Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Městský úřad »

Rada města »

Usnesení

 

16. schůze rady města 4.10.2017

datum zveřejnění: 12.10.2017 zdroj: Rada města

 

Soubor usnesení - 16/2017/RM - konečná verze

 

Soubor usnesení - 16/2017/RM
Konáno dne: 4.10.2017
Rada města Hrádek nad Nisou
* Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 *

16/732/RM/17 - Program 16. řádného jednání Rady města  / Ostatní
Rada města schvaluje program 16. řádného jednání Rady města konaného dne 4.10.2017 včetně bodů projednaných přímo při jednání, na základě požadavků některého člena Rady města Hrádek nad Nisou.
Termín: 4.10.2017
Zodpovědná osoba: Horinka Josef
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

16/733/RM/17 - Zápis a usnesení Rady města  / Ostatní
Rada města po projednání:
a) schvaluje zápis z 15. řádného jednání Rady města konaného dne 13.9.2017,  10. mimořádného jednání Rady města konaného dne 19.9.2017 a 11. mimořádného jednání Rady města konaného dne 26.9.2017
b) bere na vědomí plnění usnesení  z 15. řádného jednání Rady města konaného dne 13.9.2017,  10. mimořádného jednání Rady města konaného dne 19.9.2017 a 11. mimořádného jednání Rady města konaného dne 26.9.2017
Termín: 4.10.2017
Zodpovědná osoba: Timulák Jiří
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

16/734/RM/17 - Projekt Učení pro všechny na ZŠ T.G.Masaryka - souhlas zřizovatele / Dotace, příspěvky
Rada města po projednání:
a) uděluje souhlas příspěvkové organizaci ZŠ T.G.Masaryka, Komenského 478, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ: 70983011, se zapojením do projektu Učení pro všechny na ZŠ T.G.Masaryka, (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004966), realizovaného v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, o celkových nákladech 815 646 Kč a dotaci v 100% výši 815 646 Kč,
b) poveřuje starostu města podpisem souhlasu.
Termín: 4.10.2017
Zodpovědná osoba: Davidová Jana Ing.
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

16/735/RM/17 - Smlouva o vedení kroniky Města 2015, 2016 - dodatek č.2 / Kultura
Rada města po projednání:
 a) schvaluje návrh dodatku č.2 ke smlouvě, uzavřené dne 1.4.2016, mezi Městem Hrádek nad Nisou a ThMgr. Hedvikou Zimmermannovou, zaevidované pod č.11/008/16, jejímž předmětem je vedení a zpracování kronik Města Hrádek nad Nisou pro rok 2015 a 2016. Dodatkem se mění termín odevzdání finální verze kroniky pro rok 2016 z 30.6.2017 na 31.10.2017,
b) pověřuje starostu města podpisem dodatku č.2.
Termín: 4.10.2017
Zodpovědná osoba: Davidová Jana Ing.
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: 1/ Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

16/736/RM/17 - Rozhodnutí o poskytnutí dotace  - Komunitní centrum v Hrádku n/N / Dotace, příspěvky
Rada města po projednání schvaluje právní akt - Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace, vydaný Ministerstvem pro místní rozvoj dne 21.9.2017 (č.117D03D000223)  v rámci projektu "Komunitní centrum v Hrádku nad Nisou", o celkových způsobilých výdajích 20 mil. Kč a výši dotace 18 mil. Kč.
Termín: 4.10.2017
Zodpovědná osoba: Davidová Jana Ing.
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

16/737/RM/17 - Schválení  příspěvku z Min. kultury – Program regenerace MPR a MPZ v r. 2017 / Dotace, příspěvky
Rada města po projednání schvaluje přijetí účelového finančního příspěvku ve výši 800 000,-Kč z Ministerstva kultury, Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2017 na obnovu nemovité kulturní památky - domu č.p. 124, rejstř. č. ÚSKP 19467/5-4310: II. etapa obnovy krovu a střechy - tesařské konstrukce a jejich chemické ošetření, klempířské konstrukce, pokrývačské práce, výměna oken ve vikýřích a další související práce.
Termín: 4.10.2017
Zodpovědná osoba: Matušková Jana
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

16/738/RM/17 - Obnova vozového parku pro Městkou policii / Doprava
Rada města po projednání:
1) bere na vědomí cenovou nabídku  - vozidla Dacia Duster 1,6 SCe 84kW 4x4 Artica, od fa. Auto Koutek s.r.o.. Lbc  IČ 62245830 za cenu celkem  360.190,- Kč včetně DPH
2) schvaluje přidělení zakázky v souladu s čl. 6 směrnice IP/1/2017 (Postupy pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu) ze dne 18. 2. 2017, schválenou 21. 06. 2017 č.11/496/RM/17  , firmě  Auto Koutek s.r.o.. Lbc  IČ 62245830 za cenu celkem  360.190,- Kč včetně DPH s dodáním47 - 48 týden - a ukládá OIaSM vystavit objednávku na tuto zakázku.
Termín: 4.10.2017
Zodpovědná osoba: Olša Josef
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

16/739/RM/17 - Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 04/024/16 ,,Vodovod Václavice“. / Smlouvy
Rada města po projednání:
Schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ev.č.sml. 04/024/16 na akci pod názvem Rozšíření těžby ložiska Turów - návrh opatření na systému zásobování pitnou vodou (etapa Ill. - lokalita Václavice)- vyhotovení projektové dokumentace ve stupni DÚR ze dne 9.8 2016 uzavřené mezi Městem Hrádek nad Nisou a firmou Fiala Projekty s.r.o., Lečkova 1521/15, 149 00 Praha 4 IČO: 28997450, předmět dodatku řeší prodloužení termínu dokončení díla ke dni 6.10 2017 a pověřuje starostu města podpisem tohoto dokumentu
Termín: 4.10.2017
Zodpovědná osoba: Palas Jiří
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

