Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Městský úřad »

Rada města »

Usnesení

 

15. schůze rady města 13.9.2017

datum zveřejnění: 12.10.2017 zdroj: Rada města

 

Soubor usnesení - 15/2017/RM - konečná verze

 

Soubor usnesení - 15/2017/RM
Konáno dne: 13.9.2017
Rada města Hrádek nad Nisou
* Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 *

15/685/RM/17 - Program 15. řádného jednání Rady města  / Ostatní
Rada města schvaluje program 15. řádného jednání Rady města konaného dne 13.9.2017 včetně bodů projednaných přímo při jednání, na základě požadavků některého člena Rady města Hrádek nad Nisou.
Termín: 13.9.2017
Zodpovědná osoba: Horinka Josef
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1/
SCHVÁLENO

15/686/RM/17 - Zápis a usnesení Rady města / Ostatní
Rada města po projednání:
a) schvaluje zápis z 14. řádného jednání Rady města konaného dne 23.8.2017  a 9. mimořádného jednání Rady města konaného dne 30.8.2017.
b) bere na vědomí plnění usnesení z 14. řádného jednání Rady města konaného dne 23.8. 2017  a 9. mimořádného jednání Rady města konaného dne 30.8.2017.
Termín: 13.9.2017
Zodpovědná osoba: Timulák Jiří
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1/
SCHVÁLENO

15/687/RM/17 - Nekonání se Zastupitelstva města / Ostatní
Rada města potvrzuje nekonání se Zastupitelstva města naplánovaného na den 20.9.2017.
Termín: 13.9.2017
Zodpovědná osoba: Horinka Josef
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1/
SCHVÁLENO

15/688/RM/17 - Zpráva o činnosti městské policie za měsíc srpen 2017  / Městská policie
Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o činnosti městské policie za měsíc sropen 2017
Termín: 13.9.2017
Zodpovědná osoba: Krňáková Iva
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1/
SCHVÁLENO

15/689/RM/17 - Schválení přijetí dotace z MZe – Oprava hřbitovní zdi na Dolní Suché  / Dotace, příspěvky
Rada města po projednání schvaluje přijetí dotace z Ministerstva zemědělství, Programu 12966 - Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků na projekt „Oprava hřbitovní zdi na Dolní Suché“ ve výši 546 000,00,-Kč a zajištěném spolufinancování ve výši 234 000,00,-Kč v souladu s vydanou  Registrací akce a Rozhodnutím o poskytnutí dotace.
Termín: 13.9.2017
Zodpovědná osoba: Matušková Jana
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1/
SCHVÁLENO

15/690/RM/17 - Schválení přijetí dotace z MZe – Oprava hřbitovní zdi ve Václavicích  / Dotace, příspěvky
Rada města po projednání schvaluje přijetí dotace z Ministerstva zemědělství, Programu 12966 - Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků na projekt „Oprava hřbitovní zdi ve Václavicích“ ve výši 546 000,00,-Kč a zajištěném spolufinancování ve výši 234 000,00,-Kč v souladu s vydanou  Registrací akce a Rozhodnutím o poskytnutí dotace.
Termín: 13.9.2017
Zodpovědná osoba: Matušková Jana
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1/
SCHVÁLENO

15/691/RM/17 - Kronika města Hrádek nad Nisou 2015,2016 / Kultura
Rada města po projednání:
a) schvaluje finální verzi textové části Kroniky města Hrádek nad Nisou pro rok 2015 - textová část  (kultura - sport- společnost) a finální verzi textové části Kroniky města Hrádek nad Nisou pro rok 2016 - textová část  (kultura - sport- společnost),
b) ukládá paní ThMgr. Hedvice Zimmermannové ve spolupráci s ODK připravit finální verze kronik pro tisk,
c) ukládá odboru ODK zajistit svázání kronik a jejich archivaci.
 
Termín: 13.9.2017
Zodpovědná osoba: Davidová Jana Ing.
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1/
SCHVÁLENO

15/692/RM/17 - Přeshraniční turist.systém Hrádek n/N - Mysłakowice, 2.etapa, žádost o dotaci / Dotace, příspěvky
Rada města po projednání schvaluje podanou žádost o dotaci do Fondu mikroprojektů Česká republika - Polsko na projekt " Přeshraniční turistický systém obcí Hrádku nad Nisou a Mysłakowice - 2. etapa", při celkových nákladech za město Hrádek nad Nisou 7 447,86 €  (189 920,43 Kč, kurz 1€= 25,5 Kč), výši požadované dotace 6 330,68 € (161 432,34 Kč) a vlastním podílu 1 117,18 € (28 488,09 Kč).
Termín: 13.9.2017
Zodpovědná osoba: Davidová Jana Ing.
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1/
SCHVÁLENO

15/693/RM/17 - OSA - licenční smlouva - užití hudeb. děl "dřevořezbářské sympozium" / Smlouvy
Rada města po projednání:
a) bere na vědomí návrh licenční smlouvy č. VP_2017_141257  o veřejném provozování hudebních děl od společnosti OSA - ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s., se sídlem Čs. armády 786/20, 160 56 Praha 6, IČ: 63839997, jejímž předmětem je živé užití hudebních děl na akci „Letní dřevořezbářské sympozium v Trojmezí“, o celkové autorské odměně 988 Kč,
b) pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Termín: 13.9.2017
Zodpovědná osoba: Davidová Jana Ing.
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1/
SCHVÁLENO

