Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Městský úřad »

Rada města »

Usnesení

 

19. schůze rady města 15.11.2017

datum zveřejnění: 27.11.2017 zdroj: Rada města

 

Soubor usnesení - 19/2017/RM - konečná verze

 

Soubor usnesení - 19/2017/RM
Konáno dne: 15.11.2017
Rada města Hrádek nad Nisou
* Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 *

19/853/RM/17 - Program 19. řádného jednání Rady města  / Ostatní

Rada města schvaluje program 19. řádného jednání Rady města konaného dne 15.11.2017 včetně bodů projednaných přímo při jednání, na základě požadavků některého člena Rady města Hrádek nad Nisou.
Termín: 15.11.2017
Zodpovědná osoba: Horinka Josef
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

19/854/RM/17 - Zápis a usnesení Rady města / Ostatní
Rada města po projednání:
a) schvaluje zápis z 18. řádného jednání Rady města konaného dne 1.11. 2017  
b) bere na vědomí plnění usnesení z 18. řádného jednání Rady města konaného dne 1.11. 2017  
Termín: 22.11.2017
Zodpovědná osoba: Timulák Jiří
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

19/855/RM/17 - Zpráva o činnosti městské policie za měsíc říjen 2017 / Městská policie
Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o činnosti městské policie za měsíc říjen 2017.
Termín: 15.11.2017
Zodpovědná osoba: Krňáková Iva
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

19/856/RM/17 - Čerpání investičního fondu ZŠ Donín / Příspěvkové organizace
Rada města po projednání schvaluje:
1) převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic organizace Základní škola, Hrádek nad Nisou - Donín, Donínská 244, příspěvková organizace (IČ: 70983119) ve výši 45.024,- Kč,
2) čerpání investičního fondu organizace Základní škola, Hrádek nad Nisou - Donín, Donínská 244, příspěvková organizace (IČ: 70983119) ve výši 45.024,- Kč na úhradu dodavatelské faktury za zabezpečení objektu ZŠ Donín
Termín: 15.11.2017
Zodpovědná osoba: Solnařová Iva
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: 1/ Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

19/857/RM/17 - Změna rozpočtu 2017 č.9 / Změna rozpočtu
Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu rozpočtu města 2017 č. 9 ve výši 1.256.192,50 Kč. Rozpočet města po 9. rozpočtové změně 2017 má stanoven celkový objem příjmů částkou 146.541.938,48 Kč, celkový objem výdajů částkou 264.910.386,24 Kč a salda ve výši 118.368.447,76Kč ve třídě financování.
Termín: 15.11.2017
Zodpovědná osoba: Solnařová Iva
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

19/858/RM/17 - Brána Trojzemí  - odměna ředitele / Příspěvkové organizace
Rada města po projednání schvaluje vyplacení odměny řediteli Brány Trojzemí  Mgr. Vítu Štruplovi ve výši 35.000 Kč.
Termín: 15.11.2017
Zodpovědná osoba: Matušková Jana
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

19/859/RM/17 - Školství - ZŠ Lidická - odměna / Příspěvkové organizace
Rada města schvaluje vyplacení odměny řediteli ZŠ Lidická Hrádek nad Nisou Mgr. Jaroslavu Poláčkovi ve výši 35.000 Kč.
Termín: 15.11.2017
Zodpovědná osoba: Šalátová Jaroslava
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: :/
SCHVÁLENO

19/860/RM/17 - Školství - ZŠ T.G.M. - odměna / Příspěvkové organizace
Rada města schvaluje vyplacení odměny ředitelce ZŠ T.G.M.  Hrádek nad Nisou Mgr. Editě Poláčkové ve výši 30.000 Kč.
Termín: 15.11.2017
Zodpovědná osoba: Šalátová Jaroslava
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

19/861/RM/17 - Školství - ZŠ a MŠ Loučná - odměna / Příspěvkové organizace
Rada města schvaluje vyplacení odměny řediteli ZŠ a MŠ Loučná Hrádek nad Nisou Mgr. Václavu Havlovi ve výši 25.000 Kč.
Termín: 15.11.2017
Zodpovědná osoba: Šalátová Jaroslava
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

19/862/RM/17 - Školství - ZŠ Donín - odměna / Příspěvkové organizace
Rada města schvaluje vyplacení odměny řediteli ZŠ Donín Hrádek nad Nisou Mgr. Ondřeji Hamplovi ve výši 5.000 Kč.
Termín: 15.11.2017
Zodpovědná osoba: Šalátová Jaroslava
Hlasování: Pro: 5/ Proti: 1/ Zdržel se: 1/ Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

19/863/RM/17 - Školství - MŠ Liberecká - odměna / Příspěvkové organizace
Rada města schvaluje vyplacení odměny ředitelce MŠ Liberecká Hrádek nad Nisou Naděždě Faltusové ve výši 20.000 Kč.
Termín: 15.11.2017
Zodpovědná osoba: Šalátová Jaroslava
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

19/864/RM/17 - Školství - MŠ Donín - odměna / Příspěvkové organizace
Rada města schvaluje vyplacení odměny ředitelce MŠ Donín Hrádek nad Nisou Martině Broschinské ve výši 25.000 Kč.
Termín: 15.11.2017
Zodpovědná osoba: Šalátová Jaroslava
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

19/865/RM/17 - Školství - MŠ Oldřichovská - odměna / Příspěvkové organizace
Rada města schvaluje vyplacení odměny ředitelce MŠ Oldřichovská Hrádek nad Nisou Heleně Jiránkové v celkové výši 30.000 Kč.
Termín: 15.11.2017
Zodpovědná osoba: Šalátová Jaroslava
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