16/740/RM/17 - Výběr dodavatele ZŠ Loučná oprava podlah / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1/
 bere na vědomí posouzení havarijního stavu podlah v prostorách objektu školy ZŠ MŠ Loučná a následnou cenovou nabídku, a schvaluje výběr dodavatele na opravu podlah ve dvou učebnách v souladu s čl. 6 odstavec 4b) směrnice IP/1/2017, na základě zjištění havarijního stavu podlah, kdy eliminací havarijního stavu podlahové krytiny dojde k zajištění bezpečného užívání a k prevenci proti vzniku možného úrazu dětí, a bere na vědomí podanou nabídku.
2/
 schvaluje realizaci nutných oprav firmou Miroslav Dušánek podlahářství, sídlem: Bilejova 418, 463 03 Stráž nad Nisou, IČO 12029840, kde je uvedena celková cena 120.887,00 Kč s DPH, (bez DPH 21% 99.906,61 Kč) a pověřuje odbor OIaSM vystavit vybranému dodavateli objednávku.
Termín: 4.10.2017
Zodpovědná osoba: Palas Jiří
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

16/741/RM/17 - Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 04/037/17 HŘBITOV DONÍN. / Smlouvy
Rada města po projednání:
1/
schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ev.č.sml. 04/037/17  na akci pod názvem HŘBITOV DONÍN OPRAVA ZDÍ I. ETAPA, HRÁDEK NAD NISOU ze dne 10. 8. 2017 uzavřené mezi Městem Hrádek nad Nisou a firmou Jakub Jurek, se sídlem: Žitavská 204, Hrádek nad Nisou 463 34, IČ: 75182530, předmět dodatku je specifikace nepředvídatelných víceprací celková cena díla bude navýšena o cenu víceprací (po odečtení méně prací 223.789,70 Kč s DPH), tedy o částku 184.950,17 Kč bez DPH.
    
2/
 ukládá odboru OIaSM dopracovat konečné znění návrhu dodatku č. 1 a pověřuje starostu města podpisem tohoto dokumentu
Termín: 4.10.2017
Zodpovědná osoba: Palas Jiří
Hlasování: Pro: 6/ Proti: 1/ Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

16/742/RM/17 - Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 04/027/17 Kaplička Uhelná. / Smlouvy
Rada města po projednání:
1/
schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ev.č.sml. 04/027/17  na akci pod názvem Paměť v krajině Trojzemí Obnova a rekonstrukce Kapličky v Uhelné, číslo 100260207 ze dne 29. 6. 2017 uzavřené mezi Městem Hrádek nad Nisou a firmou Jakub Jurek, se sídlem: Žitavská 204, Hrádek nad Nisou 463 34, IČ: 75182530, předmět dodatku je specifikace nepředvídatelných víceprací celková cena díla bude navýšena o cenu víceprací (po odečtení méně prací 247.803,43 Kč s DPH), tedy o částku 204.803,43 Kč bez DPH.
2/
 ukládá odboru OIaSM dopracovat konečné znění návrhu dodatku č. 1 a pověřuje starostu města podpisem tohoto dokumentu a ukládá odboru OIaSM uveřejnit dodatek č. 1 na profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 4.10.2017
Zodpovědná osoba: Palas Jiří
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

16/743/RM/17 - Výběr TDI a KOOBOZP Knihovna / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1/
 schvaluje realizovaný výběr dodavatele na zajištění TDI a KOOBOZP na akci vedenou pod názvem: „Knihovna Hrádek nad Nisou“ v souladu se směrnicí IP/1/2017 (Postupy pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu) provedený zápisem pověřenou osobou dne 27.9.2017
2/
 bere na vědomí podané nabídky, jejich vítězné pořadí uvedené v Zápisu o vyhodnocení pověřenou osobou a schvaluje přidělení zakázky s názvem „Knihovna Hrádek nad Nisou“ firmě IBR Consulting, s.r.o., se sídlem: Sokolovská 352/215, Praha 9, 190 00, IČ: 25023446; za celkovou cenu 360.096,-Kč včetně DPH (297.600,- Kč bez DPH) a pověřuje odbor OIaSM projednat s vítězným uchazečem konečný návrh příkazní smlouvy, starostu města podpisem jejího konečného znění.
Termín: 4.10.2017
Zodpovědná osoba: Palas Jiří
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

16/744/RM/17 - Výběr TDI a KOOBOZP Vybudování dětské skupiny v Hrádku nad Nisou - Stavba / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1/
 schvaluje realizovaný výběr dodavatele na zajištění TDI a KOOBOZP na akci vedenou pod názvem: „Vybudování dětské skupiny v Hrádku nad Nisou - Stavba“ v souladu se směrnicí IP/1/2017 (Postupy pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu) provedený zápisem pověřenou osobou dne 2. 10. 2017
2/
 bere na vědomí podané nabídky, jejich vítězné pořadí uvedené v Zápisu o vyhodnocení pověřenou osobou a schvaluje přidělení zakázky s názvem „Vybudování dětské skupiny v Hrádku nad Nisou - Stavba“ firmě Roman Nový - MANTON, se sídlem: Kateřinská 118,463 03 Stráž nad Nisou, IČ: 139 49 802  - 294.800,- Kč bez DPH (uchazeč není plátce DPH) a pověřuje odbor OIaSM projednat s vítězným uchazečem konečný návrh příkazní smlouvy, starostu města podpisem jejího konečného znění.
Termín: 4.10.2017
Zodpovědná osoba: Palas Jiří
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

16/745/RM/17 - Vyhodnocení VZMR/2017/619 Koník II. etapa / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1/
bere na vědomí podané nabídky a hodnocení nabídek provedené hodnotící komisí, které je zaznamenáno v Protokole o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 02. 10. 2017 pro veřejnou zakázku zadanou v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu, vedenou zadavatelem pod evid. číslem: VZMR/2017/619 s názvem: Obnova podstávkového domu II.etapa, Hrádek nad Nisou-Žitavská čp. 215“.
2/
schvaluje vítězné pořadí uchazečů v souladu s hodnocením hodnotící komise pro realizaci veřejné zakázky, vedené zadavatelem pod evid. číslem VZMR/2017/619, s názvem: Obnova podstávkového domu II. etapa, Hrádek nad Nisou-Žitavská čp. 215 a schvaluje vítězného uchazeče (dodavatele), resp. schvaluje nejvhodnější nabídku uchazeče: Rekonstrukce a stavby lidové architektury Bc. Matouš Kirschner, se sídlem: Václavice 34, 463 34 Hrádek nad Nisou IČ: 74303597, za celkovou cenu 1.337.520,73 Kč vč. DPH (1.105.389,03 Kč bez DPH) dle podané nabídky.
3/
pověřuje odbor OIASM, dopracovat a projednat s vítězným uchazečem konečný návrh smlouvy v souladu s podmínkami zadávacího řízení a podmínkami poskytovatele dotace, a dále pověřuje starostu města podpisem konečného znění smlouvy, a ukládá odboru OIASM provést zveřejnění uzavřené smlouvy na profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 4.10.2017
Zodpovědná osoba: Palas Jiří
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