15/694/RM/17 - ZŠT.G.M. - žádost o povolení výjimky z počtu dětí / Sociální věci
Rada města povoluje Základní škole T.G. Masaryka, Hrádek nad Nisou, Komenského 478, okres Liberec, příspěvková organizace, výjimku z počtu dětí ve III. třídě z počtu 30 žáků na 31 žáka, tj. o 1 žáka, a to za předpokladu, že nebude překročena celková kapacita dětí v této ZŠ, a že toto zvýšení počtu nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.
Termín: 13.9.2017
Zodpovědná osoba: Šalátová Jaroslava
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1/
SCHVÁLENO

15/695/RM/17 - MŠ Donín - žádost o povolení výjimky z počtu dětí / Sociální věci
Rada města povoluje Mateřské škole, Hrádek nad Nisou - Donín, Rybářská 36, příspěvková organizace, výjimku z počtu dětí ve II. třídě z počtu 24 dětí na 26 dětí, tj. o 2 děti a ve III. třídě z počtu 24 dětí na 26 dětí, tj. o 2 děti, a to za předpokladu, že nebude překročena celková kapacita dětí v této MŠ, a že toto zvýšení počtu nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.
Termín: 13.9.2017
Zodpovědná osoba: Šalátová Jaroslava
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1 /
SCHVÁLENO

15/696/RM/17 - Vypsání VZMR/2017/618 - „Rekonstrukce parku u ZŠ T.G.M. v Hrádku nad Nisou“ / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1)schvaluje vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na služby pro výběr zhotovitele akce s názvem „„Rekonstrukce parku u ZŠ T.G.M. v Hrádku nad Nisou““ vedené pod evidenčním číslem VZMR/2017/618,zadanou v souladu se Směrnicí Města Hrádek nad Nisou pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a podmínka mi poskytovatele dotace - Metodickými pokyny pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020 vydané Ministerstvem pro místní rozvoj ČR
2) schvaluje komisi pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek v souladu s §42 zákone č.134/2016 Sb. ZZVZ ve složení Pavel Farský, Nikola Vinklárková, Jana Davidová, Petr Dlouhý (náhradníci - Mgr. Josef Horinka, Jiří Palas, Jana Matušková, Josef Olša)
Termín: 13.9.2017
Zodpovědná osoba: Vinklárková Nikola
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1 /
SCHVÁLENO

15/697/RM/17 - Pod Ovčím kopce – Smlouva o realizaci přeložky – ČEZ / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
Schvaluje smlouvu o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie č. Z_S24_12_8120054540 v rámci stavby „LB_Hrádek n/N, Pod Ovčím kopcem, přel. VN“ mezi Městem Hrádek nad Nisou a provozovatelem společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035, jejímž předmětem je provedení přeložky VN v lokalitě pro výstavbu RD Pod Ovčím kopcem na pozemcích 609 a 610 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou za celkovou předpokládaná cenu stanovenou na 746 600 Kč a pověřuje starostu jejím podpisem.
Termín: 13.9.2017
Zodpovědná osoba: Vinklárková Nikola
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1 /
SCHVÁLENO

15/698/RM/17 - Zápis Dopravní komise z 4.9.2017 / Doprava
Rada města po projednání bere na vědomí zápis Dopravní komise z 4.9.2017
Termín: 13.9.2017
Zodpovědná osoba: Olša Josef
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1 /
SCHVÁLENO

15/699/RM/17 - Bod 1.1 DK z 4.9.2017 / Doprava
Rada města po projednání schvaluje zrušit parkovací stání v ul.1.máje dle návrhu žadatele včetně parkovacího stání ve vjezdu do areálu čp.131,132 a ukládá odboru OIaSM zajisti předláždění těchto stání.
Termín: 13.9.2017
Zodpovědná osoba: Olša Josef
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1 /
SCHVÁLENO

15/700/RM/17 - Bod 1.2 a 1.3  DK z 4.9.2017 / Doprava
Rada města po projednání vzala na vědomí návrh Dopravní komise na úpravu provozu v lokalitě ul.Slunečná , Smetanova a ukládá odboru OIaSM projednat a připravit návrh řešení.
Termín: 13.9.2017
Zodpovědná osoba: Olša Josef
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1 /
SCHVÁLENO

15/701/RM/17 - Bod 1.6 DK z 4.9.2017 / Doprava
Rada města po projednání schvaluje umístění doprvaní značky přikázaný směr vlevo - C3B pod současnou B2 ev.č.903 v ul.Legionářská
Termín: 13.9.2017
Zodpovědná osoba: Olša Josef
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1 /
SCHVÁLENO

