Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Městský úřad »

Rada města »

Usnesení

 

6. mimořádná schůze rady města 14.6.2017

datum zveřejnění: 11.7.2017 zdroj: Rada města

 

Soubor usnesení - 6mim/2017/RM - konečná verze

 

Soubor usnesení - 6mim/2017/RM
Konáno dne: 14.6.2017
Mimořádná Rada města Hrádek nad Nisou
* Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854

6mim/046/RM/17 - Program 6. mimořádného jednání Rady města  / Ostatní
Rada města schvaluje program 6. mimořádného jednání Rady města konaného dne 14.6.2017 včetně bodů projednaných přímo při jednání, na základě požadavků některého člena Rady města Hrádek nad Nisou.
Termín: 14.6.2017
Zodpovědná osoba: Horinka Josef
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1/
SCHVÁLENO

6mim/047/RM/17 - Zahájení, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu / Ostatní
Rada města v působnosti jediného společníka společnosti Kristýna, a.s., se sídlem Žitavská 745, 463 34 Hrádek nad Nisou (IČ: 44568657):
1) bere na vědomí, že předsedou valné hromady je Mgr. Josef Horinka v souladu s odst. 4 §101 zákona č. 128/2000Sb., zákon o obcích a ověřovateli zápisu jsou v souladu s odst. 3 §101 zákona č. 128/2000Sb., zákon o obcích jsou Petr Dlouhý a Pavel Farský,
2) schvaluje zapisovatelku a osobu pověřenou sčítáním hlasů paní Věru Blažkovou.
Termín: 14.6.2017
Zodpovědná osoba: Solnařová Iva
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1/
SCHVÁLENO

6mim/048/RM/17 - Zprávu o činnosti a výsledcích hospodaření společnosti Kristýna, a.s. / Kristýna
Rada města v působnosti jediného společníka společnosti Kristýna, a.s., se sídlem Žitavská 745, 463 34 Hrádek nad Nisou (IČ: 44568657) bere na vědomí zprávu o činnosti a výsledcích hospodaření společnosti Kristýna, a.s. (IČ: 44568657) za rok 2016.
Termín: 14.6.2017
Zodpovědná osoba: Solnařová Iva
Hlasování: Pro:6/  Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

6mim/049/RM/17 - Zprávu dozorčí rady společnosti Kristýna, a.s. / Kristýna
Rada města v působnosti jediného společníka společnosti Kristýna, a.s., se sídlem Žitavská 745, 463 34 Hrádek nad Nisou (IČ: 44568657) bere na vědomí zprávu dozorčí rady společnosti Kristýna, a.s. (IČ: 44568657) za rok 2016.
Termín: 14.6.2017
Zodpovědná osoba: Solnařová Iva
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

6mim/050/RM/17 - Účetní závěrku společnosti Kristýna a.s. za rok 2016 / Kristýna
Rada města v působnosti jediného společníka společnosti Kristýna, a.s., se sídlem Žitavská 745, 463 34 Hrádek nad Nisou, (IČ: 44568657) v souladu s §102 odst.2c) zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, po projednání schvaluje:
1) účetní závěrku společnosti Kristýna a.s. (IČ: 44568657) sestavenou k 31.12.2016 s výsledkem hospodaření - ztrátou - 759.361,58Kč,  
2) výsledek hospodaření - ztráta ve výši -759,361,58Kč bude uhrazena z nerozděleného zisku minulých let,
3) vyřazení pohledávky vůči společnosti L&P Služby s.r.o. (IČ: 28252306) ve výši 723.503,-Kč z důvodu nevymahatelnosti do podrozvahové evidence na základě usnesení Městského soudu v Praze č.j. 82 Cm 1661/2015-3 ze dne 7.12.2015, které nabylo právní moci dne 8.7.2016, kdy se zrušila společnost a nařídila její likvidace.
Termín: 14.6.2017
Zodpovědná osoba: Solnařová Iva
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

6mim/051/RM/17 - Mimořádné odměny / Kristýna
Rada města v působnosti jediného společníka společnosti Kristýna, a.s., se sídlem Žitavská 745, 463 34 Hrádek nad Nisou, (IČ: 44568657) v souladu s odst. 2c) § 102 zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů po projednání schvaluje mimořádné odměny za rok 2016 členům představenstva a dozorčí rady a to ve výši 30.000,-Kč pro předsedu představenstva, 10.000,-Kč pro ostatní členy představenstva a 5.000,-Kč pro členy dozorčí rady.
Termín: 14.6.2017
Zodpovědná osoba: Solnařová Iva
Hlasování: Pro: 5/ Proti: / Zdržel se: 1/ Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

Ověřovatelé usnesení:
Petr Dlouhý, Pavel Farský
Soubor usnesení - 7mim/2017/RM

 

 
 
            © 2000-2018 Město Hrádek nad Nisou