Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Městský úřad »

Rada města »

Usnesení

 

17. schůze rady města 18.10.2017

datum zveřejnění: 1.11.2017 zdroj: Rada města

 

Soubor usnesení - 17/2017/RM - konečná verze

 

Soubor usnesení - 17/2017/RM
Konáno dne: 18.10.2017
Rada města Hrádek nad Nisou
* Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 *

17/786/RM/17 - Program 17. řádného jednání Rady města  / Ostatní
Rada města schvaluje program 17. řádného jednání Rady města konaného dne 18.10.2017 včetně bodů projednaných přímo při jednání, na základě požadavků některého člena Rady města Hrádek nad Nisou.
Termín: 18.10.2017
Zodpovědná osoba: Horinka Josef
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

17/17/787/RM/17 - Zápis a usnesení Rady města / Ostatní
Rada města po projednání:
a) schvaluje zápis z 16. řádného jednání Rady města konaného dne 4.10. 2017  
b) bere na vědomí plnění usnesení z 16. řádného jednání Rady města konaného dne 4.10. 2017  
Termín: 18.10.2017
Zodpovědná osoba: Timulák Jiří
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

17/17/788/Rm/17 - Zpráva o činnosti městské policie za měsíc září 2017 / Městská policie
Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o činnosti městské policie za měsíc září 2017.
Termín: 18.10.2017
Zodpovědná osoba: Krňáková Iva
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

17/17/789/RM/17 - Inventarizace majetku města za rok 2017 / Ostatní
Rada města schvaluje:
1)Příkaz k provedení roční inventarizace majetku města na základě příkazu starosty města v termínech k 30.11.2017 a k 31.12.2017.
2)Plán inventur na rok 2017 s platností od  19.10.2017
Termín: 18.10.2017
Zodpovědná osoba: Blažková Věra
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

17/17/790/RM/17 - Čerpání rezervního fondu ZŠ TGM / Příspěvkové organizace
Rada města po projednání schvaluje čerpání rezervního fondu Základní škola T.G. Masaryka, Hrádek nad Nisou, Komenského 478, okres Liberec, příspěvková organizace (IČ: 70983011) v celkové maximální výši 71.387,-Kč na úhradu dodavatelské faktury za kancelářský nábytek do ředitelny organizace.
Termín: 18.10.2017
Zodpovědná osoba: Solnařová Iva
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

17/17/791/RM/17 - Čerpání investičního fondu ZŠ TGM / Příspěvkové organizace
Rada města po projednání schvaluje čerpání fondu investic organizace Základní škola T.G. Masaryka, Hrádek nad Nisou, Komenského 478, okres Liberec, příspěvková organizace (IČ: 70983011) v celkové maximální výši 9.680,- Kč na úhradu dodavatelské faktury za zpracování žádosti o poskytnutí dotace v rámci projektu na rekonstrukci učebny jazyků.
Termín: 18.10.2017
Zodpovědná osoba: Solnařová Iva
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

17/17/792/RM/17 - Rozpočtová změna města za rok 2017 č.8 / Změna rozpočtu
Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu rozpočtu města 2017 č. 8 ve výši 7.480.581,97 Kč. Rozpočet města po 8. rozpočtové změně 2017 má stanoven celkový objem příjmů částkou 144.313.303,77 Kč, celkový objem výdajů částkou 262.681.751,53 Kč a salda ve výši 118.368.447,76Kč ve třídě financování.
Termín: 18.10.2017
Zodpovědná osoba: Solnařová Iva
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

17/17/793/RM/17 - Schválení přijetí příspěvku z Ministerstva kultury – Kaple na Horním Sedle / Kultura
Rada města po projednání schvaluje přijetí účelového finančního příspěvku ve výši 67 000 Kč z Ministerstva kultury, programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností, na obnovu nemovité kulturní památky - kaple na Horním Sedle, rejstř. č. ÚSKP 19688/5-4314, v rozsahu těchto prací: celková obnova kapličky a další související práce.
Termín: 18.10.2017
Zodpovědná osoba: Matušková Jana
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