15/702/RM/17 - Oprava pojízdné vrstvy na místních komunikacích v majetku města Hrádek n.N. v k.ú.Oldřichov na Hranicích  / Doprava
Rada města po projednání:
1) bere na vědomí cenovou nabídku č.1822A/2017 z 8.9.2017  - Oprava místních komunikací v Oldřichově na Hranicích v majetku Města Hrádek nad Nisou - oprava pojízdných vrstev v rozsahu 3 907m2, předloženou fa SKANSKA a.s. Lbc  IČ 26271303   za celkovou cenu 1.290 599,31 Kč včetně DPH.
2) schvaluje přidělení zakázky v souladu s čl.6 směrnice IP/1/2017 (Postupy pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu)  schválenou 21. 06. 2017 č.11/496/RM/17  , firmě  SKANSKA  a.s. Lbc  IČ 26271303 za celkovou cenu 1.290 599,31 Kč  včetně DPH  - „Oprava místních komunikací v.Oldřichově na Hranicích v majetku Města Hrádek nad Nisou - oprava pojízdných vrstev v rozsahu 3 907m2“ - a ukládá OIaSM vystavit objednávku prací na tuto zakázku.
Termín: 13.9.2017
Zodpovědná osoba: Olša Josef
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1 /
SCHVÁLENO

15/703/RM/17 - Výběr zhotovitele na zpracování PD –ZŠ TGM- VZT  / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
a/
schvaluje výběr zhotovitele projektové dokumentace, inženýring, zajištění podání žádosti na OPŽP a autorský dozor na akci: Instalace systému nuceného větrání s rekuperací do budovy ZŠ T. G. Masaryka v Hrádku nad Nisou, v souladu s čl. 6, odstavec d) směrnice IP/1/2017, a bere na vědomí podanou nabídku podanou firmou Energy Benefit Centre a.s., která odpovídá ceně v daném místě a čase obvyklé ověřené kvalifikovaným posouzením.
b/
 schvaluje přidělení zakázky na práce a úkony spočívající v zajištění vyhotovení projektové dokumentace, energetické posouzení, inženýring, zajištění podání žádosti na OPŽP a autorský dozor, které jsou blíže specifikované v cenové nabídce č. 076/JC/2017 ze dne 11. 9. 2017 na akci: Instalace systému nuceného větrání s rekuperací do budovy ZŠ T. G. Masaryka v Hrádku nad Nisou, firmě Energy Benefit Centre a.s., adresa: Křenova 438/3, 162 00 Praha 6 - Veleslavín, IČO 290 292 10 za nabídkovou cenu 477.950,- Kč s DPH (bez DPH 395.000,00 Kč) a pověřuje odbor OIASM, dopracovat a projednat s vybraným zhotovitelem konečný návrh smlouvy a dále pověřuje starostu města podpisem konečného znění smlouvy o dílo.
Termín: 13.9.2017
Zodpovědná osoba: Palas Jiří
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1 /
SCHVÁLENO

15/704/RM/17 - Výběr zhotovitele na zpracování PD –ZŠ TGM- elektro  / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
a/
schvaluje výběr zhotovitele projektové dokumentace, inženýring, zajištění podání žádosti na OPŽP a autorský dozor na akci: Instalace fotovoltaického systému na střechu ZŠ T. G. Masaryka v Hrádku nad Nisou., v souladu s čl. 6, odstavec d) směrnice IP/1/2017, a bere na vědomí podanou nabídku podanou firmou Energy Benefit Centre a.s., která odpovídá ceně v daném místě a čase obvyklé ověřené kvalifikovaným posouzením.
b/
 schvaluje přidělení zakázky na práce a úkony spočívající v zajištění vyhotovení projektové dokumentace, inženýring, zajištění podání žádosti na OPŽP a autorský dozor, které jsou blíže specifikované v cenové nabídce č. 075/JC/2017 ze dne 11. 9. 2017 na akci: Instalace fotovoltaického systému na střechu ZŠ T. G. Masaryka v Hrádku nad Nisou, firmě Energy Benefit Centre a.s., adresa: Křenova 438/3, 162 00 Praha 6 - Veleslavín, IČO 290 292 10 za nabídkovou cenu 314.600,- Kč s DPH (bez DPH 260.000,00 Kč) a pověřuje odbor OIASM, dopracovat a projednat s vybraným zhotovitelem konečný návrh smlouvy a dále pověřuje starostu města podpisem konečného znění smlouvy o dílo.
Termín: 13.9.2017
Zodpovědná osoba: Palas Jiří
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1 /
SCHVÁLENO

15/705/RM/17 - Vstup a uložení sítí - Vyvedení výkonu 22 kV pro průmyslovou zónu, EGEM s.r.o. / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1/ bere na vědomí žádost č.j.: 5934/2017 ze dne 25.8.2017 žadatele společnosti EGEM s.r.o., Novohradská 736/36, 37001 České Budějovice 6, IČO: 63886464 ve věci poskytnutí souhlasu se vstupem na pozemek a uložením kabelové přípojky VN 22kV do pozemku p.č. 1594/1 k.ú. Hrádek nad Nisou ve vlastnictví města,
2/ souhlasí s uložením nové kabelové přípojky vysokého napětí 22kV do pozemku p.č. 1594/1 k.ú. Hrádek nad Nisou ve vlastnictví města dle předložené celkové situace stavby "TR Hrádek - vyvedení výkonu 22kV pro PZ" zpracované 05/2017 EGEM s.r.o. za podmínky, že na předmětnou stavbu bude s Městem Hrádek nad Nisou uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o služebnosti inženýrské sítě a dotčený pozemek bude uveden do původního stavu.
Termín: 13.9.2017
Zodpovědná osoba: Jirkalová Zdeňka Ing.
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1 /
SCHVÁLENO

