Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Městský úřad »

Rada města »

Usnesení

 

12. schůze rady města 12.7.2017

datum zveřejnění: 17.7.2017 zdroj: Rada města

 

Soubor usnesení - 12/2017/RM - konečná verze

 

Soubor usnesení - 12/2017/RM
Konáno dne: 12.7.2017
Rada města Hrádek nad Nisou
* Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 *

12/527/RM/17 - Program 12. řádného jednání Rady města  / Ostatní

Rada města schvaluje program 12. řádného jednání Rady města konaného dne 12.7.2017 včetně bodů projednaných přímo při jednání, na základě požadavků některého člena Rady města Hrádek nad Nisou.
Termín: 12.7.2017
Zodpovědná osoba: Farský Pavel
Hlasování: Pro: 6/ proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1/
SCHVÁLENO

12/528/RM/17 - Zápis a usnesení rady města  / Ostatní
Rada města po projednání:
a) schvaluje zápis z 11. řádného jednání Rady města konaného dne 21.6. 2017  a 7.mimořádného jednání Rady města konaného dne 28.6. 2017  
b) bere na vědomí plnění usnesení z 11. řádného jednání Rady města konaného dne 21.6. 2017  a7. mimořádného jednání Rady města konaného dne 28.6. 2017  
Termín: 12.7.2017
Zodpovědná osoba: Timulák Jiří
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

12/529/RM/17 - Zpráva o činnosti městské policie za měsíc červen 2017 / Městská policie
Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o činnosti městské policie za měsíc červen 2017.
Termín: 13.7.2017
Zodpovědná osoba: Krňáková Iva
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

12/530/RM/17 - Dar Hrádecké slavnosti - Sparkasse / Ostatní
Rada města po projednání souhlasí s přijetím finančního daru v celkové výši 10 000Kč od společnosti Sparkasse Oberlausitz - Niederschleisen a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Termín: 12.7.2017
Zodpovědná osoba: Solnařová Iva
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

12/531/RM/17 - Čerpání rezervního fondu MŠ Donín / Školství
Rada města po projednání schvaluje čerpání rezervního fondu organizace Mateřská škola, Hrádek nad Nisou - Donín, Rybářská 36, příspěvková organizace (IČ: 70983208) v celkové maximální výši 68.912,0-Kč na úhradu dodavatelské faktury za nábytek do budov MŠ Donín a MŠ Václavice.
Termín: 12.7.2017
Zodpovědná osoba: Solnařová Iva
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

12/532/RM/17 - Souhlas s přijetím věcného daru pro DDM DRAK_Bistiak / Ostatní
Rada města po projednání souhlasí s přijetím věcného daru v celkové hodnotě 4.000,-Kč pro potřeby pro potřeby DDM DRAK na akci vodácký tábor od společnosti Jiří Bistiak, se sídlem Hrádek nad Nisou, Loučná, Lovecká 189 (IČ: 12797600) do vlastnictví příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže DRAK, Žitavská ul. 260, Hrádek nad Nisou, okres Liberec, příspěvková organizace (IČ: 70983224).
Termín: 12.7.2017
Zodpovědná osoba: Solnařová Iva
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

12/533/RM/17 - Přijetí finančního daru ZŠ TGM_Women for Women / Ostatní
Rada města po projednání souhlasí s přijetím finančního daru ve výši 43.939,-Kč - na úhradu obědů pro devět nezletilých žáků Základní školy T.G.Masaryka, Hrádek nad Nisou, Komenského 478, okres Liberec od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., se sídlem Praha 4, Nusle, Vlastislavova 152/4 (IČ: 24231509).
Termín: 12.7.2017
Zodpovědná osoba: Solnařová Iva
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

12/534/RM/17 - Schválení přijetí dotace z DF LK – Zlatá pětka mikroregionu / Dotace, příspěvky
Rada města schvaluje přijetí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje na projekt „Zlatá pětka mikroregionu Hrádecko - Chrastavsko 2017“ ve výši 23.000,-Kč a zajištěném spolufinancování ve výši 10.500,-Kč a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí účelové dotace na výše uvedený projekt.
Termín: 12.7.2017
Zodpovědná osoba: Matušková Jana
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

12/535/RM/17 - Žádost o dotaci z rozpočtu města – Archa 13 o.p.s. / Dotace, příspěvky
Rada města po projednání schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města žadateli Archa 13 o.p.s., se sídlem Svárovská 82, 460 10  Liberec 22, IČ: 22891161 ve výši 30 000,00 Kč na podporu akce „Poselství Marie Terezie 1757“a nepeněžní plnění v podobě zápůjčky mobiliáře a prostoru pro realizaci akce a pověřuje starostu města podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.
Termín: 12.7.2017
Zodpovědná osoba: Matušková Jana
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

12/536/RM/17 - Žádost o dotaci z rozpočtu města – ZŠ T. G. Masaryka / Dotace, příspěvky
Rada města po projednání schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města žadateli Základní škola T. G. Masaryka, příspěvková organizace, se sídlem Komenského 478, 463 34  Hrádek nad Nisou, IČ: 70983011 ve výši 2 420,00,-Kč na úhradu nákladů spojených s pořádáním Plesu vycházejících žáků a pověřuje starostu města podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.
Termín: 12.7.2017
Zodpovědná osoba: Matušková Jana
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

12/537/RM/17 - Analýza rizik Bekon - podaná žádost o dotaci  / Dotace, příspěvky
Rada města po projednání schvaluje podanou žádost o dotaci do Operačního programu životní prostředí na projekt "Analýza rizik ohrožení povrchových a podzemních vod chemickými látkami používanými při provozu přádelny brownfield Bekon - Hrádek nad Nisou", o celkových nákladech projektu  2 655 395,55 Kč, požadované dotaci 2 257 086,21 Kč a finančních prostředcích z rozpočtuměsta ve výši 398 309,34 Kč.
Termín: 12.7.2017
Zodpovědná osoba: Davidová Jana Ing.
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