17/17/794/RM/17 - Oprava vozidla CAS: čerpadla, vč. veškerého potrubí / Ostatní
Rada města po projednání schvaluje přidělení zakázky na Opravu vozidla CAS 32T 815: čerpadla, vč. veškerého potrubí v souladu s čl. 6 odst. (4) písmene d) směrnice IP/1/2017, z důvodu opravy staré technologie výše uvedeného vozidla popsaného v důvodové zprávě, a to firmě THT Polička s.r.o., se sídlem: Starohradská 316, 572 01  Polička, IČ: 46508147 za nabídkovou cenu 430 000 Kč vč. DPH (cena bez DPH 355 371,90 Kč) a pověřuje odbor ODK ve spolupráci s velitelem JSDHO Hrádek nad Nisou vystavit vybranému uchazeči objednávku.
Termín: 18.10.2017
Zodpovědná osoba: Matušková Jana
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

17/17/795/RM/17 - Žádost o záštitu a užití městského znaku – Taneční skupina Staří známí, z.s. / Kultura
Rada města po projednání schvaluje záštitu Města Hrádek nad Nisou nad 3. ročníkem akce Taneční Babylon dne 18.11.2017 a užití znaku Města Hrádek nad Nisou na plakátech a  propagačních materiálech při této akci, pořádané Taneční skupinou Staří známí , z.s., se sídlem: Legionářská 269, 463 34  Hrádek nad Nisou, IČ 22891226.
Termín: 18.10.2017
Zodpovědná osoba: Matušková Jana
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

17/17/796/RM/17 - Kronikář města Hrádek nad Nisou pro rok 2017 / Kultura
Rada města po projednání bere na vědomí postup pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle IP/1/2017 a uzavření objednávky s paní Mgr. MgA. et MgA. Jiřinou Vávrovou, Oldřichov v Hájích 79, 463 31 Oldřichov v Hájích, za účelem zpracování kroniky města Hrádek nad Nisou pro rok 2017.
 
Termín: 18.10.2017
Zodpovědná osoba: Davidová Jana Ing.
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

17/17/797/RM/17 - Žádost o příspěvek - Domov důchodců Český Dub  / Sociální věci
Rada města neschvaluje poskytnutí daru Domovu důchodců Zámecká 39/IV, Český Dub, IČ: 71220020, které je zastoupeno ředitelem Radimem Pochopem, a ukládá vedoucí správního a sociálního odboru zahrnout příspěvek tomuto zařízení do rozpočtu na rok 2018.   
Termín: 18.10.2017
Zodpovědná osoba: Šalátová Jaroslava
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

17/17/798/RM/17 - Školství - MŠ Oldřichovská - logopedická poradna / Sociální věci
Rada města schvaluje poskytnutí daru ve výši 10.000 Kč Mateřské škole, Hrádek nad Nisou, Oldřichovská 462, okres Liberec, příspěvková organizace, IČ 70983143, zastoupené ředitelkou Helenou Jiránkovou na provoz logopedické poradny, schvaluje znění darovací smlouvy a pověřuje starostu města podpisem darovací smlouvy.  
Termín: 18.10.2017
Zodpovědná osoba: Šalátová Jaroslava
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

17/17/799/RM/17 - Školství - ZŠ Donín - osobní příplatek / Školství
Rada města schvaluje stanovení osobního příplatku řediteli ZŠ Donín Mgr. Ondřeji Hamplovi ve výši 2.000,- Kč, který bude součástí platového výměru, a to s účinností od 1.11.2017.
Termín: 18.10.2017
Zodpovědná osoba: Šalátová Jaroslava
Hlasování: Pro: 7/ Proti/ Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

17/17/800/RM/17 - Komise sociální a bytová / Sociální věci
Rada města jmenuje členem sociální a bytové komise Davida Paseku, a to s účinností od 20.10.2017.
Termín: 18.10.2017
Zodpovědná osoba: Šalátová Jaroslava
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