15/706/RM/17 - Vstup a uložení sítí - obnova kVN 22kV, EMSL, s.r.o. / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1/ bere na vědomí přijata žádost č.j.: 5783/2017 žadatele společnosti Energetická montážní společnost Liberec, s.r.o., Budyšínská 1294, 460 01 Liberec, IČO: 62743325 zastupující na základě plné moci investora společnost ČEZ Distribuce, a.s. IČO: 62743325, ve věci souhlasu se stavbou "IE-12-4004718 LB Hrádek n. Nisou, obnova kVN 22kV",
2/ nesouhlasí se vstupem na pozemky p.č. 120/2, 71, 28, 29, 530, k.ú. Hrádek nad Nisou ve vlastnictví města a do tělesa chodníků na pozemcích p.č. 120/1, 533/1, 69 k.ú. Hrádek nad Nisou ve správě Města Hrádek nad Nisou z důvodu, že povrchy komunikací jsou po rozsháhlé rekonstrukci realizované v rámci projektu Revitalizace historického centra v Hrádku nad Nisou.
Termín: 13.9.2017
Zodpovědná osoba: Jirkalová Zdeňka Ing.
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1 /
SCHVÁLENO

15/707/RM/17 - Vstup a uložení sít - Zahradní, výměna stávající přípojky p.p.č. 936/2, Kollert Elektro s.r.o. / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1/ bere na vědomí žádost žádost č.j.: 5935/2017 žadatele společnosti Kollert Elektro s.r.o., Svárovská 108, 460 10 Liberec 22, IČO: 25464787, zastupující investora ČEZ Distribuce, a.s. IČO: 24729035 ve věci souhlasu ke vstupu na pozemek a vyjádření k projektové dokumentaci na stavbu: "IP-12-4007613-LB-Hrádek n.N. - ppč. 936/2, vNN, vým. SP-kNN",
2/ souhlasí se vstupem na pozemky p.č. 832/1 a 874/1, k.ú. Hrádek nad Nisou ve vlastnictví města a výměnou stávající přípojky za podmínky, že uložení přípojky v  komunikaci bude provedeno výhradně bezvýkopovou technologií bez porušení asfaltového povrchu a dále bude pozemek v místě travnaného povrchu uveden do původního stavu, dostatečně hutněn, urovnán, ohumusován a oset travní směsí.
Termín: 13.9.2017
Zodpovědná osoba: Jirkalová Zdeňka Ing.
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1 /
SCHVÁLENO

15/708/RM/17 - Vstup a uložení sítí - pozemek p.č. 1725, k.ú. Hrádek nad Nisou - Kollert Elektro s.r.o. / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1/ bere na vědomí žádost č.j.: 5983/2017 žadatele společnosti Kollert Elektro s.r.o., Svárovská 108, 460 10 Liberec 22, IČO: 25464787, zastupující investora ČEZ Distribuce, a.s. IČO: 24729035 ve věci souhlasu ke vstupu na pozemek a vyjádření k projektové dokumentaci na stavbu: "IV-12-4015838-LB-Hrádek n.N. - ppč. 1725, vNN,SS",
2/ souhlasí se vstupem na pozemek p.č. 1696 k.ú. Hrádek nad Nisou, účelová komunikace s nezpevněným povrchem ve vlastnictví města za podmínky, že pozemek bude uveden do původního stavu, dostatečně zhutněn a urovnán a na předmětnou stavbu bude s Městem Hrádek nad Nisou uzavřena smlouva o smlouvě  budoucí o služebnosti inženýrské sítě.  
Termín: 13.9.2017
Zodpovědná osoba: Jirkalová Zdeňka Ing.
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1 /
SCHVÁLENO

15/709/RM/17 - Vyjádření ke stavebnímu záměru - DČOV pro novostavbu rodinného domu na p.p.č. 98/7, k.ú. Dolní Sedlo, p. Navrátil / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1/ bere na vědomí žádost  č.j.: 6144/2017 žadatele investora pana Lukáše Navrátila ve věci souhlasu se stavebním záměrem - umístěním stavby domovní čistírny odpadních vod na pozemku p.č. 98/7, k.ú. Dolní Sedlo pro novostavbu rodinného domu na totožném pozemku ve vlastnictví žadatele,
2/ souhlasí z titulu vlastníka sousedních pozemků p.č. 48/4 a 527 k.ú. Dolní Sedlo s umístěním stavby domovní čistírny odpadních vod pro novostavbu rodinného domu na p.p.č. 98/7 ve vlastnictví žadatele dle předložené Situace koordinační C.3 zpracované Ing. Danielem Fadrhoncem 03/2017.
Termín: 13.9.2017
Zodpovědná osoba: Jirkalová Zdeňka Ing.
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1 /
SCHVÁLENO

