Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Městský úřad »

Rada města »

Usnesení

 

13. mimořádná schůze rady města 22.11.2017

datum zveřejnění: 27.11.2017 zdroj: Rada města

 

Soubor usnesení - 13mim/2017/RM - konečná verze

 

Soubor usnesení - 13mim/2017/RM
Konáno dne: 22.11.2017
Mimořádná Rada města Hrádek nad Nisou
* Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854


13mim/084/RM/17 - Program 13. mimořádného jednání Rady města  / Ostatní
Rada města schvaluje program 13. mimořádného jednání Rady města konaného dne 22.11.2017 včetně bodů projednaných přímo při jednání, na základě požadavků některého člena Rady města Hrádek nad Nisou.
Termín: 22.11.2017
Zodpovědná osoba: Horinka Josef
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1/
SCHVÁLENO

13mim/085/RM/17 - Návratná finanční výpomoc ZŠ Lidická / Příspěvkové organizace
Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Hrádek nad Nisou Základní škola Lidická, Hrádek nad Nisou, Školní ul. 325, okres Liberec, příspěvková organizace (IČ: 70983003) ve výši 4.584.392,- Kč.
Termín: 22.11.2017
Zodpovědná osoba: Solnařová Iva
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

13mim/086/RM/17 - Rozpočet města pro rok 2018 / Rozpočet města
Rada města bere na vědomí návrh Rozpočtu města Hrádek nad Nisou pro rok 2018.
Termín: 22.11.2017
Zodpovědná osoba: Solnařová Iva
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

13mim/087/RM/17 - Vypsání ZPŘ/2017/623 Knihovna Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1/ schvaluje vypsání nadlimitní veřejné zakázky v zjednodušeném podlimitním řízení v souladu  s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), na služby dle zadávacích podmínek zpracovaných firmou RUNICON consulting s.r.o., se sídlem: Praha - Hostivař, Bratislavská 1488/6, PSČ 102 00, IČ 01635671, v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ, na akci s názvem „Knihovna Hrádek nad Nisou“ vedenou pod ev. číslem ZPŘ/2017/623.
2/ schvaluje návrh znění a podmínek Výzvy k podání nabídek a Zadávací dokumentace na výše uvedenou veřejnou zakázku, ukládá odboru OIaSM poskytnout součinnost firmě RUNICON consulting, s.r.o., (IČ 01635671) pro dopracování konečného znění Zadávacích podmínek a pověřuje starostu města podpisem konečného znění zadávací dokumentace a výzvy k podání nabídek.
3/ ustanovuje v rámci zadávacího řízení s názvem „Knihovna Hrádek nad Nisou“ v souladu se směrnicí IP/1/2017 komisi pro otevírání obálek s nabídkami posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek
ve složení: Mgr. Josef Horinka, Jiří Palas, Ing. Jana Davidová, Pavel Nývlt, Petr Dlouhý,
náhradníci: Pavel Farský, Nikola Vinklárková, Ing. Zdeňka Jirkalová, Miroslava Karlíková, Jan Krečman.
Termín: 22.11.2017
Zodpovědná osoba: Palas Jiří
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

13mim/088/RM/17 - Výběr dodavatele nábytku – MÚ 3.np OIaSM / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
a/
schvaluje výběr dodavatele nábytku do nově řešených kanceláří odboru investičního a správy majetku v souladu s čl. 6 odst. (4) písmene d) směrnice IP/1/2017, z důvodu kontinuity, kdy je navržen zhotovitel již dříve realizované dodávky vybavenosti kanceláří nábytkem v budově MÚ hrádek nad Nisou, a bere na vědomí podanou firmy Interkomplet s.r.o ze dne 15. 11. 2017, která odpovídá ceně v daném místě a čase obvyklé, a ověřené kvalifikovaným posouzením.
b/
schvaluje přidělení zakázky na dodávku vybavenosti nábytku do nově řešených kanceláří odboru investičního a správy majetku (OIaSM) firmě Interkomplet s.r.o. se sídlem: Mlýnská 661, 460 01 Liberec 1 IČO: 64652203 za nabídkovou cenu ve výši 176.640,64 Kč s DPH (bez DPH 145.984,00 Kč) a pověřuje odbor OIaSM vystavit vybranému uchazeči objednávku dle podané nabídky ze dne 15. 11. 2017.
Termín: 22.11.2017
Zodpovědná osoba: Palas Jiří
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