16/746/RM/17 - Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 04/041/17 Hřiště Václavice. / Smlouvy
Rada města po projednání:
1/
schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ev.č.sml. 04/041/17  na akci pod názvem Hrádek nad Nisou - Multifunkční sportovní hřiště ve Václavicích 2017 ze dne 11. 9. 2017 uzavřené mezi Městem Hrádek nad Nisou a firmou Profil Plus s.r.o., se sídlem: Kašparova 478/4, 460 06 Liberec 6, IČ: 43225110, předmět dodatku je specifikace méně a víceprací, celková cena díla bude ponížena o výsledný rozdíl méně prací a víceprací  (po odečtení výsledného rozdílu - 361.877,93 Kč s DPH), tedy o částku - 299.072,67 Kč bez DPH.
2/
 ukládá odboru OIaSM dopracovat konečné znění návrhu dodatku č. 1 a pověřuje starostu města podpisem tohoto dokumentu a ukládá odboru OIaSM uveřejnit dodatek č. 1 na profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 4.10.2017
Zodpovědná osoba: Palas Jiří
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

16/747/RM/17 - Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 04/32/2016 Ruská vila. / Smlouvy
Rada města po projednání:
1/
schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ev.č.sml. 04/32/2016  na akci pod názvem Stavební úpravy Ruská vila, Liberecká 378, Hrádek nad Nisou ze dne 16.12. 2016  uzavřené mezi Městem Hrádek nad Nisou a firmou První podještědská stavební spol. s.r.o., IČO: 47781874, se sídlem: Zelené údolí 1019, PSČ 46006 Liberec 6, předmět dodatku je specifikace nepředvídatelných víceprací včetně úpravy celkové ceny díla, na níž se smluvní strany dohodly s ohledem na chyby a zjištěné nedostatky v projektové dokumentaci, celková cena díla bude navýšena o cenu víceprací po odečtení méně prací o 583.013,00 Kč s DPH, tedy o částku 505.984,00 Kč bez DPH (základ pro 21% 487.127,- a pro 15%18.857,-). Dodatek řeší prodloužení termínu na 30.11.2017.
2/
 ukládá odboru OIaSM dopracovat konečné znění návrhu dodatku č. 2 a pověřuje starostu města podpisem tohoto dokumentu, a ukládá odboru OIaSM uveřejnit dodatek č. 2 na profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 4.10.2017
Zodpovědná osoba: Palas Jiří
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

16/748/RM/17 - Dodatek č. 25 - pojištění Kooperativa / Smlouvy
Rada města po projednání:
1) schvaluje uzavření Dodatku č. 25 k pojistné smlouvě č. 772 043998 8 Kooperativa pojišťovna a.s., IČO: 47116617 se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 (ev.č. sml. 11/215/09), sjednané prostřednictvím QUATRO FINANCE a.s., IČO: 27589943 se sídlem Václavské náměstí 834/17, 110 00, Praha 1 a to s účinností od 23.9.2017, celkové roční pojistné za tento dodatek činí 4 596,- Kč, poměrné pojistné za dobu od 23.9. 2017 do 31.12.2017 činí 1259,- Kč a je splatné k 12.10.2017, celkové roční pojistné za smlouvu se zohlednění požadovaných změn je 701 132,- Kč a to od Ledna 2018 ve čtvrtletních splátkách 175 283,- Kč.
2) schvaluje vyrovnání mimořádné platby pojistného Dodatku  č. 25 za období od 23.9.2017 do 31.12.2017 v částce 1259,- Kč a to ke dni 12.10.2017
Termín: 4.10.2017
Zodpovědná osoba: Doleželová Lenka
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

16/749/RM/17 - Zábor veřejného prostranství - Horní náměstí, politický mítink SPD - Tomio Okamura / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1/ bere na vědomí žádost č.j.: 6351/2017 žadatele pana Petra Strnada ve věci povolení záboru - zvláštního užívání veřejného prostranství za účelem pořádání politického mítinku, umístění petičního stánku a umístění automobilu s podvalníkem pro politické hnutí SPD - Tomio Okamura v místě na Horním náměstí dne 9.10.2017,
2/ schvaluje uzavření Dohody o zvláštním užívání veřejného prostranství mezi Městem Hrádek nad Nisou, IČO 00262854 a panem Petrem Strnadem za účelem pořádání politického mítinku - umístění petičního stánku a vjezd automobilu SPZ 3L3 3760 s podvalníkem SPZ 5L3 1478 se závodním vozem na Horním náměstí, prostor o výměře 10 x10m2 v termínu dne 9.10.2017 od 14:00 - 17:00 hodin úplatně za celkovou cenu 1815,- Kč včetně DPH v souladu s vyhláškou č. 1/2011 a v souladu s předchozími případy v uvedené lokalitě s obdobným účelem.
Termín: 4.10.2017
Zodpovědná osoba: Jirkalová Zdeňka Ing.
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

16/750/RM/17 - Vyjádření ke stavebním záměru - změna užívání stavby č.p. 350, ul. Liberecká, Herna bar / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání bere na vědomí žádosti č.j.: 6489/2017 a 6658/2017 žadatele vlastníka objektu č.p. 350 ulice Liberecká ve věci vyjádření se k záměru změny účelu užívání uvedeného objektu - nebytový prostor - ze stávající prodejny na herna bar s videoloterijními terminály.
Termín: 4.10.2017
Zodpovědná osoba: Jirkalová Zdeňka Ing.
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

16/751/RM/17 - Vyjádření ke stavebním záměru - změna užívání stavby č.p. 414, Loučná, autolakovna / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1/ bere na vědomí žádost č.j.: 6389/2017 žadatele vlastníka objektu č.p. 414 k.ú. Hrádek nad Nisou (okrajová část Loučná) ve věci žádosti o vyjádření k záměru změny účelu užívání objektu č.p. 414 ze strojírenské výroby na autolakovnu,
2/ z titulu účastníka řízení dle zákona č. 183/2006 Sb. Stavební zákon dle předložené dokumentace - Technické zprávy zpracované Auto Fit, spol s r.o., Dr. Ing. Martinem Sochou v 9/2016,nemá námitek ke změně užívání objektu č.p. 414, k.ú. Hrádek nad Nisou na provoz autolakovny, záměr nemá negativní vliv na majetek města a splňuje požadované technické předpisy a normy.
Termín: 4.10.2017
Zodpovědná osoba: Jirkalová Zdeňka Ing.
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