12/538/RM/17 - Domovník – preventista - Dododa o poskytnutí mzdových příspěvků / Projekty
Rada města po projednání:
a) schvaluje Dohodu o poskytnutí příspěvků na mzdové náklady zaměstnavatele, která bude uzavřená mezi Městem Hrádek n/N a Ministerstvem vnitra ČR, odborem bezpečnostní politiky a prevence kriminality, se sídlem Nad Štolou 3/936, 170 34 Praha 7 - Holešovice, IČ: 00007064, v rámci projektu "Domovník - preventista, účinný nástroj sociálního začleňování a podpory sociálně situační prevence v obci", podpořeného z Operačního programu Zaměstnanost",
b) pověřuje starostu města podpisem Dohody.
Termín: 12.7.2017
Zodpovědná osoba: Davidová Jana Ing.
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

12/539/RM/17 - Podání žádosti o podporu - Sokolovna - rekonstrukce šaten a soc. zázemí / Projekty
Rada města po projednání:
a) bere na vědomí podání žádosti o státní podporu v rámci výzvy Ministerstva školství, tělovýchovy a sportu, Programu 133 530 Podpora materiálně technické základny sportu, Podprogramu 133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu - ÚSC, SK a TJ, na projekt "Sokolovna Hrádek nad Nisou - rekonstrukce šaten a sociálního zázemí", při max. celkových nákladech 5 995 800 bez DPH, 7 254 918 Kč vč. DPH a výši dotace do 60% z celkových uznatelných nákladů (4 352 950,80 Kč vč.DPH),
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o státní podporu a zajištění financování projektu ze strany města v případě získání podpory.
Termín: 12.7.2017
Zodpovědná osoba: Davidová Jana Ing.
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

12/540/RM/17 - Hrádek n/N a Boleslawiec na cestě starých řemesel - přijetí dotace / Projekty
Rada města po projednání:
a) schvaluje přijetí dotace v rámci projektu „Hrádek n/N a Boleslawiec na cestě starých řemesel " spolufinancovaného z Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko, v rámci Fondu mikroprojektů Nisa-Nysa, v celkové výši způsobilých výdajů (CZV) projektu za oba partnery 91 510,45 €, CZV za Město Hrádek n/N  57 223,49 € (1 430  587 Kč), dotaci za Město Hrádek n/N  30 000 € (750 000 Kč) a spolufinancování Města Hrádek n/N 27 223,49 € (680 587,25 Kč), při kurzu 1€ = 25 Kč,
b) pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o financování v souladu s důvodovou zprávou.
Termín: 12.7.2017
Zodpovědná osoba: Davidová Jana Ing.
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

12/541/RM/17 - Konkurzní řízení ZŠ Donín / Školství
Rada města na základě konkurzního řízení:
1)  jmenuje do funkce ředitele Základní školy, Hrádek nad Nisou - Donín, Donínská 244, příspěvková organizace Mgr. Ondřeje Hampla, r. 1986, a to na dobu neurčitou s účinností od 01.09.2017 a pověřuje starostu města k podpisu jmenovací listiny;
2) schvaluje platový výměr pro ředitele ZŠ Donín Mgr. Ondřeje Hampla s účinností od 1.9.2017 dle důvodové zprávy.
Termín: 12.7.2017
Zodpovědná osoba: Šolková Zuzana
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

12/542/RM/17 - MŠ Liberecká - žádost o povolení výjimky z počtu dětí / Školství
Rada města povoluje Mateřské škole, Hrádek nad Nisou, Liberecká 607, okres Liberec, příspěvková organizace výjimku z počtu dětí ve školním roce 2017/2018, a to ve 3. třídě „Motýlci“ z počtu 24 dětí na 28 dětí, tj. o 4 děti, a to za předpokladu, že nebude překročena celková kapacita dětí v této MŠ, a že toto zvýšení počtu nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.
Termín: 12.7.2017
Zodpovědná osoba: Šalátová Jaroslava
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

12/543/RM/17 - Vypsání VZMR/2017/607 - "Duby k Trojzemí - revitalizace aleje ul. Žitavská / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1)schvaluje vypsání veřejné zákazky malého rozsahu na služby pro výběr zhotovitele akce s  názvem „Duby k Trojzemí - Revitalizace aleje ul. Žitavská“ vedené pod evidenčním číslem VZMR/2017/607,zadanou v souladu se Směrnicí Města Hrádek nad Nisou pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a podmínka mi poskytovatele dotace - Metodickými pokyny pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020 vydané Ministerstvem pro místní rozvoj ČR
2) schvaluje komisi pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek v souladu s §42 zákone č.134/2016 Sb. ZZVZ ve složení Pavel Farský, Nikola Vinklárková, Jana Davidová, Josef Olša (náhradníci - Mgr. Josfe Horinka, Jiří Palas, Jana Matušková, Petr Dlouhý)
Termín: 12.7.2017
Zodpovědná osoba: Vinklárková Nikola
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

12/544/RM/17 - Vypsání VZMR/2017/614 „Regenerace panelového sídliště „Liberecká“ III. etapa, Hrádek nad Nisou” / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1)schvaluje vypsání veřejné zákazky malého rozsahu nastavební práce pro výběr zhotovitele akce s  názvem „Regenerace panelového sídliště „Liberecká“ III. etapa, Hrádek nad Nisou” vedené pod evidenčním číslem VZMR/2017/614,zadanou v souladu se Směrnicí Města Hrádek nad Nisou pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
2) schvaluje komisi pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek v souladu s §42 zákone č.134/2016 Sb. ZZVZ ve složení Mgr. Josef Horinka, Nikola Vinklárková, Josef Olša (náhradníci - Pavel Farský, Jiří Palas, Pavel Nývlt)
Termín: 12.7.2017
Zodpovědná osoba: Vinklárková Nikola
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