13mim/089/RM/17 - Vstup a uložení sítí - Napojení VTE Václavice na distribuční síť ČEZ Distribuce a.s. / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1/ bere na vědomí žádost č.j.: 7788/2017 žadatele EEH s.r.o. Jičínská 226/17, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČ: 27274446 zastoupené jednatelem panem Ing. Lukešem ve věci převzetí pozemků p.č. 156/1, 840/14, 2782/1, 2783, 2785/1 vše k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou ve vlastnictví města po dokončení stavebních prací,
2/ schvaluje dodatečně vstup na pozemky a uložení inženýrské sítě kabelu VN 22 kV za účelem realizace stavby "Napojení Větrných elektráren Václavice u Hrádku nad Nisou na distribuční síť ČEZ Distribuce a.s., jmenovitě p.č. 156/1, 840/14, 2782/1, 2783, 2785/1, 2887/12 a 2961/1 vše k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou ve vlastnictví města za následujících podmínek:
a/ na předmětnou stavbu bude s Městem Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 46334 Hrádek nad Nisou, IČ: 00262854 uzavřena smlouva o služebnosti inženýrské sítě,
b/ veškeré stavbou dotčené pozemky ve vlastnictví města budou protokolárně předány správci komunikací ve stavu jako před započetím stavebních prací nebo budou provedeny opravy povrchu komunikací dle správcem stanovených podmínek včetně stanovení termínu nejzazšího dokončení oprav.
Termín: 22.11.2017
Zodpovědná osoba: Jirkalová Zdeňka Ing.
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

13mim/090/RM/17 - Garážové stání u čp.124 - Camelot Hrádek s.r.o. / Majetkoprávní operace
Rada města schvaluje:
1) změnu Smlouvy o nájmu části nemovitosti ze dne 31.5.2006, včetně jejích dodatků a to tak, že z nájmu budou vyjmuty pozemky p.p.č.343/1 a p.p.č.342/2, k.ú. Hrádek nad Nisou, kdy bude sníženo nájemné o částku ve výši 1.638,-Kč bez DPH pro nájemce CAMELOT Hrádek s.r.o., IČ : 05547415,se sídlem Liberecká 598, Hrádek nad Nisou, PSČ 46334 formou uzavřením dodatku č.5 k výše uvedené smlouvě a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku z důvodu investičního záměru, vybudovat stavbu  - sociální zařízení mobilita KD, odstranění barier k domu čp.124, Horní náměstí (část nemovitosti kulturní sál Beseda) Hrádek nad Nisou na p.p.č.343/1 a p.p.č.342/2 , k.ú. Hrádek nad Nisou, obec Hrádek nad Nisou.
2) koupi movité věci - použité zařízení garážové stání pro 2 osobní automobily-ve vlastnictví nájemce CAMELOT Hrádek s.r.o., IČ : 05547415,se sídlem Liberecká 598, Hrádek nad Nisou, PSČ 46334, umístěné na p.p.č.342/2 za kupní cenu 40.000Kč bez DPH  a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy;
3) Dohodu započtení kupní ceny ve výše 40.000Kč bez DPH na měsíční nájemné za měsíc 12/2017 a 1/2018 do výše 40.000Kč a pověřuje starostu jejím podpisem.
Termín: 22.11.2017
Zodpovědná osoba: Karlíková Miroslava
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

Ověřovatelé usnesení:
Josef Horinka, Pavel Farský

 

 
 
            © 2000-2018 Město Hrádek nad Nisou