17/17/801/RM/17 - Vyhodnocení ZPŘ/2017/617 - Hrádek nad Nisou, mobilita – Kulturní dům, odstranění bariér / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1/ bere na vědomí podané nabídky a jejich hodnocení provedené členy hodnotící komise, které je uvedeno v protokolech z jednání komise ze dne 15.9.2017, 9.10.2017, 17.10.2017 a ve Zprávě z hodnocení nabídek v rámci veřejná zakázky na stavební práce s názvem „Hrádek nad Nisou, mobilita - Kulturní dům, odstranění bariér“, evidenční číslo ZPŘ/2017/617, zadané v podlimitním režimu, ve zjednodušeném podlimitním řízení, zpracované v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů  a podmínek poskytovatele dotace - Ministerstvo kultury  ČR v rámci programu  13421 - Podpora rozvoje a obnovy mat. a tech. základny regionálních a kulturních
2/ rozhoduje o vyloučení účastníka č.2 společnosti EMH stavební CZ s.r.o. se sídlem Na Rokytce 1032/24, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ01372197 z důvodu uvedeném v Protokolu z druhého jednání komise ze dne 9.10.2017
3/ schvaluje vítězné pořadí nabídek a rozhoduje o přidělení veřejné zakázky Miroslavu Hochmanovi se sídlem Lužická 102, 463 34 Hrádek nad Nisou s celkovou nabídkovou cenou 5 990 000,-Kč bez DPH, 7 247 900 včetně DPH
4/ ukládá odboru OIaSM projednat konečné znění smlouvy o dílo, starostovi podpis smlouvy a odboru OIaSM následné zveřejnění na profilu zadavatele
Termín: 18.10.2017
Zodpovědná osoba: Vinklárková Nikola
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

17/17/802/RM/17 - Omezení provozu na kom.III/2713 v k.ú.Václavice ve správě KSSLK / Doprava
Rada města po projednání souhlasí s částečnou uzavírkou komunikace III/2713 od 19.10 - 31.10.2017 dle DIO schválené PČR dne 12.6.2017 pod č.j. KRPL-529172-/ČJ-20171180506-02 pro stavbu - Uložení sítí fa.Smarttech s.r.o.
Termín: 18.10.2017
Zodpovědná osoba: Olša Josef
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

17/17/803/RM/17 - Povodňový plán stavby - "Vestavba lakovací kabiny a přípravného stání Prepkleen do stávajících prostorů" čp.414 / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání schvaluje povodňový plán z.28.4.2017 vypracovaný fa. VHRoušar s.r.o.pro stavbu Autolakovny v ul. Lidická čp.414
Termín: 18.10.2017
Zodpovědná osoba: Olša Josef
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

17/17/804/RM/17 - Vyhodnocení ZPŘ/2017/615 Vybudování dětské skupiny v Hrádku nad Nisou - Stavba / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
a/     bere na vědomí podané nabídky a hodnocení nabídek provedené hodnotící komisí, které je zaznamenáno v Protokole o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 9. 10. 2017 pro veřejnou zakázku zadanou v zadávacím řízení na veřejnou zakázku v zjednodušeném podlimitním řízení, vedenou zadavatelem pod evid. číslem: ZPŘ/2017/615  (evid. č. na profilu zadavatele:  P17V00005882) s názvem: Vybudování dětské skupiny v Hrádku nad Nisou - Stavba.
b/     bere na vědomí vyřazení nabídky z hodnocení a v souladu s hodnocením hodnotící komise schvaluje vyloučení uchazečů: DKK Stav s.r.o., se sídlem: Cidlinská 920/4, Liberec XV-Starý Harcov, 460 15 Liberec, IČ: 27349187, resp. nabídky č. 1 a STAVREKOL s.r.o., se sídlem: Mníšek, Třešňová 363, PSČ 46331, IČ: 27349187 z účasti v zadávacím řízení, a to z důvodů uvedených v Protokolu o posouzení a hodnocení nabídek specifikovaném dle bodu a/ tohoto usnesení, resp. pro nesplnění zadávacích podmínek zadávacího řízení vedeném zadavatelem pod evid. číslem ZPŘ/2017/615.
c/     schvaluje vítězné pořadí uchazečů v souladu s hodnocením hodnotící komise pro realizaci veřejné zakázky v zjednodušeném podlimitním řízení, vedené zadavatelem pod evid. číslem ZPŘ/2017/615, s názvem: Vybudování dětské skupiny v Hrádku nad Nisou - Stavba a schvaluje vítězného uchazeče (dodavatele), resp. schvaluje nejvhodnější nabídku uchazeče: Miroslav Hochman, se sídlem: Lužická 102, 463 34, Hrádek nad Nisou - Dolní Sedlo IČ: 01913026, za celkovou cenu 6.743.814,00 Kč vč. DPH 21% (5.573.400,00 Kč bez DPH) dle podané nabídky.
d/     schvaluje postup, kdy před uzavřením smlouvy s vítězným uchazečem dojde nejprve ke kontrole a schválení průběhu zadávacího řízení kontrolním orgánem poskytovatele dotace (v souladu s jeho závaznými pravidly), který poskytuje dotační prostředky na danou akci s názvem: Vybudování dětské skupiny v Hrádku nad Nisou - Stavba,
e/     pověřuje odbor OIASM, ve spolupráci s osobou externě, zajišťující organizaci zadávacího řízení po uplynutí zákonné lhůty na odvolání dopracovat a projednat s vítězným uchazečem konečný návrh smlouvy v souladu s podmínkami zadávacího řízení a podmínkami poskytovatele dotace, a dále pověřuje starostu města podpisem konečného znění smlouvy a ukládá odboru OIASM provést zveřejnění uzavřené smlouvy na profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 18.10.2017
Zodpovědná osoba: Palas Jiří
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

