Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Městský úřad »

Rada města »

Usnesení

 

7. mimořádná schůze rady města 28.6.2017

datum zveřejnění: 11.7.2017 zdroj: Rada města

 

Soubor usnesení - 7mim/2017/RM - konečná verze

 

Soubor usnesení - 7mim/2017/RM
Konáno dne: 28.6.2017
Mimořádná Rada města Hrádek nad Nisou
* Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854

7mim/52/RM/17 - Program 6. mimořádného jednání Rady města  / Ostatní
Rada města schvaluje program 6. mimořádného jednání Rady města konaného dne 14.6.2017 včetně bodů projednaných přímo při jednání, na základě požadavků některého člena Rady města Hrádek nad Nisou.
Termín: 28.6.2017
Hlasování: Pro: 5/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 2/
SCHVÁLENO

7mim/53/RM/17 - Změna rozpočtu 2017 č. 6 / Změna rozpočtu
Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu rozpočtu města 2017 č. 6 ve výši -3.847.070,-Kč. Rozpočet města po 6. rozpočtové změně 2017 má stanoven celkový objem příjmů částkou 131.037.036,95Kč, celkový objem výdajů částkou 249.405.484,71Kč a salda ve výši 118.368.447,76Kč ve třídě financování.
Termín: 28.6.2017
Zodpovědná osoba: Solnařová Iva
Hlasování: Pro: 5/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 2/
SCHVÁLENO

7mim/54/RM/17 - Odvod zřizovateli ZŠ Loučná / Příspěvkové organizace
Rada města po projednání schvaluje:
1) v souladu s §30 odst. 4 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, převod 50.000,-Kč z rezervního fondu organizace Základní škola a Mateřská škola, Hrádek nad Nisou - Loučná, příspěvková organizace (IČ: 70983127) do fondu investic,
2) v souladu s § 31 odst. 2c) zákona č. 250/2000Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, odvod z investičního fondu Základní škola a Mateřská škola, Hrádek nad Nisou - Loučná, příspěvková organizace (IČ: 70983127) do rozpočtu zřizovatele ve výši 50.000,-Kč.
Termín: 28.6.2017
Zodpovědná osoba: Solnařová Iva
Hlasování: Pro: 5/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:2/
SCHVÁLENO

7mim/55/RM/17 - Odvod zřizovateli ZŠ TGM / Příspěvkové organizace
Rada města po projednání schvaluje:
1) v souladu s §30 odst. 4 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, převod 700.000,-Kč z rezervního fondu organizace Základní škola T.G.Masaryka, Hrádek nad Nisou, Komenského 478, okres Liberec, příspěvková organizace (IČ: 70983011) do fondu investic,
2) v souladu s § 31 odst. 2c) zákona č. 250/2000Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, odvod z investičního fondu Základní škola T.G.Masaryka, Hrádek nad Nisou, Komenského 478, okres Liberec, příspěvková organizace (IČ: 70983011) do rozpočtu zřizovatele ve výši 700.000,-Kč.
Termín: 28.6.2017
Zodpovědná osoba: Solnařová Iva
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

7mim/56/RM/17 - Návratná finanční výpomoc ZŠ Lidická / Příspěvkové organizace
Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Hrádek nad Nisou Základní škola Lidická, Hrádek nad Nisou, Školní ul. 325, okres Liberec, příspěvková organizace (IČ: 70983003) ve výši 429.216,-Kč.
Termín: 28.6.2017
Zodpovědná osoba: Solnařová Iva
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