16/752/RM/17 - Povolení pochozího prodeje na hřbitově v období Dušiček / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání bere na vědomí žádost č.j.: 6656/2017 ze dne 21.9.2017 ve věci povolení pochozího prodeje na hřbitově Liberecká v období Dušiček a v souladu s Čl. 8 Nařízení Města Hrádek nad Nísou č. 2/2014, kterým se mění a doplňuje Nařízení Města č. 1/2013 ze dne 10. července 2013, kterým byl vydán Tržní řád, žádost zamítá.
Termín: 4.10.2017
Zodpovědná osoba: Jirkalová Zdeňka Ing.
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

16/753/RM/17 - Vstup a uložení sítí - obnova kVN 22kV, EMSL, s.r.o. / Majetkoprávní operace
1/ bere na vědomí přijatou žádost č.j.: 5783/2017 žadatele společnosti Energetická montážní společnost Liberec, s.r.o., Budyšínská 1294, 460 01 Liberec, IČO: 62743325 zastupující na základě plné moci investora společnost ČEZ Distribuce, a.s. IČO: 62743325, ve věci souhlasu se stavbou "IE-12-4004718 LB Hrádek n. Nisou, obnova kVN 22kV" a následné jednání dne 27.9.2017 za účasti zástupců obou stran,
2/ revokuje usnesení č. 15/706/RM/17,
3/ souhlasí se vstupem na pozemky p.č. 120/2, 71, 28, 29, 530, k.ú. Hrádek nad Nisou - komunikací s asfaltovým povrchem ve vlastnictví města a dále do těles chodníků s povrchem ze zámkové dlažby na pozemcích p.č. 120/1, 533/1, 69 k.ú. Hrádek nad Nisou ve správě Města Hrádek nad Nisou za podmínky, že budou provedeny opravy dotčených komunikací s asfaltovým povrchem v plné šíři a rozsahu dle přílohy č. 3 důvodové zprávy, dále kompletní zádlažby dotčených chodníků a komunikací se zámkovou dlažbou za současného respektování konstrukčních vrstev komunikací dle projektové dokumentace "Rekonstrukce Horního náměstí a navazujících ulic - Hrádek nad Nisou".
Termín: 4.10.2017
Zodpovědná osoba: Jirkalová Zdeňka Ing.
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

16/754/RM/17 - Zábor veřejného prostranství  Horní náměstí - EDUCA MYJOB LIBEREC 2017 promotion / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1/ bere na vědomí žádost č.j.: 6912/2017 žadatele S group SPORT FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. se sídlem Jeronýmova 570/22, 46007 Liberec, IČO: 44568118 ve věci povolení užívání veřejného prostranství (záboru) na Horním náměstí za účelem pořádání propagace veletrhu vzdělávání a pracovních příležitostí EDUCA MYJOB LIBEREC 2017,
2/ schvaluje uzavření Dohody o užívání veřejného prostranství mezi Městem Hrádek nad Nisou, IČO: 00262854 a společností S group SPORT FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. , IČO:  44568118 v termínu dne 10.10.2017 v době od 8:30 - 12:30hodin na Horním náměstí o výměře 20 m2 bezúplatně v souladu s vyhláškou č. 1/2011 a obdobnými případy v uvedené lokalitě z důvodu obecné prospěšnosti pro obyvatele města.
Termín: 4.10.2017
Zodpovědná osoba: Jirkalová Zdeňka Ing.
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

16/755/RM/17 - SoBS o zřízení služebnosti na p.p.č. 832/1 a 874/1 k.ú. Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1)  schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti  na stavbu " č. IP-12-4007613 přípojka NN p.p.č. 936/2"  na p.p.č. 832/1 a 874/1 k.ú. Hrádek nad Nisou - mezi smluvními stranami ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IČO 24729035 zast. KOLLERT ELEKTRO s.r.o., se sídlem Svárovská 108, 460 10 Liberec 22 IČO 25464787 (budoucí oprávněný ze služebnosti) a Město Hrádek nad Nisou (budoucí povinný ze služebnosti) úplatně za cenu 250  Kč/bm bez DPH,
2) a pověřuje starostu podpisem smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti.
Termín: 4.10.2017
Zodpovědná osoba: Černohorská Naděžda
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

16/756/RM/17 - SoBS o zřízení služebnosti na p.p.č. 1696 k.ú. Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1)  schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti  na stavbu " č. IV-12-4015838 přípojka NN p.p.č. 1725"  na p.p.č. 1696 k.ú. Hrádek nad Nisou - mezi smluvními stranami ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IČO 24729035 zast. KOLLERT ELEKTRO s.r.o., se sídlem Svárovská 108, 460 10 Liberec 22 IČO 25464787 (budoucí oprávněný ze služebnosti) a Město Hrádek nad Nisou (budoucí povinný ze služebnosti) úplatně za cenu 250  Kč/bm bez DPH,
2) a pověřuje starostu podpisem smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti.
Termín: 4.10.2017
Zodpovědná osoba: Černohorská Naděžda
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

16/757/RM/17 - SoBS o zřízení služebnosti na p.p.č. 1474/1 k.ú. Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) schvaluje uzavření  budoucí smlouvy o zřízení služebnosti  na stavbu "rekonstrukce veřejného osvětlení v ul. Starý Dvůr" na p.p.č. 1474/1 v k.ú. Hrádek nad Nisou, obec Hrádek nad Nisou - mezi smluvními stranami Město Hrádek nad  Nisou  (budoucí oprávněný ze služebnosti) a Státní pozemkový úřad IČO 01312774, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  (budoucí povinný ze služebnosti) - úplatně  za cenu 1120 Kč bez DPH,
2) a pověřuje starostu podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti.
Termín: 4.10.2017
Zodpovědná osoba: Černohorská Naděžda
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