12/545/RM/17 - Dodatek č.10 poj. sml. č.2269019820 - havarijní pojištění PARTNER H59 / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 10 havarijního pojištění PARTNER H59 č. sml. 2269019820 Kooperativa pojišťovna, a.s., IČO: 47116617, se sídlem: Pobřežní 665/21, 186 00, Praha 8 (ev.č.sml.11/005/14), sjednané prostřednictvím QUATRO FINANCE a.s., IČO: 27589943, se sídlem: Václavské náměstí  834/17,110 00, Praha 1, jehož předmětem je zařazení hasičského vozu včetně jeho příslušenství a dvou kontejnerů do havarijního pojištění a to s účinností od 4.7.2017 s ročním pojistný za tento Dodatek č. 10, které činí 64 600,- Kč a pověřuje starostu města jeho podpisem
Termín: 12.7.2017
Zodpovědná osoba: Vinklárková Nikola
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

12/546/RM/17 - Vypsání VZMR/2017/610 Rekonstrukce podstávkového domu Koník v Hrádku n.N. / Majetkoprávní operace
Rada města pro projednání
1/ schvaluje vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek na akci s názvem  „Rekonstrukce podstávkového domu Koník v Hrádku nad Nisou“ vedenou pod ev. číslem VZMR/2017/610,jenž je součástí projektu Hrádek n/N a Boleslawiec na cestě starých řemesel vedeným pod registračním číslem CZ.11.2.45/0.0./0.0/16_012/0000912 a je spolufinancována z prostředků programu Interreg V-A česká republika - Polsko.   
2/ schvaluje návrh znění a podmínky Výzvy k podání nabídek, Zadávací dokumentace a návrhu smlouvy o dílo na výše uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu za ukládá odboru OIaSM dopracovat konečné znění zadávací dokumentace a výzvy k podání nabídek dle podmínek poskytovatele dotace, a pověřuje starostu města podpisem těchto dokumentů.
3/ ustanovuje v rámci zadávacího řízení s názvem Rekonstrukce podstávkového domu Koník v Hrádku nad Nisou " komisi pro otevírání obálek s nabídkami posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek ve složení:
 Jiří Palas
 - náhradník Ing. Jana Davidová
Mgr. Josef Horinka
- náhradník Pavel Farský
Pavel Nývlt
- náhradník Naděžda Černohorská
Petr Dlouhý
- náhradník Jan Krečman
Termín: 12.7.2017
Zodpovědná osoba: Nývlt Pavel
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

12/547/RM/17 - Vypsání VZMR/2017/611 Hrádek nad Nisou - Multifunkční sportovní hřiště ve Václavicích 2017  / Majetkoprávní operace
Rada města pro projednání
1/ schvaluje vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce, která je zadávána mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek na akci s názvem  „Hrádek nad Nisou - Multifunkční sportovní hřiště ve Václavicích 2017“ vedenou pod ev. číslem VZMR/2017/611,
   jenž bude realizována v rámci programu č.314 080 Podpora a prevence kriminality na místní úrovni 2017,který je financován z prostředků Ministerstva vnitra České republiky, identifikační číslo projektu: 314D082007013   
2/ schvaluje návrh znění a podmínky Výzvy k podání nabídek, Zadávací dokumentace a návrhu smlouvy o dílo na výše uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu za ukládá odboru OIaSM dopracovat konečné znění zadávací dokumentace a výzvy k podání nabídek dle podmínek poskytovatele dotace a pověřuje starostu města podpisem těchto dokumentů.
3/ ustanovuje v rámci zadávacího řízení s názvem Hrádek nad Nisou - Multifunkční sportovní hřiště ve Václavicích 2017" komisi pro otevírání obálek s nabídkami posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek ve složení:
  Radek Petr
   - náhradník Petr Housa
  Mgr. Josef Horinka
  - náhradník Pavel Farský
  Pavel Nývlt
  - náhradník Naděžda Černohorská
Termín: 12.7.2017
Zodpovědná osoba: Nývlt Pavel
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

12/548/RM/17 - Připojení na komunikaci - Dolní Sedlo - Horská / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání schvaluje umístění a napojení vjezdu pro stavbu rodinného domu na p.p.č. 59/8 ve vlastnictví žadatele, na komunikaci Horskou p.p.č.527 ,vše v k.ú.Hrádek nad Nisou.
Termín: 12.7.2017
Zodpovědná osoba: Olša Josef
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

12/549/RM/17 - Žádost o povolení trasy - Triatlon 3.9.2017 / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání schvaluje vstup a užití komunikace Lidická ev.č.III/27111 v úseku
vjezdu na Kristýnu Jih a vjezdu k čp.258 v k.ú.Loučná, dne 03.09.2017 za účelem pořádání
9.ročníku Triatlonu, o.p. Outdoor Challenge Liberec,o.s IČ 22841687
Termín: 12.7.2017
Zodpovědná osoba: Olša Josef
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

12/550/RM/17 - Povolení trasy závodu Bike Babí léto 19.8.2017 / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání schvaluje vstup a užití komunikace Lidická ev.č.III/27111 v úseku vjezdu na Kristýnu Jih a vjezdu k čp.258 v k.ú.Loučná, dne 19.8.2017 za účelem pořádání cyklistického závodu Bika Babí léto pořádané Bránou Trojzemí, o.p.s. IČ 01851969
Termín: 12.7.2017
Zodpovědná osoba: Olša Josef
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

12/551/RM/17 - Dodatek č. 1 ke smlouvě ev.č.sml. 04/008/2017 / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1/
schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ev.č.sml. 04/008/2017  na akci pod názvem Oprava střechy objektu č.p. 124 - Camelot ze dne 23.3.2017  uzavřené mezi Městem Hrádek nad Nisou a firmou Aron house spol. s r.o., IČO: 01915126, se sídlem: Kubelíkova 1224/42, Praha 3 - 130 00, předmět dodatku je specifikace nepředvídatelných víceprací celková cena díla bude navýšena o cenu víceprací po odečtení méně prací o 337.178,05 Kč s DPH, (278.659,55 Kč bez DPH).
2/
 ukládá odboru OIaSM dopracovat konečné znění návrhu dodatku č. 1 a pověřuje starostu města podpisem tohoto dokumentu, a ukládá odboru OIaSM uveřejnit dodatek č. 1 na profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 12.7.2017
Zodpovědná osoba: Palas Jiří
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

