Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Městský úřad »

Rada města »

Usnesení

 

18. schůze rady města 1.11.2017

datum zveřejnění: 8.11.2017 zdroj: Rada města

 

Soubor usnesení - 18/2017/RM - konečná verze

 

Soubor usnesení - 18/2017/RM
Konáno dne: 1.11.2017
Rada města Hrádek nad Nisou
* Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 *

18/825/RM/17 - Program 18. řádného jednání Rady města  / Ostatní

Rada města schvaluje program 18. řádného jednání Rady města konaného dne 1.11.2017 včetně bodů projednaných přímo při jednání, na základě požadavků některého člena Rady města Hrádek nad Nisou.
Termín: 1.11.2017
Zodpovědná osoba: Horinka Josef
Hlasování: Pro: 5/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 2/
SCHVÁLENO

18/826/RM/17 - Zápis a usnesení Rady města / Ostatní
Rada města po projednání:
a) schvaluje zápis ze 17. řádného jednání Rady města konaného dne 18.10.2017 a 12. mimořádného jednání Rady města konaného dne 25.10.2017
b) bere na vědomí plnění usnesení ze 17. řádného jednání Rady města konaného dne 18.10.2017 a 12. mimořádného jednání Rady města konaného dne 25.10.2017
Termín: 1.11.2017
Zodpovědná osoba: Timulák Jiří
Hlasování: Pro: 5/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:2/
SCHVÁLENO

18/827/RM/17 - Inovace výzbroje MP Hrádek nad Nisou / Městská policie
Rada města po projednání:
a/
bere na vědomí podané nabídky a hodnocení nabídek provedené pověřenou osobou, které je zaznamenáno v zápise pověřenou osobou ze dne 26. 10. 2017 pro veřejnou zakázku s názvem: Inovace výzbroje MP Hrádek nad Nisou.
b/
schvaluje vítězné pořadí uchazečů v souladu s hodnocením provedeným průzkumem trhu (viz Zápis pověřenou osobou ze dne 26. 10. 2017) na veřejnou zakázku s názvem: Inovace výzbroje MP Hrádek nad Nisou a schvaluje vítězného uchazeče (dodavatele), resp. schvaluje nejvhodnější nabídku uchazeče: ARMY ARMS s.r.o., se sídlem: 1. máje 97/25,460 02 Liberec IČ: 25401777, za cenu nákupu nových zbraní ve výši 93.800,00 Kč, pořízení konverze na zbraň ve výši 6.900,- Kč a odpočtu za odkup starých zbraní ve výši 17.500,- Kč dle podané nabídky a celková cena po odkoupení starých pistolí a včetně konverze na Glock činí 83.200,00 Kč s DPH (68.760,33 Kč bez DPH) dle podané nabídky.
c/
pověřuje velitelce městské policie vystavit vítězné firmě objednávku
Termín: 27.10.2017
Zodpovědná osoba: Krňáková Iva
Hlasování: Pro: 5/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 2/
SCHVÁLENO

18/828/RM/17 - Schválení přijetí dotace z Programu prevence kriminality MV – Hřiště Václavice  / Dotace, příspěvky
Rada města po projednání schvaluje přijetí dotace z Ministerstva vnitra, Programu: Podpora prevence kriminality na projekt „Hrádek nad Nisou - Multifunkční sportovní hřiště ve Václavicích 2017“ ve výši 270 000,00,- Kč a zajištěném spolufinancování ve výši 1 760 938,14,-Kč v souladu s vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace.
Termín: 1.11.2017
Zodpovědná osoba: Matušková Jana
Hlasování: Pro: 5/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 2/
SCHVÁLENO

18/829/RM/17 - Schválení přijetí dotace z Programu prevence kriminality MV – kamerový systém  / Dotace, příspěvky
Rada města po projednání schvaluje přijetí dotace z Ministerstva vnitra, Programu: Podpora prevence kriminality na projekt „Hrádek nad Nisou - technické zhodnocení MKDS na náměstí 2017“ ve výši 280 000,00,- Kč a zajištěném spolufinancování ve výši 169 432,72,-Kč v souladu s vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace.
Termín: 1.11.2017
Zodpovědná osoba: Matušková Jana
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1/
SCHVÁLENO