15/710/RM/17 - Dodatek č. 1 Dohody ev.č. 31/019/17 - J+V Fritsche, lavička a stojan na kola terminál, prodloužení termínu.  / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 1 Dohody o užívání veřejného prostranství ev.č. 31/019/17 mezi Městem Hrádek nad Nisou, IČO: 00262854 a žadatelem p. Vladimír Fritsche, provozovatel J+V, IČO: 01894323 se sídlem Dolní Suchá 153, 463 34 Hrádek nad Nisou, kdy dodatkem se prodlužuje doba užívání veřejného prostranství do 15.9.2017 a adekvátně navyšuje částka za uvedenou dobu užívání o 258,- Kč, celkem za dobu užívání prostranství 1328,- Kč s účinností od 1.9.2017 a pověřuje starostu podpisem Dodatku č. 1.
Termín: 13.9.2017
Zodpovědná osoba: Jirkalová Zdeňka Ing.
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1 /
SCHVÁLENO

15/711/RM/17 - Zábor veřejného prostranství - Horní náměstí, TOP 09 / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1/ bere na vědomí žádost č.j.: 6146/2017 žadatele TOP 09, Újezd 450/40, 118 00 Praha 1, IČO: 71339728, zastoupená Mgr. Pavlem Severou, generálním sekretářem, ve věci záboru - zvláštního užívání veřejného prostranství na Horním náměstí v místě určeném pro pořádání společenských akci (horní část) o výměře 16 m2,
2/ schvaluje uzavření Dohody o užívání veřejného prostranství mezi Městem Hrádek nad Nisou IČO: 00262854 a žadatelem politické hnutí TOP 09, IČO: 71339728 za účelem pořádání politického mítinku v termínu 22.9.2017 od 14:00 - 17:00hodin úplatně za celkovou cenu 290,- Kč včetně DPH v souladu s vyhláškou č. 1/2011 a v souladu s předchozími případy v uvedené lokalitě pro obdobný účel a pověřuje starostu podpisem dohody.
Termín: 13.9.2017
Zodpovědná osoba: Jirkalová Zdeňka Ing.
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1 /
SCHVÁLENO

15/712/RM/17 - Zábor veřejného prostranství - lešení ul. Husova č.p. 83 / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1/ bere na vědomí žádost č.j.: 6282/2017 žadatelky paní Thi Bich Thuy Vo ve věci povolení záboru - zvláštního užívání veřejného prostranství v ulici Husova před č.p. 83 za účelem stavby lešení pro zateplení fasády ve dnech 9.9.2017 - 12.9.2017,
2/ schvaluje uzavření Dohody o zvláštním užívání veřejného prostranství mezi Městem Hrádek nad Nisou, IČO: 00262854 a žadatelkou paní Thi Bich Thuy Vo za účelem stavby lešení na chodníku před č.p. 83 o výměře 8 m2 v ulici Husova v termínu 9.9.2017 - 12.9.2017 úplatně za celkovou částku 240,- Kč v souladu s vyhláškou č. 1/2011 a v souladu s obdobnými případy (oblast vyjmutá z vyhlášky mimo MPZ) s účinností od 9.9.2017 a pověřuje starostu podpisem dohody.
Termín: 13.9.2017
Zodpovědná osoba: Jirkalová Zdeňka Ing.
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1 /
SCHVÁLENO

15/713/RM/17 - Zhotovitel "Rekonstrukce veřejného osvětlení v ul. Starý Dvůr - Hrádek nad Nisou" / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1/ bere na vědomí průběh veřejné zakázky malého rozsahu "Rekonstrukce veřejného osvětlení ul. Starý Dvůr - Hrádek nad Nisou" včetně dokumentů Výzva k podání nabídek a zadávací podmínky a Protokol hodnocení nabídek pověřenou osobou na uvedenou veřejnou zakázku,
2/ schvaluje nejvhodnější cenovou nabídku společnosti  EMJ s.r.o., IČO: 27268632, Karolíny Světlé 1121, 46401 Frýdlant za celkovou nabídkovou cenu 233.594,13,- Kč včetně DPH a uzavření Smlouvy o dílo dle předloženého návrhu znění podmínek mezi Městem Hrádek nad Nisou, IČO: 00262854 a uvedeným subjektem EMJ s.r.o., IČO: 27268632 a pověřuje starostu města k podpisu smlouvy.
Termín: 13.9.2017
Zodpovědná osoba: Jirkalová Zdeňka Ing.
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1 /
SCHVÁLENO