12/552/RM/17 - Vyhodnocení VZMR/2017/612 – Oprava zdí Hřbitov Donín  / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
a/
bere na vědomí podané nabídky a hodnocení nabídek provedené hodnotící komisí, které je zaznamenáno v Protokole o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 20. 6. 2017 pro veřejnou zakázku zadanou v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu, vedenou zadavatelem pod evid. číslem: VZMR/2017/612 s názvem: HŘBITOV DONÍN OPRAVA ZDÍ I. ETAPA, HRÁDEK NAD NISOU
b/
schvaluje vítězné pořadí uchazečů v souladu s hodnocením hodnotící komise pro realizaci veřejné zakázky, vedené zadavatelem pod evid. číslem VZMR/2017/612, s názvem: HŘBITOV DONÍN OPRAVA ZDÍ I. ETAPA, HRÁDEK NAD NISOU a schvaluje vítězného uchazeče (dodavatele), resp. schvaluje nejvhodnější nabídku uchazeče: Jaroslav Turták, se sídlem: náměstí Míru 157, PSČ 471 25 Jablonné v Podještědí,  IČ: 62239694, za celkovou cenu 351.239,18 Kč vč. DPH (290.280,31 Kč bez DPH) dle podané nabídky.
c/
pověřuje odbor OIASM, dopracovat a projednat s vítězným uchazečem konečný návrh smlouvy v souladu s podmínkami zadávacího řízení a podmínkami poskytovatele dotace, a dále pověřuje starostu města podpisem konečného znění smlouvy.
Termín: 12.7.2017
Zodpovědná osoba: Palas Jiří
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

12/553/RM/17 - Změna v nájemní smlouvě č. 01/021/14 – pronájem NP č.3 na p.p.č. 1755, Hrádek nad Nisou (Cihelna) / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) schvaluje změnu ve Smlouvě o nájmu nebytových prostor sloužících k podnikání č. 01/021/14 uzavřené dne 23.6.2014 ve znění dodatku č.1 a č.2, mezi Městem Hrádek nad Nisou a GIPSY LEGEND, hudebním tělesem, zastoupeným p. Romanem Tarnaiem, bytem Železná 293, Hrádek nad Nisou, na pronájem nebytového prostoru č.3 o výměře 25 m2 nacházejícího se v nemovitosti bez č.p./č.ev, která je součástí pozemku p.č. 1755, zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Hrádek nad Nisou, kterou dojde k prodloužení doby nájmu do 30.6.2018.
2) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění dodatku č.3 v souladu s předloženým návrhem a bodem 1) tohoto usnesení a pověřuje starostu města tento dodatek uzavřít.
Termín: 12.7.2017
Zodpovědná osoba: Jirotková Simona
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

12/554/RM/17 - Změna v nájemní smlouvě č. 01/019/14 – pronájem NP č.3 v nemovitosti č.p. 587, Liberecká, Hrádek nad Nisou (Výměník) / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) schvaluje změnu ve  Smlouvě o nájmu nebytových prostor sloužících k podnikání č. 01/019/14 uzavřené dne 30.6.2014 ve znění dodatku č.1 a č.2, mezi Městem Hrádek nad Nisou a Dynamic Line, zájmovým sdružením, IČ 22742191, zastoupeným p. Danielem Morávkem, bytem Hartavská 139, Hrádek nad Nisou, na pronájem nebytového prostoru č. 3 o výměře 24,3 m2 nacházejícího se v nemovitosti č.p. 587, která je součástí pozemku p.č. 1234, zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Hrádek nad Nisou, kterou dojde k prodloužení doby nájmu do 30.6.2018.
2) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění dodatku č.3 v souladu s předloženým návrhem a bodem 1) tohoto usnesení a pověřuje starostu města tento dodatek uzavřít.
Termín: 12.7.2017
Zodpovědná osoba: Jirotková Simona
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

12/555/RM/17 - Změna ve smlouvě o výpůjčce č. 01/010/16 – část nemovitosti č.p. 138, Václavská, Hrádek nad Nisou (Bekon) / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) schvaluje změnu ve  Smlouvě o výpůjčce č. 01/010/16 uzavřené dne 20.6.2016 ve znění dodatku č.1 ze dne 28.12.2016, mezi Městem Hrádek nad Nisou a Občanským sdružením Hrádek n.N. - Ostrov života, IČ 22742689, se sídlem Hartavská 328, Hrádek nad Nisou, zastoupeným p. Zdenou Čejkovou, na výpůjčku části nemovitosti č.p. 138 o výměře 109,74 m2, která je součástí pozemku p.č. 429/1, zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Hrádek nad Nisou, kterou dojde k prodloužení doby výpůjčky do 31.12.2017.
2) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění dodatku č.2 v souladu s předloženým návrhem a bodem 1) tohoto usnesení a pověřuje starostu města tento dodatek uzavřít.
Termín: 12.7.2017
Zodpovědná osoba: Jirotková Simona
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

12/556/RM/17 - Přidělení bytu zvláštního určení č.4, Žitavská 670, Hrádek n/N / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) schvaluje přidělení bytu zvláštního určení č.4, o rozloze 41,46 m2, typ 1+1, v 1. patře budovy Domu s pečovatelskou službou č.p. 670, Žitavská, Hrádek nad Nisou, paní Alžbětě Brodňanské, bytem Nová Loučná 193, Hrádek nad Nisou, za měsíční nájemné ve výši 2 327 Kč na dobu určitou 1 rok.
2) ukládá odboru OIaSM vypracovat Nájemní smlouvu v souladu s bodem 1) tohoto usnesení a pověřuje starostu města tuto smlouvu uzavřít.
Termín: 12.7.2017
Zodpovědná osoba: Jirotková Simona
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