19/866/RM/17 - Školství - DDM Drak - odměna / Příspěvkové organizace
Rada města schvaluje vyplacení odměny ředitelce DDM Drak Hrádek nad Nisou Mgr. Ladislavě Jurkové ve výši 20.000 Kč.
Termín: 15.11.2017
Zodpovědná osoba: Šalátová Jaroslava
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

19/867/RM/17 - Pečovatelská služba - odměna / Příspěvkové organizace
Rada města schvaluje vyplacení odměny ředitelce Pečovatelské služby Hrádek nad Nisou Mgr. Šárce Jeníčkové ve výši 30.000 Kč.
Termín: 15.11.2017
Zodpovědná osoba: Šalátová Jaroslava
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1/
SCHVÁLENO

19/868/RM/17 - Revokace usnesení RM / Příspěvkové organizace
Rada města revokuje usnesení  č. 17/798/RM/17 ze dne 18.10.2017, týkající se poskytnutí daru ve výši 10.000 Kč Mateřské škole, Hrádek nad Nisou, Oldřichovská 462, okres Liberec, příspěvková organizace.
Termín: 15.11.2017
Zodpovědná osoba: Šalátová Jaroslava
Hlasování: Pro: 7/  Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

19/869/RM/17 - 17. změna územního plánu / Změna územního plánu
Rada města Hrádek nad Nisou po projednání bere na vědomí zprávu o projednání návrhu 16. změny územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou a návrh 17. změny územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou a doporučuje zastupitelstvu města
a) schválit 17. změnu územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou, ve znění přílohy č. 1 tohoto usnesení, která je jeho nedílnou součástí.
 b) schválenou 17. změnu územního plánu vydat opatřením obecné povahy Města Hrádek nad Nisou, kterou se mění obecně závazná Vyhláška č.19/98/208/MZ, kde jsou vymezeny kategorie ploch s rozdílným způsobem využití (funkční využití ploch) a specifikovány regulativy funkčního a prostorového uspořádání území o vyhlášení závazné části územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou.
Termín: 15.11.2017
Zodpovědná osoba: Rada Milan
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

19/870/RM/17 - Vyhodnocení VZMR/2017/618 Revitalizace parku u ZŠ T.G.M. / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1/ bere na vědomí podanou nabídku, její hodnocení a posouzení provedené komisí pro otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek uvedené v Protokolu o otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek ze dne 3.11.2017  pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby vedenou pod evidenčním číslem VZMR/2017/618 s názvem: Rekonstrukce parku u ZŠ T.G.M. v Hrádku nad Nisou
2/ rozhoduje o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu vedené pod evidenčním číslem VZMR/2017/618 s názvem: Rekonstrukce parku u ZŠ T.G.M. v Hrádku nad Nisou vítěznému uchazeči firmě JIB s.r.o. U Parku 2242, 250 01 Brandýs nad Labem, IČ 28969472 s celkovou nabídkovou cenou 1 217 455,72,-Kč bez DPH, 1 473 121,42,- Kč včetně DPH, pověřuje odbor OIaSM projednat s vítězným uchazečem konečný návrh smlouvy o dílo v souladu s podmínkami zadávacího řízení, starostu města podpisem konečného znění smlouvy o dílo a odbor OIaSM následným zveřejněním na profilu zadavatele
Termín: 15.11.2017
Zodpovědná osoba: Vinklárková Nikola
Hlasování: Pro: 7/ Proti:  Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

19/871/RM/17 - Vypsání VZMR/2017/621 Oprava hřbitovní zdi Suchá / Majetkoprávní operace
Rada města pro projednání
1/ schvaluje vypsání veřejné zakázky malého rozsahu,vedenou pod evidenčním číslem VZMR/2017/621 pro výběr zhotovitele s názvem „Oprava hřbitovní zdi na Dolní Suché““
2/ schvaluje předložený návrh znění podmínek zadávací dokumentace, výzvy pro podání nabídek a návrh SoD na veřejnou zakázku malého rozsahu, vedenou pod evidenčním číslem  VZMR/2017/621, pro výběr zhotovitele akce s názvem „Oprava hřbitovní zdi na Dolní Suché“
3/ stanovuje v rámci výše uvedené zakázky komisi pro otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek a to ve složení:
Pavel Farský (místostarostaměsta)
- náhradník Ing. Jana Davidová (referentka odboru dotací)
Dis. Jana Matušková(referentka odboru dotací)
- náhradník Vojtěch Prchlík (referent odboru OIaSM)
Pavel Nývlt (referent odboru OIaSM)
-náhradník Nikola Vinklárková (referentka odboru OIaSM)
Jiří Palas (referent odboru OIaSM)
- náhradník Ing.Zdeňka Jirkalová(referentka odboru OIaSM)
4/ ukládá odboru OIaSM dopracovat konečné znění zadávací dokumentace v souladu s podmínkami poskytovatele dotace a pověřuje starostu města podpisem těchto dokumentů.
Termín: 15.11.2017
Zodpovědná osoba: Nývlt Pavel
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

