jurek, se sídlem: Žitavská 204, Hrádek nad Nisou 463 34 IČO: 75182530  za nabídkovou cenu 57803 Kč včetně DPH (47771,18 Kč bez DPH) a pověřuje odbor OIaSM vystavit vybranému uchazeči objednávku.
Termín: 31.5.2017
Zodpovědná osoba: Nývlt Pavel
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

5mim/041/RM/17 - Dopravně inženýrské opatření - Husova ul. - reko vody a kanalizace       / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) bere na vědomí stanovení souhlasu s objízdnými trasami dle DIO - 18/048/2017 "Hrádek nad Nisoun Husova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu" - postupná úplná uzavírka III/2719
2) souhlasí se stanovením objízdné trasy pro akci Rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ul. Husova Hrádek nad Nisou v termínu od 3.7.2017 - 30.9.2017
3)souhlasí s uzavírkou krajské silnice  III/2719 v zastavěném území obce
Termín: 31.5.2017
Zodpovědná osoba: Olša Josef
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

5mim/042/RM/17 - Vypsání VZMR/2017/611 Stropu 2.np v čp. 454 Hasičské zbrojnici / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1/ schvaluje vypsání veřejné zakázky malé hodnoty na stavební práce, která je zadávána mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Na akci s názvem Oprava stropní konstrukce v 2.np v budově hasičské zbrojnice v Hrádku nad Nisou vedenou pod ev. číslem VZMR/2017/611.   
2/ schvaluje návrh znění a podmínek Výzvy k podání nabídek a Zadávací dokumentace na výše uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu, ukládá odboru OIaSM dopracovat konečné znění zadávací dokumentace a výzvy k podání nabídek, a pověřuje starostu města podpisem těchto dokumentů.
3/ ustanovuje v rámci zadávacího řízení s názvem Oprava stropní konstrukce v 2.np v budově hasičské zbrojnice v Hrádku nad Nisou komisi pro otevírání obálek s nabídkami posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek ve složení: Jiří Palas, Mgr. Josef Horinka, Ing. Jana Davidová.
Termín: 31.5.2017
Zodpovědná osoba: Palas Jiří
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

5mim/043/RM/17 - Vyhodnocení VZMR/2017/605 Obnova a rekonstrukce Kapličky v Uhelné / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
a/
bere na vědomí podané nabídky a hodnocení nabídek provedené hodnotící komisí, které je zaznamenáno v Protokole o druhém jednání hodnotící komise ze dne 15. 05. 2017 pro veřejnou zakázku zadanou v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu, vedenou zadavatelem pod evid. číslem: VZMR/2017/605 s názvem: Paměť v krajině Trojzemí Obnova a rekonstrukce Kapličky v Uhelné, číslo 100260207.
b/
schvaluje vítězné pořadí uchazečů v souladu s hodnocením hodnotící komise pro realizaci veřejné zakázky, vedené zadavatelem pod evid. číslem VZMR/2017/605, s názvem: Paměť v krajině Trojzemí Obnova a rekonstrukce Kapličky v Uhelné, číslo 100260207 a schvaluje vítězného uchazeče (dodavatele), resp. schvaluje nejvhodnější nabídku uchazeče: Jakub Jurek, se sídlem: Žitavská 204, Hrádek nad Nisou 463 34, IČ: 75182530, za celkovou cenu 1.477.714,00 Kč vč. DPH (1.221.251,00 Kč bez DPH) dle podané nabídky.
c/
pověřuje odbor OIASM, seznámit všechny uchazeče s rozhodnutím a oznámením o výběru nejvhodnější nabídky, po uplynutí lhůty umožňující odvolání dopracovat a projednat s vítězným uchazečem konečný návrh smlouvy v souladu s podmínkami zadávacího řízení a podmínkami poskytovatele dotace, a dále pověřuje starostu města podpisem konečného znění smlouvy.
d/
ukládá odboru OIASM provést zveřejnění uzavřené smlouvy na profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 31.5.2017
Zodpovědná osoba: Palas Jiří
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

5mim/044/RM/17 - Zhotovitel Rekonstrukce VO v ulici Husova - Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1/ bere na vědomí průběh veřejné zakázky malého rozsahu na akci: "Rekonstrukce veřejného osvětlení ul. Husova - Hrádek nad Nisou" včetně dokumentů Výzva k podání nabídek a zadávací podmínky a Protokol hodnocení nabídek pověřenou osobou na uvedenou veřejnou zakázku, a schvaluje její zadání v souladu s článkem 7. směrnice IP/1/2015 z důvodu současné koordinace se stavbou realizovanou společností 1. jizerskohorská stavební v ulici Husova a Oldřichovská pro jiného investora,
2/ schvaluje cenovou nabídku společnosti  EMJ s.r.o., IČO: 27268632, Karolíny Světlé 1121, 46401 Frýdlant za celkovou nabídkovou cenu 336.900,78,- Kč včetně DPH a uzavření Smlouvy o dílo dle předloženého návrhu znění podmínek mezi Městem Hrádek nad Nisou, IČO: 00262854 a uvedeným subjektem EMJ s.r.o., IČO: 27268632 a pověřuje starostu města k podpisu smlouvy.
Termín: 31.5.2017
Zodpovědná osoba: Jirkalová Zdeňka Ing.
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

5mim/045/RM/17 - Prodej části pozemku p.č. 1594/1 v k.ú. Hrádek nN  / Majetkoprávní operace
Rada města pro projednání:
1) doporučuje Zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 1594/62, orná půda, o výměře 8 556 m2 v k. ú. Hrádek nad Nisou, obec Hrádek nad Nisou, dle GP č. 1468-275/2016 ze dne 9. 1. 2017 za celkovou kupní cenu 4.141.104,-Kč vč. DPH společnosti VGP CZ VI., a.s., IČO 28742621, Jenišovice 59, 468 33 Jenišovice u Jablonce n. Nisou s úhradou kupní ceny takto:
a) s vyrovnáním pohledávek a závazků obou stran do výše 400.000,-Kč na základě Dohody o zápočtu vzájemných pohledávek ze dne 19. 12. 2011 společnosti VGP CZ VI., a.s., IČO 28742621, Jenišovice 59, 468 33 Jenišovice u Jablonce n. Nisou
b) úhradou části kupní ceny 3.741.104,- Kč na Úschovný Účet, nejpozději do deseti (10) dnů ode dne uzavření kupní smlouvy u SPOLAK advokátní kancelář s.r.o., založená podle zákona o advokacii, IČO 287 03 448, se sídlem Liberec, Liberec V - Kristiánov, 8. března 21/13, PSČ 460 05;
2) doporučuje Zastupitelstvu města schválit podmínku kupní smlouvy zřízení povinnosti pro VGP CZ VI., a.s., IČO 28742621, Jenišovice 59, 468 33 Jenišovice u Jablonce n. Nisou k uzavření smluv o zřízení věcných břemen - služebností s Městem Hrádek nad Nisou - prodloužení vodovodního řadu PEHD 100 v celkové délce 586,5m a splaškové kanalizace na p.p.č.1594/1 a p.p.č. 1594/5 a s Českými drahami a.s. na zkapacitnění vodovodního řadu PEHD 160 na p.p.č.1598/1 a dále k předání příslušných geometrických plánů do 30. 9. 2017 pod smluvní pokutou 1000,-Kč za každý den prodlení s nesplněním byť jediné své této povinnosti.
Termín: 31.5.2017
Zodpovědná osoba: Karlíková Miroslava
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

Ověřovatelé usnesení:
Josef Horinka, Pavel Farský

 

 
 
            © 2000-2018 Město Hrádek nad Nisou