17/17/805/RM/17 - Dodatek ke smlouvě č. 10/002/16 Ruská vila / Smlouvy
Rada města po projednání:
1/
schvaluje dodatek ke smlouvě ke smlouvě o smlouvě budoucí o připojení uzavřené dle žádosti o připojení č.4121193289 (Stavba POS - LB_Hrádek nad Nisou, Liberecká 378,úpr.kNN) (ev.č.sml. 10/002/16) ze dne 2.6. 2016 uzavřené mezi Městem Hrádek nad Nisou a firmou PROVOZOVATEL DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY (dále jen POS) ČEZ Distribuce, a. s. Děčín, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/ 8, PSČ 405 02 I IČ 24729035., předmět dodatku je prodloužení lhůty ke splnění povinností POS do 30. 11. 2017.
2/
 ukládá odboru OIaSM dopracovat konečné znění návrhu dodatku a pověřuje starostu města podpisem tohoto dokumentu.
Termín: 18.10.2017
Zodpovědná osoba: Palas Jiří
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

17/17/806/RM/17 - Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě č. 11/038/2016  / Smlouvy
Rada města po projednání:
1/
schvaluje dodatek č. 1 k příkazní smlouvě o dílo ev.č.sml. 11/038/2016  na akci pod názvem výkon činnosti TDI a koordinátora BOZP při provádění stavby „REKONSTRUKCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY RUSKÉ VILY, p.p.č. 1201, p.p.č. 1202 a p.p.č. 1203, k.ú. Hrádek nad Nisou“ ze dne 14. 12. 2016 uzavřené mezi Městem Hrádek nad Nisou a firmou IBR Consulting, s.r.o., IČO: 250 23 446, se sídlem: Sokolovská 352/ 215, 190 00 Praha 9, předmět dodatku je je prodloužení termínu poskytování služeb na základě prodloužení termínu stavebních prací, na níž se smluvní strany zadavatel a zhotovitel dohodly s ohledem na nedostatky zjištěné v průběhu realizace.  V závislosti na výše uvedených skutečnostech dojde k prodloužení na nezbytně nutné zbývající období od 12. 10. 2017 do 31. 12. 2017, tj. 11 týdnů, cena 60.900,51 s DPH (50.331,-Kč bez DPH; 11*4.576,-Kč/ týden bez DPH).
2/
 ukládá odboru OIaSM dopracovat konečné znění návrhu dodatku č. 1 a pověřuje starostu města podpisem tohoto dokumentu, a ukládá odboru OIaSM uveřejnit dodatek č. 1 na profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 18.10.2017
Zodpovědná osoba: Palas Jiří
Hlasování: Pro: 17/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

17/17/807/RM/17 - Závazný pokyn sběrný dvůr / Ostatní
Rada města po projednání schvaluje Závazný pokyn Města Hrádek nad Nisou o stanovení způsobu a příjmu odpadů od občanů města Hrádku nad Nisou, které mohou předat ve sběrném dvoře společnosti Severočeské komunální služby, s.r.o., IČO 62738542, se sídlem Smetanova 91, 466 01, Jablonec nad Nisou, Provozovna Hrádek nad Nisou v ulici Žitavská č.p. 689, bezplatně, nebo za úplatu a to od 1.1.2018.
Termín: 18.10.2017
Zodpovědná osoba: Doleželová Lenka
Hlasování: Pro: 17/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