18/830/RM/17 - Schválení přijetí dotace z DF LK – Život v korunách stromů / Dotace, příspěvky
Rada města po projednání schvaluje přijetí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, Programu 8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty na projekt „Život v korunách stromů“ ve výši 34 000 Kč a zajištěném spolufinancování ve výši 34 000 Kč a pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje
Termín: 1.11.2017
Zodpovědná osoba: Matušková Jana
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1/
SCHVÁLENO

18/831/RM/17 - Bezúplatné zapůjčení prostor klubu Florian pro Ostrov života z.s. / Ostatní
Rada města po projednání schvaluje bezúplatné užívání Klubu Florian pro organizaci Spolek Hrádek nad Nisou - OSTROV ŽIVOTA z.s, Hartavská 328, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČO: 22742689, za účelem uspořádání výroční schůze dne 3.11.2017.
Termín: 1.11.2017
Zodpovědná osoba: Davidová Jana Ing.
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1/
SCHVÁLENO

18/832/RM/17 - Mezinárodní policejní asociace (IPA) –  brožura „Pozor drogy!" / Projekty
Rada města:
a/
bere na vědomí informaci o akci International Police Association (IPA) - vydání brožury „Pozor drogy!" a dále bere na vědomí možnost a nabídku pro město na objednání si inzerce v rámci tohoto projektu jako podporovatel projektu.
b/
neschvaluje objednání inzerce v brožuře „Pozor drogy!" dle podané nabídky od International Police Association (IPA) a jejich smluvního nakladatelství IV - Nakladatelství s.r.o., Koněvova 2660/141, 130 00 Praha 3, IČ: 275859489.
Termín: 1.11.2017
Zodpovědná osoba: Davidová Jana Ing.
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1/
SCHVÁLENO

18/833/RM/17 - Dodatek č.1 SoD na akci "Dubová alej k trojzemí - Revitalizace  aleje ul. Žitavská ev.č.04/0417/17 / Smlouvy
Rada města po projednání schvaluje Dodatek č.1 smlouvy o dílo  zavedené pod evidenčním č. 04/047/17 na akci „Dubová alej k trojzemí - Revitalizace aleje ul. Žitavská uzavřené mezi Městem Hrádek nad Nisou a firmou ALL4TREES, s.r.o., se sídlem Otvovice 147, 27327 Otvovice, IČ28998880“, který upravuje čl. III. Doba plnění a posouvá tak celkový termín realizace akce na rok 2018 z důvodu stávajícího omezení provozu na jedné z hlavních příjezdových komunikacích do města ul. Oldřichovská (rekonstrukce sítí a komunikace). Proto není možné v tuto chvíli omezovat v rámci realizace výše uvedené zakázky další z hlavních příjezdových tras, kterou je ul. Žitavská, pověřuje starostu podpisem dodatku č.1 smlouvy o dílo a odbor OIaSM následným zveřejněním na profilu zadavatele.
Termín: 1.11.2017
Zodpovědná osoba: Vinklárková Nikola
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1/
SCHVÁLENO

18/834/RM/17 - Vyhodnocení-TDI a koord. BOZP Mobilita – Kulturní dům, odstranění bariér“ / Majetkoprávní operace
1/ schvaluje přidělení VZMR 2 kategorie s názvem s názvem „Provedení technického dozoru investora a koordinátora BOZP v rámci stavby Hrádek nad Nisou, mobilita - Kulturní dům, odstranění bariér“ zadané v souladu s Postupy pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. IP/1/2017 firmě IBR Consulting, s.r.o., Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9, IČ 25023446 s nejnižší podanou nabídkovou cenou 218 240,-Kč bez DPH, 264 070,40 Kč včetně DPH a ukládá odbor OIaSM vystavit objednávku                                                                                                 
Termín: 1.11.2017
Zodpovědná osoba: Vinklárková Nikola
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1/
SCHVÁLENO

