Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Městský úřad »

Rada města »

Usnesení

 

9. mimořádná schůze rady města 30.8.2017

datum zveřejnění: 7.9.2017 zdroj: Rada města

 

Soubor usnesení - 9mim/2017/RM - konečná verze

 

Soubor usnesení - 9mim/2017/RM
Konáno dne: 30.8.2017
Mimořádná Rada města Hrádek nad Nisou
* Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854

9mim/065/RM/17 - Program 9. mimořádného jednání Rady města  / Ostatní

Rada města schvaluje program 9. mimořádného jednání Rady města konaného dne 30.8.2017 včetně bodů projednaných přímo při jednání, na základě požadavků některého člena Rady města Hrádek nad Nisou.
Termín: 30.8.2017
Zodpovědná osoba: Horinka Josef
Hlasování: Pro: 4/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 3/
SCHVÁLENO

9mim/066/RM/17 - Čerpání investičního fondu ZŠ TGM / Příspěvkové organizace
Rada města po projednání schvaluje:
1. v souladu s § 30 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb. převod 191.129,- Kč z rezervního fondu Základní škola T.G. Masaryka, Hrádek nad Nisou, Komenského 478, okres Liberec, příspěvková organizace (IČ: 70983011) do fondu investic,
2. čerpání fondu investic organizace Základní škola T.G. Masaryka, Hrádek nad Nisou, Komenského 478, okres Liberec, příspěvková organizace (IČ: 70983011) v celkové maximální výši 191.129,- Kč na úhradu dodavatelských faktur za malování tělocvičny, opravu vchodových dveří od šaten, štukování učebny a opravu 2 ks dveří v budově organizace v souladu s předloženou žádostí,
3. čerpání rezervního fondu organizace Základní škola T.G. Masaryka, Hrádek nad Nisou, Komenského 478, okres Liberec, příspěvková organizace (IČ: 70983011) v celkové maximální výši 19.704,- Kč na úhradu dodavatelské faktury za desky na školní lavice.
Termín: 30.8.2017
Zodpovědná osoba: Solnařová Iva
Hlasování: Pro: 4/ Proti:  Zdržel se: / Nepřítomen:3/
SCHVÁLENO

9mim/067/RM/17 - Přijetí věcného daru pro SDH Hrádek / Ostatní
Rada města po projednání souhlasí s přijetím věcného daru - 2.060 l pěnotvorného prostředku PYR 10F v celkové hodnotě 50.275,50Kč pro Město Hrádek nad Nisou za účelem výcviku jednotky sboru dobrovolných hasičů města od společnosti EFTEC (Czech Republic) a.s., se sídlem Zlín, Lužkovice, U Tescomy 206 (IČ: 49450981) a pověřuje starostu města podpisem darovací smlouvy.
Termín: 30.8.2017
Zodpovědná osoba: Solnařová Iva
Hlasování: Pro: 4/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:3/
SCHVÁLENO

9mim/068/RM/17 - Vyhodnocení VZMR/2017/611 Hrádek n. N. - Multifunkční sportovní hřiště ve Václavicích / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
a/
bere na vědomí podané nabídky a hodnocení nabídek provedené hodnotící komisí, které je zaznamenáno v Protokole o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 25.08.2017 pro veřejnou zakázku zadanou v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu, vedenou zadavatelem pod evid. číslem: VZMR/2017/611 s názvem: Hrádek nad Nisou - Multifunkční sportovní hřiště ve Václavicích 2017
b/
schvaluje vítězné pořadí uchazečů v souladu s hodnocením hodnotící komise pro realizaci veřejné zakázky, vedené zadavatelem pod evid. číslem VZMR/2017/611 s názvem: Hrádek nad Nisou - Multifunkční sportovní hřiště ve Václavicích 2017“ a schvaluje vítězného uchazeče (dodavatele), resp. schvaluje nabídku uchazeče: Profil Plus s.r.o., se sídlem
Dlouhý Most 15, 463 12 Dlouhý Most, IČ:43225110, za celkovou cenu 2.030 938,14 Kč s DPH (1.678.461,27 Kč bez DPH) dle podané nabídky.
c/
pověřuje odbor OIASM, dopracovat a projednat s vítězným uchazečem konečný návrh smlouvy v souladu s podmínkami zadávacího řízení a podmínkami poskytovatele dotace, a dále pověřuje starostu města podpisem konečného znění smlouvy.
d/
ukládá odboru OIASM provést zveřejnění uzavřené smlouvy na profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 30.8.2017
Zodpovědná osoba: Nývlt Pavel
Hlasování: Pro: 5/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 2/
SCHVÁLENO