19/872/RM/17 - Vypsání VZMR/2017/620 Oprava hřbitovní zdi, hřbitov Václavice / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
Rada města pro projednání
1/ schvaluje vypsání veřejné zakázky malého rozsahu,vedenou pod evidenčním číslem VZMR/2017/620 pro výběr zhotovitele s názvem „Oprava hřbitovní zdi, hřbitov Václavice “
2/ schvaluje předložený návrh znění podmínek zadávací dokumentace, výzvy pro podání nabídek a návrh SoD na veřejnou zakázku malého rozsahu, vedenou pod evidenčním číslem  VZMR/2017/620, pro výběr zhotovitele akce s názvem „Oprava hřbitovní zdi, hřbitov Václavice“
3/ stanovuje v rámci výše uvedené zakázky komisi pro otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek a to ve složení:
Pavel Farský (místostarostaměsta)
- náhradník Ing. Jana Davidová (referentka odboru dotací)
Dis. Jana Matušková(referentka odboru dotací)
- náhradník Vojtěch Prchlík (referent odboru OIaSM)
Pavel Nývlt (referent odboru OIaSM)
-náhradník Nikola Vinklárková (referentka odboru OIaSM)
Jiří Palas (referent odboru OIaSM)
- náhradník Ing.Zdeňka Jirkalová(referentka odboru OIaSM)
4/ ukládá odboru OIaSM dopracovat konečné znění zadávací dokumentace v souladu s podmínkami poskytovatele dotace a pověřuje starostu města podpisem těchto dokumentů.
Termín: 15.11.2017
Zodpovědná osoba: Prchlík Vojtěch
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

19/873/RM/17 - Prodloužení částečné uzavírky kom.III/2713 - Václavice / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání souhlasí s prodloužením termínu částečné uzavírky komunikace III/2713 do 16.11.2017 dle DIO schválené PČR dne 12.6.2017 pod č.j. KRPL-529172-/ČJ-20171180506-02 pro stavbu - Uložení sítí fa.Smarttech s.r.o. a u.č. 17/802/RM/17 z 18.10.2017
Termín: 15.11.2017
Zodpovědná osoba: Olša Josef
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

19/874/RM/17 - Zápis Dopravní komise(DK) z 6.11.2017 / Doprava
Rada města po projednání bere na vědomí zápis Dopravní komise z 6.11.2017
Termín: 15.11.2017
Zodpovědná osoba: Olša Josef
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

19/875/RM/17 - Bod 1.2 DK z 6.11.2017 / Doprava
Rada něsta po projednání schvaluje umístění sklopných parkovacích zábran v množství přidělených parkovacích míst jako součást bytů čp.378 a ukládá odboru OIaSM jejich realizaci,
Termín: 15.11.2017
Zodpovědná osoba: Olša Josef
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

19/876/RM/17 - Bod 1.3 DK z 6.11.2017 / Doprava
Rada města po projednání schvaluje instalaci vodorovného dopravního značení V12c na křižovatkách ulic Žitavská x Moskevská x "Mezi Poli" dle předloženého návrhu a ukládá odboru OIaSM jejich realizaci.
Termín: 15.11.2017
Zodpovědná osoba: Olša Josef
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

19/877/RM/17 - Bod 1.4 DK z 6.11.2017 / Doprava
Rada města po projednání vzala návrh Dopravní komise města na vědomí a ukládá odboru OIaSM připravit PD pro tuto část komunikace  pro projednání s občany a majiteli přilehlých objektů.
Termín: 15.11.2017
Zodpovědná osoba: Olša Josef
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

19/878/RM/17 - Bod 1.5 z DK 6.11.2017 / Doprava
Rada města po projednání schvaluje umístění dopravní značky "Průjezd zakázán" v lokalitě Starý Dvůr a ukládá odboru OIaSM její instalaci
Termín: 15.11.2017
Zodpovědná osoba: Olša Josef
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

19/879/RM/17 - Bod 1.6 z DK 6.11.2017 / Doprava
Rada města po projednání schvaluje umístění rozhledového zrcadla na křižovatku Tovární x Písečná a ukládá odboru OIaSM jeho instalaci.
Termín: 15.11.2017
Zodpovědná osoba: Olša Josef
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

19/880/RM/17 - Bod 1.8 z DK 6.11.2017 / Doprava
Rada města po projednání schvaluje Plán zimní údržby 2017 - 2018
Termín: 15.11.2017
Zodpovědná osoba: Olša Josef
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

19/881/RM/17 - Návrh smlouvy ČEZ připojení Dps Oldřichovská / Smlouvy
Rada města po projednání:
schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o připojení výrobny k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kv (NN), dle žádosti o připojení č. 4121339814 (FVE výrobna pro budoucí Domov seniorů, Oldřichovská, 463 34 Hrádek nad Nisou) mezi Městem Hrádek nad Nisou a firmou PROVOZOVATEL DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY (dále jen POS) ČEZ Distribuce, a. s. Děčín, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/ 8, PSČ 405 02 I IČ 24729035, předmět je připojit výrobnu a po připojení zajistit Žadateli rezervovaný výkon a rezervovaný příkon ve výši uvedené v TPP a pověřuje starostu města podpisem tohoto dokumentu.
Termín: 15.11.2017
Zodpovědná osoba: Palas Jiří
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

19/882/RM/17 - Zrušení ZPŘ/2017/616 / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1/ bere na vědomí doporučení komise zaznamenané v protokolech z jednání komise o otevírání obálek a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku vedenou pod evidenčním číslem ZPŘ/2017/616  na akci s názvem Knihovna Hrádek nad Nisou
2/
bere na vědomí vyřazení nabídky z hodnocení v souladu s hodnocením hodnotící komise uchazeče: První podještědská stavební spol. s r.o., se sídlem: Hanychovská 832/37, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec, IČO 47781874 resp. nabídky č. 2, z účasti v zadávacím řízení, a to z důvodů uvedených v Protokolu z jednání komise specifikovaném dle bodu 1/ tohoto usnesení, resp. pro nesplnění zadávacích podmínek zadávacího řízení vedeném zadavatelem pod evid. číslem ZPŘ/2017/616.
3/
bere na vědomí zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku vedenou pod evidenčním číslem ZPŘ/2017/616 na akci s názvem Knihovna Hrádek nad Nisou.
Termín: 15.11.2017
Zodpovědná osoba: Palas Jiří
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