17/17/808/RM/17 - Vyjádření ke stavebnímu záměru - RD, kanalizační přípojka a  připojení k veřejné komunikaci, Václavice p.p.č. 186 / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1/ bere na vědomí žádosti č.j.:  6382/2017 ve věci vydání stanoviska s umístěním stavby RD na pozemku ve vlastnictví žadatelů vlastníků pozemku p.č. 186 k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou, dále č.j.: 6387/2017 o připojení pozemků k veřejné komunikaci a č.j.: 6388/2017 o umístění inženýrských sítí do pozemku p.č. 185/1 k.ú. tamtéž ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou,
2/ z titulu vlastníka sousedního pozemku p.č. 185/1 nemá námitek k záměru umístění stavby rodinného domu na pozemku p.č. 186 k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou dle předložené projektové dokumentace a souhrnné zprávy zpracované Ing. Leoš Wencel, autorizovaný inženýr v 03/16,
3/ nemá námitek k záměru umístění stavby domovní čistírny odpadní vod na pozemku p.č. 186 k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou dle předložené projektové dokumentace s názvem "Výstavba domovní ČOV k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou p.č. 186" zpracované Evou Černou - Projekty ČOV, IČO: 01948385 v 04/2016,
4/ souhlasí se vstupem na pozemek a uložením kanalizační přípojky do pozemku p.č. 185/1 k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou za podmínky, že na stavbu bude s Městem Hrádek nad Nisou uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o služebnosti inženýrské sítě a dále, že pozemek bude uveden do původního stavu a asfaltový povrch komunikace obnoven v plné šíři komunikace v minimální vzdálenosti 0,5m od hrany výkopu na obě strany,
5/ souhlasí s napojením pozemku p.č. 186 na účelovou komunikaci ÚK251 ve správě města dle předloženého koordinančího situačního výkresu C.3
projektové dokumentace a dle souhrnné zprávy zpracované Ing. Leoš Wencel, autorizovaný inženýr v 03/16.
Termín: 18.10.2017
Zodpovědná osoba: Jirkalová Zdeňka Ing.
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

17/17/809/RM/17 - Vyjádření ke stavebnímu záměru - Rekonstrukce MS Hrádek nad Nisou - Komenského, Inpos-projekt, s.r.o. / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1/ bere na vědomí žádost č.j.: 6547/2017 žadatele Inpos-projekt, s.r.o. se sídlem Nitranská 381/7a, 46012 Liberec 3 jednajícího na základě substituční plné moci ve věci vyjádření k PD za vlastníka pozemků a souhlas se stavbou pro vydání územního souhlasu na akci Rekonstrukce MS Hrádek nad Nisou - Komenského,
2/ souhlasí dle předložené projektové dokumentace Rekonstrukce MS Hrádek nad Nisou - Komenského zpracované v 09/2017 společností Inpost-projekt, s.r.o. se vstupem na pozemky p.č. 134, 124/1, 128/1, 182/2  k.ú. Hrádek nad Nisou ve vlastnictví města za účelem realizace akce výše uvedené,
3/ dále, v případě nabytí vlastnického práva k pozemku p.č. 127/1 k.ú. Hrádek nad Nisou, kdy je tento pozemek předmětem probíhajícího převodu vlastnického práva mezi současným vlastníkem a Městem Hrádek nad Nisou, souhlasí se vstupem na pozemek p.č. 127/1 k.ú Hrádek nad Nisou za výše uvedeným účelem,
4/ stanovuje podmínky pro realizaci akce, kdy tato bude probíhat za současné koordinace s akcí Revitalizace zeleně u ZŠ TGM a dále bude na náklady investora provedena oprava komunikace v ul. Komenského v plné šíři a celé délce a dále bude na přemětnou stavbu uzavřena s Městem Hrádek nad Nisou smlouva o smlouvě budoucí o služebnosti inženýrské sítě,
5/ souhlasi s předloženým návrhem dopravně inženýrského opratření při realizaci akce dle specifikace uvedené v projektové dokumentaci akce.
Termín: 18.10.2017
Zodpovědná osoba: Jirkalová Zdeňka Ing.
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