12/557/RM/17 - Zveřejnění záměru změny v nájemní smlouvě č. 01/007/13 – pronájem NP č. 11 v nemovitosti č.p. 558, Žitavská, Hrádek nad Nisou (Lidový dům) / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) bere na vědomí žádost č.j. 4090 ze dne 1.6.2017 o prodloužení pronájmu nebytového prostoru č. 11 o výměře 22,5 m2 nacházejícího se v nemovitosti č.p. 558, Žitavská, Hrádek nad Nisou.
2) schvaluje zveřejnění záměru změny ve Smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 01/007/13 uzavřené dne 2.1.2013 ve znění dodatku č.1 a č.2, mezi Městem Hrádek nad Nisou a paní Miloslavou Hlaváčovou, IČ 42135656, bytem Zlatá Výšina 568, 463 34  Hrádek nad Nisou, na pronájem nebytového prostoru č. 11 o výměře 22,5 m2 nacházejícího se v nemovitosti č.p. 558, která je součástí pozemku p.č. 212/1, zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Hrádek nad Nisou, kterou dojde k prodloužení doby nájmu s účinností od 1.1.2018 do 31.12.2019.
Termín: 12.7.2017
Zodpovědná osoba: Jirotková Simona
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

12/558/RM/17 - Ukončení nájemní smlouvy – pronájem NP v nemovitosti č.p. 139, Václavská, Hrádek nad Nisou (Bekon) / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) bere na vědomí žádost č.j. 4584 ze dne 26.6.2017 o ukončení nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru v č.p. 139, Václavská, Hrádek nad Nisou.
2) schvaluje ukončení Nájemní smlouvy na pronájem části nemovitosti, a to v 1np průmyslové budovy u komína, budovy garáže-hala zadní strany budovy, stavby č.p. 139, 428 prostor v hale, kancelář, o výměře 56 m2 - za účelem parkování a skladových prostor, uzavřené dne 15.7.2015 mezi Městem Hrádek nad Nisou a panem Novákem Jiřím, bytem Strmá 207, Hrádek nad Nisou.
3) ukládá odboru OIaSM vypracovat Dohodu o ukončení Nájemní smlouvy dle bodu 2) tohoto usnesení s datem ukončení 31.7.2017 a pověřuje starostu města tuto dohodu uzavřít.
Termín: 12.7.2017
Zodpovědná osoba: Jirotková Simona
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

12/559/RM/17 - Revokace usnesení č. 10/458/RM/17 a pronájem bytu č.7, G. Svobody 67, Hrádek nad Nisou (Azyl) / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) revokuje usnesení Rady města č. 10/458/RM/17 ze dne 7.6.2017 z důvodu odstoupení žadatele od žádosti.
2) schvaluje přidělení bytu č.7, typ 1+1, o rozloze 38,8 m2 ve 2. patře budovy č.p. 67, Generála Svobody, Hrádek nad Nisou, panu Jiřímu Dlouhému, bytem Donínská 16, Hrádek nad Nisou, za měsíční nájemné ve výši 2 684 Kč na dobu určitou 1 rok, se stanovením jistoty (kauce) ve výši 8 052 Kč.
3) ukládá odboru OIaSM vypracovat Nájemní smlouvu v souladu s bodem 2) tohoto usnesení a pověřuje starostu města tuto smlouvu uzavřít.
Termín: 12.7.2017
Zodpovědná osoba: Jirotková Simona
Hlasování: Pro: 5/ Proti: / Zdržel se: 1/ Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

12/560/RM/17 - Zveřejnění záměru změny v Pachtovní smlouvě č. 13/002/17 – pronájem vodovodní šachty / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání schvaluje zveřejnění záměru změny v Pachtovní smlouvě č. 13/002/17 uzavřené dne 5.4.2017 na pronájem části pozemku p.č. 1072, zahrada, o výměře 1 000 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou, mezi Městem Hrádek nad Nisou a paní Navrátilovou Hanou, bytem Jílová 691, Hrádek nad Nisou, kterou dojde k rozšíření předmětu nájmu o pronájem vodoměrné šachty na předmětném pozemku za 100 Kč/rok bez DPH po dobu trvání nájemní smlouvy, tj. do 31.3.2022, za podmínky, že Město Hrádek nad Nisou nepřebírá odpovědnost za stav vodovodního řadu, který je rozveden k pozemku v pachtovním vztahu a s tím, že veškeré náklady spojené s osazením vodoměru, dodávkou vody a případném úniku vody, budou přeúčtovány nájemci.
Termín: 12.7.2017
Zodpovědná osoba: Jirotková Simona
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

12/561/RM/17 - SoBS o zřízení služebnosti na p.p.č. 332 k.ú. Loučná / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) schvaluje uzavření  budoucí smlouvy o zřízení služebnosti  na stavbu "kanalizační  přípojky k p.p.č.353/2" na p.p.č. 332 v k.ú. Loučná, obec Hrádek nad Nisou - mezi smluvními stranami Město Hrádek nad  Nisou  (budoucí povinný ze služebnosti) a manž. Josef a Naděžda Černohorský, bytem Truhlářská 321, 463 34 Hrádek nad Nisou  (budoucí oprávněný ze služebnosti) - úplatně  za cenu 500,- Kč bez DPH,
2) a pověřuje starostu podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti.
Termín: 12.7.2017
Zodpovědná osoba: Jirkalová Zdeňka Ing.
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

12/562/RM/17 - Vstup a uložení sítí - svod a kabelová přípojka NN, Václavice p.p.č. 1536/3, ELMOS Liberec s.r.o. / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1/ bere na vědomí žádost  č.j.: 4338/2017 žadatele ELMOS Liberec s.r.o., se sídlem Hodkovická 39, 46312 Liberec 23, ve věci vyjádření ke stavbě s názvem "LB-Václavice-ppč. 1536/3, svod+kNN_IV-12-4015674" za účelem územního řízení,
2/ schvaluje vstup na pozemek a uložení kabelové přípojky včetně přípojkové skříně do pozemku p.č. 2771/2, k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou ve vlastnictví města dle předložené dokumentace na akci "LB-Václavice-ppč. 1536/3, svod+kNN_IV-12-4015674" zpracované ELMOS Liberec s.r.o., 06/2017 za následujících podmínek:
a/ na předmětnou stavbu bude s Městem Hrádek nad Nisou uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o služebnosti inženýrské sítě,
b/ pozemek dotčený stavbou bude uveden do původního stavu, dostatečně zhutněn, v zelené části výkopu ohumusován, urovnán a oset travní směsí.
Termín: 12.7.2017
Zodpovědná osoba: Jirkalová Zdeňka Ing.
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