18/835/RM/17 - Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 04/012/17 Rekonstrukce kamenného sloupu. / Smlouvy
Rada města po projednání:
1/
schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ev.č.sml. 04/012/17  na akci pod názvem Paměť v krajině Trojzemí, 100260207 Rekonstrukce kamenného sloupu se sousoším sv. Anny Samotřetí v Hrádku nad Nisou ze dne 12. 4. 2017 uzavřené mezi Městem Hrádek nad Nisou a firmou RE, s.r.o., se sídlem: Mánesova 1643/92, 120 00 Praha 2, IČ: 48591441, předmět dodatku je specifikace méněprací ve výši 109.296,71 Kč s DPH (95.040,62 Kč bez DPH), o které bude ponížena celková cena díla.
2/
 ukládá odboru OIaSM dopracovat konečné znění návrhu dodatku č. 2 a pověřuje starostu města podpisem tohoto dokumentu a ukládá odboru OIaSM uveřejnit dodatek č. 2 na profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 1.11.2017
Zodpovědná osoba: Palas Jiří
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1/
SCHVÁLENO

18/836/RM/17 - Vstup a uložení sítí - vodovodní a plynovodní přípojky pro bytový dům Starý Dvůr - München s.r.o. / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1/ bere na vědomí žádost č.j.: 7115/2017 žadatele München s.r.o., Bořivojova 35/878,130 00 Praha 3, IČO: 27561461, ve věci souhlasu se vstupem na pozemek ve vlastnictví města p.č. 322/5 k.ú. Hrádek nad Nisou za účelem uložení inženýrských sítí - přípojek vody a plynu pro bytový dům ve Starém Dvoře ve vlastnictví žadatele,
2/ souhlasí se vstupem a uložením vodovodních přípojek a plynovodních přípojek do pozemku p.č. 322/5 k.ú. Hrádek nad Nisou ve vlastnictví města za níže stanovených podmínek:
a/ na předmětné stavby budou s Městem Hrádek nad Nisou uzavřeny jednotlivé  smlouvy o smlouvě budoucí o služebnosti inženýrské sítě,
b/ žadatel provede ve lhůtě maximálně 1 měsíc od započetí stavebních prací obnovu povrchu komunikace v plné šíři s minimální vzdáleností 1m od krajní hrany krajních výkopů přípojek za současného respektování konstrukčních vrstev komunikace, budou opraveny a doplněny předložené PD v bodě obnova povrchů dle výše uvedených podmínek města pro oba případy, dále bude žadatelem oznámeno započetí stavebních prací na Město Hrádek nad Nisou ve lhůtě min 20 pracovních dní před zahájením výkopových prací a žadatel rovněž požádá o nájem (zábor) veřejného prostranství a zajistí si zvláštní užívání komunikace.
Termín: 1.11.2017
Zodpovědná osoba: Jirkalová Zdeňka Ing.
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1/
SCHVÁLENO

18/837/RM/17 - Žádost o přehodnocení zamítnutého pochozího prodeje na hřbitově v období Dušiček / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1/ bere na vědomí žádost č.j.: 7386/2017 ve věci vysvětlení a přehodnocení zamítnutého pochozího prodeje na hřbitově Liberecká v období Dušiček,
2/ schvaluje udělení výjimky žadatelce pro uvedenou příležitost období Dušiček ke dni 2.11.2017 za účelem krátkodobého prodeje ručně malovaných svíček z košíku  a revokuje usnesení č. 16/752/RM/17.
Termín: 1.11.2017
Zodpovědná osoba: Jirkalová Zdeňka Ing.
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1/
SCHVÁLENO

18/838/RM/17 - Vyjádření ke stavebnímu záměru - VGP CZ VI., a.s., hala H5 na p.č. 1594/52 a1594/1 k.ú. Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1/ bere na vědomí žádost č.j.: 7161/2017 žadatele VGP CZ VI., a.s. se sídlem Jenišovice 59, 46833 Jenišovice, iČO: 28742621 ve věci vyjádření účastníka řízení pro potřebu stavebního řízení k výstavbě haly H5 dle dokumentace "DSR zpracované PROFES PROJEKT spol. s r.o., zodpovědný projektant Ing. Müller Richard, 07/2017, č. zak. 17010B název: VGP PARK HRÁDEK NAD NISOU HALA H5 NA p.č.1594/52 A 1594/1 k.ú. HRÁDEK NAD NISOU",
2/ z titulu vlastníka sousedního pozemku jakožto účastníka stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb. na základě doložené projektové dokumentace výše uvedené nemá námitek k předloženému záměru realizce stavby.
Termín: 1.11.2017
Zodpovědná osoba: Jirkalová Zdeňka Ing.
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1/
SCHVÁLENO