19/883/RM/17 - Výběr zhotovitele na zpracování PD – Klub seniorů / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
a/
schvaluje výběr zhotovitele sloučené projektové dokumentace DÚR + IČ+DSP+IČ (dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a inženýrskou činnost) na akci s názvem „Klub seniorů Hrádek nad Nisou“, v souladu s čl. 6 odstavce d) směrnice IP/1/2017, z důvodu kontinuity je navržen zhotovitel již realizované PD (studie proveditelnosti): Projektový ateliér DAVID s.r.o., Ruprechtická 199, PSČ 46014 Liberec 14, IČ: 27277577 a bere na vědomí podanou nabídku, která odpovídá ceně v daném místě a čase obvyklé ověřené kvalifikovaným posouzením.
b/
 schvaluje přidělení zakázky na sloučené projektové práce DÚR + IČ+DSP+IČ (dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a inženýrskou činnost) na akci s názvem „Klub seniorů Hrádek nad Nisou“, firmě Projektový ateliér DAVID s.r.o., Ruprechtická 199, PSČ 46014 Liberec 14, IČ: 27277577 za nabídkovou cenu 239.580,00 Kč včetně DPH (198.000,00 Kč bez DPH) a pověřuje odbor OIaSM vystavit vybranému uchazeči objednávku.
Termín: 15.11.2017
Zodpovědná osoba: Palas Jiří
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

19/884/RM/17 - Dodatek č. 1 Smlouvy ev.č. 04/44/17 - Rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Starý Dvůr, Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy ev. č. 04/44/17 uzavřené mezi Městem Hrádek nad Nisou, IČO: 00262854 a EMJ s.r.o., K. Světlé 1121, 464 01 Frýdlant, IČO: 27268632 na Rekonstrukci veřejného osvětlení ul. Starý Dvůr, Hrádek nad Nisou, kdy dodatkem dojde k prodloužení termínu dokončení díla do 6.12.2017 s účinností od 31.10.2017 a pověřuje starostu podpisem dodatku.
Termín: 15.11.2017
Zodpovědná osoba: Jirkalová Zdeňka Ing.
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

19/885/RM/17 - Prodej vodohospodářské infrastruktury "Hrádek nad Nisou - lokalita "Starý Dvůr" - vodovod a kanalizace I. etapa 24+3 b.j." včetně "Hrádek nad Nisou Starý Dvůr - Luční ulice, splašková kanalizace" / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej vodohospodářské infrastruktury s názvem "Hrádek nad Nisou - lokalita "Starý Dvůr" - vodovod a kanalizace I. etapa 24+3 b.j." včetně části "C"- "Hrádek nad Nisou Starý Dvůr - Luční ulice, splašková kanalizace" společnosti Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČO: 49099469 za celkovou kupní cenu 673.000,-Kč.
Termín: 15.11.2017
Zodpovědná osoba: Jirkalová Zdeňka Ing.
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

19/886/RM/17 - Vyjádření ke stavebnímu záměru - přípojka NN, Dolní Suchá p.p.č. 227, BIMONT s.r.o. / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1/ bere na vědomí žádost č.j.: 7302/2017 žadatele BIMONT s.r.o., České Mládeže 713/122, 46008 Liberec, IČO: 47781262, zastupujícího investora stavby ČEZ Distribuce a.s., IČ: 24729035 ve věci vyjádření se ke stavebnímu záměru nové kabelové přípojky pro p.p.č. 227 k.ú. Dolní Suchá u Chotyně, stavba IP-12-4007831,
2/ z titulu účastníka územního řízení nemá námitek ke stavbě "IP-12-4007831 LB-D.Suchá-ppč.227,vNN,svod+kNN" dle předložené situace a textové zprávy dokumentace ve stupni DUR zpracované BIMONT s.r.o. v 10/2017.
Termín: 15.11.2017
Zodpovědná osoba: Jirkalová Zdeňka Ing.
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

19/887/RM/17 - Vyjádření pro potřebu řízení vodoprávního úřadu - ČOV pro č.p. 159 v k.ú. Dolní Suchá u Chotyně - p. Koprnický / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1/ bere na vědomí žádost č.j.: 6312/2017 přijaté dne 11.9.2017 ve věci poskytnutí stanoviska obce k vypouštění přečištěných odpadních vod do vod podzemních z objektu č.p. 159 v k.ú. Dolní Suchá u Chotyně,
2/ na základě doložených dokladů včetně kolaudačního souhlasu č.j.: MML/ZPVU/Pe/144932/08-SZ nemá námitek k předloženému záměru z titulu účastníka řízení dle §115 odst. (4) zákona č. 254/2001 Sb., Vodní zákon.
Termín: 15.11.2017
Zodpovědná osoba: Jirkalová Zdeňka Ing.
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