16/758/RM/17 - SoBS o zřízení služebnosti na p.p.č. 355/2 k.ú. Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) schvaluje uzavření  budoucí smlouvy o zřízení služebnosti  na stavbu "rekonstrukce veřejného osvětlení v ul. Starý Dvůr" na p.p.č. 355/2 v k.ú. Hrádek nad Nisou, obec Hrádek nad Nisou - mezi smluvními stranami Město Hrádek nad  Nisou  (budoucí oprávněný ze služebnosti) a Liberecký kraj IČO 70891508, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2  (budoucí povinný ze služebnosti) - úplatně  za cenu 1788 Kč bez DPH,
2) a pověřuje starostu podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti.
Termín: 4.10.2017
Zodpovědná osoba: Černohorská Naděžda
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

16/759/RM/17 - Smlouva o zřízení služebnosti na p.p.č. 1594/1, 1600/2 a 1602/1  k.ú. Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) schvaluje zřízení  služebnosti  na p.p.č. 1594/1, 1600/2 a 1602/1   v k.ú. Hrádek nad Nisou, obec Hrádek nad Nisou. Služebnost zakládá právo zřízení, provozování, údržby a oprav podzemního komunikačního vedení na p.p.č.  1594/1, 1600/2 a 1602/1   k.ú.  Hrádek nad Nisou. Služebnost inženýrské sítě se zřizuje na dobu neurčitou pro společnost: Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,  IČ: 04084063, se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3,  úplatně za cenu 31.250 Kč bez DPH,
2) schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti  mezi smluvními stranami: : Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,  IČ: 04084063, se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, zast. společností ARANEA NETWORK a.s. se sídlem Modřanská 307/98, 147 00 Praha 4 (strana oprávněná ze služebnosti) a Město Hrádek nad Nisou (strana povinná ze služebnosti) - úplatně dle GP č. 1448-371/2016 za cenu 31.250 Kč bez DPH,
3) a pověřuje starostu podpisem smlouvy o zřízení služebnosti.
Termín: 4.10.2017
Zodpovědná osoba: Černohorská Naděžda
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

16/760/RM/17 - Změna ve Smlouvě o nájmu pozemku č. 13/121/14 / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) schvaluje změnu ve Smlouvě o nájmu pozemku č. 13/121/14 na pronájem části pozemku p.č. 1083/17, zahrada, o výměře 690 m2 z celkových 7 876 m2 v k.ú. Hrádek n. N, kterou dojde k úpravě výše nájemného z 2 070 Kč/rok na 2 196 Kč/rok v souvislosti s dokončením stavby zahradní chatky o výměře 17,4 m2 .
2) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu pozemku v souladu s předloženým návrhem a bodem 1) tohoto usnesení a pověřuje starostu města tento dodatek uzavřít.
Termín: 4.10.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

16/761/RM/17 - Změna ve Smlouvě o nájmu pozemku č. 13/119/14 / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) schvaluje změnu ve Smlouvě o nájmu pozemku č. 13/119/14 na pronájem části pozemku p.č. 1083/17, zahrada, o výměře 540 m2 z celkových 7 876 m2 v k.ú. Hrádek n. N, kterou dojde k úpravě výše nájemného z 1 620 Kč/rok na 1 725 Kč/rok v souvislosti s dokončením stavby zahradní chatky o výměře 15  m2 .
2) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu pozemku v souladu s předloženým návrhem a bodem 1) tohoto usnesení a pověřuje starostu města tento dodatek uzavřít.
Termín: 4.10.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

16/762/RM/17 - Změna ve Smlouvě o nájmu pozemku č. 13/120/14 / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) schvaluje změnu ve Smlouvě o nájmu pozemku č. 13/120/14 na pronájem části pozemku p.č. 1083/17, zahrada, o výměře 540 m2 z celkových 7 876 m2 v k.ú. Hrádek n. N, kterou dojde k úpravě výše nájemného z 1 620 Kč/rok na 1 725 Kč/rok v souvislosti s dokončením stavby zahradní chatky o výměře 14,4  m2 .
2) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu pozemku v souladu s předloženým návrhem a bodem 1) tohoto usnesení a pověřuje starostu města tento dodatek uzavřít.
Termín: 4.10.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

16/763/RM/17 - Pacht části pozemku p.č. 354/64 v k.ú. Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) schvaluje pacht části pozemku p.č. p.č. 354/64, ostatní plocha, o výměře cca 36 m2 z celkových 2 501 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou, panu Martinu Schierlovi, bytem Starý Dvůr 731/45, 463 34 Hrádek nad Nisou, za účelem zřízení zahradního posezení, bez chovu zvířat, pěstování plodin či parkování automobilů, za cenu dle „Ceníku nájemného za pronájem pozemku“, schváleného Radou města dne 22.8.2013 usnesením č. 15/741/RM/13, tj. za 3 Kč/m2/rok, na dobu určitou 5-ti let, se splatností vždy do 31.05. kalendářního roku.
2) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění Pachtovní smlouvy v souladu s předloženým návrhem a bodem 1) tohoto usnesení s účinností od 1.11.2017 a pověřuje starostu města tuto smlouvu uzavřít.
Termín: 4.10.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

16/764/RM/17 - Pacht části pozemku p.č. 354/64 v k.ú. Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) schvaluje pacht části pozemku p.č. p.č. 354/64, ostatní plocha, o výměře cca 36 m2 z celkových 2 501 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou, paní Daně Grunclové, bytem Starý Dvůr 731/41, 463 34 Hrádek nad Nisou, za účelem zřízení zahradního posezení, bez chovu zvířat, pěstování plodin či parkování automobilů, za cenu dle „Ceníku nájemného za pronájem pozemku“, schváleného Radou města dne 22.8.2013 usnesením č. 15/741/RM/13, tj. za 3 Kč/m2/rok, na dobu určitou 5-ti let, se splatností vždy do 31.05. kalendářního roku.
2) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění Pachtovní smlouvy v souladu s předloženým návrhem a bodem 1) tohoto usnesení s účinností od 1.11.2017 a pověřuje starostu města tuto smlouvu uzavřít.
Termín: 4.10.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