15/714/RM/17 - SoBS o zřízení služebnosti na p.p.č. 1026/1 k.ú. Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1)  schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti  na stavbu " č. IP-12-4006931/VB/002 přípojka NN p.p.č. 1020/3"  na p.p.č. 1026/1 k.ú. Hrádek nad Nisou - mezi smluvními stranami ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IČO 24729035 zast. KOLLERT ELEKTRO s.r.o., se sídlem Svárovská 108, 460 10 Liberec 22 IČO 25464787 (budoucí oprávněný ze služebnosti) a Město Hrádek nad Nisou (budoucí povinný ze služebnosti) úplatně za cenu 250  Kč/bm bez DPH,
2) a pověřuje starostu podpisem smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti.
Termín: 13.9.2017
Zodpovědná osoba: Černohorská Naděžda
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1 /
SCHVÁLENO

15/715/RM/17 - SoBS o zřízení služebnosti na p.p.č. 1734/2 k.ú. Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) schvaluje uzavření  budoucí smlouvy o zřízení služebnosti  na stavbu "vodovodní  přípojky k RD č.p.  470" na p.p.č. 1734/2 v k.ú.  Hrádek nad Nisou, obec Hrádek nad Nisou - mezi smluvními stranami Město Hrádek nad  Nisou  (budoucí povinný ze služebnosti) a Manželé Pavlíkovi Milan a Ivana, bytem Oldřichovská 470, 463 34 Hrádek nad Nisou (budoucí oprávněný ze služebnosti) - úplatně  za cenu 500,- Kč bez DPH,
2) a pověřuje starostu podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti.
Termín: 13.9.2017
Zodpovědná osoba: Černohorská Naděžda
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1 /
SCHVÁLENO

15/716/RM/17 - SoBS o zřízení služebnosti na p.p.č. 503 k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) schvaluje uzavření  budoucí smlouvy o zřízení služebnosti  na stavbu "vodovodní  přípojky k p.p.č.  509/1" na p.p.č. 503 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou, obec Hrádek nad Nisou - mezi smluvními stranami Město Hrádek nad  Nisou  (budoucí povinný ze služebnosti) a Sedlák Jaroslav,  bytem Okružní 337, 463 34 Hrádek nad Nisou (budoucí oprávněný ze služebnosti) - úplatně  za cenu 500,- Kč bez DPH,
2) a pověřuje starostu podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti.
Termín: 13.9.2017
Zodpovědná osoba: Černohorská Naděžda
Hlasování: Pro: 6/ Proti/ Zdržel se: / Nepřítomen:1 /
SCHVÁLENO

15/717/RM/17 - Smlouva o zřízení služebnosti na p.p.č. 144 k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) schvaluje zřízení  služebnosti  na p.p.č. 144  v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou, obec Hrádek nad Nisou. Služebnost  zakládá právo uložení zemního kabelu NN a právo vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním zemního kabelu NN na pozemku p.č. 144 v  k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou. Služebnost inženýrské sítě se zřizuje na dobu neurčitou pro: ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 49 Děčín IV,  úplatně za cenu 15000 Kč bez DPH,
2) schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi smluvními stranami : ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 49 Děčín IV, zast. společ. OMEXOM GA Energo s.r.o., se sídlem: Na Střílně 1929/8, 323 00 Plzeň  IČO: 49196812 (strana oprávněná ze služebnosti) a Město Hrádek nad Nisou (strana povinná ze služebnosti) - úplatně dle GP č. 555-25/2017 za cenu 15000 Kč bez DPH,
3) a pověřuje starostu podpisem smlouvy o zřízení služebnosti.
Termín: 13.9.2017
Zodpovědná osoba: Černohorská Naděžda
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1 /
SCHVÁLENO

15/718/RM/17 - Smlouva o zřízení služebnosti na p.p.č. 155/2 k.ú. Dolní Suchá u Chotyně / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) schvaluje zřízení  služebnosti  na p.p.č. 155/2  v k.ú. Dolní Suchá u Chotyně, obec Hrádek nad Nisou. Služebnost  zakládá právo uložení vrchního kabelu VN a právo vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním vrchního kabelu VN na pozemku p.č. 155/2 v  k.ú. Dolní Suchá u Chotyně. Služebnost inženýrské sítě se zřizuje na dobu neurčitou pro: ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 49 Děčín IV,  úplatně za cenu 23000 Kč bez DPH,
2) schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi smluvními stranami : ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 49 Děčín IV, zast. společ. Energetická montážní společnost Liberec s.r.o., se sídlem: Budyšínská 1294, 460 01 Liberec  IČO: 62743325 (strana oprávněná ze služebnosti) a Město Hrádek nad Nisou (strana povinná ze služebnosti) - úplatně dle GP č. 295-876/2016 za cenu 23000 Kč bez DPH,
3) a pověřuje starostu podpisem smlouvy o zřízení služebnosti.
Termín: 13.9.2017
Zodpovědná osoba: Černohorská Naděžda
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1 /
SCHVÁLENO