19/888/RM/17 - Zábor veřejného prostranství - Horní náměstí, Petr Landa UZENINY BETA / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1/ bere na vědomí žádost č.j.: 7497/2017 žadatele Petr landa UZENINY BETA, Řezníčkova 220, 250 72 Kojetice, IČO: 13137239 ve věci povolení užívání veřejného prostranství před č.p. 70 Horní náměstí o výměře 9 m2 dne 7.12.2017 v době od 8:00 - 17:00 hodin z důvodu umístění stanu s grilem pro ochutnávku a prodej uzenin a doprovodný Mikulášský program,
2/ schvaluje uzavření Dohody o užívání veřejného prostranství mezi Městem Hrádek nad Nisou, IČO: 00262854 a Petr Landa Uzeniny Beta, IČO: 13137239, kdy předmětem užívání je prostranství - část chodníku o výměře 9 m2 před čp 70, Horní náměstí, za účelem výše uvedeným v termínu dne 7.12.2017 od 8:00-17:00 hodin, úplatně za cenu 164,- Kč vč. DPH, vratná jistota 1000,- Kč a pověřuje starostu podpisem dohody.
Termín: 15.11.2017
Zodpovědná osoba: Jirkalová Zdeňka Ing.
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

19/889/RM/17 - Vyjádření ke stavebnímu záměru - Rodinný dům na p.p.č. 509/1 k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1/ bere na vědomí žádost č.j.: 7579/2017 ze dne 30.10.2017 žadatele zajišťujícího inženýrskou činnost pro investora stavby rodinného domu na p.p.č. 509/1 k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou ve věci souhlasu s umístěním novostavby RD z titulu vlastníka sousedních pozemků jako účastníka stavebního řízení,
2/ z titulu vlastníka sousedních pozemků p.č. 519, 520, 521 a 503 k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou jako účastníka stavebního řízení nemá námitek ke stavebnímu záměru umístění Novostavby rodinného domu na p.p.č. 509/1 k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou dle předložené projektové dokumentace zpracované EUROPANEL s.r.o., U Kolory 302, Liberec -Vesec, odpovědný projektant Ing. Petr Vokatý, 8/2017.
Termín: 15.11.2017
Zodpovědná osoba: Jirkalová Zdeňka Ing.
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

19/890/RM/17 - Vstup a uložení sítí - vodovodní přípojka pro p.p.č. 196/1 k.ú. Loučná, Kt-KLIMATERM s.r.o. / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1/ bere na vědomí žádost č.j.: 7703/2017 žadatele Kt-KLIMATERM s.r.o., Mělecká 2638, 44001 Louny, IČO: 25481894, ve věci souhlasu s realizací vodovodní přípojky pro pozemek p.č. 196/1 k.ú. Loučná do pozemku p.č. 159, k.ú. tamtéž ve vlastnictví města,
2/ schvaluje uložení vodovodní přípojky do pozemku p.č. 159 k.ú. Loučná ve vlastnictví města za podmínky, že na předmětnou stavbu "Hrádek nad Nisou - Loučná, pozemek ppč 196/1, vodovodní přípojka" bude uzavřena s žadatelem smlouva o služebnosti inženýrské sítě a kdy nový povrch komunikace v ulici Hartavská nebude dotčen, neboť napojení na vodovodní řad bylo realizováno před opravou povrchu komunikace.
Termín: 15.11.2017
Zodpovědná osoba: Jirkalová Zdeňka Ing.
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

19/891/RM/17 - Vstup a uložení sítí - "TR Hrádek - vyvedení výkonu 22 kV pro PZ" - EGEM s.r.o., / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1/ bere na vědomí žádost č.j.: 7603/2017 žadatele EGEM s.r.o., Novohradská 736/36, 37008 České Budějovice, IČO: 63886464 ve věci změny trasy projektované kabelové přípojky VN 22 kV - stavba "TR Hrádek - vyvedení výkonu 22 kV pro PZ", kdy se trasa nově dotýká pozemku p.č. 354/1 k.ú. Oldřichov na Hranicích ve vlastnictví města,
2/ souhlasí s uložením nové kabelové přípojky vysokého napětí 22 kV do pozemku p.č. 354/1 k.ú. Oldřichov na Hranicích a pozemku p.č. 1594/1 k.ú. Hrádek nad Nisou ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou dle předložené celkové situace stavby "TR Hrádek - vyvedení výkonu 22 kV pro PZ" zpracované EGEM s.r.o. za podmínky, že na předmětnou stavbu bude s městem uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o služebnosti inženýrské sítě a dotčené pozemky budou uvedeny do původního stavu.
Termín: 15.11.2017
Zodpovědná osoba: Jirkalová Zdeňka Ing.
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1/
SCHVÁLENO

19/892/RM/17 - Vstup a uložení sítí - vodovodní přípojka pro p.p.č. 607/1, k.ú. Donín, Pod Ovčím kopcem, Sitte / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1/ bere na vědomí žádost č.j.: 7655/2017 žadatelů vlastníků pozemku p.č. 607/1 k.ú. Donín ve věci souhlasu s uložením vodovodní přípojky pro p.p.č. 607/1 do pozemku p.č. 606 k.ú. tamtéž ve vlastnictví města,
2/ schvaluje uložení vodovodní přípojky pro pozemek p.č. 607/1 k.ú. Donín do pozemku p.č. 606 k.ú. Donín ve vlastnictví města dle předložené projektové dokumentace  "Vodovodní přípojka na p.p.č.k. 607/1" zpracované Středisko projekčních a inženýrských služeb, Blanická 101, Liberec, odpovědný projektant Ing. Marek Hauzner, 7/2017, za podmínky, že na předmětnou stavbu bude uzavřena smlouva o služebnosti inženýrské sítě a kdy nový povrch komunikace v ulici Pod Ovčím kopcem nebude dotčen, neboť napojení na vodovodní řad bylo realizováno před opravou povrchu komunikace.
Termín: 15.11.2017
Zodpovědná osoba: Jirkalová Zdeňka Ing.
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