18/839/RM/17 - Dodatek č. 2 Dohody ev.č. 31/015/17 - zábor veřejného prostranství JIMMY s.r.o., prodloužení termínu užívání / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 2 Dohody o užívání veřejného prostranství ev.č. 31/015/17 uzavřené mezi Městem Hrádek nad Nisou, IČO: 00262854 a společností JIMMY s.r.o., Školní 440, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČO: 05524776, kdy dodatkem se prodlužuje doba užívání prostranství do 10.11.2017 a současně zmenšuje výměra na 5 m2 a dále se navyšuje částka za uvedenou dobu prodlouženého užívání od 16.9. - 10.11.2017 o 2.100,- Kč, celkem za dobu užívání prostranství 7875,- Kč s účinností od 16.9.2017 a pověřuje starostu podpisem Dodatku č. 2.
Termín: 1.11.2017
Zodpovědná osoba: Jirkalová Zdeňka Ing.
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1/
SCHVÁLENO

18/840/RM/17 - Zábor veřejného prostranství - výkop pro uložení kabelu ADV Computers, Gen. Svobody, Liberecká - ELMOS LIBEREC s.r.o. / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1/ bere na vědomí doručeny žádosti č.j.: 7352/2017 a 7361/2017 žadatele ELMOS LIBEREC s.r.o., Ševčíkova 982, 460 06 Liberec 6, IČO: 47780123 ve věci povolení záboru - zvláštního užívání veřejného prostranství (chodníku a zeleně) v ulici Gen. Svobody a Liberecká za účelem uložení kabelu pro ADV Computers výkopem,
2/ schvaluje uzavření Dohody o užívání veřejného prostranství mezi Městem Hrádek nad Nisou a žadatelem ELMOS LIBEREC s.r.o., IČO: 47780123 za účelem realizace uložení datového kabelu výkopem a protlakem pod komunikací v ulici Gen. Svobody a Liberecká v termínu od 9.10.2017 do 18.10.2017 za celkovou cenu 4.545,- Kč v souladu s vyhláškou č. 1/2011 a v souladu s obdobnými případy v uvedené lokalitě s účinností od 9.10.2017 a pověřuje starostu podpisem dohody.
Termín: 1.11.2017
Zodpovědná osoba: Jirkalová Zdeňka Ing.
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1/
SCHVÁLENO

18/841/RM/17 - Zhotovitel "Oprava střechy - stadion Donín - ul. Rynoltická č.p. 333, Hrádek nad Nisou - TRIBUNA" / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1/ bere na vědomí průběh veřejné zakázky malého rozsahu "Oprava střechy - stadion Donín - ul. Rynoltická č.p. 333, Hrádek nad Nisou - TRIBUNA" včetně dokumentu  Protokol hodnocení nabídek pověřenou osobou na uvedenou veřejnou zakázku,
2/ schvaluje nejvhodnější cenovou nabídku Michal Raichl, IČO: 692579250, Revoluční 608, 463 34 Hrádek nad Nisou za celkovou nabídkovou cenu 268.265,- Kč včetně DPH,
3/a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.
Termín: 1.11.2017
Zodpovědná osoba: Černohorská Naděžda
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1/
SCHVÁLENO

18/842/RM/17 - Prodej pozemku p.č. 1105/13 v k.ú. Hrádek nad Nisou  / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání doporučuje Zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p.č. 1105/13, zahrada, o výměře 25 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou, za cenu 484 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 12 100 Kč s DPH, panu Miloši Skočejovi, bytem Liberecká 614, 463 34 Hrádek nad Nisou, dle „Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou“ ve znění změny schválené Zastupitelstvem města dne 16.12.2015 usnesením č. 11/238/ZM/15.
Termín: 1.11.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1/
SCHVÁLENO

18/843/RM/17 - Prodej pozemku p.č. 252 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) bere na vědomí informaci OIaSM o otvírání obálek ze dne 23.10.2017.
2) doporučuje Zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p.č. 252, zahrada, o výměře 241 m2 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou, za nabídnutou cenu 375 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 90 375 Kč s DPH, panu Miroslavu Marečkovi, bytem Rousovická 188, 277 31 Velký Borek, dle „Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou“ ve znění změny schválené Zastupitelstvem města dne 16.12.2015 usnesením č. 11/238/ZM/15, s tím, že k  pozemku bude zřízeno předkupní právo jako právo věcné ve prospěch Města Hrádek nad Nisou.
 