16/765/RM/17 - Pacht části pozemku p.č. 354/64 v k.ú. Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) schvaluje pacht části pozemku p.č. 354/64, ostatní plocha, o výměře cca 36 m2 z celkových 2 501 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou, panu Romanu Vychytilovi, bytem Starý Dvůr 731/43, 463 34 Hrádek nad Nisou, za účelem zřízení zahradního posezení, bez chovu zvířat, pěstování plodin či parkování automobilů, za cenu dle „Ceníku nájemného za pronájem pozemku“, schváleného Radou města dne 22.8.2013 usnesením č. 15/741/RM/13, tj. za 3 Kč/m2/rok, na dobu určitou 5-ti let, se splatností vždy do 31.05. kalendářního roku.
2) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění Pachtovní smlouvy v souladu s předloženým návrhem a bodem 1) tohoto usnesení s účinností od 1.11.2017 a pověřuje starostu města tuto smlouvu uzavřít.
Termín: 4.10.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

16/766/RM/17 - Změna ve Smlouvě o nájmu pozemku č. 13/062/14 / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) schvaluje změnu ve Smlouvě o nájmu pozemku č. 13/062/14 uzavřenou dne 25.2.2014 na pronájem části pozemku p.č. 2779, ostatní plocha, o výměře cca 134 m2 z celkových 385 m2 a na část pozemku p.č. 115/1, zahrada, o výměře cca 26 m2 z celkových 2 409 m2 oba v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou, kterou dojde k úpravě účelu uvedeného ve smlouvě.
2) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu pozemku v souladu s předloženým návrhem a bodem 1) tohoto usnesení a pověřuje starostu města tento dodatek uzavřít.
Termín: 4.10.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

16/767/RM/17 - Změna  v Pachtovní smlouvě č. 13/003/17 / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) schvaluje změnu ve Smlouvě o nájmu pozemku č. 13/003/17 na pronájem části „B“ pozemku p.č. 1083/17, zahrada, o výměře cca 468 m2 z celkové výměry 7 876 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou, kterou dojde k úpravě užívání uvedené části pozemku a to dočasným umístěním oplocení propachtované části pozemku po dobu trvání smlouvy.
2) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu pozemku v souladu s předloženým návrhem a bodem 1) tohoto usnesení a pověřuje starostu města tento dodatek uzavřít.
Termín: 4.10.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

16/768/RM/17 - Změna v Pachtovní smlouvě č. 13/015/16 / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) schvaluje změnu ve Smlouvě o nájmu pozemku č. 13/015/16 na pronájem části „C“ pozemku p.č. 1083/17, zahrada, o výměře cca 615 m2 z celkové výměry 7 876 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou, kterou dojde k úpravě užívání uvedené části pozemku a to dočasným umístěním oplocení propachtované části pozemku po dobu trvání smlouvy.
2) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu pozemku v souladu s předloženým návrhem a bodem 1) tohoto usnesení a pověřuje starostu města tento dodatek uzavřít.
Termín: 4.10.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

16/769/RM/17 - Pacht části p.p.č. 206/1 v k.ú. Václavice u HnN / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) schvaluje pacht části pozemku p.č. 206/1, ostatní plocha, o výměře cca 730 m2 z celkové výměry 3 049 m2 v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou, panu Janu Lhotákovi, bytem Václavice 330, 463 34 Hrádek nad Nisou, za účelem zřízení zahrady, za cenu dle „Ceníku nájemného za pronájem pozemku“, schváleného Radou města dne 22.8.2013 usnesením č. 15/741/RM/13, tj. za 3 Kč/m2/rok, na dobu určitou 5-ti let, se splatností vždy do 31.05. kalendářního roku.
2) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění Pachtovní smlouvy v souladu s předloženým návrhem a bodem 1) tohoto usnesení s účinností od 1.11.2017 a pověřuje starostu města tuto smlouvu uzavřít.
Termín: 4.10.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

16/770/RM/17 - Pacht části pozemku p.č. 418/1 v k.ú. Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) schvaluje pacht části pozemku p.č. 418/1, zahrada, o výměře 560 m2 z celkových 3 802 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou, paní Miroslavě Matouškové, bytem Tř. Milady Horákové 37/91, 460 06 Liberec, za účelem zřízení zahrady, za cenu dle „Ceníku nájemného za pronájem pozemku“, schváleného Radou města dne 22.8.2013 usnesením č. 15/741/RM/13, tj. za 3 Kč/m2/rok, na dobu určitou 5-ti let, se splatností vždy do 31.05. kalendářního roku s tím, že se pozemek nachází v aktivní záplavové zóně, proto bez možnosti umístění karavanu.
 
2) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění Pachtovní smlouvy v souladu s předloženým návrhem a bodem 1) tohoto usnesení s účinností od 1.11.2017 a pověřuje starostu města tuto smlouvu uzavřít.
Termín: 4.10.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: 1/ Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

16/771/RM/17 - Změna ve Smlouvě o nájmu pozemku č. 13/044/12 / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) schvaluje změnu ve Smlouvě o nájmu pozemku č. 13/044/12 na pronájem pozemku p.č. 1167/2, zahrada, o výměře 889 m2 a části pozemku p.č. 2766, ostatní plocha, komunikace, o výměře 190 m2 z celkových 621 m2 oba v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou, kterou dojde k úpravě doby trvání nájmu s účinností od 1.8.2017 do 31.7.2022.
2) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu pozemku v souladu s předloženým návrhem a bodem 1) tohoto usnesení, s účinností od 1.8.2017 do 31.7.2022 a pověřuje starostu města tento dodatek uzavřít.
Termín: 4.10.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

16/772/RM/17 - Prodej pozemku p.č. 363 v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) bere na vědomí informaci OIaSM o otvírání obálek ze dne 18.9.2017.
2) doporučuje Zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p.č. 363, trvalý travní porost, o výměře 1 179 m2 v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou, za cenu 50 Kč/m2 bez DPH, tj. za celkovou cenu 58 950 Kč, panu Vilému Mlejneckému, bytem Březová 15, 466 02  Jablonec nad Nisou, dle „Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou“ ve znění změny schválené Zastupitelstvem města dne 16.12.2015 usnesením č. 11/238/ZM/15.
Termín: 4.10.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