12/563/RM/17 - Zábor veřejného prostranství - předzahrádka, Camelot Hrádek s.r.o. / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1/ bere na vědomí žádost č.j. 4487/2017 ze dne 21.6.2017, žadatele Camelot Hrádek s.r.o., IČO: 05547415, Liberecká 598, 463 34 Hrádek nad Nisou ve věci povolení záboru chodníku za účelem umístění a provozování předzahrádky restaurace,
2/ schvaluje Dohodu o zvláštním užívání veřeného prostranství - části chodníku, okolí místní komunikace IV. třídy 101d - o výměře 36 m2 v místě před vstupem do restaurace Camelot (severní strana objektu č.p. 124) specifikovaného dle situačního zákresu, jež je Přílohou č.1 uzavírané dohody za účelem umístění předzahrádky provozovny restaurace Camelot v termínu ode dne následujícího po odstranění lešení do 30.9.2017 úplatně za cenu 3,50,- Kč/m2/den v souladu s vyhláškou č. 1/2011, kdy se jedná o oblast vyjmutou a pověřuje starostu dohodu uzavřít.
Termín: 12.7.2017
Zodpovědná osoba: Jirkalová Zdeňka Ing.
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

12/564/RM/17 - Vstup a uložení sítí - přípojka plynu, p.p.č. 234, k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisiou, pí. Holubová / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1/ bere na vědomí žádost č.j.: 4586/2017 ze dne 26.6.2017 ve věci souhlasu se vstupem a uložením plynovodní přípojky pro č.p. 114 do pozemku p.č. 234, k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou ve vlastictví města,
2/ souhlasí se vstupem na pozemek a uložením plynovodní přípojky do pozemku p.č. 234 k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou za následujících podmínek:
a/ pozemek p.č. 234 bude uveden do původního stavu na náklady žadatele, resp. náletové křoviny budou v místě výkopu vykáceny, svah v místě výkopu bude po ukončení prací dostatečně zpevněn a zabezpečen tak, aby nedošlo k sesuvu půdy na krajskou komunikaci,
b/ na předmětnou stavbu bude s Městem Hrádek nad Nisou uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o služebnosti inženýrské sítě.
Termín: 12.7.2017
Zodpovědná osoba: Jirkalová Zdeňka Ing.
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

12/565/RM/17 - Vstup a uložení sítí - vodovodní přípojky pro č.p. 751, 752, 753, 707, ulice Za Poštou  / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1/ bere na vědomí žádost č.j.: 4623/2017 žadatele Ing. Václav Koprnický, IČO: 86859676, Lvová 62, 471 25 Jablonné v Podještědí zastupujícího investory stavby: "Hrádek nad Nisou - Husova, Poštovní, vodovodní přípojky pro objekty č.p. 751, 752, 753, 707" ve věci souhlasu se vstupem a uložením vodovodní přípojky do pozemku p.č. 148, k.ú. Hrádek nad Nisou ve vlastnictví města a dále vyjádření k existenci sítí ve správě města,
2/ souhlasí se vstupem a uložením vodovodních přípojek včetně souvisejících zařízení pro objekty č.p. 751, 752 do pozemku p.č. 148 k.ú. Hrádek nad Nisou ve vlastnictví města dle předložené projektové dokumentace na akci výše uvedenou zpracovanou Ing. Koprnickým v 5/2017 za následujících podmínek:
a/ na předmětnou stavbu bude s Městem Hrádek nad Nisou uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o služebnosti inženýrské sítě,
b/ stavbou dotčený pozemek p.č. 148 ve vlastnictví města bude uveden na náklady investorů stavby do původního stavu, tedy v místě stávajícího chodníku bude šetrně rozebrána zámková dlažba a vyjmut obrubník, po provedení prací bude dostatečně zhutněn, bude provedeno osazení nepoškozeného obrubniku a opětovná zádlažba a dále oprava povrchu komunikace v minimální vzdálenosti 1m od kolmé hrany výkopu ve všech směrech.
Termín: 12.7.2017
Zodpovědná osoba: Jirkalová Zdeňka Ing.
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

12/566/RM/17 - Vyjádření ke stavebnímu záměru - vodovodní a kanalizační přípojka p.p.č. 1725, k.ú. Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1/ bere na vědomí žádost č.j. 4667/2017 žadatelky paní Marcely Jelínkové, Revoluční 399, 463 31 Chrastava zastupující investora - vlastníka pozemku p.č. 1725 k.ú. Hrádek nad Nisou ve věci vyjádření se ke stavebnímu záměru - stavbě vodovodní a kanalizační přípojky pro plánovanou stavbu RD na pozemku p.č. 1725,
2/ souhlasí z titulu vlastníka sousedního pozemku p.č.1696 (ostatní plocha, ostatní komunikace) s umístěním stavebního záměru stavby vodovodní a kanalizační přípojky na pozemku p.č.1725 ve vlastnictví investora dle předložené katastrální situace stavby D.2 zpracované červen 2017 Ing. Koprnickým.
Termín: 12.7.2017
Zodpovědná osoba: Jirkalová Zdeňka Ing.
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

12/567/RM/17 - Vyhodnocení VZMR/2017/609 - Zajištění oprav a údržby VO a souvisejích zařízení na území Města Hrádek nad Nisou pro období roků 2017-2022 / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1/ bere na vědomí podané nabídky a hodnocení nabídek provedené hodnotící komisí, které je zaznamenáno v Protokolu o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 10. 7. 2017 pro veřejnou zakázku zadanou v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu, vedenou zadavatelem pod evid. číslem VZMR/2017/609 s názvem "Zajištění oprav a údržby VO a souvisejích zařízení na území města Hrádek nad Nisou pro období roků 2017-2022",
2/ schvaluje vítězné pořadí uchazečů v souladu s doporučením hodnotící komise pro realizaci veřejné zakázky, vedené zadavatelem pod evid. číslem VZMR/2017/609, s názvem "Zajištění oprav a údržby VO a souvisejích zařízení na území města Hrádek nad Nisou pro období roků 2017-2022" a schvaluje vítězného uchazeče (dodavatele), resp. schvaluje nejvhodnější nabídku uchazeče Václav Větrovský V+V Elmar, IČO: 42137390, Turistická 180, 463 34 Hrádek nad Nisou za nabídkovou cenu 1.480.442,50 Kč bez DPH (1.791.335,43 Kč včetně DPH),
3/ pověřuje odbor OIASM dopracovat a projednat s vítězným uchazečem konečný návrh smlouvy v souladu s podmínkami zadávacího řízení a podmínkami poskytovatele dotace, a dále pověřuje starostu města podpisem konečného znění smlouvy.
Termín: 12.7.2017
Zodpovědná osoba: Jirkalová Zdeňka Ing.
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