7mim/57/RM/17 - Cenová nabídka - Koupaliště Kristýna, Vaner s.r.o. / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1)    schvaluje výběr zhotovitele na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) a projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) na akci „Koupaliště Kristýna, Hrádek nad Nisou“ v souladu s čl. 7 směrnice IP/1/2015 (Postupy pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu) ze dne 18. 2. 2015, schválenou usnesením číslo 4/007/RM/15
2) schvaluje přidělení zakázky na zpracování projektové dokumentace ve stupních DSP a PDPS na akci „Koupaliště Kristýna, Hrádek nad Nisou“ společnosti VANER s.r.o., V Horkách 101/1, 460 07 Liberec 9, IČ:25458990 za celkovou nabídkovou cenou 484 440,- Kč bez DPH, 586 172,-Kč včetně DPH a pověřuje odbor OIaSM vystavit objednávku
Termín: 28.6.2017
Zodpovědná osoba: Vinklárková Nikola
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

7mim/58/RM/17 - Vypsání VZMR/2017/608 Oprava povrchu komunikace ul. K Bytovkám,Hrádek n.N. / Majetkoprávní operace
Rada města pro projednání
1/ schvaluje vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce v režimu uzavřené výzvy, která je zadávána mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek na akci s názvem  „Oprava povrchu komunikace ul. K Bytovkám, Hrádek nad Nisou“ vedenou pod ev. číslem VZMR/2017/608 .
2/ schvaluje návrh znění a podmínky Výzvy k podání nabídek, Zadávací dokumentace a návrhu smlouvy o dílo na výše uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu za ukládá odboru OIaSM dopracovat konečné znění zadávací dokumentace a výzvy k podání nabídek, a pověřuje starostu města podpisem těchto dokumentů.
3/ ustanovuje v rámci zadávacího řízení s názvem Oprava povrchu komunikace ul. K Bytovkám, Hrádek nad Nisou " komisi pro otevírání obálek s nabídkami posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek ve složení:
 Jiří Palas
 - náhradník Nikola Vinklárková
Mgr. Josef Horinka
- náhradník Pavel Farský
Pavel Nývlt
- náhradník Naděžda Černohorská
4/Doporučuje v rámci výběrového řízení oslovit firmy EUROVIA CS, a. s. závod Liberec Londýnská ul. 564, 460 11 Liberec  1, 1.jizerskohorská stavební společnost, s.r.o., Pražská 392, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou, STRABAG a.s., Generála Svobody 161/77,Liberec XII-Staré Pavlovice,460 01 Liberec.
Termín: 28.6.2017
Zodpovědná osoba: Nývlt Pavel
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: /Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

7mim/59/RM/17 - Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 04/019/17 K Bytovkám. / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1/
schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ev.č.sml. 04/019/17  na akci pod názvem Splašková kanalizace ulice K Bytovkám ze dne 19. 05. 2017 uzavřené mezi Městem Hrádek nad Nisou a firmou 1. jizerskohorská stavební společnost, s.r.o., IČO: 49904884, se sídlem: Pražská 392, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou, předmět dodatku je specifikace nepředvídatelných víceprací celková cena díla bude navýšena o cenu víceprací o 520.369,37 Kč s DPH, (430.057,33 Kč bez DPH).
2/
 ukládá odboru OIaSM dopracovat konečné znění návrhu dodatku č. 1 a pověřuje starostu města podpisem tohoto dokumentu, a ukládá odboru OIaSM uveřejnit dodatek č. 1 na profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 28.6.2017
Zodpovědná osoba: Palas Jiří
Hlasování: Pro:7/  Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

7mim/60/RM/17 - Změna v Kupní smlouvě č. 02/7/2017 / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání doporučuje Zastupitelstvu města schválit Dodatek č.1 ke Kupní smlouvě č. 02/7/2017, kterým dojde k doplnění čl. IV. o způsobu úhrady kupní ceny a o informaci, že koupě výše uvedeného  pozemku bude částečně hrazena z hypotečního úvěru a doplnění čl. V. o souhlas Města Hrádek nad Nisou s podpisem Zástavní smlouvy.
Termín: 28.6.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

Ověřovatelé usnesení:
Josef Horinka, Petr Dlouhý

 

 
 
            © 2000-2018 Město Hrádek nad Nisou