16/773/RM/17 - Prodej pozemku p.č. 96/1, p.č. 95 a pp.č. 94/1 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) bere na vědomí zprávu OIaSM o výsledku otvírání obálek ze dne 18.9.2017.
2) ukládá odboru OIaSM zajistit cenové posouzení za účelem stanovení ceny pro prodej pozemku p.č. 96/1, zahrada, o výměře 1 127 m2 , pozemku p.č. 95, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 57 m2  a pozemku p.č. 94/1, zahrada, o výměře 674 m2.vše v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou
3) schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 96/1, zahrada, o výměře 1 127 m2 , pozemku p.č. 95, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 57 m2  a pozemku p.č. 94/1, zahrada, o výměře 674 m2.vše v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou, za cenu vypracovaného znaleckého posudku, v souladu se „Zásadami prodeje pozemků ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou“ ve znění změny schválené Zastupitelstvem města dne 16.12.2015 usnesením č. 11/238/ZM/15, formou obálkové metody s tím, části pozemků se nacházejí v aktivní záplavové zóně a také s tím, že k pozemkům bude zřízeno předkupní právo jako právo věcné ve prospěch Města Hrádek nad Nisou.
Termín: 4.10.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

16/774/RM/17 - Prodej pozemku p.č. 907/4 v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) bere na vědomí zprávu OIaSM o výsledku otvírání obálek ze dne 18.9.2017.
2) ukládá OIaSM pozemek p.č. 907/4, trvalý travní porost, o výměře 908 m2 v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou  dále nabízet k prodeji.
Termín: 4.10.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

16/775/RM/17 - Ukončení smlouvy o nájmu pozemku č. 13/124/14  / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) bere na vědomí žádost ze dne 26.9.2017 o ukončení nájemní smlouvy č. 13/124/14 uzavřené dne 1.9.2014 na pronájem části pozemku p.č. 987/1, zahrada, o výměře 135 m2 z celkových 778 m2 v k.ú. Oldřichov na Hranicích
2) schvaluje ukončení Smlouvy o nájmu pozemku č. 13/124/14 uzavřené dne 1.9.2014.
3 ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění Dohody o ukončení Smlouvy o nájmu pozemku s datem ukončení 31.12.2017 a pověřuje starostu města tuto dohodu uzavřít.
Termín: 4.10.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

16/776/RM/17 - Prodej pozemku p.č. 987/1 v k.ú. Oldřichov na Hranicích / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) bere na vědomí informaci OIaSM o otvírání obálek ze dne 18.9.2017.
2) doporučuje Zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p.č. 987/1, zahrada, o výměře 778 m2 v k.ú. Oldřichov na Hranicích, za cenu 246 Kč/m2 s DPH, tj. za celkovou cenu 191 388 Kč s DPH, paní Ivetě Knapové, bytem Oldřichov na Hranicích 146, 463 34 Hrádek nad Nisou, dle „Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou“ ve znění změny schválené Zastupitelstvem města dne 16.12.2015 usnesením č. 11/238/ZM/15, s tím, že k  pozemku bude zřízeno předkupní právo jako právo věcné ve prospěch Města Hrádek nad Nisou.
 
Termín: 4.10.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1/
SCHVÁLENO

16/777/RM/17 - Pacht části pozemku p.č. 1673/1 v k.ú. Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) bere na vědomí souhlasné stanovisko č.j. 6145 ze dne 4.9.2017 o pronájem části pozemku p.č. 1673/1, orná půda, o výměře cca 195 m2 z celkových 2 567 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou za účelem zajištění přístupu k nemovitosti.
2) bere na vědomí námitku č.j. 5984 ze dne 28.8.2017 o pronájem části pozemku p.č. 1673/1, orná půda, o výměře cca 195 m2 z celkových 2 567 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou.
3) schvaluje pacht části pozemku p.č. 1673/1, orná půda, o výměře cca 195 m2 z celkových 2 567 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou, paní Kateřině Hubáčkové, bytem Oldřichovská 487, 463 34 Hrádek nad Nisou, za účelem zajištění přístupu k nemovitosti, za cenu dle „Ceníku nájemného za pronájem pozemku“, schváleného Radou města dne 22.8.2013 usnesením č. 15/741/RM/13, tj. za 3 Kč/m2/rok, na dobu určitou 5-ti let, se splatností vždy do 31.05. kalendářního roku.
4) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění Pachtovní smlouvy v souladu s předloženým návrhem a bodem 3) tohoto usnesení s účinností od 1.11.2017 a pověřuje starostu města tuto smlouvu uzavřít.
Termín: 4.10.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1/
SCHVÁLENO

16/778/RM/17 - Bezúplatný převod pozemku p.č. 1784/4 v k.ú. Hrádek n.N. / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) bere na vědomí návrh Prohlášení Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1s doručovací adresou Oblastní ředitelství Hradec Králové, U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové.  
 
2) doporučuje Zastupitelstvu města schválit Prohlášení Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1s doručovací adresou Oblastní ředitelství Hradec Králové, U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové , které je jednou z podmínek k bezúplatnému převodu pozemku  p.č. 1784/4, ostatní plocha, komunikace, o výměře 794 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou, který je ve vlastnictví ČR a se kterými má právo hospodařit Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1s doručovací adresou Oblastní ředitelství Hradec Králové, U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové.  
Termín: 4.10.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1/
SCHVÁLENO

16/779/RM/17 - Ukončení smlouvy o nájmu pozemku č. 13/3/2014 v k.ú. Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) revokuje usnesení Rady města č. 10/453/RM/17  v bodě 4) ze dne 7.6.2017.
2) bere na vědomí žádost č.j. 4554 ze dne 22.6.2017 o přehodnocení termínu ukončení nájemní smlouvy č. 13/3/2014 uzavřené dne 27.3.2003 včetně všech jejích dodatků na pronájem části pozemku p.č. 981/1, orná půda, o výměře 319 m2 z celkových 1653 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou.
3) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění Dohody o ukončení Smlouvy o nájmu pozemku s datem ukončení 31.12.2017 a pověřuje starostu města tuto dohodu uzavřít.
Termín: 4.10.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1/
SCHVÁLENO