19/893/RM/17 - Regenerace MPR a MPZ - Anketní dotazník 2018 / Majetkoprávní operace
Rada města bere na vědomí předložený Anketní dotazník k Programu regenerace městských památkových rezervací (MPR) a městských památkových zón (MPZ)  na rok 2018.
Termín: 15.11.2017
Zodpovědná osoba: Jirkalová Zdeňka Ing.
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

19/894/RM/17 - SoBS o zřízení služebnosti na p.p.č. 185/1 k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) schvaluje uzavření  budoucí smlouvy o zřízení služebnosti  na stavbu "kanalizační  přípojky z ČOV k budoucímu RD na p.p.č. 186" na p.p.č. 185/1 v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou, obec Hrádek nad Nisou - mezi smluvními stranami Město Hrádek nad  Nisou  (budoucí povinný ze služebnosti) a manželé Zdeněk a Bohuslava Korbelářovi, oba bytem Pod Tratí 639, 463 34 Hrádek nad Nisou (budoucí oprávněný ze služebnosti) - úplatně  za cenu 500,- Kč bez DPH,
2) a pověřuje starostu podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti.
Termín: 15.11.2017
Zodpovědná osoba: Černohorská Naděžda
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

19/895/RM/17 - SoBS o zřízení služebnosti na p.p.č.  322/5 k.ú. Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) schvaluje uzavření  budoucí smlouvy o zřízení služebnosti na stavbu plynové přípojky  k nemovitosti na p.p.č. 321/5, 321/2, 321/6  -  na p.p.č. 322/5  k.ú.  Hrádek nad Nisou, obec Hrádek nad Nisou - mezi smluvními stranami  GasNet, s.r.o. Klíšská 940,401 17 Ústí nad Labem IČ 27295567 (budoucí  oprávněný ze služebnosti), München s.r.o  , IČ 27561461, Bořivojova 35/878, 130 00 Praha (investor) a Město Hrádek nad Nisou (budoucí  povinný ze služebnosti) - úplatně  za cenu 250,- Kč/bm bez DPH,
2) schvaluje uzavření  budoucí smlouvy o zřízení služebnosti  na stavbu vodovodní přípojky  k nemovitosti na p.p.č. 321/5, 321/2, 321/6  -  na p.p.č. 322/5 v k.ú.  Hrádek nad Nisou, obec Hrádek nad Nisou - mezi smluvními stranami Město Hrádek nad  Nisou  (budoucí povinný ze služebnosti) a München s.r.o  , IČ 27561461, Bořivojova 35/878, 130 00 Praha  (budoucí oprávněný ze služebnosti) - úplatně  za cenu 250,- Kč/bm bez DPH,
3) a pověřuje starostu podpisem smluv o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti.
Termín: 15.11.2017
Zodpovědná osoba: Černohorská Naděžda
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

19/896/RM/17 - Smlouva o zřízení služebnosti na p.p.č. 99 k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) schvaluje zřízení  služebnosti  na p.p.č. 99  v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou, obec Hrádek nad Nisou. Služebnost  zakládá právo uložení zemního kabelu NN a právo vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním zemního kabelu NN na pozemku p.č. 99 v  k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou. Služebnost inženýrské sítě se zřizuje na dobu neurčitou pro: ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 49 Děčín IV,  úplatně za cenu 1000 Kč bez DPH,
2) schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi smluvními stranami : ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 49 Děčín IV, zast. společ. BIMONT s.r.o., se sídlem: České mládeže 713/122, 460 08 Liberec  IČO: 47781262 (strana oprávněná ze služebnosti) a Město Hrádek nad Nisou (strana povinná ze služebnosti) - úplatně dle GP č. 563-362/2017 za cenu 1000 Kč bez DPH,
3) a pověřuje starostu podpisem smlouvy o zřízení služebnosti.
Termín: 15.11.2017
Zodpovědná osoba: Černohorská Naděžda
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

19/897/RM/17 - Smlouva o zřízení služebnosti průchodu a průjezdu na p.p.č. 746/1 a 1380/2 k.ú. Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) bere na vědomí žádost společenství vlastníků jednotek Legionářská č.p. 10, Hrádek nad Nisou o zřízení služebnosti průchodu a průjezdu přes p.p.č. 746/1 a 1380/2 v k.ú. Hrádek nad Nisou,
2) neschvaluje zřízení služebnosti průchodu a průjezdu přes p.p.č. 746/1 a 1380/2 v k.ú. Hrádek nad Nisou z důvodu připravované budoucí výstavby nového bytového domu s vazbou na celkové projektové řešení daného pozemku,
3) ukládá odboru investic a správy majetku informovat společenství vlastníků Legionářská č.p. 10, Hrádek nad Nisou.
Termín: 15.11.2017
Zodpovědná osoba: Černohorská Naděžda
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

19/898/RM/17 - Prodej části pozemku p.č. 1166 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání doporučuje Zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p.č 1166/2, ostatní plocha, o výměře cca 117 m2 (pozemek oddělen z pozemku p.č. 1066 dle geometrického plánu č. 564-137/2017 ze dne 10.8.2017) v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou, za cenu 65 Kč/m2 + 5 567 Kč (náklady na vypracování geometrického plánu), tj. za celkovou kupní cenu 13 172 Kč, manželům Janě a Václavu Mulačovým, bytem K Rybníku 157, 463 34 Hrádek nad Nisou, dle „Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou“ ve znění změny schválené Zastupitelstvem města dne 16.12.2015 usnesením č. 11/238/ZM/15 s tím že pozemek je zatížen věcnými břemeny vyznačenými geometrickými plány a to pro ČEZ Distribuci a.s. a Českou telekomunikační infrastrukturu a.s.
Termín: 15.11.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