17/17/810/RM/17 - Vyjádření k záměru Rekonstrukce vedení NN Hrádek nad Nisou. Loučná 2. etapa v rámci předprojektové přípravy, Bimont s.r.o. / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1/ bere na vědomí žádost doručenou dne 21.9.2017 do emailové schránky a dále její doplnění ze dne 16.10.2017 žadatele BIMONTs.r.o., České Mládeže 713/122, 460 08 Liberec, IČO: 47781262 ve věci vyjádření Města Hrádek nad Nisou k připravovaného projektové dokumentaci na akci „IE-12-4005001, LB_Hrádek nad Nisou, Loučná, rek. NN 2. etapa“ - k náhradě dožilého vrchního vedení NN v oblasti Loučná za nový zemní kabel
2/ neschvaluje vstup do pozemků ve vlastnictví města a těles komunikací ve správě a vlastnictví města z důvodu nových povrchů komunikací opravených po povodních v roce 2010.
Termín: 18.10.2017
Zodpovědná osoba: Jirkalová Zdeňka Ing.
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:  /
SCHVÁLENO

17/17/811/RM/17 - Vyjádření ke stavebnímu záměru - výrobní hala Lersen CZ, s.r.o. / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1/ bere na vědomí žádost č.j.: 7326/2017 žadatele Lersen CZ, s.r.o. se sídlem Chotyně 182, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČO: 25480596 ve věci vyjádření se ke stavebnímu záměru stavby Výrobní hala Lersen CZ, s.r.o. z titulu vlastníka sousedního pozemku pro potřebu stavebního řízení,
2/ dle předložené projektové dokumentace na akci Výrobní hala Lersen CZ s.r.o. Hrádek nad Nisou pč. 1673/14 zpracované "hakulin architects", Ing. arch. Jiří Hakulín, autorizovaný architekt ČKA 01755 v 03/2017, projekt pro STÚ, zakázkové číslo 1640, nemá námitek z titulu vlastníka sousedních pozemků p.č. 1673/1, 1675/4 a 1686, k.ú. Hrádek nad Nisou  k umístění a realizaci stavebního záměru.
Termín: 18.10.2017
Zodpovědná osoba: Jirkalová Zdeňka Ing.
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

17/17/812/RM/17 - SoBS o zřízení služebnosti 1600/2, 1602/1, 1602/63 k.ú. Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) schvaluje uzavření  budoucí smlouvy o zřízení služebnosti  na stavbu " úpravu sítě VN-TFAT Hrádek nad Nisou" na p.p.č. 1600/2, 1602/1, 1602/63  v k.ú. Hrádek nad Nisou, obec Hrádek nad Nisou - mezi smluvními stranami Město Hrádek nad  Nisou  (budoucí povinný ze služebnosti) a ČEZ Distribuce  a.s. IČO 24729035 zast. společností Engie Services a.s. IČO 26121603, Lhotecká 793/3, 143 00 Praha  (budoucí oprávněný ze služebnosti) - úplatně  za cenu 250 Kč/bm bez DPH,
2) a pověřuje starostu podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti.
Termín: 18.10.2017
Zodpovědná osoba: Černohorská Naděžda
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

17/17/813/RM/17 - Změna ve Smlouvě o nájmu pozemku č. 13/26/2016       / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) schvaluje změnu ve Smlouvě o nájmu pozemku č. 13/26/2016 na pronájem části „C“pozemku p.č. 206/1, ostatní plocha, o výměře cca 890 m2 z celkové výměry 3 049 m2 v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou, kterou dojde k úpravě výše nájemného z 2670 Kč na 2810 Kč a kterou dojde k úpravě užívání uvedené části pozemku a to dočasným umístěním oplocení propachtované části pozemku po dobu trvání smlouvy s podmínkami uvedenými ve stanovisku Povodí Labe, státní podnik.
2) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu pozemku v souladu s předloženým návrhem a bodem 1) tohoto usnesení a pověřuje starostu města tento dodatek uzavřít.
Termín: 18.10.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1 /
SCHVÁLENO