12/568/RM/17 - Zábor veřejného prostranství - komunikace areál Kristýna, sportovní akce "Stará kolena 2017", / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1/ bere na vědomí žádost č.j.: 4786/2017 žadatele Česká asociace slalomu na skatebordu, z.s., IČO: 26564041, Palackého náměstí 108, 572 01 Polička, zastoupená předsedou spolku, ve věci povolení záboru - zvláštního užívání místní komunikace 13d na Kristýně (p.p.č. 1818/11) za účelem pořádání sportovní akce "Stará kolena 2017",
2/ schvaluje uzavření Dohody o zvláštním užívání veřejného prostranství mezi Městem Hrádek nad Nisou, IČO: 00262854 a Českou asiciací slalomu na skatebordu, z.s., IČO: 2656404, kdy předmětem užívání je část místní komunikace IV. třídy 13d o výměře 300 m2, pozemek p.č. 1818/11, k.ú. Hrádek nad Nisou ve vlastnictví města, za účelem pořádání sportovní akce "Stará kolena 2017" v termínu od 23.9.2017 do 24.9.2017 bezúplatně v souladu s vyhláškou č. 1/2011, kdy se jedná o oblast vyjmutou a pověřuje starostu dohodu uzavřít.
Termín: 12.7.2017
Zodpovědná osoba: Jirkalová Zdeňka Ing.
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

12/569/RM/17 - Prodej části pozemku p.č. 279/1 v k.ú. Václavice u Hrádku nN / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1)bere na vědomí informaci OIaSM o výsledku otevírání obálek ze dne 3.7.2017.
2) souhlasí se zadáním geometrického plánu na oddělení části pozemku 279/1, trvalý travní porost, o výměře cca 1000 m2 z celkových 2120 m2 v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou dle návrhu žadatele a ukládá odboru OIaSM jeho zajištění.
3) po obdržení geometrického plánu doporučuje Zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p.č 279/1, trvalý travní porost, o výměře, která bude upřesněna na základě zadaného geometrického plánu, v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou, za nabídnutou cenu 243 Kč/m2 s DPH + náklady na vypracování geometrického plánu, manželům Josefovi a Soně Průšovým, bytem U Potoka 193, 460 10 Liberec - Ostašov, dle „Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou“ ve znění změny schválené Zastupitelstvem města dne 16.12.2015 usnesením č. 11/238/ZM/15.
Termín: 12.7.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

12/570/RM/17 - Změna ve Smlouvě o nájmu pozemku č. 13/010/13 / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) schvaluje změnu ve Smlouvě o nájmu pozemku č. 13/010/13 na pronájem části pozemku p.č. 1104/1, ostatní plocha, o výměře 25 m2 z celkových 1678 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou, kterou dojde k úpravě doby nájmu  s účinností od 1.1.2018 do 31.12.2022.
2) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu pozemku v souladu s předloženým návrhem a bodem 1) tohoto usnesení, s účinností od 1.1.2018 do 31.12.2022 a pověřuje starostu města tento dodatek uzavřít.
Termín: 12.7.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

12/571/RM/17 - Změna ve Smlouvě o nájmu pozemku č. 13/042/12 / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) schvaluje změnu ve Smlouvě o nájmu pozemku č. 13/042/12 na pronájem části pozemku p.č. 145/1, zahrada, o výměře 928 m2 z celkových 1930 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou, kterou dojde k úpravě doby nájmu  s účinností od 1.8.2017 do 31.7.2022.
2) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu pozemku v souladu s předloženým návrhem a bodem 1) tohoto usnesení, s účinností od 1.8.2017 do 31.7.2022 a pověřuje starostu města tento dodatek uzavřít.
Termín: 12.7.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

12/572/RM/17 - Zveřejnění záměru změny v Pachtovní smlouvě č. 13/016/16 / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) schvaluje změnu ve Smlouvě o nájmu pozemku č. 13/016/16 na pronájem části „D“pozemku p.č. 1083/17, zahrada, o výměře cca 620 m2 z celkové výměry 7 876 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou, kterou dojde k úpravě užívání uvedené části pozemku a to dočasným umístěním oplocení propachtované části pozemku po dobu trvání smlouvy.
2) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu pozemku v souladu s předloženým návrhem a bodem 1) tohoto usnesení a pověřuje starostu města tento dodatek uzavřít.
Termín: 12.7.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

12/573/RM/17 - Prodej pozemku p.č. 303/1 v k.ú. Hrádek nad Nisou  / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) bere na vědomí žádost č.j. 4336 ze dne 14.6.2017 na prodej pozemku p.č. 303/1, zahrada, o výměře 165 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou.
2) bere na vědomí vyjádření č.j. 4306 ze dne 14.6.2017 ke zveřejněnému záměru na prodej pozemku p.č. 303/1, zahrada, o výměře 165 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou.
3) ukládá odboru OIaSM zajistit vyjádření právního zástupce města k případnému zřízení služebnosti cesty a zajistit stanovisko právního zástupce k dalším postupu ve věci prodeje pozemku p.č. 303/1, zahrada, o výměře 165 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou.
Termín: 12.7.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