19/899/RM/17 - Prodej pozemku p.č. 44/2 a 46/6 v k.ú. Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) bere na vědomí informaci odboru OIaSM o otevírání obálek ze dne 28.8.2017 na prodej pozemku p.č. 44/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 201 m2 a pozemku p.č. 46/6, ostatní plocha, o výměře 23 m2 (pozemek oddělen z pozemku p.č. 46/5 dle geometrického plánu č. 1480-26/2017 ze dne 16.3.2017) oba v k.ú. Hrádek nad Nisou.
2) bere na vědomí námitku č.j. 5700 ze dne 15.8.2017 na prodej pozemku p.č. 44/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 201 m2 a pozemku p.č. 46/6, ostatní plocha, o výměře 23 m2 (pozemek oddělen z pozemku p.č. 46/5 dle geometrického plánu č. 1480-26/2017 ze dne 16.3.2017) oba v k.ú. Hrádek nad Nisou.
 
3) bere na vědomí stanovisko právního zástupce Města Hrádek nad Nisou
4) doporučuje Zastupitelstvu města schválit prodej pozemku 44/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 201 m2 a pozemku p.č. p.č. 46/6, ostatní plocha, o výměře 23 m2 (pozemek oddělen z pozemku p.č. 46/5 dle geometrického plánu č. 1480-26/2017 ze dne 16.3.2017) v k.ú. Hrádek nad Nisou, za cenu 487 Kč/m2 s DPH, tj. za celkovou kupní cenu 109 088 Kč s DPH, panu Radku Svatošovi, bytem Lékárnická 108, 463 34 Hrádek nad Nisou, dle „Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou“ ve znění změny schválené Zastupitelstvem města dne 16.12.2015 usnesením č. 11/238/ZM/15 s tím že  k pozemku je uzavřeny nájemní vztahy s účinností do 30.11.2018 a 31.12.2018.
Termín: 15.11.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

19/900/RM/17 - Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 2792/5 v k.ú. Václavice u Hrádku nN / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) bere na vědomí Znalecký posudek č.4822-91/2017 ze dne 9.10.2017.
2) schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 2792/7, ostatní plocha, komunikace, o výměře 93 m2 (pozemek oddělen z pozemku p.č. 2792/5 dle geometrického plánu č. 624-52/2017 ze dne 5.9.2017) v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou, za cenu dle Znaleckého posudku 50 Kč/m2, v souladu se „Zásadami prodeje pozemků ve vlastnictví Města Hrádek
Termín: 15.11.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

19/901/RM/17 - Zrušení předkupního práva k pozemkům p.č. 6/2, p.č. 7 a st. 198 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou a pozemku p.č. 1067/1 v k.ú Donín u Hrádku nN / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) bere na vědomí žádost č.j. 7747 ze dne 7.11.2017 o zrušení předkupního práva k pozemku p.č. 6/2, trvalý travní porost, o výměře 1064 m2, k pozemku p.č. 7, zahrada, o výměře 924 m2   a st. 198, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 93 m2 (pozemek oddělen z pozemku p.č. 6/2 a z pozemku p.č. 7 dle  geometrického plánu č. 207-111/2017) vše v k.ú. Dolní Sedlo a dále k pozemku p.č. 1067/1, zahrada, o výměře 120 m2 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou.
2) doporučuje Zastupitelstvu města vzdát se předkupního práva k pozemku p.č. 6/2, trvalý travní porost, o výměře 1064 m2, k pozemku p.č. 7, zahrada, o výměře 924 m2   a st. 198, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 93 m2 (pozemek oddělen z pozemku p.č. 6/2 a z pozemku p.č. 7 dle  geometrického plánu č. 207-111/2017) vše v k.ú. Dolní Sedlo a dále k pozemku p.č. 1067/1, zahrada, o výměře 120 m2 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou.
 
Termín: 15.11.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

19/902/RM/17 - Prodej pozemku p.č. 1331 v k.ú. Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) bere na vědomí vypracovaný Znalecký posudek č. 4821-90/2017 ze dne 9.10.2017.
2) schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 1331, zahrada, o výměře 1801 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou za účelem výstavby RD, s tím, že k pozemku bude zřízeno předkupní právo ve prospěch Města Hrádek nad Nisou v souladu se zpracovaným Znaleckým posudkem č. 4821-90/2017 za minimální cenu 367 Kč/m2 bez DPH, formou obálkové metody, s tím, že k ceně bude připočtena zákonná sazba DPH a cena za vypracování Znaleckého posudku a také s přihlédnutím ke skutečnosti, že se část pozemku nachází v aktivní záplavové zóně a ke skutečnosti  chybějícího přístupu na uvedený pozemek.
Termín: 15.11.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

19/903/RM/17 - Bezúplatný převod pozemku p.č. 437/1 v k.ú. Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání doporučuje Zastupitelstvu města schválit Smlouvu o bezúplatném převodu pozemků č. 1004991741 ze strany SPÚ, kdy na základě této smlouvy se nabyvatelem pozemku p.č. 437/1, zahrada, o výměře 842 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou stane Město Hrádek nad Nisou.
Termín: 15.11.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