Termín: 1.11.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1/
SCHVÁLENO

18/844/RM/17 - Zveřejnění záměru propachtovat část pozemku p.č. 354/64 v k.ú. Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) bere na vědomí žádost č.j. 6319 ze dne 12.9.2017 o pronájem části pozemku p.č. 354/64, ostatní plocha, o výměře cca 36 m2 z celkových 2 501 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou za účelem zřízení zahradního posezení.
2) schvaluje zveřejnění záměru propachtovat část pozemek p.č. 354/64, ostatní plocha, o výměře cca 36 m2 z celkových 2 501 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou, známému zájemci, za účelem zřízení zahradního posezení, za cenu dle „Ceníku nájemného za pronájem pozemku“, schváleného Radou města dne 22.8.2013 usnesením č. 15/741/RM/13, za cenu 3 Kč/m2/rok, na dobu určitou 5-ti let, se splatností vždy do 31.05. kalendářního roku s tím, že pozemek bude využit pouze k zahradnímu posezení, bez chovu zvířat, pěstování plodin či parkování automobilů.
Termín: 1.11.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1/
SCHVÁLENO

18/845/RM/17 - Zveřejnění záměru změny ve Smlouvě o nájmu pozemku č. 13/046/13 / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) bere na vědomí žádost č.j. 67252 ze dne 25.9.2017 na změnu ve Smlouvě o nájmu pozemku č. 13/046/13 uzavřené dne 24.7.2013.
2) schvaluje zveřejnění záměru změnit Smlouvu o nájmu pozemku č. 13/046/13 uzavřenou dne 24.7.2013 na pronájem pozemku p.č. 583/1, zahrada, o výměře 345 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou, kterou dojde k úpravě doby trvání nájmu s účinností od 1.1.2018 do 31.12.2022.
Termín: 1.11.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1/
SCHVÁLENO

18/846/RM/17 - Zveřejnění záměru propachtovat pozemky p.č. 969/3 a p.č. 970/5 v k.ú. Donín u HnN / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) bere na vědomí žádost č.j. 6354 ze dne 13.9.2017 o pronájem pozemků p.č. 969/3, zahrada, o výměře 825 m2 a p.č. 970/5, zahrada, o výměře 846 m2  v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou za účelem zřízení zahrady.
2) schvaluje zveřejnění záměru propachtovat pozemek p.č. p.č. 969/3, zahrada, o výměře 825 m2 a pozemek p.č. 970/5, zahrada, o výměře 846 m2  oba v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou za účelem zřízení zahrady, za cenu dle „Ceníku nájemného za pronájem pozemku“, schváleného Radou města dne 22.8.2013 usnesením č. 15/741/RM/13, za cenu 3 Kč/m2/rok, na dobu určitou 5-ti let, se splatností vždy do 31.05. kalendářního roku.
Termín: 1.11.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1/
SCHVÁLENO

18/847/RM/17 - Zveřejnění záměru propachtovat část pozemku p.č. 418/1 v k.ú. Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) bere na vědomí žádost č.j. 5562 ze dne 9.8.2017 o pronájem části pozemku p.č. 418/1, zahrada, z celkových 2 501 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou za účelem zřízení zahrady.
2) ukládá odboru OIaSM informovat žadatele o současném stavu dle důvodové zprávy.
Termín: 1.11.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1/
SCHVÁLENO