12/574/RM/17 - Zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 44/2 a 46/6 v k.ú. Hrádek nN / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) bere na vědomí informaci odboru OIaSM o otevírání obálek ze dne 19.6.2017 na prodej pozemku p.č. 44/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 201 m2 a pozemku p.č. 46/6, ostatní plocha, o výměře 23 m2 (pozemek oddělen z pozemku p.č. 46/5 dle geometrického plánu č. 1480-26/2017 ze dne 16.3.2017) oba v k.ú. Hrádek nad Nisou.
2) schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 44/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 201 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou a pozemku p.č. 46/6, ostatní plocha, o výměře 23 m2 ( pozemek oddělen z pozemku p.č. 46/5 dle geometrického plánu č. 1480-26/2017 ze dne 16.3.2017) oba v k.ú. Hrádek nad Nisou, za maximální nabídnutou cenu v prvním kole obálkové metody, tedy cenu 486 Kč/m2 s DPH, formou obálkové metody, dle „Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou“ ve znění změny schválené Zastupitelstvem města dne 16.12.2015 usnesením č. 11/238/ZM/15 za účelem rozšíření zahrady s tím,  že na pozemku jsou uzavřeny dva nájemní vztahy s účinností do 30.11.2018 a do 31.12.2018 a také s tím, že se pozemky nacházejí v památkové zóně. Druhého kola obálkové metody se zúčastní ti, kteří v prvním kole obálkové metody podaly shodnou nejvyšší nabídkovou cenu.
Termín: 12.7.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

12/575/RM/17 - Zveřejnění záměru změny ve Smlouvě o nájmu pozemku č. 13/003/13 / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) bere na vědomí žádost č.j. 3172 ze dne 2.5.2017 na změnu ve Smlouvě o nájmu pozemku č. 13/003/13 uzavřené dne 17.12.2012.
2) schvaluje zveřejnění záměru změnit Smlouvu o nájmu pozemku č. 13/003/13 uzavřenou dne 17.12.2012 na pronájem části pozemku p.č. 537, zahrada, o výměře 80 m2 z celkových 160 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou, kterou dojde k úpravě výše nájemného ze 120 Kč/rok na 240 Kč/rok a k úpravě  doby trvání nájmu s účinností od 1.1.2018 do 31.12.2022.
Termín: 12.7.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

12/576/RM/17 - Zveřejnění záměru propachtovat část pozemku p.č. 537 v k.ú. Hrádek nN / Majetkoprávní operace
1) bere na vědomí žádost č.j. 3171 ze dne 2.5.2017 na pronájem části pozemku p.č. 537, zahrada, o výměře 80 m2 z celkových 160 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou.
2) schvaluje zveřejnění záměru propachtovat část pozemku p.č. 537, zahrada, o výměře 80 m2 z celkových 160 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou za účelem zřízení zahrady, za cenu dle „Ceníku nájemného za pronájem pozemku“, schváleného Radou města dne 22.8.2013 usnesením č. 15/741/RM/13, za cenu 3 Kč/m2/rok, na dobu určitou 5-ti let, se splatností vždy do 31.05. kalendářního roku.
Termín: 12.7.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

12/577/RM/17 - Ukončení nájemní smlouvy č. 2004/00093 / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) bere na vědomí žádost č.j. 3173 ze dne 2.5.2017 na ukončení nájemní smlouvy k části pozemku p.č. 537, zahrada, o výměře 80 m2 z celkových 160 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou.
2) bere na vědomí zprávu odboru OIaSM o již ukončeném nájemním vtahu k části pozemku p.č. 537, zahrada, o výměře 80 m2 z celkových 160 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou, kdy Dodatek č. 2 k výše uvedené nájemní smlouvě však neuzavřel pan Slavík, ale paní Slavíková, která již zemřela a dle smlouvy nájem zaniká smrtí pachtýře.
Termín: 12.7.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

12/578/RM/17 - Odstoupení od žádosti o bezúplatný převod pozemku p.č. 3314/2 v k.ú. Václavice u Hrádku nN  / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) bere na vědomí žádost č.j. 3232 ze dne 3.5.2017 o odstoupení od žádosti o bezúplatný převod pozemku p.č. p.č. 3314/2, ostatní plocha, komunikace, o výměře 394 m2 v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou.
2) odkládá projednávání o odstoupení od žádosti o bezúplatný převod pozemku p.č. p.č. 3314/2, ostatní plocha, komunikace, o výměře 394 m2 v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou
do doby zjištění dalších skutečností.
Termín: 12.7.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

12/579/RM/17 - Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 2792/5 v k.ú. Václavice u Hrádku nN / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) bere na vědomí žádost č.j. 3233 ze dne 3.5.2017 na prodej části pozemku část p.č. 2792/5, ostatní plocha, komunikace, o výměře cca 102 m2 z celkových 1 116 m2 v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou
2) schvaluje zadání geometrického plánu na oddělení části pozemku p.č. 2792/5  v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou dle návrhu odboru OIaSM.
3) ukládá odboru OIaSM zajistit znalecký posudek za účelem stanovení ceny pro prodej části pozemku p.č. 2792/5, ostatní plocha, komunikace, která bude upřesněna na základě zadaného geometrického plánu v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou.
Termín: 12.7.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

12/580/RM/17 - Zveřejnění záměru propachtovat část pozemku p.č. 1083/17 v k.ú. Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) bere na vědomí žádost č.j. 1973 ze dne 14.3.2017 o pronájem části pozemku p.č. 1083/17, zahrada, o výměře cca 400 m2 , z celkové výměry 7 876 m2 , v k.ú. Hrádek nad Nisou
2) neschválila zveřejnění záměru propachtovat část pozemku p.č. 1083/17, zahrada, o výměře cca 400 m2 , z celkové výměry 7 876 m2 , v k.ú. Hrádek nad Nisou z důvodu možné změny účelu využití pozemku.
Termín: 12.7.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

12/581/RM/17 - Program 1. mimořádného jednání Zastupitelstva města  / Ostatní
Rada města po projednání schvaluje program 1. mimořádného jednání Zastupitelstva města konaného dne 12/581/RM/17.2017.
Termín: 13.7.2017
Zodpovědná osoba: Farský Pavel
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

Ověřovatelé usnesení:
Pavel Farský, Jan Krečman

 

 
 
            © 2000-2018 Město Hrádek nad Nisou