9mim/069/RM/17 - Doplnění členů hodnotící komise ZPŘ/2017/616 / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
a/
Schvaluje a doplňuje členy hodnotící komise pro výběrové řízení vedené pod názvem: Knihovna ev.č. ZPŘ/2017/616 v souladu s usnesením č. 14/671/RM/17 a směrnicí IP/1/2017 na konečné složení Mgr. Josef Horinka, Jiří Palas, Ing. Jana Davidová, Pavel Nývlt, Petr Dlouhý, náhradníci: Pavel Farský, Nikola Vinklárková, Ing. Zdeňka Jirkalová, Miroslava Karlíková, Jan Krečman.
b/
Schvaluje přizvat na hodnocení výběrového řízení ZPŘ/2017/616 Ing. Arch. Ladislava Davida autora projektové dokumentace na řešený objekt Knihovny - Hrádek nad Nisou.
Termín: 30.8.2017
Zodpovědná osoba: Palas Jiří
Hlasování: Pro: 5/ Proti: / Zdržel se:  Nepřítomen: 2/
SCHVÁLENO

9mim/070/RM/17 - Výběr dodavatele nábytku – MÚ 3.np OIaSM / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
a/
schvaluje výběr dodavatele nábytku do nově řešených kanceláří odboru investičního a správy majetku v souladu s čl. 6 odst. (4) písmene d) směrnice IP/1/2017, z důvodu kontinuity, kdy je navržen zhotovitel již dříve realizované dodávky vybavenosti kanceláří nábytkem v budově MÚ hrádek nad Nisou, a bere na vědomí podanou firmy Interkomplet s.r.o ze dne 1. 8. 2017, která odpovídá ceně v daném místě a čase obvyklé, a ověřené provedeným průzkumem trhu.
 b/
schvaluje přidělení zakázky na dodávku vybavenosti nábytku do nově řešených kanceláří odboru investičního a správy majetku (OIaSM) firmě Interkomplet s.r.o. se sídlem: Mlýnská 661, 460 01 Liberec 1 IČO: 64652203 za nabídkovou cenu ve výši 411.400,00 Kč s DPH (bez DPH 340.000,00 Kč) a pověřuje odbor OIaSM vystavit vybranému uchazeči objednávku dle podané nabídky ze dne 1. 8. 2017.
Termín: 30.8.2017
Zodpovědná osoba: Palas Jiří
Hlasování: Pro: 5/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 2/
SCHVÁLENO

9mim/071/RM/17 - Výběr zhotovitele na zpracování PD –S.E.N. KD Beseda / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
a/
schvaluje výběr zhotovitele projektové dokumentace, inženýring a autorský dozor na akci: Snížení energetické náročnosti KD Beseda v Hrádku nad Nisou, v souladu s čl. 6 odst.(4) písmene d) směrnice IP/1/2017, a bere na vědomí podanou nabídku podanou firmou Energy Benefit Centre a.s., která odpovídá ceně v daném místě a čase obvyklé ověřené kvalifikovaným posouzením.
b/
 schvaluje přidělení zakázky na práce a úkony specifikované v cenové nabídce č. 070/JC/2017 ze dne 28. 8. 2017 na akci: „Snížení energetické náročnosti KD Beseda v Hrádku nad Nisou“, firmě Energy Benefit Centre a.s., adresa: Křenova 438/3, 162 00 Praha 6 - Veleslavín, IČO 290 292 10 za nabídkovou cenu 465.850,00 Kč včetně DPH (385.000,00 Kč bez DPH) a pověřuje odbor OIASM, dopracovat a projednat s vybraným zhotovitelem konečný návrh smlouvy a dále pověřuje starostu města podpisem konečného znění smlouvy o dílo.
Termín: 30.8.2017
Zodpovědná osoba: Palas Jiří
Hlasování: Pro: 5/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 2/
SCHVÁLENO