19/904/RM/17 - Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 305 v k.ú. Hrádek nN / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) bere na vědomí žádost č.j. 4689 ze dne 29.6.2017 na prodej části pozemku p.č 305, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře cca 53 m2 z celkových 216 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou za účelem zajištění přístupu k pozemku ve vlastnictví žadatele.
2) souhlasí se zadáním geometrického plánu na oddělení části pozemku p.č 305, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře cca 53 m2 z celkových 216 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou dle návrhu OIaSM a ukládá odboru OIaSM jeho zajištění.
3) schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č 305, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře, která bude upřesněna na základě vypracovaného geometrického plánu v k.ú. Hrádek nad Nisou, za minimální cenu 484 Kč/m2 s DPH + náklady na vypracování geometrického plánu, dle „Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou“ ve znění změny schválené Zastupitelstvem města dne 16.12.2015 usnesením č. 11/238/ZM/15, formou přímého prodeje známému zájemci.
Termín: 15.11.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

19/905/RM/17 - Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 1156 v k.ú. Donín u HnN / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) bere na vědomí žádost č.j. 5803 ze dne 18.8.2017 na prodej části pozemku p.č. 1156, ostatní plocha, o výměře cca 1180 m2 z celkových 2 364 m2 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou.
2) nedoporučuje Zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 1156, ostatní plocha, o výměře cca 1180 m2 z celkových 2 364 m2 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou, z důvodu chybějícího vypořádaní majetkoprávních vztahů a přístupu s vlastníkem pozemku p.č. 384/2.  
Termín: 15.11.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: /  Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

19/906/RM/17 - Pronájem volební místnosti – Oldřichov na Hranicích / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) schvaluje pronájem nebytového prostoru v nemovitosti č.p. 127, Oldřichov na Hranicích, za účelem zřízení volební místnosti pro prezidentské volby jejichž první kolo proběhne ve dnech 12. a 13. ledna 2018 a druhé kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018, která je ve vlastnictví paní Marie Zvoníčkové, bytem Oldřichov na Hranicích 127, 463 34  Hrádek nad Nisou, s výší nájemného 4 000 Kč za uskutečněné kolo voleb.
2) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění Smlouvy o nájmu nebytových prostor dle předloženého návrhu a v souladu s bodem 1) tohoto usnesení a pověřuje starostu města tuto smlouvu uzavřít.
Termín: 15.11.2017
Zodpovědná osoba: Jirotková Simona
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

19/907/RM/17 - Zveřejnění záměru prodeje pozemků p.č.699 a část p.č.700, Hrádek n.N. / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání schvaluje zveřejnění záměru prodeje p.p.č.699, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 157m2 za kupní cenu 75988Kč vč. DPH a část p.p.č.700 o celkové výměře  454m2 zahrada, její oddělenou část p.p.č. 700/2 o výměře 159m2 zahrada dle GP č. 1469-299/2016 za kupní cenu 15900Kč známému zájemci vlastníku budovy č.p. 170, kterým je MOTORSPORT KLUB v AČR, IČ 46746013, se sídlem Francouzská 170, 463 34 Hrádek nad Nisou.
Termín: 15.11.2017
Zodpovědná osoba: Karlíková Miroslava
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

19/908/RM/17 - Základní škola, Hrádek n.N. – Donín, technické zhodnocení -alarm  / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání schvaluje pořízení technického zhodnocení - zabezpečovacího systému (alarmu) pro budovu čp. 244, Donínská, Hrádek nad Nisou v ceně 45024Kč vč. DPH z finančních prostředků Základní školy, Hrádek nad Nisou - Donín, Donínská 244, příspěvkové organizace, IČO: 70983119.
Termín: 15.11.2017
Zodpovědná osoba: Karlíková Miroslava
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

19/909/RM/17 - Pronájem městského kluziště – Drylock Technologies s.r.o. / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání schvaluje:
1) pronájem městského kluziště dne 26. 12. 2017 za cenu 1800,-Kč/90min tj. 7 hodin = 8400Kč, za podmínky že zůstane zachováno bruslení pro veřejnost v čase od 10.00 do 17.00 hodin, která v tomto čase nebude platit vstupné, pro společnost Drylock Technologies s.r.o., IČO:25411411 se sídlem Vlámská 801, PSČ 46334 Hrádek nad Nisou;
2) umístění firemních banerů společnosti Drylock Technologies s.r.o., IČO:25411411 dne 26. 12. 2017 ve vnitřním prostoru haly městského kluziště se zajištěním bezpečnostních podmínek ze strany nájemce, po dohodě se správcem kluziště NORTHPOINT s.r.o. Hrádek nad Nisou.
Termín: 15.11.2017
Zodpovědná osoba: Karlíková Miroslava
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

19/910/RM/17 - Termíny RM a ZM na první pololetí r.2018 / Ostatní
Rada města po projednání:
1. schvaluje termíny Rady města  10.1., 17.1.,14.2., 7.3., 21.3., 11.4., 9.5., 23.5., 6.6., 20.6.
2. doporučuje Zastupitelstvu města schválit termíny Zastupitelstva města: 24.1., 21.2., 28.3., 18.4., 30.5., 27.6.
Termín: 15.11.2017
Zodpovědná osoba: Blažková Věra
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

19/911/RM/17 - Program 9. řádného jednání Zastupitelstva města  / Ostatní
Rada města po projednání schvaluje program 9. řádného jednání Zastupitelstva města konaného dne 22.11.2017.
Termín: 15.11.2017
Zodpovědná osoba: Horinka Josef
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

Ověřovatelé usnesení:
Josef Horinka, Pavel Farský

 

 
 
            © 2000-2019 Město Hrádek nad Nisou