15/719/RM/17 - Smlouva o zřízení služebnosti na p.p.č. 3296/1 k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) schvaluje zřízení  služebnosti  na p.p.č. 3296/1  k.ú.  Václavice u Hrádku nad Nisou, obec Hrádek nad Nisou. Služebnost  zakládá právo uložení  vodovodní  přípojky, vstup a vjezd pro její provozování a udržování na pozemku p.č. 3296/1   k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou. Služebnost inženýrské sítě se zřizuje na dobu životnosti stavby příslušné inženýrské sítě, ve prospěch vlastníků  pozemku p.č. 3206/1  - pan Pleštil Pavel a Pleštil Ladislav, Chotyně 121, Hrádek nad Nisou.
2) schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti  mezi smluvními stranami pan Pleštil Pavel a Pleštil Ladislav, Chotyně 121, Hrádek nad Nisou,
(strana oprávněná ze služebnosti) a Město Hrádek nad Nisou (strana povinná ze služebnosti - úplatně dle GP č. 625-225/2017 za cenu 500 Kč bez DPH,
3) a pověřuje starostu podpisem smlouvy o zřízení služebnosti.
Termín: 13.9.2017
Zodpovědná osoba: Černohorská Naděžda
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1 /
SCHVÁLENO

15/720/RM/17 - Odkup části pozemku p.č. 1204/1 v k.ú. Oldřichov na Hranicích / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) bere na vědomí nabídku daru a to část pozemku p.č. 1204/1, ostatní plocha, komunikace, o výměře cca 270 m2 z celkových 1 327 m2 v k.ú. Oldřichov na Hranicích
2) schvaluje zadání geometrického plánu na oddělení části pozemku p.č. p.č. 1204/1, ostatní plocha, komunikace, o výměře cca 270 m2 z celkových 1 327 m2 v k.ú. Oldřichov na Hranicích.
3) doporučuje Zastupitelstvu města schválit návrh Smlouvy o smlouvě budoucí kupní k části pozemku p.č. 1204/1, ostatní plocha, komunikace o výměře, která bude upřesněna na základě zadaného geometrického plánu (cca 270 m2 z celkových 1 327 m2 ) v k.ú. Oldřichov na Hranicích, který je ve vlastnictví paní Jaroslavy Juráskové, trvale bytem Oldřichov na Hranicích 154, 463 34 Hrádek nad Nisou.
Termín: 13.9.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1 /
SCHVÁLENO

15/721/RM/17 - Zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 898/6 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) bere na vědomí žádost č.j. 4004 ze dne 31.5.2017 na prodej pozemku p.č. 898/6, trvalý travní porost, o výměře 328 m2 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou.
 
2) nedoporučuje Zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 898/6, trvalý travní porost, o výměře 328 m2 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou, z důvodu zajištění přístupu k sousednímu pozemku p.č. 902/1, který je ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou.
Termín: 13.9.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 6/ Proti/ Zdržel se: / Nepřítomen:1 /
SCHVÁLENO

15/722/RM/17 - Změna ve Smlouvě o nájmu pozemku č. 13/003/13 / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) schvaluje změnu ve Smlouvě o nájmu pozemku č. 13/003/13 na pronájem části pozemku p.č. 537, zahrada, o výměře 80 m2 z celkových 160 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou, kterou dojde k úpravě výše nájemného ze 120 Kč/rok na 240 Kč/rok a k úpravě doby trvání nájmu s účinností od 1.1.2018 do 31.12.2022.
2) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu pozemku v souladu s předloženým návrhem a bodem 1) tohoto usnesení, s účinností od 1.1.2018 do 31.12.2022 a pověřuje starostu města tento dodatek uzavřít.
Termín: 13.9.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1 /
SCHVÁLENO

15/723/RM/17 - Pacht části pozemku p.č. 537 v k.ú. Hrádek nN / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) schvaluje pacht části pozemku p.č. 537, zahrada, o výměře 80 m2 z celkových 160 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou, paní Soně Stelzigové, bytem Smetanova 410, 463 34 Hrádek nad Nisou, za účelem zřízení zahrady, za cenu dle „Ceníku nájemného za pronájem pozemku“, schváleného Radou města dne 22.8.2013 usnesením č. 15/741/RM/13, tj. za 3 Kč/m2/rok, na dobu určitou 5-ti let, se splatností vždy do 31.05. kalendářního roku.
2) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění Pachtovní smlouvy v souladu s předloženým návrhem a bodem 1) tohoto usnesení s účinností od 1.10.2017 a pověřuje starostu města tuto smlouvu uzavřít.
Termín: 13.9.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1 /
SCHVÁLENO

15/724/RM/17 - Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 2787 v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) bere na vědomí žádost č.j. 4725 ze dne 22.7.2016 o prodej části pozemku p.č. 2787, zahrada, o výměře cca 326 m2 v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou.
2) bere na vědomí stanovisko č.j. 4005 ze dne 31.5.2017 k záměru prrodeje části pozemku p.č. 2787, zahrada, o výměře cca 326 m2 v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou.
2) souhlasí se zadáním geometrického plánu na oddělení části pozemku p.č. 2787, zahrada, o výměře cca 326 m2 v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou dle návrhu žadatele a ukládá odboru OIaSM jeho zajištění.
3) schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 2787, zahrada, o výměře která bude upřesněna na základě zadaného geometrického plánu, v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou, za minimální cenu 200 Kč/m2 bez DPH + náklady na vypracování geometrického plánu, dle „Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou“ ve znění změny schválené Zastupitelstvem města dne 16.12.2015 usnesením č. 11/238/ZM/15, formou obálkové metody.
Termín: 13.9.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1 /
SCHVÁLENO