17/17/814/RM/17 - Zveřejnění záměru propachtovat část pozemku p.č. 1066 v k.ú. Hrádek nN / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) bere na vědomí informaci odboru OIaSM o zániku platnosti Pachtovní smlouvy včetně všech jejich dodatků na pronájem části pozemku p.č. 1066, zahrada, o výměře 800 m2 z celkových 2 385 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou
2) schvaluje zveřejnění záměru propachtovat část pozemku 1066, zahrada, o výměře 800 m2 z celkových 2 385 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou, za účelem zřízení zahrady, za cenu dle „Ceníku nájemného za pronájem pozemku“, schváleného Radou města dne 22.8.2013 usnesením č. 15/741/RM/13, za cenu 3 Kč/m2/rok, na dobu určitou 5-ti let, se splatností vždy do 31.05. kalendářního roku.
Termín: 18.10.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

17/17/815/RM/17 - Podání žádosti o prodloužení doby platnosti Smlouvy č. 13/061/12  / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání
1) bere na vědomí zprávu odboru OIaSM o užívání pozemku p.č. 234, vodní plocha o výměře 343 m2 z celkových 13 001  m2 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou.
2) schvaluje podání žádosti o prodloužení doby platnosti Smlouvy o nájmu pozemku č. 13/061/12 k části pozemku p.č. 234, vodní plocha o výměře 343 m2 z celkových 13 001  m2 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou, který je ve vlastnictví Povodí Labe, státní podnik IČ 70890005 se sídlem Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, kdy na tomto pozemku se nachází koryto vodního toku Lužické Nisy z důvodu zřízení věcného břemene ze strany pronajímatele ve prospěch nájemce, kterým je Město Hrádek nad Nisou, z titulu umístění trvalé stavby na výše uvedeném pozemku a to s účinností od 1.1.2017.
Termín: 18.10.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

17/17/816/RM/17 - Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 981/1 v k.ú. Hrádek nN / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání
2) souhlasí se zadáním geometrického plánu na oddělení části pozemku p.č 981/1, orná půda, o výměře cca 103 m2 z celkových 1 653  m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou dle návrhu OIaSM a ukládá odboru OIaSM jeho zajištění.
3) schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku 981/1, orná půda, o výměře, která bude upřesněna na základě zadaného geometrického plánu, a pozemku p.č. 980 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 22 m2 oba v k.ú. Hrádek nad Nisou, za minimální cenu 484 Kč/m2 + náklady na vypracování geometrického plánu, dle „Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou“ ve znění změny schválené Zastupitelstvem města dne 16.12.2015 usnesením č. 11/238/ZM/15, formou přímého prodeje známému zájemci s tím, že pozemek p.č. 981/1 je zatížen věcnými břemeny vyznačenými geometrickými plány.
Termín: 18.10.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

17/17/817/RM/17 - Odkup části pozemku p.č. 794 v k.ú. Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) bere na vědomí nabídku odkupu části pozemku p.č. 794, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře cca 37 m2 z celkových 1 584 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou
2) schvaluje zadání geometrického plánu na oddělení části pozemku p.č. 794, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře cca 37 m2 z celkových 1 584 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou.
3) ukládá odboru OIaSM zajistit znalecký posudek za účelem stanovení ceny pro odkup části pozemku p.č. 794, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře, která bude upřesněna na základě zadaného geometrického plánu v k.ú. Hrádek nad Nisou.
Termín: 18.10.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

17/17/818/RM/17 - Žádost o bezúplatný převod pozemku  v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou  / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání
1) bere na vědomí sdělení č.j. 6901 o užívání pozemku p.č. 2981, ost. plocha, komunikace o výměře 3 101 m2 v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou, kdy uvedený pozemek nadále nebude použit jako rezerva do komplexních pozemkových úprav.
2) doporučuje Zastupitelstvu města schválit podání žádosti o bezúplatný převod pozemku  2981, ost. plocha, komunikace o výměře 3 101 m2 v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou užívaný jako komunikace, který je ve vlastnictví ČR a se kterými má právo hospodařit Státní pozemkový úřad IČ 1312774 se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3.  
Termín: 18.10.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