18/848/RM/17 - Zveřejnění záměru změny ve Smlouvě o nájmu pozemku č. 13/021/16 / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) bere na vědomí žádost č.j. 6313 ze dne 11.9.2017 na změnu ve Smlouvě o nájmu pozemku č. 13/021/16 uzavřené dne 31.10.2016.
2) schvaluje zveřejnění záměru změnit Smlouvu o nájmu pozemku č. 13/021/16 uzavřenou dne 31.10.2016 na pronájem části pozemku p.č. 1083/17, zahrada, o výměře 517 m2 z celkových 7 876 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou, kterou dojde k úpravě výše nájemného z 1 551 Kč/rok na 1 663 Kč/rok v souvislosti se stavbou zahradního dřevěného domku o výměře 16 m2, za podmínky, že bude použit materiál dřevo či dřevotříska a dále dojde k úpravě užívání uvedené části pozemku a to dočasným umístěním oplocení propachtované části pozemku po dobu trvání smlouvy s tím, že bude zachován dostatečný průchod podél zdi hřbitova.
Termín: 1.11.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1/
SCHVÁLENO

18/849/RM/17 - Prodej pozemku p.č. 303/1 v k.ú. Hrádek nad Nisou  / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) bere na vědomí vyjádření právního zástupce č.j. 6318 ze dne 12.9.2017 ke zveřejněnému záměru na prodej pozemku p.č. 303/1, zahrada, o výměře 165 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou.
2) doporučuje Zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p.č. 303/1, zahrada, o výměře 165 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou, za cenu 484 Kč/m2 s DPH, tj. za celkovou kupní cenu 79 860 Kč s DPH, panu Petru Maňhalovi, bytem Žitavská 640, 463 34 Hrádek nad Nisou, dle „Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou“ ve znění změny schválené Zastupitelstvem města dne 16.12.2015 usnesením č. 11/238/ZM/15 s tím, že k pozemku je uzavřen nájemní vztah s účinností do 30.11.2018.
Termín: 1.11.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1/
SCHVÁLENO

18/850/RM/17 - Přidělení bytu č. 20, čp. 767, ul. l. máje, Hrádek nad Nisou  / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
schvaluje přidělení bytu č. 20, ul.1.máje čp.767, Hrádek nad Nisou (2+kk o výměře 44,6m2, 3. podlaží) měsíční nájemné 3211Kč k nájmu Anně Naščákové, t.č. Pod Tratí 638, Hrádek nad Nisou, na dobu určitou 1 rok, se stanovením jistoty (kauce) ve výši 9633Kč a pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy.
Termín: 1.11.2017
Zodpovědná osoba: Karlíková Miroslava
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1/
SCHVÁLENO

18/851/RM/17 - Žádost o ukončení nájemního vztahu dle NS č.01/008/14 / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) bere na vědomí žádost ev. č. 7453/2017 ze dne 24. 10. 2017 o ukončení nájemního vztahu v čp. 225, Tovární (zdravotní středisko) Hrádek nad Nisou na nebytový prostor č.6 - ordinace praktického lékaře,
2) schvaluje ukončení nájemního vztahu v čp. 225, Tovární (zdravotní středisko) Hrádek nad Nisou na nebytový prostor č.6 - ordinace praktického lékaře MUDr. Anžely Škarýdové, IČO 72058790, Na Mlýnku 736, Liberec, dohodou k 31.12.2017.
Termín: 1.11.2017
Zodpovědná osoba: Karlíková Miroslava
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1/
SCHVÁLENO

18/852/RM/17 - Žádost o udělení souhlasu s umístěním sídla spolku Sportovního klubu kulturistiky Hrádek nad Nisou  / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) bere na vědomí žádost ze dne 30. 10. 2017 - o udělení souhlasu s umístěním sídla spolku Sportovního klubu kulturistiky Hrádek nad Nisou, IČO: 70864918 se sídlem Lidická 325, Hrádek nad Nisou na adresu školní čp. 325, Hrádek nad Nisou; PSČ46334;
2) schvaluje umístění sídla spolku Sportovního klubu kulturistiky Hrádek nad Nisou IČO: 70864918 se sídlem Lidická 325, Hrádek nad Nisou s umístěním sídla spolku na adresu ul. Školní  čp.325, Hrádek nad Nisou, PSČ 46334 a pověřuje starostu podpisem souhlasu
Termín: 1.11.2017
Zodpovědná osoba: Karlíková Miroslava
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1/
SCHVÁLENO

Ověřovatelé usnesení:
Josef Horinka, Pavel Farský

 

 
 
            © 2000-2018 Město Hrádek nad Nisou