15/725/RM/17 - Zveřejnění záměru propachtovat část pozemku p.č. 418/1 v k.ú. Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) bere na vědomí žádost č.j. 5462 ze dne 3.8.2017 o pronájem části pozemku p.č. 418/1, zahrada, o výměře 560 m2 z celkových 3 802 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou za účelem zřízení zahrady.
2) neschvaluje pronájem části pozemku p.č. 418/1, zahrada, o výměře 560 m2 z celkových 3 802 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou žadateli a to z důvodu nesplnění podmínek pro uzavření pachtovního vztahu dle důvodové zprávy.
Termín: 13.9.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1 /
SCHVÁLENO

15/726/RM/17 - Zveřejnění záměru propachtovat pozemek p.č. 453 v k.ú. Hrádek nN / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) bere na vědomí žádost č.j. 5418 ze dne 2.8.2017 o pronájem pozemku p.č. 453, zahrada, o výměře 758 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou za účelem zřízení zahrady.
2) neschvaluje zveřejnění záměru propachtovat 453, zahrada, o výměře 758 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou za účelem zřízení zahrady z důvodu budoucího investičního záměru Města Hrádek nad Nisou.        
Termín: 13.9.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1 /
SCHVÁLENO

15/727/RM/17 - Zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 1105/13 v k.ú. Hrádek nad Nisou  / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) bere na vědomí žádost č.j. 5514 ze dne 7.8.2017 na prodej pozemku p.č. 1105/13, zahrada, o výměře 25 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou.
2) schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 1105/13, zahrada, o výměře 25 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou, za cenu 484 Kč/m2 s DPH, formou přímého prodeje známému zájemci, dle „Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou“ ve znění změny schválené Zastupitelstvem města dne 16.12.2015 usnesením č. 11/238/ZM/15.
Termín: 13.9.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1 /
SCHVÁLENO

15/728/RM/17 - Zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 252 v k.ú. Donín u Hrádku nN  / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) bere na vědomí žádost č.j. 5668 ze dne 14.8.2017 na prodej pozemku p.č. 252, zahrada, o výměře 241 m2 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou.
2) schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 252, zahrada, o výměře 241 m2 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou, za cenu 363 Kč/m2 s DPH, formou obálkové metody, dle „Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou“ ve znění změny schválené Zastupitelstvem města dne 16.12.2015 usnesením č. 11/238/ZM/15, s tím, že k pozemku bude zřízeno předkupní právo jako právo věcné ve prospěch Města Hrádek nad Nisou.
Termín: 13.9.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1 /
SCHVÁLENO

15/729/RM/17 - Zveřejnění záměru propachtovat pozemek p.č. 246/3 v k.ú. Loučná / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) bere na vědomí žádost č.j. 3892 ze dne 29.5.2017 o pronájem pozemku p.č. 246/3, ostatní plocha, o výměře 89 m2 (pozemek oddělen z pozemku p.č. 246 geometrickým plánem č. 480-282/2016 ze dne 25.11.2016) v k.ú. Loučná.
2) schvaluje zveřejnění záměru pronajmout pozemek p.č. 246/3, ostatní plocha, o výměře 89 m2 (pozemek oddělen z pozemku p.č. 246 geometrickým plánem č. 480-282/2016 ze dne 25.11.2016) v k.ú. Loučná, za účelem údržby a zřízení zázemí k nemovitosti, za cenu dle „Ceníku nájemného za pronájem pozemku“, schváleného Radou města dne 22.8.2013 usnesením č. 15/741/RM/13, tj. za 3 Kč/m2/rok, na dobu určitou 5-ti let, se splatností vždy do 31.05. kalendářního roku.
Termín: 13.9.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1 /
SCHVÁLENO

15/730/RM/17 - Aukce energií pro rok 2018 – výsledek aukce / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání bere na vědomí informaci o výsledku nákupu komodit (elektřina a zemní plyn) pro kalendářní rok 2018, který proběhl dne 30.8.2017 na Českomoravské komoditní burze Kladno.
Termín: 13.9.2017
Zodpovědná osoba: Jirotková Simona
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1 /
SCHVÁLENO

15/731/RM/17 - Přijetí daru – radiostanice pro JSDH Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání schvaluje přijetí daru - radiostanice vozidlová BER-B RADIO LB UL DP4_2, rok výroby 2004, nomenklatura 061700203000 a radiostanice vozidlová BER-B RADIO LB UL DP4_2, rok výroby 2006, nomenklatura 061700236000, které jsou ve vlastnictví České republiky a se kterými má právo hospodařit Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, IČ 70888744, se sídlem Barvířská 29/10, 460 01  Liberec III, dle návrhu darovací smlouvy.
Termín: 13.9.2017
Zodpovědná osoba: Jirotková Simona
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1 /
SCHVÁLENO

Ověřovatelé usnesení:
Josef Horinka, Pavel Farský

 

 
 
            © 2000-2019 Město Hrádek nad Nisou