16/780/RM/17 - Zveřejnění záměru propachtovat část pozemku p.č. 354/64 v k.ú. Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) bere na vědomí žádost č.j. 5844 ze dne 21.8.2017 o pronájem části pozemku p.č. 354/64, ostatní plocha, o výměře cca 36 m2 z celkových 2 501 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou za účelem zřízení zahradního posezení.
2) schvaluje zveřejnění záměru propachtovat část pozemek p.č. 354/64, ostatní plocha, o výměře cca 36 m2 z celkových 2 501 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou, známému zájemci, za účelem zřízení zahradního posezení, za cenu dle „Ceníku nájemného za pronájem pozemku“, schváleného Radou města dne 22.8.2013 usnesením č. 15/741/RM/13, za cenu 3 Kč/m2/rok, na dobu určitou 5-ti let, se splatností vždy do 31.05. kalendářního roku s tím, že pozemek bude využit pouze k zahradnímu posezení, bez chovu zvířat, pěstování plodin či parkování automobilu.
Termín: 4.10.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1/
SCHVÁLENO

16/781/RM/17 - Zveřejnění záměru propachtovat část p.p.č. 1472/1 v k.ú. Hrádek nN / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) bere na vědomí žádost č.j. 6221 ze dne 6.9.2017 o ukončení nájemní smlouvy č. 13/036/12 uzavřené dne 23.7.2012 na pronájem části pozemku p.č. 1472/1, zahrada, o výměře cca 709 m2 v k.ú. Hrádek n. Nisou.
2) bere na vědomí žádost č.j. 6222 ze dne 6.9.2017 o pronájem části pozemku p.č. 1472/1, zahrada, o výměře cca 709 m2 v k.ú. Hrádek n. Nisou.
3) schvaluje ukončení Smlouvy o nájmu pozemku č. 13/036/12 uzavřené dne 23.7.2012 včetně všech jejich dodatků k části pozemku p.č. 1472/1, zahrada, o výměře cca 709 m2 v k.ú. Hrádek n. Nisou.
4) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění Dohody o ukončení Smlouvy o nájmu pozemku s datem ukončení 30.9.2017 a pověřuje starostu města tuto dohodu uzavřít.
5) schvaluje zveřejnění záměru propachtovat část pozemku p.č. 1472/1, zahrada, o výměře cca 709 m2 v k.ú. Hrádek n. Nisou, za účelem zřízení zahrady, za cenu dle „Ceníku nájemného za pronájem pozemku, schváleného Radou města dne 22.8.2013 usnesením č. 15/741/RM/13, tj. za 3 Kč/m2/rok (zahrada) a 10 Kč/m2/rok (zastavěná plocha)  na dobu určitou 5-ti let, se splatností vždy do 31.05. kalendářního roku s tím, že se na poze
Termín: 4.10.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1/
SCHVÁLENO

16/782/RM/17 - Přidělení bytu zvláštního určení č.6, Nádražní 700, Hrádek n/N / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) schvaluje přidělení bytu zvláštního určení č.6, o rozloze 42,3 m2, typ 1+2, v 1. patře budovy Domu s pečovatelskou službou č.p. 700, Nádražní, Hrádek nad Nisou, paní Vlastě Navrátilové, bytem Liberecká 357, Hrádek nad Nisou, za měsíční nájemné ve výši 2 609 Kč na dobu určitou 1 rok a jako náhradníka stanoví paní Špísovou Evu, bytem Tichá 672, Hrádek nad Nisou.
2) ukládá odboru OIaSM vypracovat Nájemní smlouvu v souladu s bodem 1) tohoto usnesení a pověřuje starostu města tuto smlouvu uzavřít.
Termín: 4.10.2017
Zodpovědná osoba: Jirotková Simona
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1/
SCHVÁLENO

16/783/RM/17 - Pronájem bytu č.17, 1. Máje 767, Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) schvaluje přidělení bytu č.17, typ 1+2, o rozloze 49,7 m2 ve 3. patře budovy č.p. 767, 1. Máje, Hrádek nad Nisou, paní Darině Šwiaderové, bytem 1. Máje 768, Hrádek nad Nisou, za měsíční nájemné ve výši 3 578 Kč na dobu určitou 1 rok se stanovením jistoty (kauce) ve výši 10 734 Kč.
2) ukládá odboru OIaSM vypracovat Nájemní smlouvu v souladu s bodem 1) tohoto usnesení a pověřuje starostu města tuto smlouvu uzavřít.
Termín: 4.10.2017
Zodpovědná osoba: Jirotková Simona
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

16/784/RM/17 - Pronájem volební místnosti – Oldřichov na Hranicích / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) schvaluje pronájem nebytového prostoru v nemovitosti č.p. 127, Oldřichov na Hranicích, za účelem zřízení volební místnosti pro volby do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR ve dnech 20. a 21. října 2017, která je ve vlastnictví paní Marie Zvoníčkové, bytem Oldřichov na Hranicích 127, 463 34  Hrádek nad Nisou, s výší nájemného 3 000 Kč.
2) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění Smlouvy o nájmu nebytových prostor dle návrhu a v souladu s bodem 1) tohoto usnesení a pověřuje starostu města tuto smlouvu uzavřít.
Termín: 4.10.2017
Zodpovědná osoba: Jirotková Simona
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1/
SCHVÁLENO

16/785/RM/17 - Smlouva o dílo - poradenství ČS a.s. – vypracování průzkum trhu ...  / Smlouvy
Rada města po projednání:
a)     schvaluje postup zadání zakázky na poradenské služby a uzavření smlouvy o dílo v souladu s čl. 6 směrnice IP/1/2017 z důvodu, že se jedná o specifické poradenské služby na vypracování průzkumu trhu potenciálních provozovatelů pobytového zařízení pro seniory v Hrádku nad Nisou a předpokládaná výše za zakázku je do 70 tis. Kč bez DPH.
b)     schvaluje uzavření návrhu Smlouvy o dílo s firmou Česká spořitelna, a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO: 45244782, na zajištění poradenských služeb, resp. vypracování průzkumu trhu potenciálních provozovatelů pobytového zařízení pro seniory v Hrádku nad Nisou, za celkovou cenu 70 tis. Kč bez DPH + platná sazba DPH (aktuálně 21%), což činí celkovou konečnou cenu 84 700,-  Kč vč. DPH.
c)     pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o dílo a jednáním s vybranou firmou v rámci vypracování průzkumu trhu potenciálních provozovatelů pobytového zařízení pro seniory.
Termín: 4.10.2017
Zodpovědná osoba: Timulák Jiří
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

Ověřovatelé usnesení:
Josef Horinka, Pavel Farský

 

 
 
            © 2000-2019 Město Hrádek nad Nisou