17/17/819/RM/17 - Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 493/1 v k.ú. Hrádek nN / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) bere na vědomí zprávu odboru OIaSM o užívání části pozemku p.č. 493/1, ostatní plocha, komunikace, o výměře cca 35 m2 z celkových 337 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou.
2) souhlasí se zadáním geometrického plánu na oddělení části pozemku p.č. 493/1, ostatní plocha, komunikace, o výměře cca 35 m2 z celkových 337 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou dle návrhu odboru OIaSM a ukládá odboru OIaSM jeho zajištění.
3) ukládá odboru OIaSM zajistit znalecký posudek za účelem stanovení ceny pro prodej části pozemku p.č. 493/1, ostatní plocha, komunikace, o výměře, která bude upřesněna na základě zadaného geometrického plánu v k.ú. Hrádek nad Nisou.
Termín: 18.10.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

17/17/820/RM/17 - Předkupní právo p.p.č.1385, zahrada, Hrádek n.N.  / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání doporučuje Zastupitelstvu města Hrádek nad Nisou vzdání se předkupního práva k pozemku p.č.1385 o výměře 555m2, zahrada v k.ú. Hrádek nad Nisou, obec Hrádek nad Nisou na základě Dohody o zániku předkupního práva za podmínek dorovnání současné kupní ceny za pozemek dle našich vnitřních předpisů s manželi Davidem a Hanou Dimtrovými s doplatkem ve výši 205543Kč.
Termín: 18.10.2017
Zodpovědná osoba: Karlíková Miroslava
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

17/17/821/RM/17 - Městské kluziště – ceník pro sezonu 11.2017-3.2018 / Ostatní
Rada města po projednání:
1)    bere ceník a rozvrh městského kluziště na sezonu 11.2017/3.2018  na vědomí;
2)    schvaluje ceník městského kluziště pro sezonu 11.2017/3.2018 dle přílohy usnesení;
3)    pověřuje starostu a místostarostu podpisem ceníku.
Termín: 18.10.2017
Zodpovědná osoba: Karlíková Miroslava
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

17/17/822/RM/17 - Dodatek smlouvy č. 3 ke smlouvě s firmou VERA evid.č. 11/127/09 / Smlouvy
Rada města po projednání:
1/ schvaluje Dodatek č. 3 ke smlouvě (č. SWR/09/182, naše ev. č. 11/127/09) ze dne 5. 8. 2009, s firmou VERA, spol. s r.o., Lužná 2, 160 00 Praha 6, IČ: 62587978, kterým se rozšiřuje spisová služba VERA o multilicenci modulu "ePodatelna" za jednorázovou cenu 39 270,- Kč bez DPH (47 516,70 Kč s DPH) a navýšení ceny technické podpory ročně o 9 240,00 Kč bez DPH (11 180,40 Kč s DPH) na celkovou 46 511,00 Kč bez DPH (56 278,31 Kč s DPH).
2/ ukládá referentu ICT – p. Navrátilovi zajistit implementaci modulu do systému spisové služby a pověřuje starostu města podpisem tohoto Dodatku č. 3.
Termín: 18.10.2017
Zodpovědná osoba: Navrátil Radek
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

17/17/823/RM/17 - Personální situace na odboru OSaŽP / Ostatní
Rada města po projednání:
a)     bere na vědomí rezignaci Ing. Milana Rady na funkci vedoucího Odboru stavebního a životního prostředí Městského úřadu Hrádek nad Nisou, a to k datu 31. 10. 2017,
b)     bere na vědomí informaci tajemníka městského úřadu o pověření paní Bc. Ilony Liškové k vedení a řízení Odboru stavebního a životního prostředí Městského úřadu Hrádek nad Nisou, a dále pak zprávu o personálním vývoji a obsazení tohoto odboru.
Termín: 18.10.2017
Zodpovědná osoba: Timulák Jiří
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen::/
SCHVÁLENO

17/17/824/RM/17 - Program 8. řádného jednání Zastupitelstva města  / Ostatní
Rada města po projednání schvaluje program 8. řádného jednání Zastupitelstva města konaného dne 25.10.2017.
Termín: 25.10.2017
Zodpovědná osoba: Horinka Josef
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

Ověřovatelé usnesení:
Josef Horinka, Pavel Farský

 

 
 
            © 2000-2019 Město Hrádek nad Nisou