9mim/072/RM/17 - Výběr zhotovitele na zpracování PD –S.E.N. budova MÚ  / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
a/
schvaluje výběr zhotovitele projektové dokumentace, inženýring a autorský dozor na akci: Snížení energetické náročnosti budovy Městského úřadu Hrádek nad Nisou, v souladu s čl. 6 odst.(4) písmene d) směrnice IP/1/2017, a bere na vědomí podanou nabídku podanou firmou Energy Benefit Centre a.s., která odpovídá ceně v daném místě a čase obvyklé ověřené kvalifikovaným posouzením.
b/
 schvaluje přidělení zakázky na práce a úkony specifikované v cenové nabídce č. 071/JC/2017 ze dne 28. 8. 2017 na akci: „Snížení energetické náročnosti budovy Městského úřadu Hrádek nad Nisou“, firmě Energy Benefit Centre a.s., adresa: Křenova 438/3, 162 00 Praha 6 - Veleslavín, IČO 290 292 10 za nabídkovou cenu 481.850,00 Kč včetně DPH (398.000,00 Kč bez DPH) a pověřuje odbor OIASM, dopracovat a projednat s vybraným zhotovitelem konečný návrh smlouvy a dále pověřuje starostu města podpisem konečného znění smlouvy o dílo.
Termín: 30.8.2017
Zodpovědná osoba: Palas Jiří
Hlasování: Pro: 5/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 2/
SCHVÁLENO

9mim/073/RM/17 - Doplnění členů hodnotící komise ZPŘ/2017/615 / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
Schvaluje a doplňuje členy hodnotící komise pro výběrové řízení vedené pod názvem: Vybudování dětské skupiny Hrádek nad Nisou ev.č. ZPŘ/2017/615 v souladu s usnesením č. 13/604/RM/17 a směrnicí IP/1/2017 na konečné složení Mgr. Josef Horinka, Jiří Palas, Ing. Jana Davidová, Pavel Nývlt, Petr Dlouhý, náhradníci: Pavel Farský, Nikola Vinklárková, Ing. Zdeňka Jirkalová, Miroslava Karlíková, Jan Krečman.
Termín: 30.8.2017
Zodpovědná osoba: Palas Jiří
Hlasování: Pro: 5/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 2/
SCHVÁLENO

9mim/074/RM/17 - Vstup a uložení sítí - vodovodní přípojka k p.p.č. 814/4, ul. Zahradní, Mgr. Nevyhoštěná / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1/ bere na vědomí žádost č.j: 5987/2017 žadatele vlastníka pozemku p.č. 814/4 k.ú. Hrádek nad Nisou ve věci souhlasu se vstupem na pozemek a uložením vodovodní přípojky včetně vodoměrné šachty  k pozemku p.č. 814/4 k.ú. Hrádek nad Nisou do pozemku p.č. 832/1 k.ú. tamtéž v ulici Zahradní ve vlastnictví města,
2/ souhlasí se vstupem na pozemek a uložením vodovodní přípojky včetně vodoměrné šachty do p.p.č. 832/1 k.ú. Hrádek nad Nisou dle předloženého zákresu do katastrální mapy za následujících podmínek:
a/ přípojka bude uložena v zelené nezpevněné části podél místní komunikace v ulici Zahradní bez zásahu do povrchu vozovky komunikace, dotčený pozemek bude uveden do původního stavu, dostatečně zhutněn, urovnán, ohumusován a oset travní směsí,
b/ na předmětnou stavbu vodovodní přípojky bude s Městem Hrádek nad Nisou uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o služebnosti inženýrské sítě.
 
Termín: 30.8.2017
Zodpovědná osoba: Jirkalová Zdeňka Ing.
Hlasování: Pro: 5/ / Zdržel se: / Nepřítomen: 2/
SCHVÁLENO

9mim/075/RM/17 - SoBS o zřízení služebnosti na p.p.č. 832/1 k.ú. Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) schvaluje uzavření  budoucí smlouvy o zřízení služebnosti  na stavbu "vodovodní  přípojky k p.p.č. 814/4" na p.p.č. 832/1 v k.ú.  Hrádek nad Nisou, obec Hrádek nad Nisou - mezi smluvními stranami Město Hrádek nad  Nisou  (budoucí povinný ze služebnosti) a Mgr. Nevyhoštěná Ivana, bytem Pod Tratí 634, 463 34 Hrádek nad Nisou (budoucí oprávněný ze služebnosti) - úplatně  za cenu 500,- Kč bez DPH,
2) a pověřuje starostu podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti.
Termín: 30.8.2017
Zodpovědná osoba: Černohorská Naděžda
Hlasování: Pro: 5/ / Zdržel se: / Nepřítomen: 2/
SCHVÁLENO

Ověřovatelé usnesení:
Josef Horinka, Pavel Farský

 

 
 
            © 2000-2019 Město Hrádek nad Nisou